initial

listen to the pronunciation of initial
Английский Язык - Турецкий язык
{i} ilk harf
{s} ilk

Benim ilk varsayımım doğruydu. - My initial assumption was correct.

Lojban'ın geliştirilmesinde, dili ilk aşamasından beri tarafsız tutmak için çabalar tutarlı olarak yapılmıştır. - In the development of Lojban, efforts were consistently made since the initial phase to keep the language culturally neutral.

başlangıçtaki
(Tıp) inisiyal
paraflamak
parafe etmek
initiallybaşlangıçta
kısa imza atmak
(Mukavele) önceki, evvelki, ilk
ilkel
(Bilgisayar,Dilbilim) ön

Tom okulun önündeki büyük meşe ağacına adının baş harflerini kazıdı. - Tom carved his initials on the large oak tree in front of the school.

initial approach fix
(Havacılık) ilk yaklaşma fiksi
initial caps
(Bilgisayar) başlangıç harfleri
initial conditions
(Çevre,Teknik) başlangıç koşulları
initial cost
(Askeri) ilk maliyet
initial costs
(Askeri) ilk maliyetler
initial margin
(Ticaret) başlangıç teminatı
initial measurement
(Ticaret) başlangıç ölçümü
initial page
(Bilgisayar) başlangıç sayfası
initial program
(Bilgisayar) başlangıç programı
initial recognition
(Ticaret) ilk kayda alım
initial settings
(Televizyon) başlangıç ayarları
initial size
(Bilgisayar) başlangıç boyutu
initial test
(İnşaat) başlangıç deneyi
initial training
(Askeri) başlangıç eğitimi
initial value
(Bilgisayar) başlangıç değeri
initial vector
(Askeri) ilk vektör
initial advertising
tanıtım reklamı
initial approach
ilk yaklaşma
initial bath
başlangıç banyosu
initial boiling point
başlangıç kaynama noktası
initial capital
başlangıç sermayesi
initial colour
başlangıç rengi
initial compression
ilk kompresyon
initial condition
başlangıç koşulu
initial dose
ilk doz
initial dryness
ilk kuruluk
initial expenses
kuruluş giderleri
initial expenses
işe başlama giderleri
initial instruction
başlangıç komutu
initial ionizing event
ilk iyonlaşma olayı
initial load
ilk yük
initial material
ana madde
initial object
başlangıç nesnesi
initial order
başlangıç komutu
initial orders
başlangıç komutları
initial point
başlangıç çekidi
initial point
başlangıç noktası
initial position
başlangıç konumu
initial pressure
başlangıç basıncı
initial program load
başlangıç programı yükleme
initial program loader
başlangıç program yükleyici
initial salary
ilk maaş
initial speed
ilk hız
initial speed
başlangıç hızı
initial state
başlangıç durumu
initial state
ilk hal
initial state
başlangıç yağdayı
initial stress
ilk gerilim
initial temperature
ilk sıcaklık
initial tracking range
başlangıç tarama menzili
initial uniformity
ilk düzgünlük
initial value
ilk değer
initial value problem
başlangıç değer sorunu
initial velocity
ilk hız
initial an accord
bir anlaşma ilk
initial analysis
ilk analizi
initial appearance
İlk görünüm
initial assessment
ilk değerlendirme
initial burst
ilk patlama
initial cost
Kuruluş maliyeti
initial easily removable rust
İlk kolayca çıkarılabilir pas
initial fee
başlangıç ücreti
initial instructions
başlangıç komutları
initial ionization
ilk iyonlaşma
initial letter
ilk harfini
initial offering
Halka arz
initial phoneme
bir sözcüğün ilk sesi, başlangıç sesi, önses
initial rate
(Kimya) Başlangıç hızı

Initial rate of reactionn is about equal to 2 mg/ml/min.

