studied

listen to the pronunciation of studied
Английский Язык - Турецкий язык
{f} çalış

Sıkı çalışsa, sınavı geçebilir. - If he studied hard, he could pass the exam.

Sıkı çalışsa, sınavı geçebilir. - If he studied hard, he could pass the test.

çalışılan
iyice düşünülmüş
okudu

O, Harvard'da hukuk okudu. - He studied law at Harvard.

Kuzenim Teddy Fransızcayı üniversitede asıl branş olarak aldı ve bir yıl Paris'te okudu. - My cousin Teddy majored in French in college and studied in Paris for one year.

düşünülmüş
incele/oku/çalış
{s} sahte
{s} kasıtlı
mahsus
{s} yapmacık
iyi mütalâa olunmuş
studiedlymaksatla
düşünerek yapılmış
{s} üzerinde çalışılmış
mahsus yapılmış
{s} önceden prova edilmiş gibi
{s} prova edilmiş
{s} zoraki
study
{f} incelemek

Bir portre yapmaya hazırlanırken, arkadaşlarım konuyu yakından incelemek için bir sürü fotoğraf çeker. - In preparation for painting a portrait, my friend takes many photographs in order to study the subject closely.

Yıldızları incelemek için bir gözlemevi yaptı. - He built an observatory to study the stars.

study
çalışma

Tarih çalışmayı severim. - I like studying history.

Paris'e çalışmaya gitmeden önce Fransızcamı tazelemek zorundayım. - Before going to study in Paris, I have to brush up on my French.

study
çalışmak

O kadar çok televizyon izlemeseydi, çalışmak için daha fazla zamanı olurdu. - If he did not watch so much television, he would have more time for study.

Dışarıdaki gürültü sinirime dokunduğu için canım çalışmak istemedi. - I didn't feel like studying because the noise outside was getting on my nerves.

study
{i} araştırma

1937'de bir kamu oyu araştırması yapıldı. - A public opinion study was made in 1937.

Araştırma turuna katıldım. - I joined the study tour.

study
{i} öğrenim

Cambridge Üniversitesi'nde öğrenim zorluğu çok yüksek olmasına rağmen, çok sayıda öğrencinin hâlâ dışarı çıkmak ve eğlenmek için zamanı var. - Although the pressure of studying at the University of Cambridge is very high, many students still have time to go out and have fun.

Öğrenim yapmak için yurtdışına giden öğrenci sayısı her yıl artmaktadır. - The number of students going abroad to study is increasing each year.

study
{i} tetkik
study
araştırmak

Bilimin gerçek tanımı, dünyanın güzelliğini araştırmaktır. - The real definition of science is that it's the study of the beauty of the world.

Profesör Kay kırk yıldır böcekleri araştırmaktadır. - Professor Kay has been studying insects for forty years.

study
öğrenmek

O, müzik öğrenmek için İtalya'ya gitti. - He went to Italy in order to study music.

Yabancı bir dil öğrenmek zordur. - Studying a foreign language is hard.

study
{i} tahsil
study
{i} araştırma konusu
study
{f} okumak, ... öğrenimi görmek: He's studying study for the ministry papaz olmak için okumak, papazlık eğitimi görmek
study
{i} görülecek şey
study
{i} çalışma odası

Onun çalışma odası parka bakıyor. - His study faces the park.

Çalışma odasında bir sürü kitap var. - There are plenty of books in his study.

study
tahsil görmek
study
çalışmak (ders)
study
ders çalışma
study
irdelemek
study
öğrenim görmek

Almanya'da öğrenim görmek istiyor musun? - Do you want to study in Germany?

Neden yurtdışında öğrenim görmek istiyorsunuz? - Why do you want to study abroad?

study
tetebbu
study
okulda okumak
study
öğrenme

Çok çalışmalısın ve çok şey öğrenmelisin. - You must study hard and learn many things.

Çince öğrenmek çok zor gibi görünse de, düşündüğünüz kadar zor değil. - Although it seems very difficult to study Chinese, it's not as hard as you think.

study
teftiş
study
tahsil etmek
study
etüt etmek
study
mutalaa
study
öğrenimi görmek

Biz aynı sınıfta İngilizce öğrenimi görmekteyiz. - We study English in the same class.

study
inceleme

Bir portre yapmaya hazırlanırken, arkadaşlarım konuyu yakından incelemek için bir sürü fotoğraf çeker. - In preparation for painting a portrait, my friend takes many photographs in order to study the subject closely.

Diğer galaksilerde hayat olsa bile, insanın onları incelemek için ışık hızında seyahat etmesi imkansızdır. - Even if there is life in other galaxies, it is impossible for man to travel at the speed of light to study them.

study
kınıkmak
study
okuma

Yurtdışında okuma kararım ebeveynlerimi şaşırttı. - My decision to study abroad surprised my parents.

Yurtdışında okumaya karar verdim. - I decided to go abroad to study.

study
{f} çalış

Tarih çalışmayı severim. - I like studying history.

