karşı

listen to the pronunciation of karşı
Турецкий язык - Английский Язык
against

If God is with us, then who can be against us? - Eğer Allah bizimleyse, sonra kim bize karşı çıkabilir?

You should save some money against a rainy day. - Sıkıntılı günlere karşı biraz para biriktirmelisiniz.

versus

The exchange rate of the dollar versus the euro has declined. - Doların Avroya karşı kuru inişe geçti.

opposite

His house is on the opposite side of the street. - Onu evi caddenin karşı tarafında.

They live in the house opposite to ours. - Bizim evin karşısındaki evde yaşarlar.

counter

They didn't accept the counterproposal. - Onlar karşı teklifi kabul etmediler.

There was no counterevidence. - Hiçbir karşı delil yoktu.

opposite; against; contrary; discordant; facing; toward, towards, to opposite side
opponent

Opponents say genetically engineered crops can cross-pollinate and damage other crops. - Karşıtlar genetik mühendisliği bitkilerin çapraz döllenme yapabileceğini ve diğer bitkilere zarar verebileceğini söylüyorlar.

The candidate made wild accusations against his opponent. - Aday rakibi karşısında vahşi suçlamalar yaptı.

repugnant
before

He recoiled before his master's anger. - O, efendisinin öfkesi karşısında geri çekildi.

I think I've met you before. - Seninle daha önce karşılaştığımı düşünüyorum.

opposed

He's opposed to racial discrimination. - Irksal ayrımcılığa karşı çıktı.

We opposed his plan to build a new road. - Biz onun yeni bir yol yapma planına karşı çıktık.

anti

In Germany today, anti-violence rallies took place in several cities, including one near Hamburg where three Turks were killed in an arson attack on Monday. - Bugün Almanya'da, Pazartesi günü kundaklamada üç Türk'ün öldürüldüğü Hamburg'un yakınında bir yer de dahil birçok şehirde şiddet karşıtı mitingler gerçekleşti.

The anti-smoking law is just, in my opinion. - Bence, sigara karşıtı yasa makul.

facing, opposite
facing

Russia is facing great financial difficulties. - Rusya büyük finansal zorluklarla karşılaşıyor.

Tom is facing financial problems. - Tom mali sorunlarla karşı karşıya.

against, as a cure for, as a countermeasure to
counter-, anti-
for

We must provide food and clothes for the victims. - Mağdur kimselerin yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamalıyız.

Do not forget to meet me at the station. - Beni istasyonda karşılamayı unutma.

facing, in the direction of, toward
gainst
contra

As far as Bob is concerned, anything goes. By contrast, Jane is very cautious. - Bob'a kalırsa, bir şey dönüyor. Buna karşılık, Jane çok dikkatli.

Never contradict your elders. - Asla büyüklerinize karşı söz söylemeyin.

athwart
discordant
contrary

There is no evidence to the contrary. - Hiçbir karşıt kanıt yoktur.

toward

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. - Tüm insanlar özgür, şeref ve haklar bakımından eşit doğar. Akıl ve vicdana sahiplerdir ve birbirlerine karşı kardeşlik ruhuyla hareket etmelidir.

They behave towards Muslims in a way in which a Muslim would never behave towards his enemy. - Onlar müslümanlara karşı bir müslümanın düşmanına karşı asla davranmadığı şekilde davranıyor.

con

In contrast to yesterday, it isn't hot at all today. - Düne karşın,bugün hiç sıcak değil.

Mrs Cockburn concealed her name lest the knowledge of her sex and youth should produce a prejudice against her work. - Gençlik ve cinsiyetiyle ilgili bilgi işine karşı bir ön yargıya sebep olmasın diye Bayan Cockburn adını gizledi.

against, contrary to
toward, to, for
towards

Our feelings towards him are mixed. - Ona karşı duygularımız karışık.

They behave towards Muslims in a way in which a Muslim would never behave towards his enemy. - Onlar müslümanlara karşı bir müslümanın düşmanına karşı asla davranmadığı şekilde davranıyor.

opposing

He joined the opposing team. - O, karşı takıma katıldı.