initial settlement
on anlaşma
initial stage
ilk sahne
initial state
ilk durum
initial step
ilk adım
initial a document
paraf atmak
initial a document
parafe etmek
initial active duty training
(Askeri) İLK FAAL GÖREV EĞİTİMİ: Tatminkar bir şekilde tamamlandığı zaman eğitim görmüş bir mensubunu bir askeri uzmanlıkta yetiştiren, ön hizmet dışı gönüllüler için kanun veya nizamnamelerle konulmuş yedek eğitimi faal görevi
initial adjustment
ilk ayar
initial aiming point
(Askeri) İLK TEVCİH NOKTASI: Muhtelif hedef istikametlerinin açılarını ölçecek bir müracaat hattı (reference line) tesis etmek üzere, silahın tevcih edildiği nokta. Bu müracaat hattından hedef istikametini gösteren nişan noktalarının istikameti tayin edilir. Bu tevcih usulü, görmeyerek nişan almada (indirect laying) kullanılır
initial approach
(Askeri) İLK YAKLAŞMA: 1. Cihazla yaklaşma usulünde, bir uçağın ilk yaklaşma sabitini veya noktasını geçtiği ve orta veya nihai yaklaşmaya girmek üzere manevra yaptığı bölüm. Orta sabit veya noktada veya orta bölüm tespit edilmemişse nihai yaklaşma sabiti veya noktasında sona erer. 2. Bir uçağın görerek yaklaşmasının, gidilecek havaalanının üstüne gelmeden hemen evvelki veya havaalanına nihai yaklaşmanın başlatıldığı rapor verme noktasının üstündeki bölümü
initial approach area
(Askeri) İLK YAKLAŞMA BÖLGESİ: Daha önceki son seyrüsefer tespiti yada parekete ile mevki tayini ile gerek bir aletli yaklaşmanın yapılması için kullanılacak tesis gerekse ilk yaklaşmanın sona ermesini ayırma maksadıyla kullanılan bu gibi bir tesisle ilgili bir nokta arasında kalan belirlenmiş genişlikteki bir bölge
initial approach area
(Askeri) ilk yaklaşma bölgesi
initial approach area
(Havacılık) ilk yaklaşma alanı
initial approach fix
(Askeri) ilk yaklaşma nirengisi
initial assembly area
(Askeri) İLK TOPLANMA BÖLGESİ: Derinliğine birden fazla toplanma bölgesine ihtiyaç gösteren taktik durumlarda, savunma mevziine veya taarruza hazırlık için gidilecek toplanma bölgesine gitmeden önce toplanılan bölge
initial beachhead
(Askeri) ilk kıyı başı
initial beachhead
(Askeri) İLK KIYIBAŞI: Bak. "beachhead"
initial bomb release line
(Askeri) İLK BOMBA SALIŞ HATTI: Savunulan bir saha veya hedef etrafındaki mevhum bir hat. Bir bombardıman uçağı bu saha veya hedefin yakın kenarına isabet temini için, ilk bombalarını, bu hat üzerinde salar. Bak. "bomb release line"
initial bridgehead
(Askeri) ilk köprü başı
initial bridgehead
(Askeri) İLK KÖPRÜBAŞI: Bak. "bridgehead"
initial bulk stock
(Askeri) GÖTÜRÜ STOK: Özel kullanma esasına dayanan dağıtım tecrübesi edinmek ve tam stok seviyelerini tespit etmek üzere, gerekli süre içinde ikmali yapılan depo veya garnizon stokları
initial call for fire
(Askeri) ilk ateş isteği
initial cells
(Botanik, Bitkibilim) ilk hücreler
initial charge
ilk doldurma
initial classification
(Askeri) İLK SINIFLANDIRMA (HV.): Lackland Askeri Eğitim Merkezi'nde testi müteakip yapılan sınıflandırma. Bu sınıflandırma; ya kalifiye personele kurs görmemiş uzman olarak 3 seviye Hava Kuvvetleri ihtisas kodu ya da hizmete ilk katılan acemilere yardımcı olarak, Hava Kuvvetleri ihtisas kodu verilmesinden ibarettir