Her gün İngilizce çalışıyor musun? - Do you study English every day?

study
(çimke) bandıkmak
Study
ders çalışmak
Study
okul okumak
study
çalışmadan
study
çalışılması
study
çalışmanın
studiedly
kasten
studiedly
(zarf) kasten
study
okumak

Neden yurtdışında okumak istiyorsunuz? - Why do you want to study abroad?

Ben matematik okumak istiyorum. - I want to study math.

study
rol ezberleme
study
ön çalışma
study
eskiz
study
çabalamak
study
eğitimini görmek
study
gözetmek
study
çalışma yapmak

Çalışma yapmak için çok yorgunum. - I'm too tired to do study.

study
deneme

Kütüphanede çalışmayı denemek isteyebilirsin. - You might want to try studying in the library.

Biraz daha çok çalışmayı denemeni tavsiye ediyorum. - I recommend you try studying a bit harder.

study
saygılı olmak
study
mütalaa
study
taslak
study
(Askeri) TETKİK, İNCELEME, ETÜD: Mevcut bilgi ve gerçek esasların dikkatli şekilde değerlendirilmesine dayanarak, belirli bir şart veya durumun ayrıntılı olarak gözden geçirilişi
study
{i} müz. etüt
study
araştırma konusu veya sahası
study
alıştırma taslak
study
incele

Biz Japon tarihini incelemek için müzeye gittik. - We went to the museum to study Japanese history.

Yıldızları incelemek için bir gözlemevi yaptı. - He built an observatory to study the stars.

study
gayret etmek
study
kalem tecrübesi
study
{i} çoğ. dersler; araştırmalar
study
{f} (ders) çalışmak: I've got to study math tonight. Bu gece matematik çalışmam gerek
study
gayret

Öğretmenin konuşması, Mary'nin daha sıkı çalışması için gayrete getirir. - The teacher's talk stimulates Mary to study harder.

study
tefekkür
study
{i} etüt
study
rol ezberleyen kimse
to be studied
okunmak
Английский Язык - Английский Язык
{a} learned, labored, considered
produced or marked by conscious design or premeditation; "a studied smile"; "a note of biting irony and studied insult"- V L Parrington
A studied action is deliberate or planned. `We both have an interesting 10 days coming up,' said Alex Ferguson with studied understatement. see also study unstudied. a studied way of behaving is deliberate and often not sincere, because it has been planned carefully
Parrington
Closely examined; read with diligence and attention; made the subject of study; well considered; as, a studied lesson
{s} deliberate, planned; not spontaneous, contrived; learned
Intent; inclined
produced or marked by conscious design or premeditation; "a studied smile"; "a note of biting irony and studied insult"- V
Past tense and past participle of study
carefully practiced or designed or premeditated; "a studied reply"
Well versed in any branch of learning; qualified by study; learned; as, a man well studied in geometry
Premeditated; planned; designed; as, a studied insult
study
The act of studying; examination

I made a careful study of his sister.

study
Mental effort to acquire knowledge or learning

The study of languages is fascinating.

study
To revise materials already learned in order to make sure one does not forget them, usually in preparation for an examination

I need to study my biology notes.

study
A state of mental perplexity or worried thought

Thenne the kyng sat in a study and bad his men fetche his hors as faste as euer they myghte.

study
To take a course or courses on a subject

I study medicine at the university.

study
An artwork made in order to practise or demonstrate a subject or technique
study
Thought, as directed to a specific purpose; one's concern

My study was to avoid disturbing her.

study
To acquire knowledge on a subject

Biologists study living things.

study
A room in a house intended for reading and writing; traditionally the private room of the male head of household
study
To look at minutely

He studied the map in preparation for the hike.

