personal

listen to the pronunciation of personal
Английский Язык - Турецкий язык
kişisel

Kişisel bilgisayarlar çok kullanışlıdır. - Personal computers are very useful.

Dün yeni bir kişisel bilgisayar satın aldım. - I bought a new personal computer yesterday.

{s} şahsi

Şahsi bir çek kabul eder misiniz? - Will you take a personal check?

Bu şahsi çeki nerede bozdurabilirim? - Where can I cash this personal check?

özel

Benden gitmemi istediler çünkü özel bir konuşma yapacaklardı. - They asked me to leave because they were going to have a personal talk.

Bir web sayfasında, Larry Ewing'in özel hayatı paylaşıldı. - Personal life of Larry Ewing was shared in a website.

kıyafet
bedensel
sima
menkul
(Askeri) ŞAHSI; ZATİ; ÖZEL: Şahsa özel olan, zata ait olan, genel olmayıp sadece bir şahsa veya herhangi bir madde ya da konuya ait olan
huk şahsi eşya
şahsi eşyaya ait
{s} vücut
uç şahıstan birine ait
{s} kişiye özel

Bence bu kişiye özel. - I think it's personal.

(isim) kişisel ilanlar sayfası
gazetede belirli bir sahıs hakkında çıkmış olan yazı
personal appearance bir filim artistin
{s} kişiye yönelik
{i} kişisel ilanlar sayfası
personel
bireysel

Din çok bireyseldir. Neredeyse herkesin gerçekten kendi dini vardır. Dindeki bütünlük bir kurnazlıktır. - Religion is very personal. Practically everyone has really his own religion. Collectivity in religion is an artifice.

şahs
sahse
person
kişi

Japonya'ya gitmek istemeyi tercih etmemin sebebi onların çalışkan ve dürüst kişilikleridir. - The reason I prefer to go to Japan is that the people in Japan are hardworking and have honest personalities.

Bilal bilgili bir kişidir. - Bilal is a person of knowledge.

personally
şahsen

Tom'u şahsen tanırım. - I know Tom personally.

Tom'u şahsen tanımıyorum. - I don't know Tom personally.

person
{i} şahıs

Hiçbir şey bir şahıs olmak kadar zor değil. - Nothing is as difficult as becoming a person.

Tom kötü bir şahıs değil. - Tom isn't a bad person.

