kendini veya bir şeyi korumak amacıyla bir başka şeyi siper olarak kullanmak

listen to the pronunciation of kendini veya bir şeyi korumak amacıyla bir başka şeyi siper olarak kullanmak
Турецкий язык - Турецкий язык
bir şeyi veya kendini siper etmek
siper etmek
kendini veya bir şeyi korumak amacıyla bir başka şeyi siper olarak kullanmak

    Расстановка переносов

    ken·di·ni ve·ya bir şe·yi ko·ru·mak a·ma·cıy·la bir baş·ka şe·yi si·per o·la·rak kul·lan·mak

    Произношение

    Слово дня

    capitulate
Избранное