plural form of simple machine

listen to the pronunciation of plural form of simple machine
Английский Язык - Английский Язык
simple machines
plural form of simple machine

  Расстановка переносов

  plu·ral form of sim·ple ma·chine

  Турецкое произношение

  plûrıl fôrm ıv sîmpıl mışin

  Произношение

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈsəmpəl məˈsʜēn/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈsɪmpəl məˈʃiːn/

  Слово дня

  senescent
Избранное