track

listen to the pronunciation of track
Английский Язык - Турецкий язык
{f} izlemek

Tom'un yaptıklarını izlemekten daha iyi yapacak işlerim var. - I've got better things to do than to keep track of what Tom's doing.

{i} yol

Her sabah demir yolu hattını geçerim. - I cross the railroad tracks every morning.

Sonunda işim yoluna girdi. - My business has at last gotten on the right track.

{i} iz
izlemek (iz vb)
{i} ray

Tom her sabah işe giderken demiryolu raylarını geçer. - Tom crosses the railroad tracks every morning on his way to work.

Raylar yola paralel uzanıyor. - The tracks run parallel to the road.

{i} tekerlek aralığı
spor atletizm
{f} tara

Bu lastik izleri orta boy bir araç tarafından yapıldı. - These tire tracks were made by a mid-size vehicle.

Mary donör tarafından tasarlanmış ve biyolojik babasını izlemeye çalışıyordu. - Mary was donor-conceived and is trying to track down her biological father.

(fiil) izlemek, takip etmek, izini aramak, iz bırakmak, geçmek (çöl vb.), ray döşemek, ayağıyla içeri taşımak (çamur vb.), palet takmak (araç)
{f} takip etmek
{i} rota
{f} izini aramak
{i} yörünge
izini sürmek
şarkı
tırtıl
izini takibetmek
pist

Yavaşla. Bu bir yarış pisti değil. - Slow down. It's not a race track.

Benimle pist civarında koşmaya gitmek ister misin? - Do you want to go run around the track with me?

parça

Muhtemelen fosilleşmiş parçalar jura dönemi hayvanlarına aittir. - Possibly the fossilized tracks belong to animals of the Jurassic period.

Lastik parçasını buldum. - I found the track of the tire.

keçiyolu
müzik
palet
{i} tarama
patika
yarış pisti

Yavaşla. Bu bir yarış pisti değil. - Slow down. It's not a race track.

{i} hat

Her sabah demir yolu hattını geçerim. - I cross the railroad tracks every morning.

Her sabah demir yolu hatlarını geçeriz. - We cross the railroad tracks every morning.

Takip

Biz geyiklerin izini takip ettik. - We followed the deer's tracks.

Arabanın bıraktığı izleri takip ettiler. - They followed the tracks the car had left.

(Tekstil) (Sevk bandı için) yol
{i} dümen suyu
{i} patika. 5
iz, izlemek iz
iki tekerlek arasında uzanmak track down izle
{f} palet takmak (araç)
{i} spor (yarışların yapıldığı) pist
{i} palet (araç)
{f} geçmek (çöl vb.)
{f} ayağıyla içeri taşımak (çamur vb.)
{f} iz bırakmak
iz bırakmak veya yapmak
{f} izle

Ben geyiğin izlerini izledim. - I followed the deer's tracks.

Arabanın bıraktığı izleri takip ettiler. - They followed the tracks the car had left.

