iyi

listen to the pronunciation of iyi
Турецкий язык - Английский Язык
decent

Tom can't seem to find a decent job. - Tom iyi bir iş bulamıyor gibi görünüyor.

Tom got a decent grade on the test he took last week. - Tom geçen hafta girdiği sınavda iyi bir not aldı.

well

These scissors don't cut well. - Bu makas iyi kesmiyor.

John can't speak French well. - John, Fransızcayı iyi konuşamıyor.

good

He is no good as a doctor. - Doktor olarak iyi değil.

This is a good book, but that is better. - Bu iyi bir kitaptır ama şu daha iyidir.

fine

Are you OK? I'm fine! - “İyi misin?” “Ben iyiyim!”

I think it will be fine. - Ben, havanın iyi olacağını düşünüyorum.

all right

As long as we love each other, we'll be all right. - Birbirimizi sevdiğimiz sürece, biz iyi olacağız.

Cheer up! It will soon come out all right. - Neşelen! Yakında her şey iyi olacak.

comfortable

It is better for an animal to live a comfortable life in a zoo than to be torn apart by a predator in the wild. - Bir hayvanın bir hayvanat bahçesinde rahat bir hayat yaşaması vahşi doğada bir vahşi hayvan tarafından parçalanmasından daha iyidir.

Sometimes you have to choose between looking good and being comfortable. - Bazen iyi görünme ve rahat olma arasında seçim yapmak zorundasın.

OK
decently
alright

I need someone to hold me and tell me everything will be alright. - Beni tutacak ve bana her şeyin iyi olacağını söyleyecek birine ihtiyacım var.

Is everything alright here? - Burada her şey iyi mi?

great

The growth of online shopping and booking has greatly improved life for the consumers. - Online alışveriş ve rezervasyonun büyümesi tüketiciler için hayatı oldukça iyileştirdi.

Great care has been taken to use only the finest ingredients. - Sadece en iyi malzemeleri kullanmak için büyük özen gösterilmiştir.

to the good
(Konuşma Dili) up to the mark
prolificness
benevolent
sympathetic

A good doctor is sympathetic to his patients. - İyi bir doktor hastalarına sempatiktir.

(Konuşma Dili) bully for you
beneficent
(Argo) keen
cool

Your dad is really cool. Not really. - Baban gerçekten iyidir. Pek sayılmaz.

I always thought Tom was so cool. - Ben hep Tom'un çok iyi olduğunu düşündüm.

suitable

One can hardly find a more suitable climate. - Bundan daha iyi bir ortam bulunamaz.

kindly
passable
(Konuşma Dili) copacetic
straight

His eyes searched my face to see if I was talking straight. - Doğru söyleyip söylemediğimi anlamak için beni iyice süzdü.

up to snuff

This translation is not quite up to snuff. - Bu çeviri oldukça iyi değil.

well-

In my opinion, a well-designed website shouldn't require horizontal scrolling. - Bence, iyi tasarlanmış bir web sitesi yatay kaydırma gerektirmemeli.

Lincoln was not well-known. - Lincoln iyi tanınmıyordu.

nicely

Tom didn't treat Mary very nicely. - Tom Mary'ye çok iyi davranmadı

Tom doesn't treat Mary very nicely. - Tom Mary'ye çok iyi davranmaz.

better

Nakido is better than Twitter. - Nakido, Twitter'dan daha iyidir.

This is a good book, but that is better. - Bu iyi bir kitaptır ama şu daha iyidir.

in good health, well. İ
okay

Are you okay? You look really sad. - İyi misin? Gerçekten üzgün görünüyorsun.

Tom did okay on the test. - Tom sınavda iyi yaptı.

kind

She was kind enough to give me good advice. - Bana iyi bir tavsiye verecek kadar nazikti.

I'll never forget your kindness as long as I live. - İyiliğini yaşadığım sürece unutmayacağım.

happy

I am happy about your good luck. - Ben senin iyi şansın hakkında mutluyum.

Happy birthday, Muiriel! - İyi ki doğdun, Muiriel!

plentiful, abundant
just

Just how well can masks block the, even smaller than pollen, yellow sand dust? I think it much more of a nuisance than pollen. - Maskeler sarı kum tozunu,polenlerden dahada küçük,ne kadar iyi engelleyebilir?Sanırım o polenden oldukça daha fazla bir baş belasıdır.

The small house had come to look shabby, though it was just as good as ever underneath. - Küçük ev, şimdiye kadar tıpkı altındaki kadar iyi olmasına rağmen,eski püskü görünmeye başladı.

sound

That sounds good to me. - O bana iyi görünüyor.

It sounds pretty good. - O, oldukça iyi görünüyor.

good; fine; well; suitable; (hava) fair, good; well; All right!, Ok!, good
gratifying
fair

Tom did fairly well on the test he took yesterday. - Tom dün girdiği sınavda oldukça iyi yaptı.

