the person who brings the appeal

listen to the pronunciation of the person who brings the appeal
Английский Язык - Английский Язык
Appellant
the person who brings the appeal

  Расстановка переносов

  the per·son who brings the ap·peal

  Турецкое произношение

  dhi pırsın hu brîngz dhi ıpil

  Произношение

  /ᴛʜē ˈpərsən ˈho͞o ˈbrəɴɢz ᴛʜē əˈpēl/ /ðiː ˈpɜrsən ˈhuː ˈbrɪŋz ðiː əˈpiːl/

  Слово дня

  gargoyle
Избранное