origin

listen to the pronunciation of origin
Английский Язык - Турецкий язык
köken

Gelenek Çin kökenlidir. - The custom originated in China.

Kökeni ne olursa olsun, Sevgililer Günü'nün uzun ve romantik bir öyküsü vardır. - Whatever the origin is, Valentine's Day has had a long and romantic history.

{i} menşe

Balıkçı ürünlerinin menşeini ve tazeliğini garanti eder. - The fishmonger guarantees the origin and freshness of his products.

başnokta
orijinli
kalkış noktası
menşeli
çıkış
(Askeri) menşei

Balıkçı ürünlerinin menşeini ve tazeliğini garanti eder. - The fishmonger guarantees the origin and freshness of his products.

kökenli

Demokrasi Antik Yunanistan kökenlidir. - Democracy originated in Ancient Greece.

Rusça'da yabancı kökenli isimler genellikle bütünleşmeye dayanamaz. - In Russian, nouns of foreign origin generally don't succumb to integration.

(Denizbilim) köker
kök

Kökeni ne olursa olsun, Sevgililer Günü'nün uzun ve romantik bir öyküsü vardır. - Whatever the origin is, Valentine's Day has had a long and romantic history.

Ateşin kökeni bilinmemektedir. - The origin of the fire is unknown.

kaynak

Bu gelenek Çin'den kaynaklanır. - This tradition originates from China.

Yangın dikkatsizlikten kaynaklanıyordu. - The fire originated from carelessness.

başlangıç

Ben başka bir iş yapmak için başlangıçta işe alındım. - I was hired originally to do another job.

Başlangıçta, Abraham Lincoln Afrika'ya ve Karayiplere sınır dışı edilecek tüm köleleri istedi. - Originally, Abraham Lincoln wanted all slaves to be deported to Africa or the Caribbean.

orijin

Orijinalde su kuyusu anlamına gelen hutong sözcüğü, Moğol dilinden yaklaşık 700 yıl önce gelmiştir. - The term hutong, originally meaning water well, came from the Mongolian language about 700 years ago.

Tondaki ince farklar orijinali fotokopiden ayırt eder. - Subtle differences in tone discriminate the original from the copy.

(Askeri) BAŞLANGIÇ NOKTASI: Atış anında, namlu ağzının merkezi
{i} asıl

Normanlar asıl dillerini bıraktılar. - The Normans abandoned their original language.

Bu arazi on yıllar önce asıl sahibinden kamulaştırılmıştır. - This land was expropriated from its original owner decades ago.

kök/esas/kaynak
{i} başlangıç noktası
{i} nereden

Bu alıntıların nereden kaynaklandığını bilmeliyim. - I must know where these quotations originate.

Bu söylentiler nereden kaynaklandı? - Where did such rumors originate?

(Tıp) 1. Başlangıç, kaynak, origo
{i} doğuş

O, cazın Amerika'daki doğuşunu araştırıyor. - He is studying the origin of jazz in America.

{i} nesil, soy
köke
kökeni
mebde
merkez
originate
kaynaklanmak
ancestry
soy
original
{s} özgün

Değişiklik olsun diye özgün ol. - Be original for a change.

Tom'un tasarımı çok özgündür. - Tom's design is very original.

originally
aslen

Bu gitar aslen Tom'a aitti. - This guitar originally belonged to Tom.

Ben aslen Bostonluyum. - I'm originally from Boston.

original
{i} orijinal

Biri diğerinden çok daha canlı olduğundan, orijinal ve kopya kolayca ayırt edilirler. - The original and the copy are easily distinguished since the one is much more vivid than the other.

Tondaki ince farklar orijinali fotokopiden ayırt eder. - Subtle differences in tone discriminate the original from the copy.

originally
orijinal bir şekilde
original
{i} asıl

Ali, Mevlana'nın Mesnevisini asıl metninden okuyabilmek için Farsça öğrendi. - Ali learnt the Persian language to be able to read the The Mathnawi of Jalaluddin Rumi in original text.