{i} tekerlek izi
ayak veya tekerlek izi
(Askeri) (NATO) TAKİP ETMEK: Bir top veya kestirme cihazını hareket halindeki bir hedefe yöneltilmiş durumda tutmak
{f} ray döşemek
{i} iz: He followed the bear's tracks. Ayının ayak izlerini takip etti
(Askeri) İz, izlemek
ayağıyla içeri taşımak
dozer palet takımı
takip edilen yol
(İnşaat) bant yolu
pist (yarış)
sevk bandı yolu
demiryolu hattı
track suit
Eşofman
track down
izini aramak
track production
(Askeri) iz yakalama
track title
(Bilgisayar) parça adı
track access time
ize erişim süresi
track address
iz adresi
track and field
atletizm
track angle
rota açısı
track bolt
cebire cıvatası
track circuit
hat devresi
track down
izleyerek bul
track down
avlamak
track down
izleyerek bulmak
track event
izleme olayı
track laying
hat döşeme
track laying
ray döşeme
track pad
palet pabucu
track rod
palet mili
track roller
palet makarası
track scales
vagon baskülü
track shoe
palet pabucu
track switch
tarama anahtarı
track-type loader
paletli yükleyici
track-type tractor
paletli traktör
track/sector
iz/sektör
track and field events
atletizm etkinlikleri
track angle
rota acısı
track bolt
cebire civatasi
track cable
parça kablo
track in
traveling ileri, ileri traveling, öne kaydırma
track labels
iz etiketleri
track laying
hat döşeme, ray döşeme
track list
parça listesi
track of time
zamanın akışı
track record
Bir işte belirli bir süre boyunca gösterilen performans, bir işi yapabileceğini gösteren geçmiş tecrübeler
track record
Bir işte belirli bir süre boyunca gösterilen performans
track resistant
İz oluşumuna karşı dayanıklı
track walk
parça yürüyüş
track adjuster
(İnşaat) palet ayarlayıcı
track and field
(Askeri) ATLETİZM: Bir parkur ve çevresinde yapılan atletik faaliyetler. TRACK AND GROUND SPEED WIND VELOCITY: YOL VE YER SÜRATİNE GÖRE RÜZGAR HIZI: Baş ("heading") , gerçek hava sürati, yol ("track") ve yer süratinin bilinmesiyle hesaplanan rüzgar hızı
track and field
atletizm yarışmalarına ait
track and field sports
atletizm yarışmaları
track ball/trackball
imleç denetim topu İztopu
track ball/trackball
İztopu
track bolts
(İnşaat) palet civataları
track bushing
(İnşaat) palet burcu
track chamber
(Nükleer Bilimler) iz odası
track complete
(İnşaat) komple palet
track correlation
(Askeri) TAKİP KARŞILIKLI İLİŞKİSİ: Bütün mevcut bilgileri kullanarak, belirleme amaçları için izleme bilgilerinin arasında uygunluk sağlamak
track crossing angle
(Askeri) ÖNLEME AÇISI: Hava önlemede önleme anında önleyici iz ile hedef izi arasındaki açı
track density
iz yoğunluğu
track down
(Fiili Deyim ) 1- izini takibederek yakalamak 2- -in kökenini buluncaya kadar aramak
track down
iz sürerek bulmak
track events
pist yarışları
track events
spor pist yarışları
track guide
(İnşaat) palet kılavuzu
track handover
(Askeri) SORUMLULUĞUN (İZİN) DEVREDİLMESİ: Hava savunmasında iz yakalama sorumluluğunun bir iz yakalama bölgesinden diğerine devredilmesi işlemi
track history
(Bilgisayar) geçmişi izle
track id
(Bilgisayar) parça no
track idler
(İnşaat) istikamet tekeri
track laying vehicle
(Askeri) TIRTILLI ARAÇ; PALETLİ ARAÇ: Aracın iki yanına monte edilmiş iki palet üzerinde hareket eden araç. Tırtıllı bir araç yüksek hareket kabiliyetine sahiptir. Genellikle silahlarla donatılmıştır ve zırhlıdır; taktik amaçlarla kullanılmak üzere imal edilmiştir. Tanklar, tırtıllı araç tipidir
track light
raya monte edilen lamba
track lighting
raylara monte edilen lambalarla aydınlatma
track link
(İnşaat) palet zincir baklası
track made
(Askeri) İZ TİPİ; ŞEKLİ: Bir uçuş kontrol sisteminde uçağın yerdeki izinin otomatik olarak sağlandığı bir kontrol tipi, şekli
track meet
atletizm karşılaşması

Atletizm karşılaşması yoğun yağış nedeniyle iptal edildi. - The track meet was called off on account of the heavy rain.

track mode road
(Askeri) HAKİKİ YOL: Bir uçağın arz yüksekliğinde takip ettiği fiili yol veya bunun grafik şekli
track of interest
(Askeri) ilgi takibi
track off
(Askeri) ÖNLEME NOKTASINA ATIŞ; GELECEK NOKTAYA ATIŞ: Hedef ile atış hattında, sonunda bir kesişme getirmek maksadıyla, bir hedefin kestirilmiş seyir hattını bilerek fazla veya eksik tahmin
track pin
(İnşaat) palet pimi
track pitch
iz araligi
track production
(Askeri) İZ YAKALAMA: Bir gözetleme teşkilatının; aktif ve pasif radar girdilerinin tarihsel durumlar, kimlik, yükseklik, güç ve yön ile birlikte uygun durum raporlarıyla ilişkili hale getirildiği işlev
track production area
(Askeri) İZ YAKALAMA BÖLGESİ: İzlerin bir radar istasyonu tarafından yakalandığı bölge
track record
{k} (bir işte belirli bir süre boyunca gösterilen) performans
track roller frame
(İnşaat) palet makara şasisi
track roller guard
(İnşaat) palet makara muhafazası
track seal
(İnşaat) palet keçesi
track shoe
koşu ayakkabısı
track shoes
(İnşaat) palet pabucu
track symbology
(Askeri) İZ SİMGELERİ: Bir bilgi görüntü konsolu veya diğer görüntü aracı üzerinde izleri göstermekte kullanılan semboller
track telling
(Askeri) İZ BİLDİRME: Komutanlık ile kontrol sistemleri arasında veya sistem içindeki tesisler arasında hava gözetleme ve taktik veri bilgilerinin iletilmesi yöntemi. Bildirme aşağıdaki şekillerde tasnif edilebilir: Geri bildirme, çapraz bildirme, ileri bildirme, yana bildirme üst üste gelecek şekilde bildirme ve tekrar yana bildirme
track walking
yürüme yarışı
track wheel
(Askeri) TAŞIYICI TEKERLEK: Bak. "suspension wheel"
track width
yol genişliği
track#down
izleyerek bul
transfer to another track
başka yola transfer et
keep track of
(bir şeye) dikkat etmek, (bir şeyi) takip etmek; (birinin) izini kaybetmemek: You ought to keep track of
jogging track
Koşu parkuru
lose track of
(bir şeye) dikkat etmemek, (bir şeyi) takip etmemek; (birinin) izini kaybetmek
tracked
paletli
trackless
izsiz
trackless
iz bırakmayan
tracks
raylar