initial clothing monetary allowance
(Askeri) İLK NAKDİ GİYECEK İSTİHKAKI: Bak. "clothing monetary allowance"
initial col width
Başlangıç Sütun genişliği
initial compression
ilkel basınç
initial concurrent spare parts
(Askeri) GENEL İHTİYAÇ YEDEK PARÇALARI: Malzemeyi kullanan teşkiller ile bakım teşkillerinin ilk dağıtım ihtiyaçları ve kademeler için bir yıllık tahmini üs depo ikmal ihtiyaçlarını ve ayrıca ilgili malzeme ile kullanılabilecek herhangi bir ek dağıtım ihtiyacını karşılamak için gerekli yedek parçalar
initial condition
(Gıda) ilk koşul
initial consideration
(Kanun) ön bedel
initial contact report
(Askeri) İLK TEMAS RAPORU: Bak. "contact report"
initial contribution
(Sigorta,Ticaret) başlangıç katkı payı
initial conversion ratio
(Nükleer Bilimler) başlangıç dönüşüm oranı
initial cooling
(Nükleer Bilimler) ilk soğutma
initial declaration
ön açıklama
initial decree
(Kanun) önceki hüküm
initial degree
(Fizik) başlangıç derecesi
initial demand
(Askeri) İLK TALEP: Daha önce temin edilmeyen ikmal maddelerinin ilk dağıtımı için yapılmış bir istek
initial diagnosis
öntanı
initial dip
(Jeoloji) başlangıç dalımı
initial directive
(Askeri) harekat başlama direktifi
initial draft plan
(Askeri) İLK TASLAK PLAN: Çıkaran karargah tarafından taslak olarak hazırlanan ve koordine edilen ve diğer askeri karargahlarla harici koordinasyona hazır olan plan. Çıkaran komutan tarafından direkt olarak uygulanamaz ancak bir acil durum olması halinde komutan tarafından verilmiş hareket emri için temel oluşturabilir. Bak. "draft plan", "coordinated draft plan", "final plan", "operation plan"
initial draft plan
(Askeri) ilk taslak plan
initial dryness
başlangıçtaki kuruluk
initial entry into military service
(Askeri) ASKERİ HİZMETE İLK GİRİŞ: ABD Silahlı Kuvvetlerinin herhangi bir kuvvetinde tayini gönüllü veya celp yoluyla askere almayla ilk defa askeri statüye (faal görev veya ihtiyat) giriş. Tayin; subay veya astsubay; Silahlı Kuvvetlerin Harp okullarına askeri öğrenci veya deniz subay adayı olarak giriş veya sivil bir kuruluşta ABD Deniz İhtiyat Subayları Eğitim Sınıfı eğitimi için deniz subay adayı; ABD Deniz İhtiyatı olarak olabilir
initial environment
(Bilgisayar) başlangıç ortamı
initial equity
(Ticaret) başlangıç portföy değeri
initial erection
(Havacılık) ilk yerleştirme
initial expenses
(Ticaret) başlangıç giderleri
initial fire message
(Askeri) İLK ATEŞ İSTEĞİ: Bak. "initial fire request"
initial fire message
(Askeri) ilk ateş isteği
initial fire order
(Askeri) İLK ATEŞ EMRİ: Bak. "initial fire request"
initial fire request
(Askeri) İLK ATEŞ İSTEĞİ: Topçuda gözetleyici subay tarafından ateş idare merkezine gönderilen bir haber veya istek. Bu istek, bir hedefin ateş altına alınmasına başlamak için lüzumlu olan esasları ihtiva eder. Buna "initial fire message", "initial fire order" da denir
initial firing point
(Askeri) İLK ATEŞ NOKTASI: Taarruz eden kıtaların ateş açacakları ilk mevzi
initial firing position
(Askeri) İLK ATEŞ MEVZİİ: Taarruz eden kıtaların düşmana ateş açtıkları ilk mevzi
initial force
(Havacılık) başlangıç kuvveti
initial form
ilk şekil
initial form
başlangıçtaki şekil
initial form
öncül norm
initial glide