personal pronoun
dilb. şahıs zamiri
personal bail
(Kanun) kefalet
personal care
kişisel bakım
personal credit
(Ticaret) kişisel kredi
personal data
(Bilgisayar) kişisel veri
personal effects
(Askeri) kişisel eşya
personal ending
kişi eki
personal estate
(Kanun) menkuller
personal folders
(Bilgisayar) kişisel klasörler
personal foul
(Spor) şahsi faul
personal id
(Bilgisayar) kişisel kimlik
personal info
(Bilgisayar) kişisel bilgiler
personal info
(Bilgisayar) kişisel bilgi
personal injuries
cismani zarar
personal injury
(Sigorta) kişisel yaralanma
personal injury
(Tıp) bedensel yaralanma
personal injury
(Ticaret) ziyan
personal interests
(Ticaret) kişisel çıkar
personal loan
(Ticaret) kişisel kredi
personal name
(Bilgisayar) kişi adı
personal opinion
kişisel görüş
personal power
(Ticaret) kişisel güç
personal pronoun
(Dilbilim) kişi adılı
personal pronouns
kişi zamirleri
personal pronouns
(Dilbilim) şahıs zamirleri
personal property
taşınır mallar
personal property
(Ticaret) kişisel mal
personal property
özel mülkiyet
personal record
künye
personal rights
(Askeri) özlük hakları
personal selling
(Ticaret) kişisel satış
personal space
kişisel mekan
personal web
(Bilgisayar) kişisel web
personal account
şahsi hesap
personal account
kişisel hesap
personal appeal
şahsi rica
personal assets
menkul mallar
personal call
şehirlerarası ihbarlı konuşma
personal check
şahsi çek
personal computer
kişisel bilgisayar
personal computer disk operating system
kişisel bilgisayar disk işletim sistemi
personal conviction
şahsi kanaat
personal data
kişi hakkında bilgiler
personal effects
özel eşya
personal effects
şahsi eşya
personal ending
şahıs eki
personal estate
taşınabilir mal
personal estate
kişisel mülk
personal freedom
kişisel özgürlük
personal guarantee
şahsi teminat
personal guarantee
kişisel teminat
personal guaranty
kişisel teminat
personal guaranty
şahsi teminat
personal income
şahsi gelir
personal judgement
şahsi karar
personal letter
şahsi mektup
personal liability
kişisel sorumluluk
personal liberty
kişisel özgürlük
personal magnetism
kişisel çekicilik
personal manner
kişisel terbiye
personal opinion
şahsi düşünce
personal pronoun
şahıs zamiri
personal property
kişisel mülkiyet
personal property
taşınabilir mal
personal security
şahsi güvence
personal accident policy
şahsi kaza poliçesi
personal advice
kişisel tavsiye
personal affairs
özel işler
personal area network
kişisel alan ağı
personal assistant
Kişisel asistan, kişisel yardımcı
personal calculator
kişisel hesap makinesi
personal code
kişisel kodla
personal communication
kişisel iletişim
personal data processing
kişisel bilgi işlem
personal database
kişisel veritabanı
personal details
Kişisel bilgilerinizi
personal ending
şahıs eki, kişi eki
personal exhibition
Kişisel sergi
personal fulfilment
İçindeki potansiyelini iyi kullanmaktan doğan memnuniyet
personal grooming
Kişisel bakım
personal growth
Kişisel gelişim
personal guarantee
kişisel teminat, şahsi teminat
personal guaranty
kişisel teminat, şahsi teminat
personal hygiene
Kişisel hijyen
personal income
kişisel gelir
personal information
kişiye özel bilgi
personal information
kişisel bilgi
personal insurance premium
bireysel sigorta primi
personal liability insurance
kişisel sorumluluk sigortası
personal needs
kişisel ihtiyaçları
personal ornament
Kişisel süs eşyası
personal possessions
şahsi varlıklar
personal quality
kişisel kalite
personal safe
Kişisel kasa
personal safety
kişisel güvenlik
personal secretary
kişisel sekreteri
personal sector
şahsi kesim
personal selling
telefon, ziyaret gibi yollarla doğrudan kişisel temas kurarak yapılan satış
personal selling plan
Kişisel temasla ya da telefonla yapılan satış ile ilgili ziyaret planı
personal shopper
kişisel müşteri
personal skills
kişisel beceriler
personal statement
kişisel beyanat

Please attach a personal statement (no more than one page) that outlines why you would like to participate in this program.

personal stereo
kişisel stereo
personal touch
kişisel dokunuş
personal trainer
Özel fizik idman hocası
person
{i} tip

Tom her zaman gülümseyen bir tiptir. - Tom is the type of person who always smiles.

Tom kesinlikle sözünden dönecek bir insan tipi gibi görünmüyor. - Tom certainly doesn't seem like the kind of person that would back down.

personally
bana kalırsa
personally
kanımca
person
{i} birey

Bir bireyin sevgisini kabul et. - Accept a person's love.

Din çok bireyseldir. Neredeyse herkesin gerçekten kendi dini vardır. Dindeki bütünlük bir kurnazlıktır. - Religion is very personal. Practically everyone has really his own religion. Collectivity in religion is an artifice.

person
merdüm
person
kişilik

Cümleler kelimelere içerik getirir. Cümlelerin kişilikleri vardır. Onlar komik, akıllı, aptal, anlayışlı, dokunaklı, incitici olabilirler. - Sentences bring context to the words. Sentences have personalities. They can be funny, smart, silly, insightful, touching, hurtful.