Environmentalists are opposing the Keystone XL pipeline. - Çevreciler, Keystone XL boru hattına karşı çıkıyorlar.

(Bilgisayar) disagree

You may disagree with and venture to question me, but remember, the feeling's mutual. - Sen katılmayabilirsin ve beni sorgulamaya cesaret edebilirsin ama hatırla, duygu karşılıklıdır.

John Rutledge disagreed strongly. - John Rutledge şiddetle karşı çıktı.

{e} to
(Biyokimya) trans

Compare the translation with the original. - Çeviriyi orijinali ile karşılaştırın.

One problem translators face is that sometimes the source document is poorly written. - Çevirmenlerin karşılaştığı bir sorun kaynak belgenin kötü yazılmasıdır.

in spite of the fact that
(Bilgisayar) remote
derogative
in contrast

In contrast to yesterday, it isn't hot at all today. - Düne karşın,bugün hiç sıcak değil.

averse
adverse
to counter
agains

Kim Kardashian started a campaign against Turkey, so I never like her. - Kim Kardashian Türkiye karşıtı bir kampanya başlattı, bundan dolayı onu asla beğenmiyorum.

If God is with us, then who can be against us? - Eğer Allah bizimleyse, sonra kim bize karşı çıkabilir?

opposed to

I'm opposed to what he said. - Onun söylediğine karşıyım.

Tom is opposed to the plan. - Tom plana karşı çıkıyor.

(Tıp) ante
with

My car looks shabby in comparison with his new one. - Yenisiyle karşılaştırıldığında benim arabam külüstür gözüküyor.

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. - Tüm insanlar özgür, şeref ve haklar bakımından eşit doğar. Akıl ve vicdana sahiplerdir ve birbirlerine karşı kardeşlik ruhuyla hareket etmelidir.

derogate
karşı koymak
withstand
karşı koymak
resist

Sometimes it's hard to resist the impulse to burst out laughing. - Bazen kahkahayla gülme dürtüsüne karşı koymak zordur.

It was hard to resist the impulse to wring Tom's neck. - Tom'un boynunu sıkma dürtüsüne karşı koymak zordu.

karşı gelme
objection
karşı koymak
oppose

It was heroic of them to oppose the enemy. - Düşmana karşı koymak onların kahramanlığıydı.

karşı çıkmak
{f} object
karşı olan
opposite
karşı koyamamak
succumb
karşı gelen
defiant
karşı gelmek
defy
karşı ilerlemek
stem
karşı karşıya gelmek
face
karşı karşıya gelmek
to come face to face, to come across, to meet, to face
karşı konulamaz
irresistible

I find them irresistible. - Onları karşı konulamaz buluyorum.

I find him irresistible. - Onu karşı konulamaz buluyorum.

karşı koyamamak
yield
karşı koyma
defiance
karşı koymak
confront

Someone has to confront Tom. - Biri Tom'a karşı koymak zorunda.

Someone has to confront them. - Biri onlara karşı koymak zorunda.

karşı koymak
stand up to
karşı koymak
fight back

You've got to fight back. - Karşı koymak zorundasın.

We won't hesitate to fight back. - Karşı koymak için tereddüt etmeyeceğiz.

