mobilization

listen to the pronunciation of mobilization
Английский Язык - Турецкий язык
seferberlik
nakletme
(Pisikoloji, Ruhbilim) hareketlenme
(Politika, Siyaset) harekete geçirmek
harekete geçirme
(Ticaret) akışkanlık
nakil
taşınma
(Tıp) Harekete gelme veya getirme, müteharrik hale sokma
mobilizasyon
(isim) seferberlik
(Askeri) SEFERBERLİK (NATO, ABD SAVUNMA KURULU): 1. Ulusal kaynakları bir araya toplamak ve teşkilatlandırmak suretiyle harbe veya diğer olağanüstü durumlarda hazırlanma hali. 2. Silahlı kuvvetler veya bir kısmının, harp veya diğer ulusal çaptaki olağanüstü bir durum için, hazırlık durumuna getirilmesi işlemi. Bu işlem; personel, ikmal maddeleri ve malzemenin, faal askerlik hizmeti için toplanmasını ve teşkilatlandırılmasını içine alır. Ayrıca bak. "full mobilization", "partial mobilization", "selective mobilization", "total mobilization", "industrial mobilization"
(Askeri) (ABD SAVUNMA BAKANLIÐI) SEFERBERLİK: 1. Savaş veya diğer acil durumlar sırasında, ulusal amaçları desteklemek için, ulusal kaynakları bir araya getirmek ve düzenlemek. Ayrıca bakınız: "industrial mobilization". 2. Silahlı kuvvetler veya bir kısmının, harp veya diğer ulusal çaptaki olağanüstü bir durum için, hazırlık durumuna getirilme süreci. Bu işlem; personel, ikmal maddeleri ve malzemenin ve ihtiyat unsurlarının hepsinin, faal askerlik hizmeti için toplanmasını ve teşkilatlandırılmasını içine alır. Silahlı kuvvetlerin seferberliği aşağıdaki kategorileri içermekle beraber, bunlarla sınırlandırılamaz: Selective mobilization, partial mobilization, full mobilization, total mobilization
(Politika, Siyaset) seferber etmek
seferber etme
mobilisation
(Askeri) seferberlik
mobilization augmentee
(Askeri) Bak. "mobilization designee"
mobilization augmentee
(Askeri) seferberlik personeli
mobilization base
(Askeri) TEMEL SEFERBERLİK KAYNAKLARI: Muhtemel savaş devresi ihtiyaçlarını karşılamak üzere temin edilmiş veya temin edilebilecek bütün kaynaklar toplamı. Bu gibi kaynaklar; temel askeri, sivil ve hayatı idame faaliyetlerinin desteklenmesi için gerekli insan gücü, malzeme kaynakları ile hizmetleri ve personel seviyeleri, eğitim durumu, malzemenin modernleşme durumu, seferi malzeme ihtiyaçları ve tesisler, idarede istikrar, sivil savunma planları ve hazırlık tedbirleri, halkın psikolojik hazırlanma derecesi, uluslararası anlaşmalar, endüstri ile müşterek planlama, dağılma, acil mevzuat ve acil kontroller türünden (fakat yalnız bunlarla sınırlandırılmayan) kaynakların hazırlanma derecelerini etkiler durumdaki unsurları içine alır
mobilization base
(Askeri) temel seferberlik kaynakları
mobilization base units
(Askeri) SEFERBERLİK ÜS BİRLİKLERİ: Seferde Kara ordusunun seferberlik ve eğitim üssünü genişletmek maksadıyla seçilmiş, ihtiyat asli teşkillerine mensup, bazı birlikler
mobilization base units
(Askeri) seferberlik üs birlikleri
mobilization center
(Askeri) SEFERBERLİK MERKEZİ: Faal hizmet için askerlerin eğitim ve teçhiz edildikleri mevki veya saha. Bu merkez; bir celp ve sevk merkezi (reception center), eğitim merkezi (training center) ve sınıf okulu (service school) vesaire olabilir
mobilization centre
(Askeri) seferberlik merkezi
mobilization control
(Askeri) seferberlik kontrolü
mobilization day
seferberlik günü
mobilization day (unnamed day on which mobilization of forces begins)
(Askeri) seferberlik günü (kuvvetlerin seferberliğinin başladığı adlandırılmamış gün)
mobilization designation
(Askeri) SEFERBERLİK UYGULAMA GÖREV YERİ: İhtiyat asli teşkilleri kontrol programında mevcut olan ve seferberlik tecrübe ve eğitimine ihtiyaç gösteren, yetki verilmiş kadro artırma kilit personel yeri
mobilization designee
(Askeri) seferberlik personeli
mobilization designee