Arabada bir kişilik yer vardı. - There was room for one person in the car.

personally
kişilik olarak
personally
kendi
person
adam

Donald Trump ünlü bir iş adamıdır. - Donald Trump is a famous business person.

Tom sempatik bir adam. - Tom is an agreeable person.

person
insan

Bir insanın kalbi, yaklaşık olarak yumruğuyla aynı boyuttadır. - A person's heart is approximately the same size as their fist.

O iyi bir insan değil. - He is not a good person.

person
kimse

O kadar kötü birisi ki kimse ondan hoşlanmaz. - He is such a bad person that everybody dislikes him.

Mağazayı pek çok kişiye sordum, ancak kimse onu duymamıştı. - I asked many persons about the store, but no one had heard of it.

personally
kişisel olarak

Kişisel olarak, bundan hoşlandım. - Personally, I liked this one.

Tom onu kişisel olarak almadı. - Tom didn't take it personally.

personally
kişi olarak
person
bizzat

Bizzat git ve onunla görüş. - Go and see him in person.

Bizzat görünmek zorundasın. - You have to appear in person.

personal SWOT analysis
kişisel swot analizi
personal swot analysis
SWOT analizi incelenen kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü (Strenghts) ve zayıf (Weaknesses) yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat (Opportunities) ve tehditleri (Threats) saptamakta kullanılan bir tekniktir
federal excess personal property; foreign excess personal property
(Askeri) federal genel fazla menkul (taşınabilir) ordu malı; yabancı genel fazla menkul (taşınabilir) ordu malı
person
{i} dilb. şahıs
person
vücut

Ebola vücut sıvıları yoluyla insandan insana yayılır. - Ebola spreads from person to person through bodily fluids.

Vücut kitle endeksi 25 ile 29 arasında olan bir kişi kilolu olarak düşünülmektedir. - A person with a BMI of 25 to 29 is considered overweight.

person
karakter

Bu eserde görünen tüm karakterler tamamen hayal ürünüdürler. Yaşayan ya da ölü gerçek kişilere olan herhangi bir benzerlik sadece rastlantıdır. - All characters appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental.

Bir kişinin karakterini tanı ve saygı duy. - Recognize and respect the personality of a person.

person
zat
person
âdemoğlu
person
adam kişi
person
beniâdem
person
{i} karakter [tiy.]
person
in person şahsen
person
kanuni hakları ve vecibeleri olan şahıs veya grup
person
birinci şahıs
person
vücut/kişi
person
{i} beden
personal hygiene
vücut temizliği
personal hygiene
kişisel temizlik
personally
bizzat

Ben sadece bizzat öldürdüğüm ve parçaladığım hayvanlardan et yerim. - I only eat meat from animals that I have personally killed and butchered.

Tom beni bizzat davet etti. - Tom invited me personally.

