ilk

listen to the pronunciation of ilk
Турецкий язык - Английский Язык
initial

After the initial shock of hearing of her grandfather's death, the girl started to cry. - Onun büyükbabasının ölümünü işitmesinin ilk şokundan sonra, kız ağlamaya başladı.

In the development of Lojban, efforts were consistently made since the initial phase to keep the language culturally neutral. - Lojban'ın geliştirilmesinde, dili ilk aşamasından beri tarafsız tutmak için çabalar tutarlı olarak yapılmıştır.

first

Spain has won the 2010 FIFA World Cup and the national team logo gains the first star. - İspanya, 2010 FIFA Dünya Kupası'nın galibi oldu ve millî takım logosu ilk yıldızını kazandı.

I saw a movie for the first time in two years. - İki yılda ilk kez bir film izledim.

preliminary
early

It was early spring, so there weren't many customers. - Erken ilkbahardı, bu yüzden çok sayıda müşteri yoktu.

Bill got up so early that he caught the first train. - Bill çok erken kalktı ve ilk treni yakaladı.

maiden

My first name is Mary and Poppins is my maiden name. - İlk adım Mary'dir, Poppins ise benim kızlık soyadım.

This is our ship's maiden voyage. - Bu, gemimizin ilk yolculuğu.

pristine
(Bilgisayar) default
(Bilgisayar) use first
(Gıda) primer
(Bilgisayar) start

You can adjust game configuration options when starting the game for the first time. - Oyuna ilk kez başlarken oyunu yapılandırma seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

The driver said that the first bus starts at 6:00 a.m. - Sürücü İlk otobüsün sabah saat 6:00 da hareket ettiğini söyledi.

(Denizbilim) precorser
top

This song is number eleven in my top ten. - Bu şarkı benim ilk onumda on bir numara.

What's your favorite song in last year's top 100? - Geçen yılın ilk 100'ünde en sevdiğiniz şarkı nedir?

precursor
proto-
(Bilgisayar) from

This is the first time I've ever accepted a gift from a customer. - Bu bir müşteriden hediye kabul ettiğim ilk an.

In the spring, when the days grew longer and the sun warmer, she waited for the first robin to return from the south. - İlkbaharda, günler daha uzadığında ve güneş daha ısındığında, o, ilk nar bülbülünün güneyden dönüşünü bekledi.

prime

Several primeval vases stand in this room. - Bu odada birkaç ilkel vazo duruyor.

Jawaharlal Nehru was the first prime minister of India. - Jawaharlal Nehru, Hindistan'ın ilk başbakanıydı.

former

The former half of the film was dull. - Filmin ilk yarısı sıkıcıydı.

Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former. - Sadece iki şey sonsuzdur, evren ve insanoğlunun aptallığı, ve ben ilkinden emin değilim.

(Biyokimya) precurcer
prot-
before time
first, for the first time: Onu ilk gördüğünde altmış yaşındaydı. When she first saw him he was sixty years old
the very first

From the very first time I saw her, I knew she was different. - Onu gördüğüm ilk andan beri, onun farklı olduğunu biliyordum.

I fell in love with Mary the very first time I saw her. - Onu ilk kez gördüğümde Mary'ye aşık oldum.

proto
initiative
primordial
opening
first (in a series or in time): ilk işi his first task. ilk defa the first time
primary

That primary school has a strong soccer team. - O ilkokulun güçlü bir futbol takımı var.

When I was in primary school, I dreamt of becoming a pilot. - Ben ilkokuldayken bir pilot olmayı hayal ederdim.

primal
elementary

What would happen if two powerful nations with different languages - such as United States and China - would agree upon the experimental teaching of Esperanto in elementary schools? - Amerika Birleşik Devletleri ve Çin gibi farklı dilleri olan iki güçlü devlet ilköğretim okullarında Esperanto deneysel öğretimi üzerinde anlaşmaya varsalardı ne olurdu?

