special

listen to the pronunciation of special
Английский Язык - Турецкий язык
özel

Amerika'ya gitmek için özel bir nedenin var mı? - Do you have any special reason why you want to go to America?

Özel haber nedeniyle televizyon programı kesildi. - The television show was interrupted by a special news report.

bilhassa
(Bilgisayar) diğer

Diğer üç kişi özel övgü için seçildi. - Three other people were singled out for special praise.

sayılı
özel herhangi bir şey
ek
olağandışı
sıradan olmayan
ekstra
{i} özel indirim

İlk siparişiniz% 5 oranında özel indirime tabidir. - Your initial order is subject to a special discount of 5%.

{i} geçici polis
özel Diğer
special agent özel ajan special case özel durum
{i} günün yemeği
{s} ayrıcalıklı
{i} özel muhabir
special delivery ekspres mektup
special edition özel baskı
{i} lokantada
{s} özellikli
{i} (normal tarifede bulunmayan) özel bir tren
{i} özel baskı
herhangi özel bir şey
{i} özel yayın
{s} has

Dünyada bu hastalığı tedavi edebilen az sayıda uzman var. - There are few specialists in the world who can treat this disease.

Hastalığın daha da kötüleşirse, bir uzman doktoru ara. - If your illness becomes worse, call in a specialist.

{i} özel sayı
özellik

Aşk hayatına özellikle dikkat etmen önemlidir. - It is important to pay special attention to your love life.

{i} (fiyatta) özel bir indirim
{s} olağanüstü

Olağanüstü bir toplantıya gitmem gerekiyor. - I have to go to a special meeting.

{i} özel tren
{i} özel bir program
bir cinse mahsus
{i} spesiyalite

Sana spesiyalitemizden bahsedeyim. - Let me tell you about our special.

özel ulak
normal olmayan
spesiyal
speciality
uzmanlık
specially
özellikle
speciality
{i} özellik
special effect
özel efekt
special services
(Askeri) özel hizmetler
special access
(Bilgisayar) özel erişim
special assement
(Ticaret) şerefiye
special attention
özel ilgi
special attention
özel dikkat
special class
(Pisikoloji, Ruhbilim) özel sınıf
special color
(Bilgisayar) özel renk
special condition
özel durum
special cost
(Ticaret) özel maliyetler
special days
özel günler
special effect
(Bilgisayar) özel etki
special equipment
(Askeri) özel teçhizat
special events
özel olaylar
special features
(Bilgisayar) diğer özellikler
special flight
(Askeri) özel uçuş
special folders
(Bilgisayar) özel klasörler
special forces
(Askeri) özel kuvvetler

Özel kuvvetlerde görev yapmak heyecan vericiydi. - Serving in the special forces was exciting.

Başkanın oğlu özel kuvvetlere başkanlık ediyor. - The president's son leads the special forces.

special inventory
(Askeri) özel sayım
special libraries
özel kütüphaneler
special measures
özel önlemler
special notes
(Bilgisayar) özel notlar
special offers
(Bilgisayar) özel indirimler
special order
(Ticaret) özel sipariş
special order
(Askeri,Ticaret) özel emir
special paper
(Bilgisayar) özel kağıt
special price
(Turizm) özel fiyat
special program
özel program
special projects
(Askeri) özel projeler
special purpose
(Askeri) özel maksat
special quality
hasiyet
special reserves
(Ticaret) özel yedekler
special reserves
(Ticaret) statü yedekleri
special symbols
(Bilgisayar) özel semboller
special tax
(Ticaret) özel vergi
special team
özel tim
special thanks
(Bilgisayar) teşekkürler
special tool
(Otomotiv) özel alet
special tools
(Askeri,Teknik) özel aletler
special train
özel tren
special treatment
kür
special value
hasiyet
special weapons
(Askeri) özel silahlar
special case
özel durum
special character
özel karakter
special delivery
özel ulak
special delivery
ekspres mektup
special edition
özel sayı
special education
özel eğitim
special effects
özel efektler
special jury
özel jüri
special offer
özel indirim
special partnership
komandit şirket
special pleading
özel savunma
special power of attorney
hususi vekâletname
special purpose computer
özel amaçlı bilgisayar
special verdict
özel jüri kararı
special-purpose
özel amaçlı
special-purpose computer
özel amaçlı bilgisayar
special alloy
özel alaşım
special application microscope
özel uygulama mikroskop
special case
Özel bir durum
special cases
Özel durumlarda
special communication tax
özel iletişim vergisi
special conditions
özel koşullar
special courts
özel mahkemeler
special deal
özel anlaşma
special drawing right
özel çekme hakkı
special drawing rights
(Ekonomi) Özel Çekme Hakları
special effects
özel efekt