Lütfen demiryolu rayları yakınında oynamayın. - Please don't play near the railroad tracks.

Raylar yola paralel uzanıyor. - The tracks run parallel to the road.

audio track
(Bilgisayar) müzik parçası
audio track
(Bilgisayar) ses izleme
bolt track
palet civatası
floor track
(İnşaat) döşeme rayı
keep track of
aklında tutmak
previous track
(Bilgisayar) önceki iz
previous track
(Bilgisayar) önceki parça
previous track
(Bilgisayar) önceki şarkı
side track
yan şerit
side track
yan kulvar
tracked
(Bilgisayar) izlenen
tracker
izci
tracking
arka arkaya gitme
tracking
(Otomotiv) iz
tracking
(Askeri) iz takipleme
tracking
kaydırma
tracking
kelime arası boşluk
tracking
peş peşe gitme
tracking
takip

Paket için bir takip numarası var mı? - Is there a tracking number for the package?

Bana takip numarasını gönderin lütfen. - Send me the tracking number please.

tracking
tekerlek izi
tracking
(Bilgisayar) izleme istasyonu
tracking
(Otomotiv) dingil genişliği
tracking
izcilik
a one-track mind
sabit fikirlilik
address track
adres izi
card track
kart yolu
caterpillar track
palet zinciri
clock track
saat izi
cycle track
bisiklet yolu
double track
çift yol
get the inside track
kaleyi içinden fethetmek
international sound track
uluslararası ses bandı
jump the track
rayından çıkmak
keep track
haberdar olmak
keep track
haber almak
keep track of
izlemek

Tom'un yaptıklarını izlemekten daha iyi yapacak işlerim var. - I've got better things to do than to keep track of what Tom's doing.

library track
kitaplık izi
logical track
mantıksal iz
lose track of
izini kaybetmek
magnetic sound track
manyetik ses yolu
magnetic track
manyetik rota
manual track
manuel tarama
nerve track
sinirlerin geçtiği yer
off the beaten track
herkesçe bilinmeyen
on the right track
doğru yolda
one-track
tek yollu
one-track
darkafalı
railroad track
ray
railway track
hat
railway track
yol
skin track light
yüzey tarama ışığı
sound track
ses izi
sound track
ses yolu
streetcar track
tramvay yolu
tracked
tırtıllı
tracker
izleyen kimse
tracking
izleme

Aborijin olan Leyla, meşhur izleme becerilerini kullandı. - Layla, an Aborigene, made use of her renowned tracking skills.

tracking
{f} izle

Aborijin olan Leyla, meşhur izleme becerilerini kullandı. - Layla, an Aborigene, made use of her renowned tracking skills.

trackless
yolsuz
in the track of
parça olarak
keep track of
-i izlemek, -i takip etmek
music and effects track
müzik ve efekt bandı, sözsüz ses kuşağı
off beaten track
Pek uğrak olmayan yer ya da yol
off-the-track
off-the-parça
on the wrong track
Yanlış yolda
pull someone off track
(deyim) Birini yoldan çıkarmak
punching track
delgileme yolu, delgileme yatağı
race track
yarış pisti
running track
koşu
snow track
kar parça
sound track
ses bandı
tracked
paletli, tırtıllı
tracking
İzleme, iz sürme
tracking
izleyerek
Английский Язык - Английский Язык
To follow the tracks of

My uncle spent all day tracking the deer.