Bu arazi on yıllar önce asıl sahibinden kamulaştırılmıştır. - This land was expropriated from its original owner decades ago.

origin of species
türlerin kökeni
origin rules
(Politika, Siyaset) menşe kuralları
origin of
menşe
origin of coordinates
koordinat başlangıç noktası, konaç basnoktasi
origin (GEOLOC)
(Askeri) baş nokta (GEOLOC)
origin and antecedents
başlangıç ve öncekiler
origin carrier
(Askeri) ticari başlangıç taşıtı
origin carrier
(Askeri) TİCARİ BAŞLANGIÇ TAŞITI: Bir yükü sevkıyatın başladığı noktada teslim alan ticari taşıt
origin destination survey
çıkış yeri-varış yeri araştırması
origin of coordinates
(Matematik) konaç başnoktası
origin of coordinates
(Matematik) koordinat başnoktası
origin of language
(Dilbilim) dil kökeni
origin of language
(Dilbilim) dilin kökeni
origin of the trajectory
(Askeri) MERMİ YOLU BAŞLANGIÇ NOKTASI: Merminin namluyu terkettiği anda, namlu ağzının merkezi
origin time
oluş zamanı
originate
meydana gelmek
causal origin
Nedensel köken
ancestry
sülale
ancestry
{i} ecdat
original
{s} orijinal, asıl, kopya olmayan: Is this an original
originality
yaratıcılık

Şimdi yaptığım iş yaratıcılık gerektirir. - The work I'm doing now requires originality.

originally
aslında

Polo gibi at sırtında oynanılan bir oyunun aksine futbol aslında ayakla oynanılan bir top oyunu demekti. - Football originally meant a game played with a ball on foot - unlike a game played on horseback, such as polo.

Şu an Helsinki'de yaşıyorum ama aslında Kuopioluyum. - I now live in Helsinki, but I'm originally from Kuopio.

originally
kökensel olarak
originate
icat etmek
originate
başlat
ancestry
atalık
ancestry
ata

O, Eskimo ataları olduğunu söyledi. - He said that he had Eskimo ancestry.

certificate of origin
menşei şahadatnamesi
fever of unknown origin
(Tıp) nedeni bilinmeyen ateş
grid origin
(Bilgisayar) kılavuz başlangıcı
horizontal origin
(Bilgisayar) yatay başlangıç
invoice of origin
(Ticaret) menşe faturası
original
(Ticaret) orijinal kopyası
original
hakiki
original
zati
original
kendine özgü
original
organizatör
original
kopya olmayan
original
başlangıç

Ben başka bir iş yapmak için başlangıçta işe alındım. - I was hired originally to do another job.

Başlangıçta, Abraham Lincoln Afrika'ya ve Karayiplere sınır dışı edilecek tüm köleleri istedi. - Originally, Abraham Lincoln wanted all slaves to be deported to Africa or the Caribbean.

original
düzenleyen
original
değişik

Değişiklik olsun diye özgün ol. - Be original for a change.

original
asıl metin
original
başlangıçtaki
originate
çıkarmak
originate
vücuda gelmek
originate
yaratılış
originate
başlatmak
originate
(Kanun,Ticaret) doğmak
originate
(Ticaret) hasıl olmak
originate
oluşmak
point of origin
(Askeri) başlangıç noktası
principle of origin
(Ticaret) menşe ülke ilkesi
certificate of origin
köken belgesi
certificate of origin
menşe belgesi
original
hamıdan seçilen
original
özüne mahsus
original
hiç kimden götürülmemiş
original
şahsî

Çok müstesna bir şahsiyetsin. - You are an original masterpiece.

original
gayriadi
originality
orijinallik
originality
özüne mahsusluk
originality
asıllık
originally
özgün bir biçimde
originally
başlangıçta

Ben başka bir iş yapmak için başlangıçta işe alındım. - I was hired originally to do another job.

Başlangıçta, Abraham Lincoln Afrika'ya ve Karayiplere sınır dışı edilecek tüm köleleri istedi. - Originally, Abraham Lincoln wanted all slaves to be deported to Africa or the Caribbean.

originate
başlamak
originate
çıkmak
originate
{f} esinlenmek
the origin of species
türlerin kökeni
time of origin
başlangıç zamanı
certificate of origin
Menşei şehadetnamesi
certificate of origin
Menşei, çıkış şahadetnamesi
data origin authentication
veri kaynağının gönderildiği biçimde alındığının doğrulanması
ethnic origin
Etnik köken
ethnical origin
Etnik köken
having a volcanic origin
volkanik bir kökene sahip
originally
aslem
originals
orijinalleri
originated
mahreç
parent of origin effect
(Tıp, İlaç) Kaynak ebeveyn etkisi
preferential origin
(Kanun) Tercihli menşei
state of origin
kökenli devlet
ancestry
{i} atalar

O, Eskimo ataları olduğunu söyledi. - He said that he had Eskimo ancestry.