Özel efektler mükemmel. - The special effects are excellent.

special envoy
özel elçisi
special feature
özellik
special interests
özel ilgi
special ledge
Özel çıkıntı
special needs
Özel ihtiyaçları
special provincial directorate of administration
il özel idare müdürlüğü
special steel
özel çelik
special özel, siradan olmayan, olagandisi; ekstra, ek, özel
özel herhangi bir şey
special-purpose vehicle
özel amaçlı taşıt
Special Operations Component, United States European Command
(Askeri) Birleşik Devletler Avrupa Komutanlığı Özel Harekat Unsuru
special ammunition
(Askeri) ÖZEL MÜHİMMAT: Üstün bir kontrol kullanma ve güvenlik ihtiyacı gösterdikleri için Kara Kuvvetleri Komutanlığınca bu şekilde adlandırılan mühimmat kalemleri. Bu terimin kapsadığı maddeler şunlardır: (a) nükleer ve nükleer olmayan harp başlığı kısımları, atom tahrip mühimmatı, nükleer mermiler ve bunlarla ilgili atım kıymetlendirme doneleri, sevk hakları, onarım parçaları. (b) Füze gövdeleri (yüksek yoğunluk, düşük bakım ve klasik mühimmat özelliklerini birleştirmiş füzeler hariç) ve bu gövdelere ait ana parçalar (onarım parçaları hariç) ve füze sevk hakları. Tam bir atım; özel mühimmat terimi anlamına girer. Özel mühimmat ile yakından ilgili (ve bunlara ait test, yükleme ve boşaltma teçhizatı ile özel aletler gibi) bazı kalemlerin ikmali, V. nci sınıf özel mühimmat kanalları ile yapılır
special assignment airlift mission
(Askeri) özel hava ulaştırma görevi
special capital
(Ticaret) komanditer sermaye
special clothing
(Askeri) ÖZEL ELBİSE: Açık yerlerdeki yakıcı gaz buharının vücuda nüfuz etmesini önleyerek yakıcı gaza karşı bir korunma sağlayacak şekilde tadil edilmiş gömlek ve pantolon. Bu gömlek ve pantolonları koruyucu elbise haline getirilmek üzere emprenye edilmiş olmakla beraber, gaz kullanılmayan muharebede herhangi bir işleme tabi tutulmadan da giyilebilir
special corrections
(Askeri) ÖZEL DÜZELTMELER !: Muntazam bir demet teşkili için mevzi düzeltmelerinin yapılacağını belirten atış komutu
special day
özel gün

Bugünün senin özel günün. - Today's your special day.

special effort
özel gayret
special enforcement operation/special enforcement program
(Askeri) özel uygulama harekatı / özel uygulama programı
special file
özel dosya
special fund
(Askeri) ÖZEL FON: Kullanılması ve sarfı kanunla belirtilmiş bir maksada inhisar eden fon. Bu fona, ABD Hükümetinin, kanunla belirtilmiş özel kaynaklardan yapılan tahsilatı yatırılır
special handling designator
(Askeri) muhabere istihbaratı özel işlem kodu
special knowledge
özellikli bilgi
special knowledge
ayrıcalıklı bilgi
special majority
(Kanun) özel çoğunluk
special medical augmentation response team
(Askeri) özel sıhhiye yardımı cevap timi
special messenger
(Askeri) ÖZEL HABERCİ
special mission unit; supported activities supply system (SASSY) management unit
(Askeri) özel görev birliği; desteklenen faaliyetler ikmal sistemi yönetim birimi
special numeric
(Bilgisayar) özel sayılar
special occasion
özel gün

Özel günlerde, bazı insanlar mücevher takar. - On special occasions, some people wear jewels.