study
{n} an apartment for books, application to books, thought, attention, contrivance
study
{v} to muse, meditate, consider attentively
study
{f} learn, educate oneself; think about, ponder; examine, investigate; observe; memorize
studiedly
thoughtfully, knowledgeably, deliberately
studiedly
In a studied manner
studiedly
in a studied manner, deliberately
study
To form or arrange by previous thought; to con over, as in committing to memory; as, to study a speech
study
measure the results to determine whether goals were achieved
study
A study is a room in a house which is used for reading, writing, and studying. see also studied, case study
study
level to another
study
Any preparation, whether in whole or part, carried out by the artist before producing the completed work
study
A setting of the mind or thoughts upon a subject; hence, application of mind to books, arts, or science, or to any subject, for the purpose of acquiring knowledge
study
To consider attentively; to examine closely; as, to study the work of nature
study
A representation or rendering of any object or scene intended, not for exhibition as an original work of art, but for the information, instruction, or assistance of the maker; as, a study of heads or of hands for a figure picture
study
Mental occupation; absorbed or thoughtful attention; meditation; contemplation
study
attentive consideration and meditation; "after much cogitation he rejected the offer"
study
give careful consideration to; "consider the possibility of moving
study
think intently and at length, as for spiritual purposes; "He is meditating in his study"
study
If you study something, you consider it or observe it carefully in order to be able to understand it fully. I know that you've been studying chimpanzees for thirty years now I invite every citizen to carefully study the document
study
To make an object of study; to aim at sedulously; to devote one's thoughts to; as, to study the welfare of others; to study variety in composition
study
If you study something, you look at it or watch it very carefully, in order to find something out. Debbie studied her friend's face for a moment
study
To learn the need and justification for implementing a LAN as an organization's information system The study part of LAN implementation can be further subdivided into two phases These phases are investigation and analysis and a feasibility study
study
An investigation of the health and/or economic impact of one or more therapies in humans which may or may not involve a randomisation step If a randomisation step is involved, the preferred term is trial
study
Not used
study
be a student of a certain subject; "She is reading for the bar exam"
study
preliminary drawing for later elaboration; "he made several studies before starting to paint"
study
Management report/results based on surveys received
study
All the information collected at a single time or for a single purpose or by a single principal investigator A study consists of one or more files Examples: the General Social Survey; A Gallup Poll; the 1990 Census of Population and Housing STF 1A
study
To endeavor diligently; to be zealous
study
Area Grid Theme – A grid theme used to define the geographic extent of your study area All cells in the grid theme that contain a value are included in the study area;all cells containing 'No Data' are excluded Refer to Set Analysis Parameters Study Area Grid Theme; Weights of Evidence Method, Study Area Theme
study
All the information collected at a single time or for a single purpose or by a single principal investigator A study may consist of one or more datasets and one or more files Examples: the General Social Survey; A Gallup Poll; the 1990 Census of Population and Housing STF 1A
study
Any particular branch of learning that is studied; any object of attentive consideration
study
A building or apartment devoted to study or to literary work
study
a state of deep mental absorption; "she is in a deep study"
study
To apply the mind to; to read and examine for the purpose of learning and understanding; as, to study law or theology; to study languages
study
A study of a subject is a piece of research on it. Recent studies suggest that as many as 5 in 1000 new mothers are likely to have this problem
study
To fix the mind closely upon a subject; to dwell upon anything in thought; to muse; to ponder
study
a written document describing the findings of some individual or group; "this accords with the recent study by Hill and Dale"
study
learn by reading books; "He is studying geology in his room"; "I have an exam next week; I must hit the books now"
study
If you study, you spend time learning about a particular subject or subjects. a relaxed and happy atmosphere that will allow you to study to your full potential He went to Hull University, where he studied History and Economics The rehearsals make it difficult for her to study for law school exams
study
To acquire knowledge on a subject through concentration on prepared learning materials
study
a detailed critical inspection
study
be a student; follow a course of study; be enrolled at an institute of learning
study
consider in detail and subject to an analysis in order to discover essential features or meaning; "analyze a sonnet by Shakespeare"; "analyze the evidence in a criminal trial"; "analyze your real motives"
study
someone who memorizes quickly and easily (as the lines for a part in a play); "he is a quick study"
study
Params: string SPELL, string[] PARAMS
study
a branch of knowledge; "in what discipline is his doctorate?"; "teachers should be well trained in their subject"; "anthropology is the study of human beings"
study
A study by an artist is a drawing which is done in preparation for a larger picture
study
a room used for reading and writing and studying; "he knocked lightly on the closed door of the study" a state of deep mental absorption; "she is in a deep study" applying the mind to learning and understanding a subject (especially by reading); "mastering a second language requires a lot of work"; "no schools offer graduate study in interior design" a composition intended to develop one aspect of the performer's technique; "a study in spiccato bowing" someone who memorizes quickly and easily (as the lines for a part in a play); "he is a quick study" learn by reading books; "He is studying geology in his room"; "I have an exam next week; I must hit the books now" be a student; follow a course of study; be enrolled at an institute of learning think intently and at length, as for spiritual purposes; "He is meditating in his study" give careful consideration to; "consider the possibility of moving
study
To apply the mind to books or learning
study
examine
study
A piece for special practice
study
be a student; follow a course of study; be enrolled at an institute of learning think intently and at length, as for spiritual purposes; "He is meditating in his study"
study
Study is the activity of studying. the use of maps and visual evidence in the study of local history She gave up her studies to have Alexander
study
You can refer to educational subjects or courses that contain several elements as studies of a particular kind. a new centre for Islamic studies She is currently doing a business studies course at Leeds
study
{i} learning; field of learning; thorough investigation; report, analysis; room in which reading or studying is done
study
applying the mind to learning and understanding a subject (especially by reading); "mastering a second language requires a lot of work"; "no schools offer graduate study in interior design"
study
give careful consideration to; "consider the possibility of moving"
study
a room used for reading and writing and studying; "he knocked lightly on the closed door of the study"
study
a composition intended to develop one aspect of the performer's technique; "a study in spiccato bowing"
studied
Избранное