(Askeri) SEFERBERLİK PERSONELİ: Bir askeri kuvvette faal görev personeli tarafından doldurulamayan bir yetkili faal görev mevkiini veya seferberliğin başlarında ihtiyaca göre, Federal Acil Durum İdare Teşkiltında bir görev almak üzere, önceden seçilmiş, eğitilmiş ve göreve atanmış münferit hazır ihtiyatların bir mensubu
mobilization exercise
(Askeri) seferberlik tatbikatı
mobilization exercise
(Askeri) SEFERBERLİK TATBİKATI: Seferberlik planlarının kısmen ya da tamamen uygulanması amacıyla yapılan bir tatbikat
mobilization for youth
gençler için seferberlik
mobilization material requirement adjustment
(Askeri) SEFERBERLİK MALZEME İHTİYACI AYARLANMASI: Bir maddeden; bazı kuvvetlerini, yürürlükteki müşterek stratejik hedefler planına göre desteklenmesi için, seferberlik malzeme ihtiyaçlarına dahil edilen ve M-gününün tahmin edilen zamanda vaki olmaması halinde, aynı kuvvetlerin desteklenmesi için barış kuvveti malzeme ihtiyaçlarına da eklenmiş bulunan miktar. Ayrıca bakınız: "mobilization reserves"
mobilization materiel procurement capability
(Askeri) SEFER MALZEMESİ TEDARİK KABİLİYETİ: Seferberlik tedarik planlaması maksatları için tespit edilmiş sürede bir madde ile ilgili olarak yapılmış veya M-gününden sonra, yapılacak siparişlerle, endüstriden veya mevcut diğer bir kaynaktan elde edilebilecek miktar. Ayrıca bakınız: "mobilization reserves"
mobilization materiel requirement
(Askeri) SEFERBERLİK MALZEME İHTİYACI: Amerikan Kuvvetlerini; seferberlik malzeme planlaması maksatları için tespit edilmiş süre boyunca, yürürlükteki müşterek stratejik hedefler planına göre, tam olarak desteklemek üzere, bir maddeden ihtiyaç duyulan miktar. Bu miktar; M-günü kuvvetlerini (M-1 gününe ait yetki verilmiş muvazzaf ve ihtiyat, Amerikan barış kuvvetlerini) teçhiz etmek kendilerine bir malzeme ikmal ve tahliye kanalı temin etmek; planlanmış seferber olma faaliyetlerini desteklemek ve bütün Amerikan kuvvetlerine, yürürlükteki müşterek stratejik hedefler planına uygun olarak, yerine göre, eğitim faaliyetleri, muharebe harekatı ve muharebe dışı faaliyetlerde destek olmak için gerekli malzemeyi alır. Ayrıca bakınız: "mobilization reserves"
mobilization of capital
(Ticaret) sermaye hareketi
mobilization plan
(Askeri) SEFERBERLİK PLANI: Bir milletin insan gücünü ve malzeme kaynaklarını bir araya toplamak ve harp hazırlık durumuna getirmek için yapılmış bir plan. Bu terimi; bir düşmana karşı takip edilecek genel stratejik esasları belirtmek üzere hazırlanan ve ancak seferberlik planının tatbikinden sonra yürürlüğe girecek olan sefer planı (campaign plan) ile karıştırılmamalıdır
mobilization plan
(Askeri) seferberlik planı
mobilization regulations
(Askeri) SEFERBERLİK YÖNETMELİĞİ: Harp hazırlığı sırasında; malzeme, teçhizat ve kıtaların toplanmasını ve teşkilatlandırılmasını idare için, Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yönetmelik şeklinde çıkarılan yayın
mobilization regulations
(Askeri) seferberlik yönetmeliği
mobilization reserve material objective
(Askeri) SEFER YEDEĞİ MALZEME HEDEFİ: Hesaplanmış, sefer yedeği malzeme ihtiyacından; maddenin topyekün vazife, modernleşme, depolama özelliği, depolama ve bakım faaliyetleri yönlerinden taşıdığı önemi gözden geçirildikten sonra, bir kuvvet komutanlığı veya tek yönetici (single manager) nin stoklanmasını tavsiye ettiği miktar. Bu miktar, hesaplanmış sefer yedeği malzeme ihtiyacının aynı da olabilir. Ayrıca bakınız: "mobilization reserves"
mobilization reserve materiel procurement objective
(Askeri) SEFER YEDEĞİ MALZEME TEDARİK HEDEFİ: Yürürlükteki Müşterek stratejik hedefler planını desteklemek üzere, bir maddeden, barış zamanı, barış kuvveti malzeme tedarik hedefine ilaveten, tedariki gereken miktar. Sefer yedeği malzeme hedefini, sefer yedeği stok üzerine çıkaran bu miktardır. Ayrıca bakınız: "mobilization reserves"
mobilization reserve materiel requirement