To observe the (measured) state of an object over time
Circular (never-ending) data storage unit on a side of magnetic or optical disk, divided into sectors
A mark left by something that has passed along; as, the track, or wake, of a ship; the track of a meteor; the track of a sled or a wheel
Sound stored on a record
To monitor the movement of a person or object
The distance between two opposite wheels on a same axletree (also track width)
A tract or area, as of land
To discover the location of a person or object (usually in the form track down)
The entire lower surface of the foot; said of birds, etc
The pitch
A path or course laid out for a race, for exercise, etc
The racing events of track and field; track and field in general

I'm going to try out for track next week.

The physical track on a record
A road; a beaten path
A mark or impression left by the foot, either of man or beast; trace; vestige; footprint
Course; way; as, the track of a comet
The permanent way; the rails
In a school, a track is a group of children of the same age and ability who are taught together
If you track animals or people, you try to follow them by looking for the signs that they have left behind, for example the marks left by their feet. He thought he had better track this wolf and kill it
To track someone or something means to follow their movements by means of a special device, such as a satellite or radar. Our radar began tracking the jets
A track is one of the songs or pieces of music on a CD, record, or tape
A track is a narrow road or path. We set off once more, over a rough mountain track. = path
Tracks are marks left in the ground by the feet of animals or people. The only evidence of pandas was their tracks in the snow
A track is a piece of ground, often oval-shaped, that is used for races involving athletes, cars, bicycles, horses, or dogs called greyhounds. The two men turned to watch the horses going round the track. the athletics track
If you track someone or something, you investigate them, because you are interested in finding out more about them. If it's possible, track the rumour back to its origin
{n} a beaten path, road, rut, mark left
{v} to follow by marks left, to draw
The path that a pilot intends the aircraft to follow over the ground
If someone or something is on track, they are acting or progressing in a way that is likely to result in success. It may take some time to get the British economy back on track
If someone or something stops you in your tracks, or if you stop dead in your tracks, you suddenly stop moving because you are very surprised, impressed, or frightened. The thought almost stopped me dead in my tracks
To follow tracks
The distance between the centerlines of two tires, measured where the tires contact the surface of the road (also track width)
If you lose track of someone or something, you no longer know where they are or what is happening. You become so deeply absorbed in an activity that you lose track of time
on an audio CD, each separately indexed piece of music is referred to as a track On a CD-ROM, however, there is usually only one track If the CD-ROM is mixed mode, however, the CD-ROM will contain 1 track of computer data and sever other tracks of audio There can be up to 99 tracks on a CD [BACK]
a distinct selection of music from a recording or a compact disc; "he played the first cut on the cd"; "the title track of the album"
If you are on the track of someone or something, you are trying to find them, or find information about them. He was on the track of an escaped criminal = on the trail of
In MIDI, the term "track" designates a location where one records or plays back a musical message---usually a portion of the total arrangement To illustrate, one might record an oboe melody line on Track Two, then record a bowed bass line on Track Three When played, the sounds can be simultaneous Most MIDI software now accommodates 64 tracks of music, enough for a rich orchestral sound Important: Tracks are purely for convenience; channels are required [See also: CHANNEL ]
the act of participating in an athletic competition involving running on a track
the act of participating in an athletic competition involving running on a track any road or path affording passage especially a rough one a bar or bars of rolled steel making a track along which vehicles can roll a pair of parallel rails providing a runway for wheels a groove on a phonograph recording (computer science) one of the circular magnetic paths on a magnetic disk that serve as a guide for writing and reading data an endless metal belt on which tracked vehicles move over the ground make tracks upon carry on the feet and deposit; "track mud into the house"