personally
kendine gelince
Английский Язык - Английский Язык
A advertisement by which individuals attempt to meet others with similar interests
Pertaining to the external or bodily appearance; corporeal; as, personal charms
Denoting person; as, a personal pronoun
Of or pertaining to a particular person; relating to, or affecting, an individual, or each of many individuals; peculiar or proper to private concerns; not public or general; as, personal comfort; personal desire
Pertaining to human beings as distinct from things
Done in person; without the intervention of another
Relating to an individual, his character, conduct, motives, or private affairs, in an invidious and offensive manner; as, personal reflections or remarks
A movable; a chattel
not general or public
{a} belonging to him or her, perculiar
A personal relationship is one that is not connected with your job or public life. He was a personal friend whom I've known for many many years see also personals. personal computer personal liberty laws real and personal property
REPRESENTATIVE The person appointed by the Court, either as a result of nomination by your will or by virtue of law, to administer your ESTATE after your death This person is also sometimes called your EXECUTOR or ADMINISTRATOR or GUARDIAN or TRUSTEE
particular to a given individual
Personal comments refer to someone's appearance or character in an offensive way. Newspapers resorted to personal abuse
{i} local notices, local announcements; newspaper notice or news item about a particular person
concerning or affecting a particular person or his or her private life and personality; "a personal favor"; "for your personal use"; "personal papers"; "I have something personal to tell you"; "a personal God"; "he has his personal bank account and she has hers"
This is a spell Range Spells cast at Personal range are cast upon the magus casting the spell
a short newspaper article about a particular person or group
of or arising from personality; "personal magnetism"
a short newspaper article about a particular person or group particular to a given individual concerning or affecting a particular person or his or her private life and personality; "a personal favor"; "for your personal use"; "personal papers"; "I have something personal to tell you"; "a personal God"; "he has his personal bank account and she has hers"
intimately concerning a person's body or physical being; "personal hygiene"
Non-paid absence from active status for personal reasons not better classified by other sub-elements
Detail Inventory Table category including: aids, hair, hygiene, jewelry, medicine, miscellaneous, money, recreation, religious, time keeping, tobacco, and writing
A personal opinion, quality, or thing belongs or relates to one particular person rather than to other people. He learned this lesson the hard way -- from his own personal experience That's my personal opinion. books, furniture, and other personal belongings an estimated personal fortune of almost seventy million dollars
A small electronic unit carried about one's person that serves as a cellular phone, calculator, tape recorder, etc
One of the three orientations where energy is oriented toward one's own experiences, feelings, thoughts and activities The personal signs are Aries, Taurus, Gemini and Cancer and the personal houses are the 1st through 4th houses See also Social and Universal
{s} individual, of or for a particular person; private
Property or Personalty: -Money, chattels, leasehold, any property other than freehold estate and land
If you give something your personal care or attention, you deal with it yourself rather than letting someone else deal with it. a business that requires a great deal of personal contact. a personal letter from the President's secretary
Personal matters relate to your feelings, relationships, and health. teaching young people about marriage and personal relationships You never allow personal problems to affect your performance
of or arising from personality; "personal magnetism
Personal care involves looking after your body and appearance. men who take as much trouble over personal hygiene as women
The balancing of the situation in order to be liked when affection is desired but also maintaining distance when affection is not needed
- All property not permanently affixed to land, such as aircraft, business equipment, agricultural equipment, billboards, etc and manufactured homes not converted to real property
indicating grammatical person; "personal verb endings"
Of personality; manifested, detached
Call in and visit us at 33 McInnes Road, Weymouth, Auckland and discuss your requirements personally Click here for a map
- This is typically a private passenger vehicle used solely for transportation to and from work and other personal trips May also be used for sales calls and general business office errands
private, as in: She didn't want to discuss her personal affairs in such a public place
Personal Social Health Education
A school subject in which students are taught important facts of life not covered in other subjects, such as sexual relationships, drugs and so on
personal attack
Making of an abusive remark instead of providing evidence when examining another person's claims or comments
personal attacks
plural form of personal attack
personal best
A person's best performance at a task to date

His personal best was a seven-minute mile.

personal bests
plural form of personal best
personal computer
A small computer, built around a microprocessor, for use by one person at a time (abbr. PC)
personal computers
plural form of personal computer
personal conduct
The way a person behaves

His personal conduct needs to be evaluated.

personal conduct
A set of precepts that one individual tries to observe in daily life. For example, precepts of preserving human life, speaking truthfully, or being nice to people

His personal conduct is above reproach.

personal day
A day one is permitted to not attend work in order to attend to personal matters
personal days
plural form of personal day
personal digital assistant
A hand-held electronic organizer or computer (abbr. PDA)
personal digital assistants
plural form of personal digital assistant
personal effect
An item of personal property that one carries on one's person, including identification, jewelry, and clothing
personal effects
Items of personal property that one carries on one's person, including identification, jewelry, and clothing
personal effects
plural form of personal effect
personal flotation device
A life vest or other device or article of clothing designed to be used by one person as an aid to remaining safely afloat in water, especially in a emergency situation