Sadece özel günlerde ıstakoz yeriz. - We have lobsters only on special occasions.

special operations forces medical element
(Askeri) özel harekat kuvvetleri sıhhiye unsuru
special operations laser marker
(Askeri) özel harekat lazer işareti
special operations squadron
(Askeri) özel harekat filosu
special operations support command (theater army)
(Askeri) özel harekat destek komutanlığı (muharebe sahası)
special packing
özel salmastra
special perils
(Sigorta) özel muhataralar
special purpose aviation
(Askeri) ÖZEL GÖREV HAVACILIĞI: Askeri havacılığın; kıta nakli ve hava fotoğrafçılığı gibi, özel taktik görevleri yapan şubesi. Planörle nakliyatta buna dahildir. Bak. "combat aviation"., "experimental aviation", ve "training aviation"
special sensor microwave imager
(Askeri) özel sensör mikrodalga görüntüleyicisi
special service school
(Askeri) ÖZEL SINIF OKULU: Çeşitli muharip ve yardımcı sınıflar tarafından idare edilen ve ait olduğu sınıfa mahsus öğretimi yapan okul. Bu okullar, subay ve erata veya bunlardan herhangi birine mahsustur. Örneğin; piyade okulu, topçu okulu gibi. Bu terimi moral veya özel hizmetler anlamına gelen (special services) terimi ile karıştırmamalıdır
special technical operations coordinator
(Askeri) özel teknik harekat koordinatörü
special test and handling equipment
(Askeri) ÖZEL TEST VE İSTİF TEÇHİZATI: Sınırlı uygulama sahası bulunan ve bir başka nihai maddenin (malzeme ve istif teçhizatı hariç) işletilmesi, üzerinde gerekli dikkatin gösterilmesi, kalibrasyonu veya bakımı ile ilgili sahada kullanılmak üzere özel surette imal edilen bir madde
special text
(Askeri) özel kitap
special training
(Askeri) ÖZEL EĞİTİM: Sanatkar veya kontrolör teknisyen seviyesindeki personele, yeni veya özel teçhizat bakım ve işletilmesi veya yeni işletme teknik ve usulleri üzerinde ehliyet kazandırmak için gösterilen resmi eğitim. İki sınıf özel eğitimi vardır. R sınıfı kurslar, esas itibarıyla, yeni bir Hava Kuvvetleri Uzmanlığında eğitimi icap ettirir ve Hava Kuvvetleri Uzmanlık Kodu'nda bir değişiklikle sonuçlanır. S sınıfı kurslar Hava Kuvvetleri Uzmanlık Kodu'nda değişiklik yapmaz
special unit
(Askeri) özel birlik
special warfare
(Askeri) özel harp
special warfare
(Askeri) ÖZEL HARP: Gayri nizami harp, isyan bastırma ve psikolojik harekatla ilgili bütün askeri ve milis tedbir ve faaliyetleri
special weapons and tactics
(Askeri) özel silah ve taktikler
special, atomic demolition munition
(Askeri) ÖZEL ATOMİK TAHRİP CEPHANESİ: Zamanlayıcı bir alet tarafından patlatılan, taşınabilir alçak tesirli atomik tahrip cephanesi
specially
özel olarak

Bu elbise senin için özel olarak hazırlandı. - This dress was made specially for you.

specially
bilhassa
speciality
-e özgü şey
specially
özelikle
speciality
özgü şey
Air Force Special Operations Command; Air Force special operations component
(Askeri) Hava Kuvvetleri Özel Harekat Komutanlığı; Hava Kuvvetleri özel harekat unsuru
naval special operations command; naval special operations component; naval spec
(Askeri) deniz kuvvetleri özel harekat komutanlığı; deniz kuvvetleri özel harekat unsuru; deniz kuvvetleri özel harp özel harekat unsuru; Deniz Kuvvetleri özel harekat unsuru
special to
özgü
speciality
{i} özel ürün

Restaurantın özel ürünü nedir? - What's the restaurant's speciality?

speciality
ayrıntılar
speciality
ihtisas
speciality
spesyalite
speciality
{i} özel ilgi
speciality
{i} İng., bak. specialty
speciality
{i} spesiyalite
speciality
teferruat
speciality
{i} özel nitelik
speciality
{i} ayrıcalık
specialness
özgülük
Английский Язык - Английский Язык
Unusual or exceptional episode of a series
Distinguished by a unique or unusual quality

a special episode of a television series.