He speaks English fairly well. - O, İngilizceyi oldukça iyi konuşur.

agreeable
well enough

John isn't well enough to go to school today. - John, bugün okula gitmek için yeteri kadar iyi değildir.

She is now well enough to work. - O, şimdi çalışmak için yeterince iyidir.

{i} B
likely

It is likely to be fine. - O, muhtemelen iyi olacak.

If you eat well, you're likely to live longer. - İyi beslenirseniz muhtemelen daha uzun yaşarsınız.

nice

The table in that room is very nice. - Şu odadaki masa çok iyi.

There's a nice Thai restaurant near here. - Buranın yakınında iyi bir Tayland restoranı var.

pretty

Tom can speak French pretty well. - Tom Fransızcayı oldukça iyi konuşabilir.

Tom is pretty sure everything will go well. - Tom her şeyin iyi gideceğinden oldukça emin.

goodish
o.k
bonny
up to scratch
right

The house looked good; moreover, the price was right. - Ev iyi görünüyordu, üstelik fiyat en uygundu.

Cheer up! Everything will soon be all right. - Neşelen! Yakında her şey iyi olacak.

salubrious
good to
a well
is good
favorable

Attendance should be good provided the weather is favorable. - Hava güzel olması koşuluyla, katılım iyi olmalı.

vintage
whole

As a whole his works are neither good nor bad. - Eserleri bir bütün olarak ne iyi nede kötü.

On the whole human beings want to be good, but not too good and not quite all the time. - İnsanoğlu genellikle iyi olmak ister fakat her zaman çok iyi ve sakin değil.

bonzer
{f} luxuriate
OK, OK
agree

Oysters don't agree with me. - İstiridye bana iyi gelmiyor.

The climate here doesn't agree with me. - Buradaki iklim bana iyi gelmiyor.

handsome

He is not handsome, to be sure, but he is good-natured. - O yakışıklı değil, şüphesiz, fakat o iyi huyludur.

He is handsome. In addition, he is good at sport. - O yakışıklıdır. Ayrıca sporda iyidir.

dandy
enviable
daha iyi
better

Nakido is better than Twitter. - Nakido, Twitter'dan daha iyidir.

A laptop is better than a desktop. - Bir dizüstü, bir masaüstünden daha iyidir.

en iyi
best

In my opinion, German is the best language in the world. - Bana göre Almanca dünyadaki en iyi dildir.

Best regards to your father. - Babana en iyi dileklerimle.

iyi akşamlar
good evening

Good evening. I'd like a glass of milk. - İyi akşamlar. Ben bir bardak süt istiyorum.

Good evening, how are you? - İyi akşamlar, nasılsın?

iyi niyet
goodwill

Our future depends on the goodwill of a small elite. - Geleceğimiz küçük bir elitin iyi niyetine bağlıdır.

Emma Watson is a UN Women Goodwill Ambassador. - Emma Watson, BM Kadın İyi Niyet Elçisidir.

iyi korunan yer
bastion
iyi bir yere saklamak
stash
iyi dilekler
blessings
iyi dilekler
regards

Best regards to your father. - Babana en iyi dileklerimle.

Please give my best regards to Tom. - Lütfen Tom'a en iyi dileklerimi iletin.

iyi dileklerimle
best wishes
iyi geceler
have a good night
iyi geceler!
night-night
iyi gelmek
a) to do good, to benefit b) to fit, to suit
iyi gelmek
benefit
iyi gitmek
doing well
iyi günler
goodday
iyi huylu
genial
iyi huylu
good natured

Tom is generous and good natured. - Tom cömert ve iyi huyludur.

iyi tatiller!
have a good holiday!, have a good vacation
iyi vakit geçirmek
have a good time
İyi geceler!
Good night!
iyi pişmiş
well done

I like my meat well done. - Etimi iyi pişmiş severim.

I'd like my steak well done. - Bifteğimi iyi pişmiş istiyorum.

iyi pişmiş
short
iyi akşamlar
good afternoon
iyi değil
not good

Potato chips are not good for you. - Patates cipsi senin için iyi değildir.

It's not good to read in a dark room. - Karanlık bir odada okumak iyi değildir.

iyi dilek
greeting
iyi dileklerimle
warm wishes
iyi dileklerimle
sincerely
iyi dileklerimle
with my best wishes
iyi edici
remedial
iyi el
good deal
iyi etmek
remedy
iyi etmek
pinch
iyi etmek
do well
iyi etmek
steal
iyi etmek
cure
iyi etmek
nick
iyi geceler!
good night
iyi geceler!
goodnight
iyi gelmek
fit
iyi gitmek
get on
iyi gitmek
going well
iyi giyimli
dressy
iyi giyimli
natty
iyi hal
good behavior
iyi hissetmek
feel good

I want to feel good about myself. - Kendim hakkında iyi hissetmek istiyorum.

iyi huylu
good-natured

You're very good-natured. - Sen çok iyi huylusun.