Under the new personal flotation device regulations, boats 16 feet and longer must have one wearable type flotation device on board the boat for each person.

personal flotation devices
plural form of personal flotation device
personal foul
a breach of the rules in certain sports, particularly involving dangerous play
personal hygiene
The hygienic measures concerning a person's bodily condition, notably (external) cleanness

The modern bathroom is the temple of personal hygiene.

personal hygienes
plural form of personal hygiene
personal jurisdiction
: in the law of civil procedure, the ability of a court to hear a case brought against a party stemming from that party's presence, activities, or contacts within a specified set of geographical boundaries, usually the borders of a county, state, or nation
personal locator beacon
an emergency location radio beacon
personal locator beacons
plural form of personal locator beacon
personal name
A proper name identifying an individual person, especially the full name
personal names
plural form of personal name
personal online desktop
a desktop environment that is accessible from the Internet
personal online desktops
plural form of personal online desktop
personal pronoun
A pronoun which, in English, refers to one or a combination of the following:
personal pronoun
Any pronoun, with an antecedent, standing in as the subject or object of a verb
personal properties
plural form of personal property
personal property
Any property that is movable, that is, not real estate
personal record
A runners best time in any given race or distance

My PR in the marathon is 5 hours, 52 minutes.

personal records
plural form of personal record
personal stereo
A portable audio cassette player
personal trainer
Someone employed to help another with their fitness, especially by means of a personalised diet program and exercise regime
personal trainers
plural form of personal trainer
personal union
A union (not merger) between two (or more) states trough the person of a shared monarch, who is head of state of each, under separate constitutions, although dyastic policy aims to continue this union after each succession to the thrones

Many personal unions were ended by differences in the monarchies' rules of dynastic succession, while cases of dispute thereabout lead to dynastic wars.

personal unions
plural form of personal union
personal video recorder
A device that can record broadcast television programmes, or the images from a video camera for subsequent playback through a television set
personal video recorders
plural form of personal video recorder
personal water craft
A small recreational watercraft that the rider sits or stands on, usually propelled by a pump jet
personal water crafts
plural form of personal water craft
personal-computer
Attributive form of personal computer

personal-computer model.

personal-pronoun
Attributive form of personal pronoun, noun
personal vaporizer
An electronic cigarette (e-cig or e-cigarette), personal vaporizer (PV) or electronic nicotine delivery system (ENDS) (not to be confused with smokeless cigarettes) is a battery-powered device which simulates tobacco smoking patented in 1963 by Herbert A. Gilbert
personal ad
A private advertisement or message placed in a newspaper, especially one from someone seeking a sexual or romantic partner
personal advertisement
A private advertisement or message placed in a newspaper, especially one from someone seeking a sexual or romantic partner
personal aide
A personal assistant, or personal aide, is someone who assists in daily personal tasks. For example, a businessman may have a personal assistant to help with his correspondence and run errands
personal assistant
A personal assistant, or personal aide, is someone who assists in daily personal tasks. For example, a businessman may have a personal assistant to help with his correspondence and run errands
personal care
The occupation of attending to the physical needs of people who are disabled or otherwise unable to take care of themselves, including tasks such as bathing, management of bodily functions, and cooking
personal fulfilment
A feeling of doing what you have always wanted to do
personal grooming
Personal grooming, or simply grooming, is the art of cleaning, grooming, and maintaining parts of the body
person
Someone who likes or knows (the specified thing)
person
A specific human being

Where is the person?.

person
The physical body of a specific human being

Meanwhile, the dazed Sullivan, dressed like a bum with no identification on his person, is arrested and put to work on a brutal Southern chain gang. — New York Times, 2004.

person
A linguistic category used to distinguish between the speaker of an utterance and those to whom or about whom he is speaking. See grammatical person
person
A human being; an individual