A special constable
A reduction in consumer cost (usually for a limited time) for items or services rendered

We're running a special on turkey for Thanksgiving.

Retarded; mentally handicapped

He goes to a special school.

Of particular interest or value; certain; dear; beloved; favored

Everyone is special to someone.

Anything that is not according to normal practice, plan, or schedule, as an unscheduled run of transportation that is normally scheduled

Thousands came to the special that carried the President's coffin.

Constituting or relating to a species

The seven dark spots is a special property unique to Coccinella septempunctata.

{a} peculiar, particular, singular, brave
A product that has been discounted by a small margin
{i} reduced price, sale on specific items; extra newspaper edition; something that is used for a particular purpose or occasion; television program focusing on a specific topic (not part of a regular series)
retarded; handicapped
adapted to or reserved for a particular purpose; "a special kind of paint"; "a special medication for arthritis
a television production that features a particular person or work or topic; "the last of a series of BBC specials on Iran is being shown tonight"
a restaurant for a special service or occasion; "a special correspondent"; "a special adviser to the committee"; "had to get special permission for the event"
a dish or meal given prominence in e
a special offering (usually temporary and at a reduced price) that is featured in advertising; "they are having a special on pork chops"
Appropriate; designed for a particular purpose, occasion, or person; as, a special act of Parliament or of Congress; a special sermon
of particular interest; dear; beloved; favored
Usually a non-organized class in which time is arranged per meeting
= Something very unusual that a character is able to do This is not an ability many people possess This category can vary highly depending on the setting Specials in a game of social sniping in high society might be Biting Sarcasm or Supreme Flattery, where in a comic-book style superhero game they might be Flying or Control Gravity
unique or specific to a person or thing or category; "the particular demands of the job"; "has a paraticular preference for Chinese art"; "a peculiar bond of sympathy between them"; "an expression peculiar to Canadians"; "rights peculiar to the rich"; "the special features of a computer"; "my own special chair"
Bricks of special shape or size used for the construction of particular brickwork
often refers to letters under the signet seal (documents of a crown representative)
Special institutions are for people who have serious physical or mental problems. Police are still searching for a convicted rapist, who escaped from Broadmoor special hospital yesterday
"How Can A Buyer Survive?"
a dish or meal given prominence in e g a restaurant
In the event that the label shape is not a rectangle, circle or oval, this designation should be used Also, any label with internal cutout(s) should be classified as special
–points to a grammar that modifies the search probabilities
surpassing what is common or usual or expected; "he paid especial attention to her"; "exceptional kindness"; "a matter of particular and unusual importance"; "a special occasion"; "a special reason to confide in her"; "what's so special about the year 2000?"
Chief in excellence
The word is a special operator such as '=', '+', and so on
You use special to describe something that relates to one particular person, group, or place. Every anxious person will have his or her own special problems or fears. it requires a very special brand of courage to fight dictators. = unique
Managing your network shouldn't be so stressful Tune in an learn what to do about it
Particular; peculiar; different from others; extraordinary; uncommon
Arrows accelerate on their way up the screen Featured only on Solo 2k
Special means different from normal. In special cases, a husband can deduct the travel expenses of his wife who accompanies him on a business trip So you didn't notice anything special about him? normal
a television production that features a particular person or work or topic; "the last of a series of BBC specials on Iran is being shown tonight" a special offering (usually temporary and at a reduced price) that is featured in advertising; "they are having a special on pork chops" a dish or meal given prominence in e
added to a regular schedule; "a special holiday flight"; "put on special buses for the big game"
Announcements
first and most important; "his special interest is music"; "she gets special (or particular) satisfaction from her volunteer work"
An ordered item that requires custom engineering, components or processing and is not considered a standard offering
for a special service or occasion; "a special correspondent"; "a special adviser to the committee"; "had to get special permission for the event"
DBC's portfolio tables offer special buttons that give users the choice of C for a stock chart, M for a MarketGuide report that describes the company or security and F for fundamental data such as price-earnings ratios and 52-week highs and lows
A luminaire in the lighting rig that is required for a specific moment or effect; it is not part of the general lighting cover
{s} unusual, exceptional, unique; specific, particular; limited; highly valued
SPECIAL HEADER TROUBLE or ACTION KEYWORDS At the end of the header file, certain keywords and phrases may appear to warn the observer of an anomaly or to flag or emphasize a particular condition (e g , slewing) The special situations currently addressed are discussed below Future enhancements will increase the special keyword reporting
Beginners For Owner, Handler or Exhibit never having won a First Prize at any show
One appointed for a special service or occasion
overused as a word expressing vague praise If he is "a special person," what are the rest of us? Generic? The person who says "Kittens are special" should say cute
is in a group of things that are the same as each other in some way and different from all others in that way -- " describe a fraction or ratio of a special quantity to a total " (203)
You use special to describe someone who is officially appointed or who has a particular position specially created for them. Frank Deford is a special correspondent for Newsweek magazine
Limited in range; confined to a definite field of action, investigation, or discussion; as, a special dictionary of commercial terms; a special branch of study
having a specific function or scope; "a special (or specific) role in the mission"
A particular
Special Schools including Hospital Special Schools, which provide education for special students (ie students with disabilities)
Of or pertaining to a species; constituting a species or sort
A status code for a domain name indicating that payment resolution for the domain name registration is "pending " The SPECIAL status is generally used when there is a problem applying a payment to a domain name: e g , a wrong invoice number, a misspelled name, or other problem that delays processing payment Domain names that are on SPECIAL status are active - still in the Domain Name System (DNS) - and will not be deactivated unless the problems cannot be resolved [see also: Payment Status Codes, Registration Fee, Renewal Fee, Domain Name System (DNS)]
Someone or something that is special is better or more important than other people or things. You're very special to me, darling There are strong arguments for holidays at Easter and Christmas because these are special occasions My special guest will be comedian Ben Elton
A lantern performing a particular function, such as a fire 'special' or a window 'special'
A special is a product, programme, or meal which is not normally available, or which is made for a particular purpose. complaints about the BBC's Hallowe'en special, `Ghostwatch' Grocery stores have to offer enough specials to bring people into the store. Special Forces special prosecutor special education special effects Special Olympics
adapted to or reserved for a particular purpose; "a special kind of paint"; "a special medication for arthritis"
spec