animal origin
hayvan menşeli
attack origin
(Askeri) taarruz başlangıç noktası
attack origin
(Askeri) TAARRUZ BAŞLANGIÇ NOKTASI: Bir taarruzun başlatıldığı yer veya kaynak
certificate of origin
(Avrupa Birliği) menşe şahadetnamesi
ethnic origin
(Politika, Siyaset) etnik asıllı
false origin
(Askeri) İTİBARİ BAŞLANGIÇ: Bir grid bölgesinin Güney ve Batısında bulunan sabit bir nokta. Grid mesafeleri bu noktadan Doğuya ve Kuzeye doğru ölçülür
false origin
(Askeri) itibari başlangıç
ischemic origin
(Tıp) iskemik kökenli
original
özgün, orijinal özgün
original
{s} esas
original
{s} el değmemiş
original
asli
original
{i} ilginç tip
original
menşe
original
acayip kimse
original
müsvedde
original
gerçek
original
{s} ilk, asıl: Who was the original owner of this car? Bu arabanın ilk sahibi kimdi?
original
kaynak
original
yaratıcı

Şimdi yaptığım iş yaratıcılık gerektirir. - The work I'm doing now requires originality.

original
aslı

Şu an Helsinki'de yaşıyorum ama aslında Kuopioluyum. - I now live in Helsinki, but I'm originally from Kuopio.

Polo gibi at sırtında oynanılan bir oyunun aksine futbol aslında ayakla oynanılan bir top oyunu demekti. - Football originally meant a game played with a ball on foot - unlike a game played on horseback, such as polo.

original
ilk

Buranın ilk insanları kimlerdi? - Who were the original people here?

Leyla ilk başta cinayete teşebbüsle suçlanıyordu. Cinayet değil. - Layla was originally charged with conspiracy to commit murder. Not murder.

original
{i} orijinal kimse
original
original mind yaratıcı zeka
original
asıl nüsha
original
özgün canlı
original
original sin ilah
original
kalı- tımla geçen veya doğuştan olan günah
original
orij

Orijinal plan hakkında ne düşünüyorsun? - What do you think of the original plan?

Bu şiir, orijinal olarak Fransızca yazılmıştır. - This poem was originally written in French.

originality
{i} özgünlük

Özgünlük sadece klişelerin yeni bir kombinasyonudur. - Originality is merely a new combination of clichés.

originality
yaratma gücü
originality
orijinalite
originality
orijinal bir şekilde
originality
benzemezlik
originality
esasında
originality
originallyaslen
originally
orijinal olarak

Bu hikaye orijinal olarak Fransızca yazıldı. - This story was originally written in French.

Bu şiir, orijinal olarak Fransızca yazılmıştır. - This poem was originally written in French.

originally
aslen: She's originally from Edirne. O aslen Edirneli
originally
özgün şekilde/başlangıçta
originally
ilk başta; başlangıçta
originate
{f} yaratmak
originate
örnek alınmak
originate
neden olmak
originate
{f} icat etmek, meydana getirmek, çıkarmak, yaratmak; meydana gelmek, çıkmak, kaynaklanmak
place of origin
(Avrupa Birliği) menşe yeri
point of origin
(Askeri) ÇIKIŞ NOKTASI: Makul ikmal maddelerinin ordu stoku için depolara gönderildiği yer
prefix origin
(Bilgisayar) önek kaynağı
rules of origin
(Kanun) menşei kuralları
suffix origin
(Bilgisayar) sonek kaynağı
time of origin
(Askeri) çıkış zamanı
time of origin
(Askeri) İMZA SAATİ: Bir mesajın gönderilmek üzere hazırlandığı saat
true origin
(Askeri) HAKİKİ MEBDE, GERÇEK BAŞLANGIÇ NOKTASI: Bir meridyen ile bir paralelin coğrafi olarak kesiştiği nokta. Bu nokta, grid referanslar için esas olarak alınır
true origin
(Askeri) gerçek başlangıç noktası
vertical origin
(Bilgisayar) dikey başlangıç
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение origin в Турецкий язык Турецкий язык словарь