(Dilbilim) baştaki yarı ünlü
initial heading
(Askeri) İLK BAŞ, İLK ROTA: Hızlama (rating) devresi başlangıcında, astro cayro yönelme sırasında tutulan baş
initial hospital admission
(Askeri) HASTANEYE İLK KABUL: Hastanın doğrudan doğruya veya, hastanesi bulunmayan bir tıbbi tesisten nakil suretiyle bir hastaneye ilk kabulü
initial insomnia
(Pisikoloji, Ruhbilim) başlangıç uykusuzluğu
initial inspection
ön denetim
initial investment
(Ticaret) başlangıçtaki yatırım
initial issue
(Askeri) İLK DAĞITIM: Yeni celpler ve yeni faaliyete geçirilen teşkilatlar dahil, bir şahıs veya teşkilata daha evvel verilmeyen malzemenin dağıtımı ve yeni tasvip edilen malzeme kalemlerinin dağıtımı
initial joint command, control, and communications system; Integrated Joint Comm
(Askeri) ilk müşterek komuta, kontrol ve muhabere sistemi; Birleştirilmiş Müşterek Komuta, Kontrol ve Muhabere Sistemi
initial lead
(Askeri) ÖNLEME, ÖNLEME AÇISI: Hareket halindeki bir hedefe ateş edileceği zaman; hedefin ilerisinde, yukarısında veya aşağısında silahın tevcih edildiği nokta ile hedef arasındaki açı, merminin havada uçuşu esnasında, hedefin katedeceği mesafeye tekabül eder
initial liquor
(Tekstil) başlangıç banyosu
initial listing
(Ticaret) ilk kotasyon
initial listing fee
(Politika, Siyaset) kota alma harcı
initial loss
(Çevre) başlangıç kayıpları
initial magmatic phase
başlangıç magmatik faz
initial mass
(Askeri) İLK KİTLE (HV.): Bir roketin kalkış anındaki kitlesi
initial mass
(Askeri) ilk kitle
initial master
(Bilgisayar) başlangıç yöneticisi
initial norm
öncül norm
initial objective
(Askeri) İLK HEDEF: Bak. "objective"
initial operation
(Askeri) ilk harekat
initial operation
(Askeri) İLK HAREKAT: Harbin ilk safhalarında başarılması gereken ve düşman kaynaklarının yıpratılması için ilk darbeyi teşkil eden görevler. Hava savunma tedbirleri ile misilleme tedbirleri (retaliatory measures), memleket dışı üslerin (outlying bases) kuvvetlendirilmesi, stratejik yayılmalar (strategic deployment) ve diğer tedbirler bu görevler arasındadır
initial operational capability
(Askeri) İLK İŞLETME KABİLİYETİ, İLK HAREKAT KABİLİYETİ: Kabul edilmiş belirli özellikleri bulunan ve gereken şekilde eğitilmiş, teçhiz edilmiş ve desteklenmiş bir askeri birlik veya kuvvet tarafından kullanılan veya çalıştırılan bir silah, malzeme kalemi veya sistemi kullanma kabiliyetine ilk ulaşma
initial operational capability date
(Askeri) İLK HAREKAT KABİLİYETİNE ULAŞMA TARİHİ: Muharebe füze birliğinin; muharebe görevini yerine getirmesine imkan verecek şekilde, ilk teçhiz edildiği, eğitildiği ve lojistik desteğinin tesis edildiği tarih. İlk harekat kabiliyeti tarihinin, her yeni füze sisteminde, muharebe teçhizatının, onarım parçalarının, bakım teçhizatının ve yayımların verilmesi ve yetişmiş personelle ikmali bakımından, bir gaye tarihi ile ortak rolü vardır
initial operational tasks
(Askeri) İLK HAREKAT GÖREVLERİ: Bak. "tasks"
initial path sweeping
(Askeri) ilk yol temizlemesi
initial path sweeping
(Askeri) İLK YOL TEMİZLEMESİ: Deniz mayın harbinde, müteakip mayın tarama gemileri için tehlike arzeden mayınlı bir bölgenin içinden yol açma amacıyla yapılan ilk tarama