A special taskforce managed to catch a suicide bomber downtown, prior to him carrying out his evil plan. - A special task force managed to catch a suicide bomber downtown, prior to him carrying out his evil plan.

What's your specialty? - What is your specialty?

spesh
Special K
A breakfast cereal made primarily from rice and wheat
Special K
The pain-killing drug ketamine, used as a hallucinogen
Special Olympian
someone who competes in the Special Olympics
Special Olympics
A sports competition held every two years for people who have mental retardation
special attack
A special move used to inflict damage
special attacks
plural form of special attack
special constable
A volunteer police officer
special constables
plural form of special constable
special creation
In creationism, a theological doctrine which asserts that the origin of the universe and all life in it suddenly sprang into being by unconditional fiat or divine decree

We do not know how the Creator created, what processes He used, for He used processes which are not now operating anywhere in the natural universe. This is why we refer to creation as special creation. We cannot discover by scientific investigation anything about the creative processes used by the Creator.

special creation
In Roman Catholicism, the origin of the human soul
special damages
Damages that can be quantified precisely, including such things as plaintiff's medical expenses, lost wages, and similar out-of-pocket costs (as contrasted with general damages, such as pain and suffering, which must be estimated)
special defense
A special move used to defend against damage
special defense
The capacity of a character of defending against damage through special defenses
special defenses
plural form of special defense
special education
Any of several educational services designed for students with learning difficulties, mental health problems, or other disabilities
special effect
An effect technique used in film, television, and entertainment industry to create effects that cannot be achieved by normal means, and when creating the effect by normal means is prohibitively expensive. Special effects are also used to enhance previously filmed elements, by digitally adding, removing, and enhancing objects within the scene
special effects
plural form of special effect
special election
An election scheduled at other than the usual date for a specific purpose, often to fill an office that has become vacant before the incumbent has completed the term
special move
A move, usually in fighting games, more powerful than most other moves of a character, and normally more difficult to achieve
special moves
plural form of special move
special needs
Needs for special care, services or accommodations

He has special needs.

special relativity
A theory that (neglecting the effects of gravity) reconciles the principle of relativity with the observation that the speed of light is constant in all frames of reference
special resolution
A resolution that requires a large majority vote of members present, usually 2/3 or 3/4, at a general meeting of a company
special sauce
A basic ingredient in McDonald's Big Mac hamburgers, a sort of Thousand Island dressing (now called Big Mac sauce by the company)

one day you'll be eatin' a fast-food burger.... Ever wonder what makes special sauce so special?.