original
Büyük mus
Английский Язык - Английский Язык
ancestry
The beginning of something
The point at which the axes of a coordinate system intersect
an arbitrary point on the earth's surface, chosen as the zero for a system of coordinates
The proximal end of attachment of a muscle to a bone that will not be moved by the action of that muscle
The source of a river, information, goods, etc
the beginning of that which becomes or is made to be
For an indigenous stand of trees, the place in which the trees are growing For a non-indigenous stand, the place from which the seed or plants were originally introduced
{n} a beginning, rise, source, descent, stock
the place where something begins, where it springs into being; "the Italian beginning of the Renaissance"; "Jupiter was the origin of the radiation"; "Pittsburgh is the source of the Ohio River"; "communism's Russian root"
(n ) The location in Cartesian coordinates from which the axes that define 2-D and 3-D space originate This is the location (0, 0) in 2-D graphics and (0, 0, 0) in 3-D graphics The positions of graphical objects can be described in absolute terms, relative to the origin
When you talk about a person's origin or origins, you are referring to the country, race, or social class of their parents or ancestors. Thomas has not forgotten his humble origins. people of Asian origin They are forced to return to their country of origin
(1) The point in a coordinate system from which all other points are calculated (2) The point from which the grid lines are laid out, usually given the coordinates "0,0" in a plane coordinate system and "0,0,0" in a 3-dimensional system (3) An arbitrarily designated point at the focus of a graph or survey
In the Cartesian coordinate plane, the origin is the point at which the horizontal and vertical axes intersect, at zero (0,0) (cf Gathering Information from Graphs Discussion)
Station where rail movement begins
- The location of the beginning of a trip or the zone in which a trip begins Also known as a "Trip End"
In a CCD, the point located closest to the output node
properties attributable to your ancestry; "he comes from good origins"
The starting point of travel
You can refer to the beginning, cause, or source of something as its origin or origins. theories about the origin of life The disorder in military policy had its origins in Truman's first term Their medical problems are basically physical in origin Most of the thickeners are of plant origin
on a graph, the point at which the x- and y-axes intersect, representing 0 for both axes
the point of intersection of coordinate axes; where the values of the coordinates are all zero an event that is a beginning; a first part or stage of subsequent events
where something begins; the zero point of a coordinate system The graph of x^2 as a function of x goes through the origin It does not matter where you choose the origin of the coordinate system, but a sensible choice, such as taking y=0 at the ground level, may make things easier
This is a three letter field which has additional information for AP/PO transactions (i e PCard entries, or POs sourced from Requisitions) Non AP/PO rows are blank Value List FED = Federal Express ONC = On-Line Central Office OND = On-Line Department PRO = Procard REQ = PO Sourced from Requisition SFT = SOFT-LIEN ZER = Zero Adjustment
the descendants of one individual; "his entire lineage has been warriors"
place of an autochthonous or a non-autochthonous population of trees In forestry terminology the term "origin" is often synonymous with the term "provenance "
The point at which a journey commences; the beginning point
On a graph, the point where the x- and y- axes intersect, i e at co-ordinates (0,0)
The point of attachment or end of a muscle which is fixed during contraction; in contradistinction to insertion
an event that is a beginning; a first part or stage of subsequent events
Region where vehicle manufacturer is located--Domestic (North America), Asian (Japan, Korea) and European
{i} source; beginning; birth, parentage, nationality
A specific site on a chromosome at which the double helix denatures into single strands and continues to unwind as the replication fork(s) migrates
In Cartesian coordinates, it is the point (0, 0) and located at the intersection of the x- and y-axes
properties attributable to your ancestry; "he comes from good origins" the point of intersection of coordinate axes; where the values of the coordinates are all zero an event that is a beginning; a first part or stage of subsequent events
Location in which the steel under negotiation is created
The reference from which measurement begins
place marking the zero coordinate on the x, y, or z axis
The arbitrary starting point on a graph or grid coordinate system Defined by the intersection of the x and y-axes Also see false origin
Starting point of a trip
That from which anything primarily proceeds; the fountain; the spring; the cause; the occasion
The first existence or beginning of anything; the birth
In the Readership Institute's newspaper content analysis, each story was coded according to the source from which it came as wire/news service, staff, reader or unknown
the point of intersection of coordinate axes; where the values of the coordinates are all zero
The point from which distances are measured in a coordinate system
Some nominal starting point for a coordinate system While working, step sizes may use a variable origin based on the last selected position
Origin of Species
On the Origin of Species
country of origin
The country in which the most important processing took place
country of origin
The country in which a person or thing is deemed to have originated for the purposes of laws and regulations
country of origin
The country where shipped goods are produced
country of origin
The country in which a substantial amount of processing took place

The country of origin of a manufactured article is held to be the country in which the article has been finished by a substantial amount of labor amounting to not less than one-fourth the cost of production of such article in condition as imported into Canada.

country of origin
The country in which the last stage of substantial transformation of goods occurred
country of origin
Country of first publication

The country of origin of the work is that in which the work is first published.

country of origin
The country indicated on a label as being the country in which the goods were made

Country-specific brand images and country of origin effects are key topics in this area.

origin.
-genesis
origin.
-geny
original
Fresh, different

The paper contains a number of original ideas about color perception.

original
An eccentric
original
First in a series or copies/versions

This recording is by the original broadway cast.

original
Pioneering

Parker was one of the original bebop players.

original
A person with a unique and interesting personality and/or creative talent

You’re an original.