To assume a body position that creates a high forward speed Used to approach or depart from other skydivers in freefall
{i} lane, path; signs, trails; mark or lines left by a car or person or animal; railroad; channel; prepared course for racing or running; selection of music from a recording, section of a compact disc or cassette tape that contains one song or one piece of music; diagonal distance between the wheels of a car; groove of a wheel; caterpillar tread
To follow the tracks or traces of; to pursue by following the marks of the feet; to trace; to trail; as, to track a deer in the snow
a groove on a phonograph recording
To draw along continuously, as a vessel, by a line, men or animals on shore being the motive power; to tow
Area of bowling ball that makes contact with the surface during its path down the lane Because of revolving motion, this area is usually in the form of a ring or rings around the ball
travel across or pass over; "The caravan covered almost 100 miles each day"
One of the many concentric magnetic circle patterns written on a disk surface for storing and reading data
Closed, concentric ring on a disk on which data is recorded
The part of a disk platter which passes under one read-write head while the head is stationary but the disk is spinning Each track is divided into sectors, and a vertical collection of tracks is a cylinder
make tracks upon
A ring of adjacent sectors on a disk The concentric circles of a disk platter
If someone or something stops a process or activity in its tracks, or if it stops dead in its tracks, they prevent the process or activity from continuing. U.S. manufacturers may find the export boom stopping dead in its tracks
evidence pointing to a possible solution; "the police are following a promising lead"; "the trail led straight to the perpetrator"
To discover the location of person or an object (usually in the form track down)
A concentric collection of sectors on a hard- or floppy disk The outermost track on the top of the disk (or platter) is numbered track 0 side 0, and the outermost track on the other side is numbered track 0 side1 Numbering increases inwards towards the center of the disk Tracks are created during the disk formatting process On tapes, tracks are parallel lines down the axis of the tape
go after with the intent to catch; "The policeman chased the mugger down the alley"; "the dog chased the rabbit"
{f} follow a path; follow movements; travel across, get across; chase after
A part of the audio tape that has one channel of audio recorded onto it It is in parallel with the length of the tape On a standard stereo audio cassette there are four tracks, two for each direction
(computer science) one of the circular magnetic paths on a magnetic disk that serve as a guide for writing and reading data
a bar or bars of rolled steel making a track along which vehicles can roll
If you say that someone has the inside track, you mean that they have an advantage, for example special knowledge about something. Denver has the inside track among 10 sites being considered
Verb: To be controlled by or follow in some proportional relationship (as when a filter's cutoff frequency tracks the keyboard, moving up or down depending on what note is played) Noun: One of a number of independent memory areas in o sequencer By analogy with tape tracks, sequencer tracks are normally longitudinal with respect to time and play back in sync with other tracks
If you keep track of a situation or a person, you make sure that you have the newest and most accurate information about them all the time. With eleven thousand employees, it's very difficult to keep track of them all
Railway tracks are the rails that a train travels along. A woman fell on to the tracks
If someone covers their tracks, they hide or destroy evidence of their identity or their actions, because they want to keep them secret. He covered his tracks, burnt letters and diaries
observe or plot the moving path of something; "track a missile
a pair of parallel rails providing a runway for wheels
If you make tracks, you leave the place where you are, especially when you are in a hurry. We'd better make tracks soon, hadn't we?
Sound stored on a record (or the physical track on one)
track and field
a group of athletic sports, consisting mainly of various kinds of running, jumping and throwing, that take place on a track and the enclosed field
track bike
A stripped-down, lightweight bicycle, with a fixed gear mechanism and no brakes, designed for racing on a velodrome
track bikes
plural form of track bike
track down
To hunt for or locate; to search for; to find