(Askeri) SEFER YEDEĞİ MALZEME İHTİYACI: Planlanmış seferber olma faaliyetlerini desteklemek, malzeme ikmal ve tahliye kanalını genişletmek ve bütün kuvvetlere, seferberlik malzeme planlaması maksatları için tespit edilmiş süre boyunca, yürürlükteki müşterek stratejik hedefler planına uygun olarak, yerine göre, eğitim faaliyetlerinde destek olmak üzere, bir maddeden, M-günü kuvveti malzeme ihtiyacına ilaveten, M-günü askeri ikmal sisteminde bulunması gereken miktar. Bu miktar; M-günü malzeme ihtiyacını M-günü kuvveti malzeme ihtiyacının üzerine çıkaran veya seferberlik malzeme ihtiyacının, M-günü kuvveti malzeme ihtiyacı, seferberlik malzeme tedarik kabiliyeti ve seferberlik malzeme ihtiyacı ayarlanması toplamını tecavüz ettiği miktardır. Ayrıca bakınız: "mobilization reserves"
mobilization reserve stock
(Askeri) sefer yedeği stok
mobilization reserve stock
(Askeri) SEFER YEDEĞİ STOK: Toplam malzeme mevcutlarından, sefer yedeği malzeme hedefini karşılamak üzere gösterilmiş kısım. Ayrıca bakınız: "mobilization reserves"
mobilization reserves
(Askeri) SEFERBERLİK İHTİYATLARI: Bak. "war reserves", "General mobilization reserve materiel objective", "General mobilization reserve stock, joint, part 2", "materiel pipeline", "M-day force materiel requirement", "M-day materiel assets", "M-day materiel requirement", "M-day materiel status", "mobilization materiel procurement capability", "mobilization materiel requirement", "mobilization materiel requirement adjustment", "mobilization reserve materiel objective", "mobilization reserve materiel procurement objective", "mobilization reserve materiel requirement", "mobilization reserve stock", "peacetime force materiel assets", "peacetime force materiel procurement objective", "peacetime force materiel requirement", prepositioned war reserve requirement", "prepositioned war reserve stock", "total materiel assets", "total materiel objective", "total materiel procurement objective", ve "total materiel requirement"
mobilization reserves
(Askeri) seferberlik ihtiyatları
mobilization stationing and planning system
(Askeri) seferberlik konuşlanma ve planlama sistemi
mobilization stationing, planning, and execution system
(Askeri) seferberlik konuşlanma, planlama ve uygulama sistemi
mobilization table of distribution
(Askeri) SEFERBERLİK KURULUŞ DIŞI KADROSU: Kuruluş dışı bir birliğin M-gününden sonraki belirli bir devre veya devrelere ait vazifeyi ifa için gerekli teşkilat bünyesini ve personeli tayin ve tespit eden çizelge. Seferberlik kuruluş dışı kadroları, çok maksatlı kuruluş dışı kadronun gizli ekleri olarak hazırlanır
mobilization training program
(Askeri) SEFERBERLİK EĞİTİM PROGRAMI
mobilize
harekete geçmek
mobilize
harekete geçirmek
mobilize
(Ticaret) akışkanlık kazandırmak
mobilize
(Ticaret) tedavüle sokmak
mobilize
mobilize olmak
mobilize
seferber olmak
mobilize
seferberlik
economic mobilization
ekonomik seferberlik
mobilize
silah altına almak
mobilize
silah altına al
subject to mobilization
seferberlik tabi
Air Force War and Mobilization Plan; War and Mobilization Plan
(Askeri) Hava Kuvvetleri Harp ve Sefreberlik Planı; Harp ve Seferberlik Planı
Army Mobilization and Operations Planning and Execution System
(Askeri) K.K. Ordu Seferberlik ve Harekat Planlama ve İcra Sistemi
Army mobilization and operations planning system; Army mobilization operations s
(Askeri) K.K. ordu seferberlik ve harekat planlama sistemi; K.K. seferberlik harekat sistemi
Coast Guard logistic support and mobilization plan
(Askeri) Sahil Güvenlik Lojistik Destek ve Seferberlik Planı
DOD Master Mobilization Guide
(Askeri) Savunma Bakanlığı (DOD) Ana Seferberlik Klavuzu
Marine Corps Mobilization Management Plan
(Askeri) Deniz Piyade Teşkilatı Seferberlik Yönetim Planı