I miss my elementary school teachers. - İlkokul öğretmenlerimi özlüyorum.

original

Layla was originally charged with conspiracy to commit murder. Not murder. - Leyla ilk başta cinayete teşebbüsle suçlanıyordu. Cinayet değil.

Who were the original people here? - Buranın ilk insanları kimlerdi?

first; initial, beginning; elementary, preliminary, primary; former
primitive

Magic plays an important part in primitive society. - Büyü, ilkel toplumda önemli bir rol oynar.

In primitive societies barter was used. - İlkel toplumlarda takas kullanılmıştır.

premier
the first (in a series or in time): romanlarından ilki the first of his novels
beginning

It was then the beginning of spring. - O zaman ilkbaharın başlangıcıydı.

At first I didn't like my job, but I'm beginning to enjoy it now. - İlk başta işimden hoşlanmadım ama artık ondan hoşlanmaya başlıyorum.

initiatory
primus
pre-
first-ever
first ever

Sentence #2416352 is my first ever contribution in Tatoeba. - # 2416352 numaralı cümle benim Tatoeba'da şimdiye kadarki ilk katkımdır.

The International Sun-Earth Explorer 3 (ISEE-3) spacecraft made the first ever direct cometary measurements on September 11, 1985 as it flew through the tail of Comet Giacobini-Zinner. - Uluslararası Sun-Earth Explorer 3 uzay gemisi kuyruklu yıldız Giacobini-Zinner'in kuyruğu boyunca uçarken 11 Eylül 1985'te ilk doğrudan kuyruklu yıldız ölçümleri yaptı.

fore

The crocus is a forerunner of spring. - Safran ilkbaharın bir müjdecisidir.

Is this your first foreign trip? - Bu senin ilk yurt dışı seyahatin mi?

ilk olarak
first of all
ilk önce
first of all

First of all, I'm very worried about my daughter's health. - İlk önce ben kızımın sağlığı hakkında çok kaygılıyım.

ilk önce
firstly
ilk harf
initial
ilk olarak
initially
ilk denemeyi yapmak
baptize
ilk adım
initiative
ilk olarak
early
ilk kat sıva sürmek
render
ilk olarak
first

When he opens a magazine, he will usually read his horoscope first. - Bir dergi açtığında, genellikle ilk olarak burcunu okur.

Suppose you are fired, what will you do first? - Farzet ki işten atıldın, ilk olarak ne yaparsın?

ilk adet
(Tıp) menarch
ilk adım
first step

Let's do this as a first step. - İlk adım olarak bunu yapalım.

The first step is always the hardest. - İlk adım her zaman en zorudur.

ilk bakışta
at first glance

The two buses resemble each other at first glance. - İlk bakışta bu iki otobüs birbirine benziyor.

Now I see that I misunderstood the sentence at first glance. - Şimdi görüyorum ki, ilk bakışta cümleyi yanlış anlamışım.

ilk dönem
prime
ilk kez
first

I saw Yoshida for the first time in five years. - Ben, beş yıl içinde, ilk kez Yoshida ile görüştüm.

I saw a movie for the first time in two years. - İki yılda ilk kez bir film izledim.

ilk yarı
first half
ilk 10
top 10
ilk ad
(Bilgisayar) first name
ilk ad
(Bilgisayar) firstname
ilk ad
christian name
ilk altı
(Spor) first six
ilk an
first instance
ilk ay
first month
ilk aşk
calf love
ilk başta
(deyim) first things first
ilk başta
firstly
ilk darbe
(Askeri) first strike
ilk dava
(Kanun) first instance
ilk değer
(Bilgisayar) first value
ilk dil
(Dilbilim) first language
ilk dize
(Bilgisayar) first string
ilk durum
(Bilgisayar) restore
ilk el
(Ticaret) primary
ilk el
firsthand
ilk el
first hand
ilk elde
at once
ilk elden
first-hand

Check out some of these first-hand testimonials. I have to be as objective as possible. - Bu ilk elden referansların bazılarına kontrol edin. Mümkün olduğunca objektif olmalıyım.

ilk elden
at first hand

The reporter learned about war at first hand. - Muhabir savaş hakkında ilk elden öğrendi.