I need to track down a computer so I can check my e-mails.

track lighting
A system of lightbulbs that affix movably to tracks
track pants
sweat pants
track record
An organization's, product's, or person's past performance reviewed in its entirety, usually for the purpose of making a judgment

The teacher checked the student's track record for her upcoming meeting.

track spike
A lightweight shoe with spikes screwed into its bottom in order to maximize traction (and therefore performance) when running or jumping
track stand
A technique used by bicycle riders to remain virtually stationary by adjusting their weight
track stands
plural form of track stand
track with
To associate or go out with
track-and-field
referring to track and field athletics

He is a track-and-field athlete, he's a sprinter.

track-mounted
Mounted on tracks; said, for example, of a tank, crane, or other self-propelled heavy vehicle

Due to the boggy conditions, they used a track-mounted excavator.

track record
Past history of performance
track record
the sum of recognized accomplishments; "the lawyer has a good record"; "the track record shows that he will be a good president"
Track While Scan
use for Doppler Radar for precise tracking of targets over short ranges, TWS
track and field
light athletics
track and field
Track and field refers to athletics as opposed to other sports. sports such as running and jumping British Equivalent: athletics. or athletics Variety of sport competitions held on a running track and on the adjacent field. It is the oldest form of organized sports, having been a part of the ancient Olympic Games from 776 BC to AD 393. Modern events include various sprint and middle-and long-distance races, relay races, hurdling, steeplechase, high jump, pole vault, long jump, triple jump, shot put, discus throw, hammer throw, javelin throw, decathlon, pentathlon, and heptathlon. Cross-country running, marathons, and speed walking, which are rarely held on a track, are usually considered adjuncts of track-and-field athletics. Events are held indoors and outdoors, and records are kept separately; some events are modified or eliminated for indoor competition
track and field
participating in athletic sports performed on a running track or on the field associated with it
track and field events
sports games of a track and field competition (running, jumping, throwing the javelin, etc.)
track down
If you track down someone or something, you find them, or find information about them, after a difficult or long search. She had spent years trying to track down her parents I don't know where that old story came from, I've never been able to track it down
track down
capture; locate
track down
pursue for food or sport (as of wild animals); "Goering often hunted wild boars in Poland"; "The dogs are running deer"; "The Duke hunted in these woods"
track event
A track event is an event in athletics which involves running or walking around a racetrack, in contrast to events that involve only jumping or throwing. A running event at a track meet as distinguished from a field event. a running race
track event
a footrace performed on a track (indoor or outdoor)
track gauge
The distance between the inner faces of the rail of a railway track In Australia the main gauges are broad, narrow and standard
track gauge
The distance between the internal sides of rails on a railway line It is generally 1 435 m Other gauges are generally used in some European countries: for instance, 1 676 m in Spain and Portugal, 1 524 m in the Russian Federation
track gauge
The tracks are built on a tie and ballast track structure The rails are fastened to the ties a distance of 1 435 millimeters apart measured from the inside face of one rail to the inside face of the other rail
track gauge
The distance between the centers of the running rails A wood coaster guage is usually 42-44 inches, and a steel coaster is approx 27 5 inches up to 47 5 inches, on the 4-abreast models
track light
A light mounted on and movable along an electrified metal track.track lighting n
track man
athlete that participates in running races (Track and Field)
track meet
A track-and-field competition between two or more teams. a sports event consisting of competitions in running, jumping etc
track meet
a track and field competition between two or more teams
track point
pointing device in the shape of a small flat rod which may be used to move the cursor
track record
reputation of a person or organization, based on previous successes and failures
track record
the fastest time ever recorded for a specific distance at a particular racetrack; "the track record for the mile and a half at Belmont is 2 minutes 24 seconds held by Secretariat since 1973
track record
The references of an investment company in the form of successful flotations
track record
If you talk about the track record of a person, company, or product, you are referring to their past performance, achievements, or failures in it. The job needs someone with a good track record in investment. A record of actual performance or accomplishment: a job applicant with an excellent track record. all of a person's or organization's past achievements, successes, or failures, which show how well they have done something in the past and how well they are likely to do in the future track record in
track record
record of previous behavior and accomplishments
track record
Accounting of what a given list or list segment has done for given mailers in the past
track star
a star runner
track suit
training suit, practice clothes, sports clothes
track width
The width of the car, measured from the center of the front axis wheels and the rear axis wheels A wider stance is more stable and gives better cornering, but with a wider frontal area the car experiences more drag, slowing it down on long straights See wheel offset for an additional explanation of different offset wheels, and how to use them to get a wide stance with a narrow setup and body
track width
The width of a Track on a PCB is determined by a combination of factors: - Must be wide enough that manufacturing is able to reliably produce a track with no breaks Must be narrow enough to accommodate the density of signals required on the design Must be wide enough to carry the necessary current without excessive heating - see Track Current Capacity
track-to-track seek time
(computer science) the time it takes for a read/write head to move to an adjacent data track
train track
A set of curves lying in a surface, meeting one another at their respective endpoints in a specific way that resembles railroad tracks
train track
railroad track
tram track
the track on which a tram runs; the tramway
8-track
A cartridge for an 8-track player
8-track
A form of magnetic tape technology for audio storage, popular from the mid-1960s to the early 1980s
album track
Any such piece that is perceived to be unsuitable for release as a single
album track
Any individual piece of music, normally separated from the others by a short pause, on an LP, CD etc
beaten track
A well-populated area or well-trodden path; any busy area

The isolated cottage was well off the beaten track.

caterpillar track
Continuous track in the form of a steel or rubber belt fitted instead of wheels to bulldozers, tanks and similar vehicles
diss track
A hip hop or rap recording intended to disparage or attack another person or group
double-track
Having a pair of tracks in order to allow trains to pass in opposite directions
dreaming track
A path across the land (or, sometimes the sky) marking the route followed by an Aboriginal ancestor made during the Dreaming which is often recorded in traditional songs, stories, dance and painting
fast track
A railroad for express trains
fast track
A high-pressure or intensely competitive situation, particularly one characterised by rapid advancement
fast track
To progress something with unusual rapidity

The head of Sydney Airport thinks frequent flyers should be fast-tracked through security checks..

fast track
The quickest or most direct method or path

Google welcomes the ISO decision to not approve the fast track of Microsoft's OOXML..