original
An object or other creation (e.g. narrative work) from which all later copies and variations are derived

This manuscript is the original.

originally
As it was in the beginning
originate
To give an origin or beginning to; to cause to be; to bring into existence; to produce as new; to be the first actor to play (a role)

For the first time since Douglas Fairbanks Sr. originated the role in the 1920 silent The Mark of Zorro, the hero will be played by a Hispanic actor. — James Hebert, Banderas puts his mark on 'Zorro' San Diego Union-Tribune, 12 July 1998 p.E1.

original
not copied nor produced by imitation
originate
to cause or constitute the beginning or first stage of the existence of
original
{n} a source, a first copy
original
{a} primitive, first
originality
{n} the quality of being original
originally
{a} at first, primarily, chiefly
originate
{v} to begin, arise, spring, give rise to
certificate of origin
A Certificate of Origin (often abbreviated to CO or COO) is a document used in international trade. It is a printed form, completed by the exporter or its agent and certified by an issuing body, attesting that the goods in a particular export shipment have been wholly produced, manufactured or processed in a particular country
certificate of origin
a document used in international trade which traditionally states from what country the shipped goods originate, but "originate" in a certificate of origin (CO) does not mean the country the goods are shipped from, but the country where there goods are actually made.The purpose of the CO is to authenticate the country of origin of the merchandise being shipped.This certificate indicates that the goods, which are being exported, are actually manufactured in a specific country mentioned therein
Country of Origin
(Reklam) The country from which a given product comes. Customers' attitudes to a product and their willingness to buy it tend to be heavily influenced by what they associate with the place where it was designed and manufactured
On the Origin of Species
a book written by Charles Darwin in which he explains his ideas about evolution (1859)
The Origin of Species
revolutionary book on evolution by natural selection (written by Charles Darwin)
certificate of origin
Document used to assure the buying country precisely which country produced the goods being shipped Usually completed by a recognized Chamber of Commerce
certificate of origin
A document certifying which country the goods were produced in Used in international commerce
certificate of origin
A written statement attesting to the country of origin of goods
certificate of origin
A document, required by certain foreign countries for tariff purposes, certifying the country of origin of specified goods (see Chapter 12)
certificate of origin
A signed statement required in connection with shipments of merchandise from one country to another for tariff purposes or simply for confirmation of the origin of the goods Usually it is required that such a statement be made by a specific independent party like a Chamber of Commerce For some countries the signature of the consul of the importing nation may also be required
certificate of origin
Certificate signed by an authorized agent of the seller or other designated person, such as the secretary of the local chamber of commerce, specifying the country of origin of the goods Sometimes the certificate of origin is visaed by the consul of the country of importation
certificate of origin
Document certifying the country of origin of goods which is normally issued or signed by a Chamber of Commerce or Embassy
certificate of origin
Certificate issued by an approved body in the country of origin which attests to the origin of goods Chambers of Commerce are normally approved bodies For exports from South Australia email: [email protected] asn au, tel: +61 8 8300 0000, fax: +61 8 8300 0207
certificate of origin
is a document that states where the goods were made This document is legally required for many countries for the importation of merchandise
certificate of origin
In foreign commerce, this certified document, which shows the national origin of goods, is presented to customs authorities upon their importation
certificate of origin
A document required by certain foreign countries for tariff purposes, certifying as to the country of origin of specified goods
certificate of origin
A document required by certain foreign countries that certifies the country of origin of specified goods for tariff puposes
certificate of origin
A document, required by certain foreign countries for tariff purposes certifying as to the country of origin of specified goods
certificate of origin
Documents that may be asked for by the authorities of the importing country, as evidence of the country of manufacture of the goods and hence qualification for preferential tariffs etc
certificate of origin
A document, certified by the Chamber of Commerce, required by some countries for tariff purposes, confirming the origin of specified goods For Arab and Egyptian markets, the certificate contract may require the certificate to be legalised by the relevant Embassy
certificate of origin
A certificate which identifies the country of origin is typically required for international shipments Certain countries may entirely bar shipments from certain other countries In select countries, a notarized certificate of the country of origin may significantly lower the taxes levied
certificate of origin
A document, required by certain foreign countries during the entry process for tariff purposes, certifying the country of origin of specified goods
certificate of origin
A document in which certification is made as to the country of origin of the merchandise
certificate of origin
A document containing an affidavit to prove the origin of imported goods Used for customs and foreign exchange purposes
certificate of origin
A document required by certain countries which certifies the actual origin of the goods May be incorporated as a clause appearing on a Commercial Invoice
certificate of origin
A document, required by certain foreign countries for tariff purposes, certifying the country of origin of specified goods
certificate of origin