I got the information at first hand. - Bilgiyi ilk elden aldım.

ilk form
(Bilgisayar) first form
ilk görüş
first sight

Did you fall in love with her at first sight? - İlk görüşte ona âşık oldun mu?

The man fell in love at first sight. - Adam ilk görüşte âşık oldu.

ilk gün
first day

Today is the first day of fall. - Bugün sonbaharın ilk günü.

Is Sunday the first day of the week? - Pazar haftanın ilk günü mü?

ilk günah
original sin
ilk harf
(Bilgisayar) first letter
ilk harf
(Bilgisayar) initials
ilk hız
(Askeri,Teknik) muzzle velocity
ilk hız
initial speed
ilk hızı
(Avcılık) muzzle velocity
ilk insan
primitive man
ilk izlenim
(Ticaret) out of box
ilk kayıt
(Bilgisayar) first record
ilk kez
first-time

Tom's a first-time offender. - Tom bir ilk kez yakalanan.

ilk kez
for the first time

I saw Yoshida for the first time in five years. - Ben, beş yıl içinde, ilk kez Yoshida ile görüştüm.

Two weeks ago, I visited Disneyland for the first time. - İki hafta önce, ilk kez Disneyland ziyaret ettim.

ilk maaş
(Ticaret) initial salary
ilk olarak
begin with
ilk olarak
wariness
ilk olarak
start with
ilk olarak
first-time
ilk olarak
for the first time

The world population reached one billion for the first time in 1804. - Dünya nüfusu ilk olarak 1804'te bir milyara ulaştı.

ilk olarak
antecedently
ilk on
top ten
ilk renk
(Bilgisayar) first color
ilk satır
(Bilgisayar) first column
ilk satır
(Bilgisayar) first line
ilk satır
(Bilgisayar) first row
ilk sayfa
(Bilgisayar) first page
ilk sayfa
(Bilgisayar) page from
ilk sayfa
splash page
ilk seçenek
(Tıp) first-line
ilk tarih
lead time
ilk vuruş
(Askeri) first strike
ilk yıl
first year
ilk çağ
first age
ilk çizgi
(Bilgisayar) first line
ilk ödeme
(Politika, Siyaset) advance payment
ilk ödeme
down payment
ilk önce
at first

No one believed me at first. - İlk önce kimse bana inanmıyordu.

At first, I thought he was a teacher, but he wasn't. - İlk önce öğretmen olduğunu sanmıştım ama değilmiş.

ilk önce
begin with
ilk önce
before hand
ilk önce
first and foremost
ilk önce
transmitting
ilk önce
in the first place

How did you hear about Tatoeba in the first place? - Tatoeba'yı ilk önce ne zaman duydun?

I didn't want to be here in the first place. - İlk önce burada olmak istemedim.

ilk önce
at the outset
ilk örnek
first example
ilk öğe
(Bilgisayar) first item
ilk dolum
filling
ilk anda
At first
ilk atan okçudur
(Atasözü) A prompt action is the proof of efficiency
ilk bakışta aşk
Love at the first sight
ilk defa görmek
to see for the first time
ilk el
first-hand
ilk görüşte aşk
love at first sight
ilk görüşte aşık olmak
Falling in love at first sight?
ilk ikisi
The first two
ilk sen
you go first
ilk sen
you first
ilk yardim
first assist
ilk yardımcı
first aid
ilk çağ
Antiquity
ilk çıkışını yapmak
Make one's debut
ilk ad
forename
ilk adet (regl)
menarche
ilk adım
first step, beginning, initiative
ilk adım
toe-hold
ilk adım
approach
ilk adım
1. first step. 2. beginning, start, first step
ilk adımda
first; in the beginning, at the outset; to begin with, first off
ilk adımı atmak
get a toe hold
ilk amir
(Askeri) immediate commander
ilk anda
(Konuşma Dili) ex tempore
ilk anda
(Konuşma Dili) off hand
ilk askı
primary suspension
ilk ayar
initial adjustment
ilk ağız
(Hayvan Bilim, Zooloji) blastopore
ilk ağızda
first; in the beginning, at the outset; to begin with
ilk aşama mahkemesi
(Hukuk) court of first instance
ilk baba
(Pisikoloji, Ruhbilim) primal father
ilk bahsedilen
the former
ilk bakışta
(Hukuk) prima facie
ilk bakışta
at first sight