fast track
A race track with optimum conditions for high speeds
fast-track
Alternative spelling of fast track
half-track
A vehicle combining both wheels and treads (caterpillar tracks)
half-track
Describing such a vehicle; half-tracked
inside track
The lane or track nearest to the interior
inside track
Any advantage
keep track
To monitor; to track or record; to understand or follow

Please sign in so that we can keep track of who is here.

laugh track
The soundtrack of laughter sounds that accompanies a television show
lose track
To forget one's train of thought or temporarily misplace an item or its place in a sequence

With all that had happened, she had lost track of the time.

loses track
Third-person singular simple present indicative form of lose track
losing track
Present participle of lose track
lost track
Simple past tense and past participle of lose track
mommy track
A career path involving working arrangements provided for mothers and prospective mothers, generally more flexible and allowing shorter hours. Compare fast track
off the beaten track
To a place or places not commonly visited

The search for authenticity arguably motivates backpackers to travel off the beaten track in search of areas not yet contaminated by tourists or other backpackers.

off the beaten track
In a place or places not commonly visited

From Nikko northwards my route was altogether off the beaten track, and had never been traversed in its entirety by any European. I lived among the Japanese, and saw their mode of living in regions unaffected by European contact.

off-track
conducted away from a racetrack
off-track
Away from an intended route; wayward
on the right track
Using the correct general approach to a particular task or problem; pursuing something in a promising way

I don't think he has the final answer just yet, but he seems to be on the right track.

on track
On a well-defined promotion path in an organisation, usually tenure
on track
Proceeding as planned, as expected, or in a manner consistent with an established pattern

Before 1914 the Russian economy was on track to outperform that of France and Britain within a decade.

one track mind
Alternative spelling of one-track mind
one-track
limited to one idea or thought
one-track
having a single set of lines so that trains can run only in one direction at a time; single-track
one-track mind
That said to be possessed by someone who is obsessed with something or only able to think of one thing

He has a one-track mind. All he ever talks about is trains and railroads.

railroad track
A pair of formed steel rails, separated and supported usually on wooden or concrete ties or sleepers, forming a track along which flange-wheeled railroad vehicles may travel
railway track
A pair of parallel tracks along which a railway train runs
single-track
Having only a single track so that trains may only run in one direction at a time
title track
The pursuit of a title or the process of winning a title. Often used as on title track. , ,
title track
A track having the same name as the movie it's from
title track
A track having the same name as the album which it's from
tracked
Simple past tense and past participle of track
tracker
A type of computer software for composing music by aligning samples on parallel timelines

Although there were a few game companies outside the Amiga scene that used a tracker format (Epic Mega-Games, for instance), the majority used the better-supported MIDI.

tracker
One who, or that which, tracks or pursues, as a man or dog that follows game
tracker
A musician who writes music in a tracker
tracker
A tracker mortgage
tracker
A computer program that monitors something

file sharing Server software that coordinates peers in the BitTorrent protocol.

trackless
not running on tracks
tracks
Third-person singular simple present indicative form of track
tracks
plural form of track
warning track
The dirt or other material on the edge of a baseball or softball field that warns a player that he or she is approaching the fence, especially the portion in the outfield

Fly ball to deep center. Shelby goes back and makes the catch on the warning track.