karşı olarak
contra
karşı olmak
be opposed to
karşı önlem
counter measure
karşı örnek
counter example
karşı örnek
(Bilgisayar,Teknik) counterexample
karşı-bellek
counter-memory
karşı taraf
opponent
karşı ağırlık kulesi
(İnşaat) Counterweight tower
karşı durma
oppose
karşı koymaya hazırlanmak
be prepared to resist
karşı ödemeli
(Telekom) collect call
karşı akım
countermotion
karşı akın
counterattack
karşı akış
counterflow
karşı atak
counterattack
karşı atak yapmak
riposte
karşı atak yapmak
counter
karşı ateş
counterfire
karşı ağırlık
counterweight
karşı ağırlık
counterpoise, counterweight
karşı basınç
back pressure
karşı casusluk
counterespionage
karşı casusluk
counterintelligence
karşı cins
opposite sex
karşı cins gibi giyinen ve davranan kimse
transvestite
karşı cins gibi giyinme ve davranma
transvestism
karşı cinse ait
heterosexual
karşı cinse ilgi duyan
straight
karşı cinse ilgi duyan kimse
hetero
karşı cinse ilgi duyan kimse
heterosexual
karşı cinse özenen kimse
transvestite
karşı cinse özenme
transvestism
karşı dava
cross action
karşı dava
counterclaim
karşı dava açmak
set off
karşı dava açmak
counterclaim
karşı denge
counter balance
karşı devrim
counterrevolution
karşı duran
opponent
karşı durmak
to resist, oppose
karşı duyarlı olmak
be liable to
karşı emir
counterorder
karşı entrika
counterplot
karşı etki yapmak
react
karşı eşit kuvvet
equipoise
karşı gelen kimse
dissident
karşı gelme
infringement
karşı gelme
resistance
karşı gelme
protest
karşı gelme
noncompliance
karşı gelme
contravention
karşı gelme
kick
karşı gelme
defiance
karşı gelme eğilimi
negativism
karşı gelmek
recalcitrate
karşı gelmek
transgress
karşı gelmek
bridle
karşı gelmek
beard
karşı gelmek
go against
karşı gelmek
cut across
karşı gelmek
object to
karşı gelmek
to defy; to oppose openly
karşı gelmek
argue
karşı gelmek
to oppose, to buck, to go against sb/sth, to contravene, to defy, to revolt
karşı gelmek
controvert
karşı gelmek
buck
karşı gelmek
oppose
karşı gerilla
counterguerrilla
karşı gitmek
to go to meet (someone)
karşı görüşlü
1. opposed, opposing. 2. opponent
karşı güç
(Askeri) counterforce
karşı hareket
counteraction
karşı harekette bulunan
counteractive
karşı hücum
counterattack
karşı hücuma geçmek
to counterattack
karşı itham
countercharge
karşı ithamda bulunmak
to countercharge
karşı iyon
counter ion
karşı kama
counterwedge
karşı karşıya
(Hukuk) vis-a-vis
karşı karşıya
face to face

The teacher and I sat down face to face. - Öğretmen ve ben karşı karşıya oturduk.

I was face to face with my parents' murder. - Ben anne ve babamın katili ile karşı karşıyaydım.

karşı karşıya bırakmak
expose
karşı karşıya bırakmak
confront smb. with
karşı karşıya duran şey
vis-a-vis
karşı karşıya face
to face
karşı karşıya gelme
skirmish
karşı karşıya kalmak
to ccome up against sb/sth, to encounter
karşı karşıya kalmak
expose oneself
karşı karşıya olan
subject to
karşı karşıya olan
subject
karşı karşıya olmak
to face
karşı kimse
adversary
karşı komuta, kontrol ve muhabere
(Askeri) counter command, control, and communications
karşı konulamaz duygu
outpouring
karşı konulamaz duygu
outpour
karşı konulamazlık
irresistibility
karşı konulmaz
irresistible, seductive
karşı konulmaz
overwhelming

I know how overwhelming it can be. - Bunun ne kadar karşı konulmaz olabileceğini biliyorum.

karşı konulmaz bir ihtiras duymak
carry a torch for
karşı konum
syzygy
karşı konum
opposition
karşı koyan
defier
karşı koyma
counteraction
karşı koyma
resistance

Will there be resistance? - Karşı koyma olacak mı?