A certificate, showing the country of original production of goods Frequently used by customs in ascertaining duties under preferential tariff programs or in connection with regulating imports from specific sources
certificate of origin
A document containing an affidavit to prove the origin of imported goods It is used for Customs or foreign exchange purposes or both Certificates of origin are commonly certified by an official organization in the country of origin such as a consular office or a chamber of commerce
certificate of origin
A certificate stating the country in which a commodity has been grown, milled, produced, manufactured or assembled
country of origin
The country in which the student was born
country of origin
Germany
country of origin
Country in which the goods have been produced or manufactured, according to criteria laid down for the purpose of application of the customs tariff, of quantitative restrictions, or of any other measure related to trade
country of origin
The country where merchandise was grown or manufactured
country of origin
Country of origin is the country where the merchandise was grown, mined or manufactured, in accordance with US Customs Regulations In instances where the country of origin cannot be determined, transactions are credited to the country of shipment Certain foreign trade reports show country subcodes to indicate special tariff treatment afforded some imported articles
country of origin
The trading country from which the goods originated, not the last country of consignment
country of origin
A refugee's home country- where they were born
country of origin
- Generally, the country of origin of a good is the country in which (1) the good is wholly obtained or produced; (2) the good is produced exclusively from domestic materials; or (3) each foreign material incorporated in that good undergoes an applicable change in tariff classification set out in 19 CFR §102 20 and satisfies any other applicable requirements of that section, and all other applicable requirements of these rules are satisfied [19 CFR §102 11]
country of origin
the country where you were born
country of origin
use the code "hcountry" followed by the name of the country: hcountry: united states for art historians resident or who worked in the United States
country of origin
The country of manufacture, production, or growth of any article If the article consists of material produced or derived from, or processed in, more than one foreign territory or country, or insular possession of the U S , it is considered a product of that foreign territory or country, or insular possession where it last underwent a substantial transformation
country of origin
The country from which a good or service originates
country of origin
The country in which a product or commodity is manufactured or produced
country of origin
Refers to the country where the product was manufactured This information determines customs charges and taxes in certain countries Certain countries may entirely bar shipments from certain other countries In select countries, a notarized certificate of the country of origin may significantly lower the taxes levied
country of origin
Tropical Africa
country of origin
The country where the goods originate Same as the country of manufacture
country of origin
native country, motherland, land of one's birth or original citizenship
country of origin
the country that produced the imported merchandise See Marking
country of origin
The country where the goods were manufactured
country of origin
The U S Customs Service defines country of origin as the country where an article was wholly grown, manufactured or produced, or, if not wholly grown, cultivated or produced in one country, the last country in which the article underwent a substantial transformation Duty rates vary according to the country of origin
country of origin
Country where commodities were originally grown, mined, or manufactured
country of origin
Indonesia
original
A person of marked eccentricity
original
The beginning, earliest, or first of anything
original
1 In archival science, a complete and finished document capable of producing the effects for which it was created, and the first to be issued in that form 2 In law, the first copy of a document from which other instruments may be transcribed, copied, or imitated 3 In reprography, the source document or intermediate copy from which copies are produced [RAD]
original
Considered as a work of art conceived and produced solely by the artist, or under his direct supervision Graphic works such as lithographs, silkscreens, etchings, etc, are considered to be "original multiples" as the finished print is the only manifestation of such work
original
Before unused or unknown; new; as, a book full of original matter
original
The term applied to copy which is to be reproduced
original
That which precedes all others of its class; archetype; first copy; hence, an original work of art, manuscript, text, and the like, as distinguished from a copy, translation, etc
original
Designation of a type of a nominal taxon when the taxon was established
original
master
original
The current design activity document or digital data file(s) of a record
original
Refers to a coin that has not been "doctored", i e cleaned or tampered with post the original minting process
original
information not secondhand or by way of something intermediary; "his work is based on only original, not secondary, sources
original
(of e g information) not secondhand or by way of something intermediary; "his work is based on only original, not secondary, sources"
original
The document from which copies are produced
original
Origin; commencement; source
original
(adj ) Kag, kahg
original
from the start -- " the resulting fraction is equal to the original fraction " (136)
original
a work that is a new creation by an artist as opposed to that which is copied or reproduced in another work
original
The first of its kind to be made as a designer's sample garment
original
The first version or generation of an item, such as a document
original
An original document or work of art is not a copy. an original movie poster
original
or inbred -- often without any adjective, and always in the singular number -- a state, not an act Native corruption of the moral nature derived from Adam's apostasy A lack of conformitv to the moral law Under the remedial dispensation it involves no guilt till approved by the free agent and its remedy is rejected It is intensified by acts of sin of which it is the source "All unrighteousness is sin " - St John