I recognized her at first sight. - Ben onu ilk bakışta tanıdım.

Our peoples have more in common than can be seen at first sight. - Bizim halkların ilk bakışta görülebilenden daha çok ortak yönleri var.

ilk bakışta olan
prima facie
ilk bakışta tanıma
recognition at a glance
ilk baskı prova kâğıtları
sheets advance
ilk basınç
initial pressure
ilk biçim
protoplasm
ilk cet
primogenitor
ilk defa kullanmak
christen
ilk defa savaşa girme
baptism of fire
ilk deneme
baptism
ilk deneyim
baptism
ilk değer
initial value
ilk dizgi
galley proof
ilk doz
initial dose
ilk doğan
eigne
ilk doğan
first born
ilk doğan
firstborn
ilk doğan hayvan
firstling
ilk dönem
first period
ilk dört yazar
(ıncil) the Major Prophets
ilk elden
1. (buying something) direct (without using a middleman). 2. (learning something) firsthand. 3. first, at the outset
ilk elden
firsthand

I experienced it firsthand. - Onu ilk elden yaşadım.

Tom gave police a firsthand account of what had happened. - Tom polise ne olduğuna dair ilk elden bilgiler verdi.

ilk elden
first hand

You can believe me, because I heard this news first hand. - Bana inanabilirsin, çünkü bu haberi ilk elden duydum.

I got the information at first hand. - Bilgiyi ilk elden aldım.

ilk elli
top fifty
ilk etap
first phase
ilk etapta
in first place
ilk etüt
preliminary study
ilk etüt
prestudy
ilk evre
primordium
ilk evre
(Biyoloji) prophase
ilk evvel
first of all, first; to begin with; at first, initially, in the beginning, at the outset
ilk fotoğraf kıymetlendirme raporu
(Askeri) initial photo interpretation report
ilk fırsatta
at the first opportunity
ilk fırsatta
as soon as possible
ilk gece
first night

This is Dan and Linda's first night together. - Bu, Dan ve Linda'nın ilk gecesi.

How was your first night in Paris? - Paris'teki ilk gecen nasıldı?

ilk gelen
first comer
ilk gerilim
initial stress
ilk giren ilk çıkar
(Askeri) first-in-first-out
ilk görüşte
prima facie
ilk görüşte
on first sight

I fell in love with her on first sight. - Ben ilk görüşte ona âşık oldum.

ilk görüşte
at first sight

Tom met Mary at a party, and it was love at first sight. - Tom Mary ile bir partide tanıştı, ve o ilk görüşte aşktı.

The man fell in love at first sight. - Adam ilk görüşte âşık oldu.

ilk görüşte
at first view
ilk gösterim
gala performance
ilk göz ağrısı
a) first child b) first love, puppy love
ilk göz ağrısı
1. first love, first person or thing with whom or with which one falls in love. 2. firstborn, firstborn child
ilk hal
initial state
ilk ham şeker
first raw sugar
ilk hareket
starting
ilk hareket bobini
booster coil
ilk hareket kolu
starting crank
ilk hareket motoru
starting motor
ilk hareket rölesi
starting relay
ilk hedef
(Askeri) initial objective
ilk hız
initial speed, muzzle velocity
ilk hız
muzzle velocity, initial velocity
ilk inceleme makamı
(Askeri) primary review authority
ilk insan
anthropology primitive man
ilk insan
primitive
ilk insanların yaptığı sanat eseri
artifact
ilk insanların yaptığı sanat eseri
artefact
Английский Язык - Английский Язык
The same
A type, race or category; a group of entities that have common characteristics such that they may be grouped together

“Hinkydink” or “Bathhouse John,” or others of that ilk, were proprietors of the most notorious dives in Chicago.