special team
A group of ice hockey players most often used during power plays consisting of more defensive players than usual on the team that was penalized in hopes of killing the penalty, or more offensive players than usual on the team with the advantage in players to increase the chance of scoring a goal
special team
A group of football players with special assignments for plays other than standard offensive and defensive plays, those involving kicking
special teams
plural form of special team
special warranty deed
A deed of title to real property by which the grantor warrants that he is not personally responsible for any title defects, but making no warranties or representations as to the quality of the title in other respects
special warranty deeds
plural form of special warranty deed
Special Frauds Unit
The Special Frauds Unit is a branch of the NYPD that operates out of One Police Plaza. The unit investigates notable crimes of a financial nature
special consumption tax
Special Consumption Tax is a tax on prescribed goods like petroleum products, tobacco products and alcoholic beverages
special drawing rights
(Ekonomi) A form of international money created by the International Monetary Fund, defined as a weighted average of various convertible currencies
special interest group
Any association of individuals or organizations, usually formally organized, that, on the basis of one or more shared concerns, attempts to influence public policy in its favour
special purpose entity
(Finans) A special purpose entity (SPE; or, especially in Europe, special purpose vehicle/SPV, in Ireland – FVC financial vehicle corporation) is a legal entity (usually a limited company of some type or, sometimes, a limited partnership) created to fulfill narrow, specific or temporary objectives. SPEs are typically used by companies to isolate the firm from financial risk. A company will transfer assets to the SPE for management or use the SPE to finance a large project thereby achieving a narrow set of goals without putting the entire firm at risk. SPEs are also commonly used in complex financings to separate different layers of equity infusion. In addition, they are commonly used to own a single asset and associated permits and contract rights (such as an apartment building or a power plant), to allow for easier transfer of that asset. Moreover, they are an integral part of public private partnerships common throughout Europe which rely on a project finance type structure
special purpose vehicle
(Finans) A special purpose entity (SPE; or, especially in Europe, special purpose vehicle/SPV, in Ireland – FVC financial vehicle corporation) is a legal entity (usually a limited company of some type or, sometimes, a limited partnership) created to fulfill narrow, specific or temporary objectives. SPEs are typically used by companies to isolate the firm from financial risk. A company will transfer assets to the SPE for management or use the SPE to finance a large project thereby achieving a narrow set of goals without putting the entire firm at risk. SPEs are also commonly used in complex financings to separate different layers of equity infusion. In addition, they are commonly used to own a single asset and associated permits and contract rights (such as an apartment building or a power plant), to allow for easier transfer of that asset. Moreover, they are an integral part of public private partnerships common throughout Europe which rely on a project finance type structure
Special Branch
The Special Branch is the department of the British police that is concerned with political security and deals with things such as terrorism and visits by foreign leaders. a department of the British police force that deals with political crimes or crimes affecting the safety of the government, for example terrorism
Special Drawing Rights
{i} SDRs, method of settling international debts by way of the IMF]
Special Interest Group
subdivision of a computer user's group that meets to discuss a very specific issue, SIG
Special Operations Group
elite military force responsible for carrying out covert and/or extremely dangerous missions within enemy territory (missions can be military, political, informational, or economic), SOG
special agent
A person limited in authority to transact a single business affair or a specific series of business affairs or to perform restricted acts for a principal Ordinarily, a real estate broker is construed to be a special agent A person dealing with a special agent Must inquire as to the scope of the agent's actual authority
special agent
One who is authorized by a principal to perform a single act or transaction A real estate broker is usually a special agent authorized to find a ready, willing, and able buyer for a particular buyer
special agent
In insurance, an agent representing his or her company in an exclusive territory
special agent
An insurer's representative in a territory He services the insurer's agents and in is responsible for the volume and quality of the business written in that territory In the Property and Liability fields this person is a special agent or marketing representative, and in the Life field he is known as a sales representative (G)
special budget
addition to a national budget which is approved during a fiscal year
special conditions
Special rules or restrictions that apply to a particular license, location, or frequency
special court-martial
In the U.S. armed forces, a court-martial consisting of at least three officers for trying intermediate offenses
special drawing rights
A type of international money created by the International Monetary Fund (IMF) and allocated to its member nations SDRs are an international reserve asset, although they are only accounting entries (not actual coin or paper, and not backed by precious metal) Subject to certain conditions of the IMF, a nation that has a balance of payments deficit can use SDRs to settle debts to another nation or to the IMF
special drawing rights
A paper substitute for gold issued by the International Monetary Fund that functions as international reserves 354
special education
education of physically or mentally handicapped children whose needs cannot be met in an ordinary classroom
special education teacher
teacher that teaches students that have a learning disability in a certain subject
special feature
special quality
special features
In a health insurance policy, the benefits paid with respect to losses other than those covered by principal sum and loss of time Hospital and surgical benefits are among these
special features
(INCIDENT VEHICLE)
special grant
amount of money that is granted towards a specific cause
special handling
The handling of fourth-class or parcel-post mail as first-class mail for an extra charge
special needs
Normally used to describe any child that would require any special services
special needs
- Refers to many categories of children, including children with physical, emotional or medical disabilities, healthy school-age children, children with siblings who need to be adopted together and some children of minority heritage
special needs
Refers to children who are physically, developmentally or emotional disabled, a sibling group and-all others who might remain in foster care should no adoptive family be available
special olympics
an athletic contest modeled after the Olympic Games but intended for mentally or physically handicapped persons
special pleading
(law) a pleading that alleges new facts in avoidance of the opposing allegations an argument that ignores all unfavorable evidence
special recess session
special assembly held during an intermission
special relativity
The specific set of rules relating observations from one frame of reference to the observations of the same phenomenon in another frame of reference It states that the speed of light is the same for all observers It also equates matter and energy through the equation E = mc2
special school
A special school is a school for children who have some kind of serious physical or mental problem. a school for children with physical problems or learning problems
special session
special meeting, special assembly
speciality
That in which one specialises; a chosen expertise or talent