Medical Mobilization Planning and Execution System
(Askeri) Sıhhi Seferberlik Planlama Ve Uygulama Sistemi
Navy Capabilities and Mobilization Plan
(Askeri) Deniz Kuvvetleri İmkan, Kabiliyetler Ve Seferberlik Planı
Navy mobilization processing site
(Askeri) Deniz Kuvvetleri seferberlik işlem bölgesi
army mobilization
(Askeri) ORDU SEFERBERLİĞİ: Bir harp veya harp tehlikesi halinde, kara ordu sunu, harp maksatlarına göre arttırmak, yetiştirmek ve meydana getirmek üzere yapılan işler. Bu işler; hazırlık safhalarında ve vazifelerin yapılışı sırasında gerekli lojistik desteğin teminini de ihtiva eder
army mobilization
(Askeri) kara kuvvetleri seferberliği
declaration of mobilization
(Politika, Siyaset) seferberlik ilanı
declare mobilization
(Politika, Siyaset) seferberlik ilan etmek
earmarked for assignment on mobilization
(Askeri) NATO'YA SEFER İÇİN AYRILMIŞ KUVVETLER, NATO SEFER İHTİYAT KUVVETLERİ: NATO üyesi milletler tarafından, seferberlik veya harp halinde, bir NAT0 komutanına tahsisi, özel surette belirtilmiş kuvvetler. Bu kuvvetler belirtilirken, komutanlık emrinde ne zaman hazır olacakları, kabul edilmiş kademe sistemine göre açıklanmış olmalıdır
economic mobilization
(Askeri) EKONOMİK SEFERBERLİK: Milli ekonominin kuruluş ve işleyişinde; kaynakların, milli açıdan önem taşıyan olağanüstü bir durumda, en verimli şekilde, kullanılmasını sağlayacak gerekli değişiklikleri hazırlama ve uygulama işlemi
full mobilization
(Askeri) GENEL SEFERBERLİK: Bak. "mobilization"
general mobilization reserve material objective
(Askeri) GENEL SEFER YEDEĞİ MALZEME HEDEFİ: İdhar edilmiş harp yedeği ihtiyaç toplamı hariç, sefer yedeği malzeme hedefi. Bu terim ancak, tek yönetici (single manager) kalemlerine uygulanır. Ayrıca bakınız: "mobilization reserves"
general mobilization reserve stock
(Askeri) GENEL SEFER YEDEĞİ STOK: Bir maddeden, genel sefer yedeği malzeme hedefi karşılığı tedarik edilip, stoka alınmış miktar. Bu terim, ancak, tek yönetici kalemlerine uygulanır. Ayrıca bakınız: "mobilization reserves"
graduated mobilization response; ground mobile radar
(Askeri) yükseltilmiş seferberlik cevabı; yer seyyar radarı
individual mobilization augmentee
(Askeri) bireysel seferberlik artırma
industrial mobilization
(Askeri) ENDÜSTRİ/SANAYİ SEFERBERLİĞİ: Endüstrinin barış zamanı faaliyetlerinden milli askeri hedefleri desteklemek üzere gerekli endüstri programına çevrilmesi. Bu iş endüstri programı için lüzumlu malzeme, insan gücü, sermaye, üretim tesisleri ile bunların faaliyetleri için gerekli madde ve hizmetlerin seferber edilmesini içine alır. Bak. "mobilization"
industrial mobilization training program
(Askeri) ENDÜSTRİ SEFERBERLİĞİ EĞİTİM PROGRAMI: Endüstri Seferberliği üzerinde yapılacak eğitime ait program
integrated continental United States (CONUS) medical mobilization plan
(Askeri) birleştirilmiş Kıta Amerikası (CONUS) sıhhi seferberlik planı
joint industrial mobilization planning process
(Askeri) müşterek endüstriyel seferberlik planlama süreci
joint mobilization reserves
(Askeri) MÜŞTEREK SEFER/SEFERBERLİK YEDEKLERİ: Bak. "joint"
joint table of mobilization distribution; Joint Terminology Master Database; joi
(Askeri) müşterek seferberlik dağılımı tablosu; Müşterek Terminoloji Ana Veri Tabanı; müşterek harekat alanı füze savunması
main operations base; mobilization
(Askeri) ana harekat üssü; seferberlik
military manpower mobilization and accession status report
(Askeri) askeri insan gücü seferberlik ve yükümlülük durum raporu
military mobilization
(Askeri) ASKERİ SEFERBERLİK: Harp tehlikesi halinde, belirli ve önceden planlanmış kuvvetlerin, harp maksadıyla toplanması, eğitime tabi tutulması, ve gerekli lojistik desteğin sağlanması. Ayrıca bakınız: "mobilization"
mobilize
{f} seferber etmek
mobilize
silâh altına almak
mobilize
harekete geçir