{s} same; each
a kind of person; "I don't like people of his ilk
Same; each; every
The kind or class of people that resemble, behave in a manner similar to, or are of the same social status as a certain person
{i} category, class, kind
If you talk about people or things of the same ilk, you mean people or things of the same type as a person or thing that has been mentioned. He currently terrorises politicians and their ilk on `Newsnight' Where others of his ilk have battled against drugs, Gabriel's problems have centred on his marriage. = kind. Word History: When one uses ilk, as in the phrase men of his ilk, one is using a word with an ancient pedigree even though the sense of ilk, "kind or sort," is actually quite recent, having been first recorded at the end of the 18th century. This sense grew out of an older use of ilk in the phrase of that ilk, meaning "of the same place, territorial designation, or name." This phrase was used chiefly in names of landed families, Guthrie of that ilk meaning "Guthrie of Guthrie." "Same" is the fundamental meaning of the word. The ancestors of ilk, Old English ilca and Middle English ilke, were common words, usually appearing with such words as the or that, but the word hardly survived the Middle Ages in those uses. Variant of ilka. a particular type = kind of that/his/their etc ilk (ilk (12-19 centuries), from ilca)
a kind of person; "I don't like people of his ilk"
pron. each; identical, alike
of that ilk
Having a name that is the same as the place where one lives

Johnstone of that ilk = Johnstone from Johnstone.

of that ilk
Of that kind; of the same kind of person or thing as the one just mentioned
Турецкий язык - Турецкий язык
Zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden önce gelen, son karşıtı: "Gözlerini açınca ilk işi saatine bakmak oldu."- Y. K. Karaosmanoğlu
Bektaşiler'in bir nazım türü olan nefese verdikleri ad
Zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden önce gelen, son karşıtı
Herhangi bir şeyin en önde olanı, önce geleni
Başlangıçta yer alan
Herhangi bir şeyin en önde olanı, önce geleni: "İnsanı insan yapan duyguların ilkidir aşk."- N. Cumalı
Birinci olarak, en başta
ilk dördün
Ayın, yeni ay evresinden bir hafta sonra yarım daire biçiminde göründüğü evre
ilk adım
Başlangıç
ilk ağızda
Önce, öncelikle, ilk iş olarak, her şeyden önce
ilk elden
Baştan başlayarak; dolaysız, aracısız
ilk gösteri
Sahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer
ilk kanun
Aralık
ilk kanun
Aralık ayı
ilk sezi
Bir konuda edinilen ilk ve yalın bilgi
ilk teşrin
Ekim
ilk yardım
Bu işlemin uygulandığı yer
ilk yardım
Kaza, hastalık, yangın, deprem vb. tehlikeli ve ani durumlarda hastaya kesin tedavi öncesi, olay yerinde uygulanan ilk ve ivedi işlem
ilk yarı
Futbol, basketbol vb. karşılaşmalarda iki devreden ilki
ilk önce
Önce, en önce, en başta
ilk örnek
Kök tip
İLK TEŞRİN
(Hukuk) Ekim ayı
İlk Çağ
En eski zamanlardan başlayarak milâdî 476, Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküş yılına kadar süren çağ, antikite
ilk olarak
(Osmanlı Dönemi) evvelen
ilk önce
(Osmanlı Dönemi) evvela
İlk olarak
(Osmanlı Dönemi) BİDÂYETEN
İlk önce
ilkten
İlk örnek
arketip
Английский Язык - Турецкий язык
tür
tıp
of that ilk aynı türden
cins
sınf
{i} çeşit
of that ilk
aynı türden
of that ilk
türdeş
of that ilk
bu tür
people of that ilk
bu tip insanlar
people of that ilk
böyle tipler
ilk
Избранное