They cook well overall, but their true speciality is pasta.

speciality
{n} a particular state
specially
{a} peculiarly, particularly, chiefly
speciality
the special line of work you have adopted as your career; "his specialization is gastroenterology"
speciality
A particular or peculiar case; a particularity
speciality
an asset of special worth or utility; "cooking is his forte"
speciality
The special or peculiar mark or characteristic of a person or thing; that for which a person is specially distinguished; an object of special attention; a special occupation or object of attention; a specialty
speciality
a distinguishing trait
speciality
An attribute or quality peculiar to a species
speciality
{i} distinguishing mark, special quality; unique ability; field in which one specializes, area of expertise
speciality
Someone's speciality is a particular type of work that they do most or do best, or a subject that they know a lot about. My father was a historian of repute. His speciality was the history of Germany
speciality
A speciality of a particular place is a special food or product that is always very good there. Rhineland dishes are a speciality of the restaurant
specially
For a particular purpose; as, a meeting of the legislature is specially summoned
specially
If something has been done specially for a particular person or purpose, it has been done only for that person or purpose. a soap specially designed for those with sensitive skins The school is specially for children whose schooling has been disrupted by illness
specially
in a special manner; particularly, especially
specially
In a special manner; particularly; especially
specially
in a special manner; "a specially arranged dinner"
specially
to a distinctly greater extent or degree than is common; "he was particularly fussy about spelling"; "a particularly gruesome attack"; "under peculiarly tragic circumstances"; "an especially (or specially) cautious approach to the danger"
specially
Specially is used to mean more than usually or more than other things. What was specially enjoyable about that job? = particularly
specially
In a special manner
specially
in a special manner; "a specially arranged dinner
specialness
The property of being special
specialness
a distinguishing trait
specials
plural of special
specials
Specific issues borrowed to fulfill trading strategies These trades generally are made up of "on-the-run" government issues and are more in demand by borrowers; therefore, they carry lower rebate rates
specials
Securities that for several reasons are sought after in the market by borrowers Holders of special securities will be able to earn incremental income on the securities by lending them out via repo, sell/buy, or Equity Finance transactions
specials
 
specials
Requests for special assistance to passengers or aircrew after arriving at the airport These items can include meals, wheelchairs or help with luggage
specials
reduced prices
Турецкий язык - Английский Язык
custom
special
Избранное