initial phase
(Denizbilim) başlangıç evresi
initial phoneme
(Dilbilim) önses
initial photo interpretation report
(Askeri) İLK FOTOĞRAF YORUM KIYMETLENDİRME RAPORU: Müşterek Taktik Hava keşif/gözetleme görev raporunu takip eden, görevin yapılması nedeni olan özel ihtiyaçlara cevap olacak yeni görüntünün ilk okuma sonuçlarını sunan birinci aşama yorum raporu
initial photo interpretation report
(Askeri) ilk fotoğraf kıymetlendirme raporu
initial planning conference; interagency planning cell
(Askeri) ilk planlama konferansı; birimler arası planlama hücresi
initial point
(Askeri) YÜRÜYÜŞ ÇIKIŞ NOKTASI: Çeşitli tali bölümlerinin birbiri arkasından gelmeleri ile bir yürüyüş kolu veya bu kola ait unsurun teşekkül ettiği ve hareketi emreden komutanın kontrolu altına girdiği bir yer
initial point
(Askeri) (NATO) İLK NOKTA: Hareket halindeki bir hedefin, bir kıymetlendirme planı üzerinde tespit edildiği ilk nokta
initial point; initial position; instructor pilot; Internet Protocol
(Askeri) ilk nokta; ilk durum; eğitmen pilot; Internet Protokolü
initial position error
(Askeri) ilk konum hatası
initial premium
(Sigorta) başlangıç primi
initial pressure
başlangıçtaki basınç
initial pressure
ilk basınç
initial prestress
(İnşaat) başlangıç öngerilmesi
initial programmed interpretation report
(Askeri) İLK PROGRAMLI YORUM KIYMETLENDİRME RAPORU: Programlı görev hedefleri veya halihazırda bu hedeflerin yanında teşhis edilebilen diğer hayati istihbarat bilgisi hakkında bilgi sağlayan (başka yerde yayımlanmamış) standart görüntü yorum raporu
initial provisioning
(Askeri) ilk tedarik işlemi
initial provisioning
(Askeri) İLK TEDARİK İŞLEMİ: Bir maddenin bir başlangıç hizmet devresi için desteklenmesini ve elde bulundurulmasını temin maksadıyla (yedek parça ve onarım parçaları, özel aletler, deney teçhizatı ve destek malzemesi nevinden) gerekli madde çeşit ve miktarının tespit işlemi. Bu işlem safhaları; ikmal kalemlerinin tanıtılmasını, katalog, teknik talimname ve istihkak çizelgelerinin hazırlanması için bilgilerin tespitini ve lüzumlu destek maddelerinin, ilk nihai maddelerle birlikte teslimini temin için talimatların hazırlanmasını içine alır
initial pulse
(Nükleer Bilimler) başlangıç (ilk) darbe
initial radiation
(Askeri) İLK RADYASYON, BAŞLANGIÇ RADYASYONU: Bir nükleer infilakla birlikte, infilakın sebep olduğu ateş topundan yayılan nükleer radyasyon, ani radyasyon. Bu radyasyon; infilak anında yayılan nötron ve gamma ışınları ile, yükselen ateş topu ve duman sütununun yaydığı alfa, beta ve gamma ışınlarını ihtiva eder. Artık radyasyonun aksine olarak, yer yüzündeki insan ve eşya üzerine dağılması, kaynağın (nükleer buluttaki maddelerin) yükselen bulut tarafından, arzın tesirli radyasyon menzili dışına çıkarılması ile sona erer. Bak. "induced radiation", "residual radioactivity"
initial radiation
(Askeri) ilk radyasyon
initial radiation
(Askeri,Çevre) başlangıç radyasyonu
initial rain
(Tarım) ön yağış
initial reconnaissance
(Askeri) İLK KEŞİF: Zırhlı kuvvetlerde, bir taarruz mevkiinden ileriye hareket etmeden az önce yapılan keşif
initial requirements
(Askeri) kadro ihtiyacı
initial requirements