THE favourable reception the Orrery has met with from Perſons of the firſt diſtinƈtion, and from Gentlemen and Ladies in general, has induced me to add to it ſeveral new improvements in order to give it a degree of Perfeƈtion; and diſtinguiſh it from others ; which by Piracy, or Imitation, may be introduced to the Public.

person
Any individual or formal organization with standing before the courts

By common law a corporation or a trust is legally a person.

personally
In a personal manner
personally
As a person

I like you personally, but as a colleague you are useless.

person
{n} a man or woman, the shape of a body
personally
{a} in person, in preference, singly
Person
gentle
person
Specific human being
person
If you meet, hear, or see someone in person, you are in the same place as them, rather than, for example, speaking to them on the telephone, writing to them, or seeing them on television. It was the first time she had seen him in person
person
Person(s), both plural and singular, as the case demands, include individuals, partnerships, corporations, companies, societies, and associations
person
As used in the Export Control Regulations, this can mean a natural person as well as a corporation, business association, partnership, society, trust, or any other entity, organization or group, including governmental entities
person
The physical body of a specified individual
person
a human being; "there was too much for one person to do"
person
To represent as a person; to personify; to impersonate
person
Within the context of the Act, a "person" means a "legal person," which includes an individual, a corporation, or any other entity
person
also, an individual, in the narrowest sense, among the higher animals
person
Your person is your body. The suspect had refused to give any details of his identity and had carried no documents on his person
person
(am) means an individual, corporation, company, association, partnership, State agency, municipality including a county, or Federal agency
person
You can use in the person of when mentioning the name of someone you have just referred to in a more general or indirect way. We had a knowledgeable guide in the person of George Adams
person
Any individual, receiver, trustee, guardian, personal representative, fiduciary, or representative of any kind, and any partnership, association, corporation or other entity Person includes the federal government, the State, and any other public or private entity (3)
person
If you do something in person, you do it yourself rather than letting someone else do it for you. She went to New York to receive the award in person
person
a segment of discourse that pertains to the speaker (first person), to the one spoken to (second person), or the one spoken of (third person) The singular prounouns in English that are first person, second person, and third person are respectively "I", "you", and any of "he", "she", or "it" -- although it may seem weird for "it" to have a person associated with it (namely, third)
person
An individual, corporation, partnership, association, trust, government or other entity
person
Persons is used as the plural of person in formal, legal, and technical writing. removal of the right of accused persons to remain silent
person
a grammatical category of pronouns and verb forms; "stop talking about yourself in the third person
person
A character or part, as in a play; a specific kind or manifestation of individual character, whether in real life, or in literary or dramatic representation; an assumed character
person
An individual or corporation
person
A shoot or bud of a plant; a polyp or zooid of the compound Hydrozoa Anthozoa, etc
person
Any natural person, corporation, association, partnership, receiver, trustee, guardian, executor, administrator, and a fiduciary or representative of any kind
person
A human being or an organization (or a device under the control of a human being or organization) capable of signing or verifying a message, either legally or as a matter of fact (A synonym of ENTITY )
person
a human being; "there was too much for one person to do" a person's body (usually including their clothing); "a weapon was hidden on his person" a grammatical category of pronouns and verb forms; "stop talking about yourself in the third person
person
In legal meaning, a "person" may be an individual, a corporation, or some other entity created according to law The Model Solicitations Act (1986), defines "person" as "an individual, corporation, association, partnership, trust, foundation or any other entity however styled "
person
The usual word for `more than one person' is people. The form persons is used as the plural in formal or legal language
person
means an individual, partnership, corporation, trust or estate, or a body that is a society, union, club, association, commission or other organization of any kind
person
Individuals and partnerships composed solely of individuals, corporations organized under the Laws of any of the United States or corporations subject to the jurisdiction of the Interstate Commerce Commission or the Public Service Commission