down the track
(Ev ile ilgili) Further along, in terms of time or progress
keep track of
keep a record (as of past events or actions)
trackless
{a} not marked out, untrodden, desert
deep track
In radio programming, a deep cut or deep track is a song which commercial radio stations rarely broadcast for a reason
fast track
1. (noun) a rapid route or method. 2. (verb - fast-track) accelerate the progress of
on the right track
(deyim) Following a course likely to result in success
oval track
An oval track is a dedicated motorsport circuit, primarily in the USA, which differs from a road course in that it only has turns in one direction, which is almost universally left. Oval tracks often have banked turns as well. Despite the name, tracks do not have to be precisely oval, such as the Indianapolis Motor Speedway, to be classed as oval tracks
tracked
past of track
tracked
having tracks; "new snow tracked by rabbits"; "tracked vehicles
tracked
having tracks; "new snow tracked by rabbits"; "tracked vehicles"
tracker
The tracker is a member of a tracking team who is physically looking for and following a set of tracks * NOTE: A tracker is NOT, and at no time should be used as, a "Point Man" His sole task is to search for and follow the spoor
tracker
A Tracker is the name given to a Fund which invests in the shares of one or more Stockmarket indices The shares are often bought and managed through a computer program The aim of such a fund is to track (follow) the Index or indices( Stockmarket/s) as closely as possible Such Funds have no one managing the fund and the process is largely automated
tracker
In the organ, a light strip of wood connecting (in path) a key and a pallet, to communicate motion by pulling
tracker
A role on the team for measuring progress with numbers
tracker
1 Another name for mechanical action
tracker
The part of a high-energy gamma-ray telescope that is used to determine the trajectory of the incoming gamma-ray For a silicon strip detector-based tracker, the trajectories of electron-positron pairs are recorded These pairs are produced by the converter
tracker
{i} path-finder
tracker
Controls the growth of the Transition System A Tracker can be one of two types, depending on the Find Candidates Style: CBFS_tracker (with Extend) cover_tracker (with Find Fresh Candidates) Code: transition/tracker *
tracker
Software that allows you to load up various tracks of digital audio and play them in specific order See multitrackers Back
tracker
A special type of computer software for composing music, or a musician who write such music
tracker
A computer program that creates tracks from radar signals
tracker
Specialty companies employed by financial institutions to manage the process of matching insurance notifications to collateral
tracker
a strip of wood used in organs with mechanical action to transfer motion
tracker
A program used to write music with a special fast and accurate notation Can also be a person that uses a tracker
tracker
someone who tracks down game
tracker
The CMS inner tracker
tracker
A tracker is a person or animal that finds other people or animals by following the marks left by their feet and other signs that show where they have been. someone who follows and finds other people, especially by following the marks that they have left on the ground
tracker
any device used to direct a PV array toward the sun
tracker
An electronic device which emits a signal enabling law enforcement agencies to locate the car, should it be stolen, anywhere in the UK
trackers
plural of tracker
tracking
also called offtracking The rear wheels of a vehicle or trailer follow a different path than the front wheels
tracking
The position or direction of the front wheels in relation to the rear wheels
tracking
Ground facilities employed to follow the progress and to communicate with a satellite
tracking
The practice of dividing students into class-size groups, which exist for the major part of the school day or year, based on the students' perceived ability or prior achievement and then designing and delivering instruction to each group
tracking
representation of the changes in the X, Y, and Z coordinates assigned to the observer as they vary with movement in the environment
tracking
The process of keeping rack of the letters played on the board This can give the astute player an advantage as the game progresses Careful trackers can deduce opponent's rack after there are no letters left to draw By tracking the player can often block opponent's best plays or set high-scoring plays that an opponent can't block Players are allowed to play with their own Preprinted Tracking Sheet alongside their Score Sheet See "PREPRINTED TRACKING SHEET"
tracking
Antenna system is tracking the last command in the currently selected coordinate system Note that this often means antenna motion (tracking a sky position)
tracking
In marketing terms, the process of noting where you get good response from your promotion activities, such as newspaper ads
tracking
(sol) Referring to adjustments that cause a SOLAR COOKER or a SOLAR COLLECTOR to "track" or follow the sun's path across the sky Tracking is done either automatically or manually F - poursuite du soleil S - seguimiento
tracking
the system on a video recorder that keeps the picture from a videotape clear on the screen
tracking
{i} following, pursuing, hunting; (in typography) technique of setting a pair of letters closer together than is usual by reducing the space between them, kerning
tracking
The process or system that controls the position of the optical pickup over the desired disk tracks to assure precise reading and writing
tracking
The reconstruction of a ``track'' left in a detector by the passage of a particle through the detector
tracking
The information given to monitor progress of a particular shipment to its destination UPS, FedEx and Most freight companies will assign a number to your shipment This number will show various details of your delivery such as the date to expect arrival Most of the time you will have the ability to insert the tracking number into the freight carriers website for detailed information Click on link for example of a tracking page
tracking
the pursuit (of a person or animal) by following tracks or marks they left behind
tracking
The average space between characters in a block of text Sometimes also referred to as letterspacing
tracking
Manually adjusting the overall amount of space between letters and words is tracking Tracking increases and decreases word density and can be used for copyfitting purposes Adjustment of tracking is often needed with ìjustifiedî type to even out the rivers of white space within body copy Creative tracking can also remove widows, orphans, bad word-breaks, and undesirable hyphenation
tracking
1 The process of following the movements of an object This may be done by keeping the reticle of an optical system or a radar beam on the object, by plotting its bearing and distance at frequent intervals, or by a combination of the two
tracking
The overall letterspacing in text Tracking can also be used to tighten or loosen a block of type Some programs have automatic tracking options which can add or remove small increments of space between the characters
track
Избранное