original
approval If you describe someone or their work as original, you mean that they are very imaginative and have new ideas. It is one of the most original works of imagination in the language. an original writer. = innovative + originality origi·nal·ity He was capable of writing things of startling originality
original
If something such as a document, a work of art, or a piece of writing is an original, it is not a copy or a later version. When you have filled in the questionnaire, copy it and send the original to your employer For once the sequel is as good as the original
original
A node given a defined name so that it may be repeatedly used (instanced) later in the same VRML file The original node's node type, fields, and field values are re-used each time the node is instanced A node is named by preceding the node type with DEF myName A node is instanced by typing USE myName anywhere a node value can be used [see instance and node name]
original
an original creation (i e , an audio recording) from which copies can be made
original
If you read or sing something in the original or, for example, in the original French, you read or sing it in the language it was written in, rather than a translation. He read every book or author it deals with, often in the original The texts were sung in the original Italian
original
Not copied, imitated, or translated; new; fresh; genuine; as, an original thought; an original process; the original text of Scripture
original
{i} source from which something arises, originator; prototype, model; original work (as opposed to an imitation)
original
The pictorial source in its original form, for example, artwork, a photograph or a transparency
original
Pertaining to the origin or beginning; preceding all others; first in order; primitive; primary; pristine; as, the original state of man; the original laws of a country; the original inventor of a process
original
The natural or wild species from which a domesticated or cultivated variety has been derived; as, the wolf is thought by some to be the original of the dog, the blackthorn the original of the plum
original
Positive or negative image which is either the first or master or only surviving image
original
Any work considered to be an authentic example of the works of an artist, rather than a reproduction or imitation
original
an original model on which something is patterned not derived or copied or translated from something else; "the play is original; not an adaptation"; "he kept the original copy and gave her only a xerox"; "the translation misses much of the subtlety of the original French"
original
not derived or copied or translated from something else; "the play is original; not an adaptation"; "he kept the original copy and gave her only a xerox"; "the translation misses much of the subtlety of the original French"
original
Having as its origin
original
First in a series
original
being or productive of something fresh and unusual; or being as first made or thought of; "a truly original approach"; "with original music"; "an original mind"
original
the number of pages (if a large book), the number of names (if business cards), or the number of camera-ready mechanicals to be reproduced
original
Newly created
original
an original model on which something is patterned
original
Having the power to suggest new thoughts or combinations of thought; inventive; as, an original genius
original
means the doll has had no repairs or restoration work done to it Can also refer to something that was originally sold with the doll (not the same as made specifically for & sold separately from) - such as her original outfit or original accessories that were in the package with the doll when it shipped from the factory For example - Barbie had many outfits made specifically for her but was normally sold in her a swimsuit (she was also sold dressed in a FEW outfits, but lets pretend here) Dressed in her swimsuit outfit she should be marked as "all original" Dressed in one the outfits made specifically for her but normally sold separately she should be "with original outfit"
original
A piece of artwork created by the artist that is the artist's idea and creation
original
Êthe number of pages (if a large book), the number of names (if business cards), or the number of camera-ready mechanicals to be reproduced
original
a design, material, or subject to be copied or reproduced
original
of e
original
You use original when referring to something that existed at the beginning of a process or activity, or the characteristics that something had when it began or was made. The inhabitants have voted overwhelmingly to restore the city's original name of Chemnitz
original
The artwork, mechanical or other material furnished for printing reproduction; usually refers to photographs or drawings for halftone reproduction More commonly called Photocopy or Camera-ready Copy to top
original
preceding all others in time or being as first made or performed; "the original inhabitants of the Americas"; "the book still has its original binding"; "restored the house to its original condition"; "the original performance of the opera"; "the original cast"; "retracted his original statement"
original
{s} first, primary; innovative, creative; novel
original
An original thinker or writer; an originator
original
An original piece of writing or music was written recently and has not been published or performed before. its policy of commissioning original work. with catchy original songs by Richard Warner
originality
when something is completely new and different from anything that anyone has thought of before originality of
originality
the quality of being new and original (not derived from something else) the ability to think and act independently
originality
The quality or state of being original
originality
the ability to think and act independently
originality
" I think the word original for me means maybe if you truly go by how you feel and don't compromise Or if you find a way to make that work with the world around you - I think that usually ends up being pretty original " (Taken from a interview with Björk)