Those who are terrorists for some, are resistance for others. - Bazıları için terörist olanlar diğerleri için karşı koymadır.

karşı koyma
opposition
karşı koyma
deprecation
karşı koyma
despite
karşı koymak
oppugn
karşı koymak
stand

We need strong leaders who are not afraid of standing up to political correctness. - Bizim politik doğruluğa karşı koymaktan korkmayan güçlü liderlere ihtiyacımız var.

karşı koymak
counteract
karşı koymak
face
karşı koymak
to oppose, resist, make a stand (against)
karşı koymak
stand out
karşı koymak
demur
karşı koymak
counter
karşı koymak
counterwork
karşı koymak
to resist, to withstand, to oppose, to go against sb/sth
karşı koymak
stick up to
karşı koymak
stand out against
karşı koymak
refuse
karşı koymak
contest
karşı koymak
dispute
karşı koymak
face up to
karşı koymak
bear against
karşı koymak
offer resistance
karşı koymak
set against
karşı koymak
fend
karşı koymayan
unresisting
karşı kuvvet
reaction
karşı kışkırtmak
set against
karşı mili
countershaft
karşı olan
antipathetic
karşı olan
facing
karşı olan
antagonistic
karşı olan
oppositional
karşı olan
averse
karşı olan
antipathetical
karşı olan kimse
critic
karşı olan kimse
opposing person
karşı olan kimse
anti
karşı olan kimse
antagonist
karşı olmak
impugn
karşı olmak
dissent
karşı olmak
be against

You don't need a PhD in quantum physics to be against nuclear war. - Nükleer savaşa karşı olmak için kuantum fiziğinde bir doktoraya ihtiyacın yok.

karşı olmak
front
karşı olmak
weigh against smb
karşı olmak
face
karşı olmak
to be against

You don't need a PhD in quantum physics to be against nuclear war. - Nükleer savaşa karşı olmak için kuantum fiziğinde bir doktoraya ihtiyacın yok.

karşı olmak
a) to be against b) to face, to overlook
karşı olmak
go against
karşı olmak
go counter to
karşı olmak
oppose
karşı olmak
set against
karşı oy
spite vote
karşı oy
negative vote
karşı oy
opposing vote, negative vote
karşı oy
black ball
karşı oy vermek
pip
karşı ray
check rail
karşı reform
counterreformation
Турецкий язык - Турецкий язык
Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay. Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç
Bulunan yere göre önde, ileride olan
Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi
Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar. İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık. -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık
Karşıt, zıt, muhalif
Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı
Doğru, sularında
İçin, hakkında
Yüzünü bir şeye doğru çevirerek
Ön, kat, huzur
Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar
Karşılık olarak, mukabil
alın
karşı tutumu savunma
(Muzik) Kişinin, kendi kişisel inancına veya tutumuna ters düşen bir görüşü dile getirmesi veya bir tutuma girmesi
karşı olmak
Birine veya bir düşünceye katılmamak, karşıt olmak
karşı akın
Karşı takımın yaptığı bir akını durdurup hemen akına geçme işi, kontratak
karşı devrim
Bir devrimi yıkmayı ve onun ürünlerini ortadan kaldırmayı hedefleyen hareket
karşı düşürüm
Anti-damping
karşı gelim
Karşıtlık
karşı görüş
Bir teze karşı veya iddiaya karşı yeni ve değişik önerme getirme
karşı karşıya
Yüz yüze
karşı olum
Birbirinin karşısında bulunan, birbirini karşılıklı olarak dışta bırakan kavram veya yargı arasındaki bağlantı, tekabül
karşı oy
Kırmızı oy
karşı oy
Muhalefet etme, karşı gelme
karşı sav
Bir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez
Karşı gelmek
çemkirmek
Karşı gelmek
mukabele etmek
Karşı taraf
otageçe
Karşı taraf
annaç
ZAPTA KARŞI TEMİNAT
(Hukuk) Müşterinin satın aldığı bir mala karşı, satış zamanında var olan bir hak nedeni ile yapılabilecek herhangi bir müdahale önlemek ve malın kısmen veya tamamen zaptı durumunda,müşterinin uğradığı zararı tazmin etmek
karşı taraf
(Osmanlı Dönemi) hasım
sabaha karşı
Gecenin sabaha yakın zamanında
karşı
Избранное