She is not beautiful, certainly, but she is good-natured. - O kesinlikle güzel değil ama iyi huylu.

iyi huylu
good-tempered
iyi huylu
lamblike
iyi huylu
gentil
iyi huylu
well-tempered
iyi huylu
well-mannered

The ideal woman for me would be well-mannered, intelligent and a polyglot. - Benim için ideal kadın, iyi huylu, akıllı ve birçok dilli olacaktır.

She is a well-mannered girl. - O iyi huylu bir kızdır.

iyi huylu
sweet-natured
iyi
good job

Why should men get all the good jobs? - Neden erkekler tüm iyi işleri almalı.

You should take your car to Tom's Garage. He does a pretty good job. - Arabanı Tom'un tamirhanesine götürmelisin. O oldukça iyi iş yapar.

iyi ki
it's just as well that
iyi kişi
(deyim) good egg
iyi kötü
somehow
iyi kötü
more or less
iyi kötü
in someway or other
iyi niyet
(Kanun) willingness
iyi niyet
sympathy

Let's send Tom a sympathy card. - Tom'a bir iyi niyet kartı gönderelim.

iyi niyet
(Ticaret) (Ticaret) bona fide (Latince)
iyi niyet
good offices
iyi niyet mektubu
(Politika, Siyaset) letter of good faith
iyi niyet sözleşmesi
(Politika, Siyaset) memorandum of understanding
iyi niyetli
favorable
iyi niyetli
easy-going
iyi niyetli
(deyim) in good faith
iyi niyetli
kindly
iyi niyetli
well-meaning
iyi niyetli
spleenless
iyi niyetli
do gooder
iyi niyetli
friendly
iyi niyetli
favourable
iyi niyetli
well-meant
iyi niyetli
rightminded
iyi niyetli
(Ticaret) bona fide
iyi niyetli
gracious
iyi niyetli
pure-minded
iyi niyetli
well-disposed
iyi niyetli hamil
(Ticaret) bona fide holder
iyi oluş
well-being
iyi oyun
(Bilgisayar) good game
iyi sonuç
good result
iyi ya
better still
iyi çözüm
good solution
iyi diyelim iyi olsun
(deyim) Fair to middling! Comme Ci, Comme Ca!
iyi geçinmek
get along

It's hard to get along with Tom. - Tom'la iyi geçinmek zor.

I should've tried harder to get along with everyone in the class. - Sınıftaki herkesle iyi geçinmek için daha çok çalışmalıydım.

iyi gün dostu
Fair friend
iyi hale getirmek
To optimize
iyi ki
Thank God
iyi ki doğdun
happy birthday

Happy birthday, Muiriel! - İyi ki doğdun, Muiriel!

iyi maaşlı
well-compensate
iyi niyet gostergesi
sign of good intention

İyi niyetimizi göstermek adına ödemenizi erken yapacağız.

iyi seneler
good years
iyi yüreklilik, eli açıklık, cömertlik
good courage, liberality, generosity
İyi geceler
good night

Good night and sweet dreams. - İyi geceler ve tatlı rüyalar.

Tom kissed Mary good night. - Tom Mary'ye iyi geceler öpücüğü verdi.

iyi durum
{i} well

He has been well off since he started this job. - O bu işe başladığından beri oldukça iyi durumda.

Tom is still doing well. - Tom hâlâ iyi durumda.

iyi ki
luckily

Yes, it's true I've forgotten the world. Who cares about it but you? Luckily, you're there to save it! - Evet, benim dünyayı unuttuğum doğrudur. Ama senden başka kimin umurunda? İyi ki, onu kurtarmak için oradasınız!

Luckily nobody got wet. - İyi ki kimse ıslanmadı.

iyi kâlpli
{s} kind

You're so kind-hearted. - Sen çok iyi kalplisin.

Be the kindhearted man you always were. - Her zaman olduğun iyi kalpli adam ol.

iyi geceler
good evening
iyi geçinmek
get along with

It's hard to get along with Tom. - Tom'la iyi geçinmek zor.

He is hard to get along with. - Onunla iyi geçinmek zordur.

iyi günler
good afternoon
iyi tatiller
happy holidays
iyi bayramlar
happy holidays
iyi dilek
compliments
iyi geceler
goodnight

I have to say goodnight to Tom. - Tom'a iyi geceler demek zorundayım.