mobilize
hareketlendirmek
mobilize
(Askeri) SEFERBER ETMEK, SEFERBER HALE GETİRMEK: Kuvvetleri, malzemeyi ve teçhizatı faal askeri hizmet için toplamak ve teşkilatlandırmak suretiyle, orduyu barış durumundan harp haline geçirmek
mobilize
harekete getirmek mobilization seferberlik
partial mobilization
(Askeri) KISMİ SEFERBERLİK: İhtiyat birliklerinin, münferit hazır ihtiyatları ve ulusal güvenliğe harici bir tehdit oluşturan durum sonucunda ulusal olağanüstü durumun gereklerini karşılamak için desteklerine ihtiyaç duyulan kaynakların seferber edilmesi amacıyla, Kongre (tam seferberliğe kadar) ve Başkan (1.000.000 dan fazla olmamak kaydıyla) tarafından faal Silahlı Kuvvetlerin genişletilmesi
piecemeal mobilization
(Askeri) PARÇA PARÇA SEFERBERLİK: Bir harp veya milli tehlike halinde, silahlı kuvvetlerin topyekün seferber edilmeyerek, zaruret ve lüzum görüldükçe, parça parça seferber edilmesi
post mobilization
(Askeri) seferberlik sonrası
selective mobilization
(Askeri) KONTROLLÜ SEFERBERLİK: İhtiyat birliklerinin, münferit hazır ihtiyatların ve bir düşman taarruzunun sonucu olmayan bir ulusal olağanüstü durumun gereklerini karşılamak için desteklerine ihtiyaç duyulan kaynakların seferber edilmesi amacıyla, Kongre ve/veya Başkan tarafından, faal Silahlı Kuvvetlerin genişletilmesi
stapedial mobilization
(Tıp) Otoskleroz nedeniyle sabitleşmiş olan stapesin serbest hale getirilmesi
total mobilization
(Askeri) TOPYEKÜN SEFERBERLİK: Bak. "mobilization"
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение mobilization в Турецкий язык Турецкий язык словарь

mobilize
Hareketli, devingen
Английский Язык - Английский Язык
The transport of a copy of a gene from one chromosome, or one organism to another
The process by which the armed forces of a nation are brought to a state of readiness for a conflict
The marshalling of troops and national resources in preparation for war
The softening of rock such that geochemical migration can take place
The act of mobilizing
- the process and procedures used for activating, assembling, and transporting all resources that the state requested to respond to support a declared fire
act of marshaling and organizing and making ready for use or action; "mobilization of the country's economic resources"
The cost required for transportation, setup, and startup of the treatment system The cost model assumes that all technologies are from the same local vicinity and have similar startup costs It is assumed to be 300 technician hours at $37/hr and 40 engineer hours at $50/hour
{i} movement; assembly for action (especially of army reserves); draft; (also mobilisation)
1 The act of assembling and organizing national resources to support national objectives in time of war or other emergencies 2 The process by which the Armed Forces, or part of them, are brought to a state of readiness for war or other national emergency This includes activating all or part of the Reserve Components as well as assembling and organizing personnel, supplies, and materiel
Passive movement technique that is performed that is always in the control of the patient Usually performed as oscillatory movements in either the physiological or accessory range of a joint
act of marshaling and organizing and making ready for use or action; "mobilization of the country's economic resources
act of assembling and putting into readiness for war or other emergency: "mobilization of the troops"
The process and procedures used by all organizations, federal, state and local for activating, assembling, and transporting all resources that have been requested to respond to or support an incident
act of assembling and putting into readiness for war or other emergency: "mobilization of the troops" act of marshaling and organizing and making ready for use or action; "mobilization of the country's economic resources