(Askeri) KADRO İHTİYACI, İLK İHTİYAÇ: Askerleri ve birlikleri, faal göreve alındıkları zaman teçhiz için lüzumlu bütün ikmal maddeleri
initial requirements
(Askeri) ilk ihtiyaç
initial reserves
(Askeri) İLK YEDEK İKMAL MADDELERİ: Amfibi harekatta; normal olarak hücum dalgalarının hemen ardından karaya çıkarılan ikmal maddeleri. Bunlar genellikle muharebeye başlamak ve daha üst ikmal tesisleri meydana getirilinceye kadar muharebeyi devam ettirmek amacıyla kıyıbaşı faaliyetlerinin düzenlenmesini sağlayacak kuvvetler, çıkarma timleri (battalion landing teams) ve alay muharebe timlerinin (regimental combat teams) diğer unsurları tarafından kullanılacak olan maddelerdir
initial reserves
(Askeri) ilk yedek ikmal maddeleri
initial resupply
(Askeri) ilk bütünleme ikmali
initial resupply
(Askeri) (EARLY) İLK (ERKEN) İKMAL SEVKİYATI: D gününden sonraki ihtiyaçları karşılayacak mallarla yüklü olarak beklemekte olan gemilerin yola çıkarılması. Bu husus; sevkiyatın büyük liman su terminallerinden/büyük limanlardan tahliyesini ve müteakiben tali liman ve yardımcı su terminalleri ile demirleme yerlerine dağılmasını içine alır. Bak. "elements of resupply"
initial return
(Askeri) İLK YOKLAMA: Yeni bir birlik tarafından verilen ve o birliğin faal hizmetteki ilk gününün gece yarısına ait kuvvetini bildiren rapor. Bak. "return"
initial return
(Askeri) ilk yoklama
initial round of enlargemenet
genişlemenin ilk aşaması
initial sale date
(Ticaret) ilk satış günü
initial score
(Bilgisayar) başlangıç sayısı
initial setting
priz başlangıcı (beton)
initial setting test
katılaşmaya başlama deneyi
initial setting time
katılaşmaya başlama zamanı
initial settings file
Başlangıç ayarları dosyası
initial settlement
ilk oturma
initial settlement
başlangıç oturması
initial shrinkage
başlangıç çekmesi
initial source of supply
(Askeri) İLK İKMAL KAYNAĞI: İkmal veya onay ve gerekli işlem için isteklerin, istek sahipleri tarafından gönderildiği nokta. Bu nokta; duruma göre, bir kara ordusu deposu, stok kontrol noktası, ikmal stok noktası, bir tedarik makamı ve bürosu olabilir. INITIAL SPARES AND/OR REPAIR PARTS: İLK YEDEKLER VE/VEYA TAMİR PARÇALARI
initial source of supply
(Askeri) ilk ikmal kaynağı
initial spares
(Askeri) İLK YEDEKLER
initial spares support list
(Askeri) İLK YEDEK DESTEK LİSTESİ
initial ss:sp
(Bilgisayar) ilk ss: sp
initial stability
başlangıç dengesi
initial strength
başlangıç mukavemeti
initial strength
(Askeri) başlangıç kuvvesi
initial strength
ön mukavemet
initial strength
ilk dayanım
initial strength
(Askeri) BAŞLANGIÇ KUVVESİ: Kara ordusu veya tali unsurlarının, belirli bir dönem (mali yıl, takvim yılı, ay veya harekat) başındaki fiili kuvvesi
initial strength of enemy forces
(Askeri) DÜŞMAN KUVVETLERİ BAŞLANGIÇ KUVVESİ, DÜŞMAN KUVVETLERİ DEVRE BAŞI KUVVESİ: Kabul edilmiş seferi kuruluş ve seferi teçhizat çizelgelerinde gösterilen insan, silah ve malzeme miktarı. Bak. "effective strength of enemy forces", "strength of enemy forces"
initial stress
ilk gerilme
initial stress
(Jeoloji,Teknik) başlangıç gerilmesi
Английский Язык - Английский Язык
In plural, the first letter of each word of a person's full name considered as a unit