person
If someone says, for example,`I'm an outdoor person' or `I'm not a coffee person', they are saying whether or not they like that particular activity or thing. I am not a country person at all. I prefer the cities
person
The modern definition of the word "person" may mislead us into thinking that the trinity is a collection of three separate gods But the Latin "persona" means "the mask that an actor uses " So, in a sense, the Father, the Son, and the Holy Spirit of the Trinity are three "masks" that the one transcendent God uses
person
"Person" includes any person, firm, association, organization, partnership, business trust, corporation, or company
person
If you talk about someone as a person, you are considering them from the point of view of their real nature. Robin didn't feel good about herself as a person
person
A parson; the parish priest
person
a natural person, corporation, company, partnership, or association (per WAC 208-660-010) a natural person, corporation, company, limited liability corporation, partnership, or association (per RCW 19 146 010)
person
a grammatical category of pronouns and verb forms; "stop talking about yourself in the third person"
person
In grammar, we use the term first person when referring to `I' and `we', second person when referring to `you', and third person when referring to `he', `she', `it', `they', and all other noun groups. Person is also used like this when referring to the verb forms that go with these pronouns and noun groups. see also first person, second person, third person
person
Among Trinitarians, one of the three subdivisions of the Godhead (the Father, the Son, and the Holy Ghost); an hypostasis
person
A natural person, partnership, joint stock company, corporation, unincorporated association or society, or the state and any agency thereof, or any county, municipality, or political subdivision, or any other corporation of any character whatsoever
person
A human being spoken of indefinitely; one; a man; as, any person present
person
The bodily form of a human being; body; outward appearance; as, of comely person
person
A living, self-conscious being, as distinct from an animal or a thing; a moral agent; a human being; a man, woman, or child
person
Any individual or legal entity, including an individual corporation, partnership, association, state, municipality, political subdivision of a state, Indian tribe, and any agency, department, or instrumentality of the United States, and any officer, agent, or employee thereof
person
A person is a man, woman, or child. At least one person died and several others were injured Everyone knows he's the only person who can do the job The amount of sleep we need varies from person to person
person
means any individual, partnership, firm, joint stock company, corporation, association, trust, estate, or other legal entity
person
Means and includes an individual, firm, public or private corporation, association, partnership, political subdivision, municipality, or government agency
person
{i} human being; individual human; body of a human
person
An entity defined by USDA as being eligible to receive federal farm program benefits, subject to annual payment limitation constraints A "person" may be an individual farmer, an individual member of a joint operation, a corporation, a joint stock company, an association, a limited partnership, a trust, an estate, or a charitable organization A husband and wife are considered one person for payment limitation purposes A joint operation is not a person; neither is a cooperative association of producers that markets commodities for producers
person
Any individual, corporation, partnership, trust, association, or other business or non-profit organization, or any Federal, municipal, or regional governmental, intergovernmental or other entity that is not an gency
person
Human being; individual
person
a person's body (usually including their clothing); "a weapon was hidden on his person"
person
One of three relations or conditions (that of speaking, that of being spoken to, and that of being spoken of) pertaining to a noun or a pronoun, and thence also to the verb of which it may be the subject
person
means any natural individual, firm, trust, estate, partnership, association, joint stock company, joint adventure, corporation, limited liability company, or a receiver, trustee, guardian, or other representative appointed by order of any court, or any city, town, county or other political subdivision in this State Whenever used in prescribing and imposing a fine or imprisonment or both, the term "person" as applied to partnerships and associations shall mean the partners or members thereof, as applied to limited liability companies the term "person" means managers, members, agents, or employees of the limited liability company, and as applied to corporations the term "person" shall mean the officers, agents, or employees thereof who are responsible for any violation of the Motor Fuel Tax Law
person
pers

You can't judge a person if you don't know him well. - You cannot judge a person if you don't know him well.