The process and procedures used by all organizations federal, state, and local for activating, assembling, and transporting all resources that have been requested to respond to or support an incident
Organization of a nation's armed forces for active military service in time of war or other national emergency. It includes recruiting and training, building military bases and training camps, and procuring and distributing weapons, ammunition, uniforms, equipment, and supplies. Full mobilization involves summoning all of a nation's resources to support the military effort; for example, civilians may gather raw materials needed by the military, conserve scarce resources such as gasoline for military use, or sell war bonds to fund the war effort
mobilization order
instructions to prepare for war
mobilization system
system used to recruit new soldiers or reserve soldiers; system used to gather resources (i.e. finances, donations, etc.)
mobilize
To make something mobile
economic mobilization
mobilization of the economy
emergency mobilization
emergency call-up of military troops
general mobilization
widespread call up of military troops
labor mobilization
change of job roles and/or employment location
mobilisation
the act of mobilising
mobilisation
act of assembling and putting into readiness for war or other emergency: "mobilization of the troops"
mobilisation
{i} movement; assembly for action (especially of army reserves); draft; (also mobilization)
mobilisation
act of marshaling and organizing and making ready for use or action; "mobilization of the country's economic resources"
mobilisations
plural of mobilisation
mobilizations
plural of mobilization
mobilize
If you mobilize resources, you start to use them or make them available for use. If you could mobilize the resources, you could get it done. + mobilization mo·bi·li·za·tion the mobilisation of resources for education
mobilize
If a country mobilizes, or mobilizes its armed forces, or if its armed forces mobilize, they are given orders to prepare for a conflict. Sudan even threatened to mobilize in response to the ultimatums India is now in a better position to mobilise its forces + mobilization mo·bi·li·za·tion a demand for full-scale mobilisation to defend the republic
mobilize
cause to move around; "circulate a rumor" make ready for action or use; "marshal resources" get ready for war
mobilize
get ready for war
mobilize
call to arms; of military personnel
mobilize
{f} move, circulate; cause to move around; draft; assemble for action (especially armed reserves), get ready for war; (Medicine) liberate material stored in the body; excite inactive material to physiologic activity (also mobilise)
mobilize
to become made ready for war
mobilize
mo·bi·lize mobilizes mobilizing mobilized in BRIT, also use mobilise1. If you mobilize support or mobilize people to do something, you succeed in encouraging people to take action, especially political action. If people mobilize, they prepare to take action. The best hope is that we will mobilize international support and get down to action Faced with crisis, people mobilized. + mobilization mo·bi·li·za·tion the rapid mobilization of international opinion in support of the revolution
mobilize
make ready for action or use; "marshal resources"
mobilize
to assemble troops and their equipment in a coordinated fashion so as to be ready for war
mobilize
cause to move around; "circulate a rumor"
mobilize
To put in a state of readiness for active service in war, as an army corps
mobilization

  Расстановка переносов

  mo·bi·li·za·tion

  Турецкое произношение

  mōbılızeyşın

  Произношение

  /ˌmōbələˈzāsʜən/ /ˌmoʊbələˈzeɪʃən/

  Слово дня

  haplography
Избранное