You can get your initials printed at the top.

The first letter of a word or a name
Spatially first, placed at the beginning, in the first position; especially said of the first letter of a word
A distinguished initial letter of a chapter or section of a document
To sign one's initial(s), as an abbreviated signature

Please initial each page and sign the contract in full at the bottom.

Chronologically first, early; of or pertaining to the beginning, cause or origin

The initial stages of a syndrome may differ vastly from the final symptoms.

load The first population (insert) of the production data warehouse database with data from source systems This load often contains large amounts of historical data See Load, Refresh cycle
Placed at the beginning; standing at the head, as of a list or series; as, the initial letters of a name
To sign ones initials
The property's default value If the property is inherited, this is the value that is given to the root element of the document Otherwise it is the value that the property will have if there are no style rules for it in either the user's or the designer's style sheet
the first letter of a word (especially a person's name); "he refused to put the initials FRS after his name" mark with one's initials occurring at the beginning; "took the initial step toward reconciliation
occurring at the beginning; "took the initial step toward reconciliation"
To put an initial to; to mark with an initial of initials
Permeability (µ0) That value of permeability at a peak AC flux density of 10 gauss (1 millitesla) =µBH
As in initial approach Refers to the approach on runway heading used when doing a 360 overhead break
Of or pertaining to the beginning; marking the commencement; incipient; commencing; as, the initial symptoms of a disease
{i} beginning letter of a person's first name; first letter (as of a word); enlarged or ornamented letter at the beginning of a chapter
is the four-level name of the catalog entry to be the initially selected item in the dialog window when it opens Type: Character
Programs designed for both first-time users and for those whose certification has expired Both international and United States law dictates that anyone with an expired dangerous goods certification must enroll in Initial certification programs Initial programs cover introduction to the applicable regulations to full certification for job specific training
ini·tial initials initialling initialled in AM, use initialing, initialed
the first letter of a word (especially a person's name); "he refused to put the initials FRS after his name"
mark with one's initials occurring at the beginning; "took the initial step toward reconciliation
{f} sign using the first letter or letters of a name
mark with one's initials
Placed at the beginning, as of a list or series
In plural, the first letter of each word of a persons full name considered as a unit
Initials are the capital letters which begin each word of a name. For example, if your full name is Michael Dennis Stocks, your initials will be M.D.S. a silver Porsche car with her initials JB on the side
{s} placed at the beginning, first
first; of or pertaining to the beginning
You use initial to describe something that happens at the beginning of a process. The initial reaction has been excellent
If someone initials an official document, they write their initials on it, for example to show that they have seen it or that they accept or agree with it. Would you mind initialing this voucher?. happening at the beginning = first (initialis, from initium , from inire , from ire )
incipient
initial mass function
a relationship that specifies the mass distribution of a newly formed stellar population
initial object
An object within a category which sends out arrows to all other objects in that category, and such that each of these arrows is unique

In the Sets category, the initial object is the empty set, since there exists a unique function, namely the empty function, between the empty set and any other given set.