You cannot judge a person if you don't know him well. - You can't judge a person if you don't know him well.

person
capita
person
Any individual, firm, partnership, joint adventure, corporation, estate, or trust, or any group or combination acting as a unit, but not a governmental unit, and the plural as well as the singular number
person
an individual, corporation, governmental agency, municipality, trust, estate, partnership, association, two or more individuals having joint or common interest, or other legal entity
personal hygiene
individual habits related to personal cleanliness (i.e. showering, use of deodorant, hand washing, etc.)
personal space
If you need your personal space, you need time on your own, with the freedom to do something that you want to do or to think about something. Self-confidence means being relaxed enough to allow your lover their personal space. the distance that you like to keep between you and other people in order to feel comfortable, for example when you are talking to someone or travelling on a bus or train
personal space
The "space bubble" that the dancer occupies, including all levels, planes, and directions both near to and far from the body´s centre
personal space
The "space bubble" or the kinesphere that one occupies; it includes all levels, planes, and directions, both near and far from the body's center
personal space
Space which immediately surrounds the body in stillness and motion It is also referred to as a "space bubble" which one occupies and includes all planes and directions
personal space
An area two to four feet from a person; it is the closest zone a stranger or business acquaintance is normally allowed to enter
personal space
The immediate space surrounding an individual, no matter what his or her location
personal space
All the space around the body that can be reached into while standing still Personal space goes with the dancer wherever (s)he moves
personal space
An area with invisible boundaries surrounding a person's body into which intruders may not come without an effect It is not necessarily spherical in shape It does not extend equally in all directions An invasion of "personal space" is an intrusion into another person's perceived boundaries of "self " Individual distance and personal space interact to affect the distribution of people
personal space
Also called kinesphere; the space reached while stationary
personal space
(See 102) An area two to four feet from a person; it is the closest zone a stranger or business acquaintance is normally allowed to enter An area two to four feet from a person; it is the closest zone a stranger or business acquaintance is normally allowed to enter
personal space
If someone invades your personal space, they stand or lean too close to you, so that you feel uncomfortable
personally
If you do something personally, you do it yourself rather than letting someone else do it. The minister is returning to Paris to answer the allegations personally When the great man arrived, the club's manager personally escorted him upstairs
personally
as yourself; "speaking personally, I would not want to go"
personally
in person, directly, while being present
personally
With respect to one's individuality; as regards one's self; as, personally I have no feeling in the matter
personally
You can use personally to show that you are talking about someone's private life rather than their professional or public life. This has taken a great toll on me personally and professionally
personally
If you meet or know someone personally, you meet or know them in real life, rather than knowing about them or knowing their work. He did not know them personally, but he was familiar with their reputation
personally
With respect to an individual; as regards the person; individually; particularly
personally
In a personal manner; by bodily presence; in person; not by representative or substitute; as, to deliver a letter personally
personally
as yourself; "speaking personally, I would not want to go
personally
emphasis You use personally to emphasize that you are giving your own opinion. Personally I think it's a waste of time You can disagree about them, and I personally do, but they are great ideas that have made people think
personally
If you take someone's remarks personally, you are upset because you think that they are criticizing you in particular. Remember, stick to the issues and don't take it personally
personally
in the flesh; without involving anyone else; "I went there personally"; "he appeared in person"
personally
in person
personally
as a person; "he is personally repulsive" in the flesh; without involving anyone else; "I went there personally"; "he appeared in person" concerning the speaker; "personally, I find him stupid" in a personal way; "he took her comments personally" as yourself; "speaking personally, I would not want to go
personally
You can use personally to say that something refers to an individual person rather than to other people. He was personally responsible for all that the people had suffered under his rule In order for me to spend three months on something it has to interest me personally
personally
Concerning oneself
personally
concerning the speaker; "personally, I find him stupid"
personally
in a personal way; "he took her comments personally"
personally
as a person; "he is personally repulsive"
personals
The section in a newspaper or magazine which contains messages for individual people and advertisements of a private nature is called the personals. the personals the part of a newspaper in which people can have private or personal messages printed
personals
plural of personal
personal
Избранное