originality
something original
originality
the quality of being new and original (not derived from something else)
originality
Rewards the identification of a rare, high quality solution or problem Any response found infrequently among responses at that age level and considered of high quality - CREATIVE, FUTURISTIC, INSIGHTFUL, INDICATIVE OF BREAKTHROUGH THINKING is considered original Original solutions and problems are worth 3 points each
originality
the quality of being original or novel
originality
the capacity to think independently or be inventive
originality
The quality of being unique, fresh, or new The ability to think, do, or create in a way that has not been done before
originality
{i} quality of being original, state of not being a derivative of anything else
originality
Creative effort invested by an author into raw materials that gives them a new quality or character
originality
The quality of having been created without recognizable reference to other works
originally
before now; "why didn't you tell me in the first place?"
originally
In the original time, or in an original manner; primarily; from the beginning or origin; not by derivation, or imitation
originally
in an original manner; at first, in the first place; with respect to origin
originally
When you say what happened or was the case originally, you are saying what happened or was the case when something began or came into existence, often to contrast it with what happened later. The plane has been kept in service far longer than originally intended France originally refused to sign the treaty = initially. in the beginning, before other things happened or before things changed
originally
with reference to the origin or beginning
originally
At first; at the origin; at the time of formation or costruction; as, a book originally written by another hand
originally
in an original manner
originals
plural of original
originate
bring into being; "He initiated a new program"; "Start a foundation"
originate
When something originates or when someone originates it, it begins to happen or exist. The disease originated in Africa I suppose no one has any idea who originated the story?
originate
originar
originate
come into existence; take on form or shape; "A new religious movement originated in that country"; "a love that sprang up from friendship"; "the idea for the book grew out of a short story"; "An interesting phenomenon uprose"
originate
Origination includes receiving a loan application, entering that record into a records database, processing the loan application, and sending loan funds (money) to the borrower
originate
begin a trip at a certain point, as of a plane, train, bus, etc ; "The flight originates in Calcutta"
originate
"The flight originates in Calcutta
originate
To give an origin or beginning to; to cause to be; to bring into existence; to produce as new
originate
To take first existence; to have origin or beginning; to begin to exist or act; as, the scheme originated with the governor and council
originate
{f} begin; be created; result from; develop; be born; be produced
originate
begin a trip at a certain point, as of a plane, train, bus, etc
originate
To take first existence; to have origin or beginning; to begin to exist or act
originate
One of the two operating modes of modems in full duplex The modem selects one of the two frequency bands, with frequency or phase modulation The calling modem normally uses originate mode, whereas the called modem is in answer mode With this system, two modems can send and receive at the same time, under these modulations
originate
To call another computer and connect to it The originating computer is the one that placed the telephone call (as opposed to the BBS, which is the answering computer)
originate
bring into being; "He initiated a new program"; "Start a foundation" come into existence; take on form or shape; "A new religious movement originated in that country"; "a love that sprang up from friendship"; "the idea for the book grew out of a short story"; "An interesting phenomenon uprose" begin a trip at a certain point, as of a plane, train, bus, etc
originated
Simple past and past participle of originate
originates
third-person singular of originate
origins
Plural of origin
origins
Particle origins can be anthropogenic (man-made) or natural Another origin classification is primary (particles that are emitted into the atmosphere as particles, such as organic and soot particles in smoke plumes or soil dust particles), and secondary (those formed from gas-to-particle conversion in the atmosphere, such as sulfates, nitrates, and secondary organics)
origins
The origins of the Sufi way is a mystery itself Most Islamic Sufis trace the origins of the path to the Prophet Mohammed, at least when speaking in public There is, however, a tradition amongst some elements of the Naqshbandi Order that, inasmuch as the basis of the Sufi Way is inherent in the structure of the human being and of consciousness, it has existed in all times and places, regardless of outward forms; it is actually the superset and essence of the various streams of inspiration transmitted by each of the prophets The Naqshbandis claim the historical origins of the Sufi way to be 40,000 years old
origins
Siddhartha Gautama, the Buddha, was born in 563 BC in Kapilavastu near the present Indian-Nepal border, the son of the ruler of a petty kingdom The young prince was raised in sheltered luxury, until at the age of 29 he renounced earthly attachments and embarked on a quest for peace and enlightenment At first he adopted a life of radical asceticism, but eventually he adopted a middle path between a life of indulgence and that of self-denial Having attained the enlightenment for which he had been searching, the Buddha began to preach, wandering from place to place, gathering a body of disciples, and organizing them into a monastic community known as the sangha
origins
This genomics glossary originated with CHI's first Genomic Pathways report As I read the first Proteomics report in the summer of 1999 I noticed a number of terms were defined in the text, and being a librarian, suggested that a glossary would be a worthwhile addition to future reports (and was invited to compile one)
origin
Избранное