initial objects
plural form of initial object
initial point
In surveying, the point where the principal meridian crosses the baseline
initial points
plural form of initial point
initial public offering
The first offering to members of the public of stock in a company, normally followed by a listing of that stock on a stock exchange
initial appearance
Within some criminal justice systems, a preliminary hearing (evidentiary hearing, often abbreviated verbally as a "prelim") is a proceeding, after a criminal complaint has been filed by the prosecutor, to determine whether, and to what extent, criminal charges and civil cause of actions will be heard (by a court), what evidence will be admitted, and what else must be done (before a case can proceed). Such a hearing is initial appearance of the criminal
initial agreement
preliminary settlement
initial an accord
sign an agreement with one's initials
initial appearance
The defendant comes before a judge within hours of the arrest to determine whether or not there is probable cause for his or her arrest
initial appearance
The Federal Rules of Criminal Procedure require that following an arrest, the defendant be taken before the nearest available magistrate judge without unnecessary delay At the initial appearance, the magistrate judge informs the defendant of the nature of the charges The defendant is also informed of the right to counsel, the right to remain silent, and the right to have a preliminary examination After informing the defendant of these rights, the magistrate judge decides whether to release or detain the defendant
initial appearance
a court hearing with 24 hours of a person's arrest at which time a Judge determines if the person may be released on personal recognizance or by bond and setting a time for a preliminary hearing in felony cases or arraignment in misdemeanor cases
initial appearance
In criminal law, the hearing at which a judge determines whether there is sufficient evidence against a person charged with a crime to hold him or her for trial The Constitution bans secret accusations, so initial appearances are public unless the defendant asks otherwise; the accused must be present, though he or she usually does not offer evidence Also called first appearance
initial appearance
The defendant's first appearance in court at which he or she is informed of the charges A plea may be entered and bail set In some cases, the defendant may only be advised of his or her rights and the steps in the judicial process, and assigned counsel if necessary
initial condition
beginning requirement
initial investment
The investment made on the beginning date (From date) of the illustration This is set on the Hypothetical View Settings General tab in the initial investment field
initial investment
The amount required to make your first investment in a mutual fund The typical initial investment for a retail mutual fund ranges between $1,000 and $3,000 Initial investments for IRA accounts are usually lower BACK TO TOP
initial point
A place at which various subdivisions of a command are required to arrive at the proper time to join a marching column
initial point
A well defined point, easily distinguishable visually on a map and/or by means of radar, used as a starting point for target track
initial point
The point at which a shipment originates
initial psychotechnic grading
grade given to candidates for national security service based on the results of psychometric examinations
initial public offering
{i} IPO, first offering to the public of a company's shares on the stock market
initial public offering
a corporation's first offer to sell stock to the public
initial screening
preliminary selection of candidates, initial evaluation
initial state
beginning stage, first condition
initial teaching alphabet
An alphabet with 44 symbols, each of which represents a single sound, that is used to teach beginning reading of English
initial velocity
speed of a object at the point in time when its speed is first measured
initials
plural form of initial
initials
An abbreviation of a person's name, constructed by taking the initial letters of first, last, and sometimes middle name. See monogram
initially
at first, in the first place, at the beginning
ınitial
{n} the first letter of a name
ınitial
{a} placed at the beginning, first
initialed
past of initial
initialed
{s} signed with initials, marked with the first letter or letters of a name
initialing
present participle of initial
initialled
{s} signed with initials, marked with the first letter or letters of a name
initially
Initially means soon after the beginning of a process or situation, rather than in the middle or at the end of it. Forecasters say the gales may not be as bad as they initially predicted = originally. at the beginning
initially
at the beginning; "at first he didn't notice anything strange"
initially
In an initial manner or degree; at the beginning
initially
In an initial or incipient manner or degree; at the beginning
initially
at the beginning; "at first he didn't notice anything strange
initials
plural of initial
initials
{i} first letter or letters of a name
verb initial 3
initialled initialling initialed initialing to write your initials on a document to make it official or to show that you agree with something sign
initial
Избранное