She kissed me on the cheek and said goodnight. - Yanağımdan öptü ve iyi geceler dedi.

iyi geceler
bonsoir
iyi kâlpli
warm hearted
iyi niyet
bona fides
iyi ol
bode well
iyi olmak
doing well
iyi yürekli
(deyim) pure in heart
iyi çalışmalar
kind regards
iyi çalışmalar
have a nice working day
İyi günler
have a nice day
iyi el
(Bilgisayar) nice hand
iyi gelmek
do good
iyi geçinmek
hit it off with
iyi geçinmek
hit it off
iyi geçinmek
get on with
iyi geçinmek
agree
iyi gitmek
progress well
iyi olmak
get over
iyi olmak
recover
iyi olmak
(deyim) pick up
iyi olmak
be all right
iyi olmak
going well
iyi olmak
get better

If you ever want to get better, you have to take this medicine. - Daha iyi olmak istiyorsan bu ilacı almak zorundasın.

Tom wants to get better at French. - Tom Fransızcada daha iyi olmak istiyor.

iyi seçilmiş
choice
iyi çalışmalar
have a nice day
iyi çalışmalar
(Bilgisayar) good work
iyi dilekler
regard

Best regards to your father. - Babana en iyi dileklerimle.

My parents send you their best regards. - Ebeveynlerim size en iyi dileklerini gönderdi.

iyi dilekler
compliment
iyi durum
good condition

The paintings were in very good condition. - Resimler çok iyi durumdaydı.

That car dealer gave me a bum steer when he told me this used Toyota was in good condition. - O araba satıcısı bu kullanılmış Toyota'nın iyi durumda olduğunu söylediğinde bana yanlış bilgi vermiş.

iyi geceler
good night

She wished me good night. - O, bana iyi geceler diledi.

Now it's time to say good night. - Şimdi iyi geceler demenin zamanıdır.

iyi geliştirilmiş
well developed
iyi geçinmek
rub along
iyi gitmek
shape-up
iyi gitmek
match
iyi giyimli
well groomed
iyi günler
good day

Good day. What do you want? - İyi günler. Ne istemiştiniz?

Good day, how are you? - İyi günler, nasılsınız?

iyi hisset
feel good

That made me feel good. - O beni iyi hissettirdi.

Doesn't it feel good? - O iyi hissetmiyor mu?

iyi huy
good temper
iyi huylu
well mannered
iyi huylu
jovial
iyi huylu
mild
iyi huylu
benign

The results of Tom's biopsy show that the tumor is benign. - Tom'un biyopsi sonuçlarına göre, tümör iyi huyludur.

iyi huylu
amiable
iyi kalpli
kindhearted

Be the kindhearted man you always were. - Her zaman olduğun iyi kalpli adam ol.

iyi kalpli
kind-hearted
iyi kalpli
kind

My sister is kind to children. - Kız kardeşim çocuklara karşı iyi kalplidir.

You're so kind-hearted. - Sen çok iyi kalplisin.

iyi kalpli
largehearted
iyi ki
just as well
iyi ki
fortunately

Fortunately, no passengers were injured. - İyi ki, hiçbir yolcu yaralanmadı.

Fortunately Mary felt the same way as did Tom. - İyi ki Mary de Tom'un hissettiği aynı şekilde hissetti.

iyi niyet
good faith
iyi niyetli
kind-hearted
iyi ol
got well
Турецкий язык - Турецкий язык
Bol, yararlı, kazançlı
Bol, yararlı, kazançlı. Çok
Yeterli, yetecek miktarda olan
istenilen nitelikleri taşıyan
İstenilen, beğenilen, yerinde, yararlı, uygun bir biçimde
Yeterli, yetecek miktarda olan: "Annemin simasını şimdi iyi hatırlayamıyorum."- Y. K. Beyatlı. İstenilen, beğenilen, yerinde, yararlı, uygun bir biçimde: "Bunun çocukları iyi çıktıkları için, ölünceya kadar babalarına bakmışlar."- M. Ş. Esendal
İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı: "Bir aralık iyi fal bildiğimi haremde duyurdum."- F. R. Atay
Uğurlu, hayırlı, iyilik getiren
Yerinde, uygun
Esen, sağlıklı
İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı
bih
iyi gün dostu
Dostlarının sıkıntılı zamanlarında onlardan kaçan kimse
İyiler
ebrâr
iyi kalpli
Başkaları için hep iyilik düşünen, iyi yürekli
iyi niyet
Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, hüsnüniyet
İyi
(Hukuk) BONUS
İyi kalpli
iyi yürekli
İyi olmak
düzelmek
İyi olmak
(Osmanlı Dönemi) FEYK
İyi olmak
(Osmanlı Dönemi) NEBALE
İyi yürekli
bonkör
Английский Язык - Турецкий язык

Определение iyi в Английский Язык Турецкий язык словарь

iyi gün dostu
Fair-weather friend
iyi uykular
sleep well