human

listen to the pronunciation of human
Английский Язык - Турецкий язык
insan

GDO'lu ürünler insan hayatı için tehlikelidir. - Products with GMO are dangerous to human life.

İnsan ölümlerinin çoğuna, sigara dumanı neden olmuştur. - A lot of human deaths are caused by smoking cigarettes.

insani

Hatasız kul olmaz. Hataların için başka birini suçlamak daha insani. - To err is human. To blame someone else for your mistakes is even more human.

Yaşamayı sürdürmek için tek yolumuz insani dayanışmadır. - Human interdependence is our only way to survive.

insana ilişkin
insancıl

Bu, suçlular için en insancıl ceza değil midir? - Isn't that the most humane punishment for criminals?

Einstein sadece bir bilim adamı değil fakat aynı zamanda sosyal aktivist ve bir insancıl kimse. - Einstein was not only a scientist, but also a social activist and a humanitarian.

beşer

Tarih beşeri bilimlerin bir dalıdır. - History is a branch of the humanities.

Beşeri bilimlerde bir otoritedir. - He is an authority on the humanities.

insan gibi

Bu dünyada insan gibi davranmaya devam etmek zordur. - In this world, it's difficult to go on behaving like a human being.

Köpek o kadar zekiydi ki neredeyse insan gibi görünüyordu. - The dog was so clever that he seemed almost human.

insanca
{s} beşeri, insani: human nature insan tabiatı. human psychology insan psikolojisi. human resources insan kaynakları. human rights insan
{s} beşeri

Beşeri bilimlerde bir otoritedir. - He is an authority on the humanities.

Tarih beşeri bilimlerin bir dalıdır. - History is a branch of the humanities.

insana ait insani
{i} insanoğlu

İnsanoğlu değiştikçe dil de değişir. - Language changes as human beings do.

İnsanoğlu Tanrı'nın suretinde yaratılmıştır. - Human beings were created in God's image.

insan hali
human equation hesaba katılması gereken insanca hata veya güçsüzlük etkeni
human nature insan tabiatı
{i} insanlık

Savaş, insanlık dışı bir suçtur. - War is a crime against humanity.

Angarya, insanlık dışı bir suçtur. - Slavery is a crime against humanity.

(Tıp) human
beniâdem
humane
insancıl

Bu, suçlular için en insancıl ceza değil midir? - Isn't that the most humane punishment for criminals?

humanity
{i} insanlık

Savaş, insanlık dışı bir suçtur. - War is a crime against humanity.

Müzik insanlık için ortak bir dildir. - Music is a common speech for humanity.

human being
insanoğlu

İnsanoğlu uzaya uçmayı başardı. - Human beings succeeded in flying into space.

İnsanoğlu Tanrı'nın suretinde yaratılmıştır. - Human beings were created in God's image.

human being
insan

İnsan gıda olmadan 40 gün kadar yaşayabilir fakat susuz en fazla 7. - Human beings can live up to 40 days without food, but no more than 7 without water.

İnsanoğlu genellikle iyi olmak ister fakat her zaman çok iyi ve sakin değil. - On the whole human beings want to be good, but not too good and not quite all the time.

human trash
(Atasözü) insan müsveddesi
human-powered helicopter
İnsan gücüyle çalışan helikopter
human botfly
sinek
human race
insan cinsi
human activity
insan aktivitesi
human behavior
insan davranışı
human being
beşer
human beings
insanoğlu

İnsanoğlu uzaya uçmayı başardı. - Human beings succeeded in flying into space.

İnsanoğlu genellikle iyi olmak ister fakat her zaman çok iyi ve sakin değil. - On the whole human beings want to be good, but not too good and not quite all the time.

human biology
insan biyolojisi
human capital
insan kaynakları
human computer interface
(Askeri) insan bilgisayar arayüzü
human condition
insanlık hali
human development
insani gelişme
human development
insani gelişmişlik
human development index
insani gelişmişlik indeksi
human dignity
(Politika, Siyaset,Ticaret) insan haysiyeti
human ecology
insan çevrebilimi
human engineering
insan mühendisliği
human factors
insan faktörleri
human freedom
(Politika, Siyaset) insan özgürlüğü
human geography
beşeri coğrafya
human geography
sosyal coğrafya
human intelligence
(Askeri) beşeri istihbarat
human intelligence
(Askeri) insan istihbaratı
human potential
insan potansiyeli
human psychology
insan psikolojisi
human readable
(Bilgisayar) okunabilir
human relations
beşeri ilişkiler
human relations
(Politika, Siyaset) beşeri münasebetler
human resource planning
insan kaynakları planlaması
human resources
(Ticaret) ik
human resources planning
(Ticaret) insan kaynakları planlaması
human rights abuses
(Politika, Siyaset) insan hakları ihlalleri
human rights committee
insan hakları komitesi
human rights committee
insan hakları kurulu
human rights watch
(Askeri) insan hakları izleme komitesi
human sciences
insan bilimleri
human sciences
(Politika, Siyaset) beşeri bilimler
human services
insani hizmetler
human settlement
(Çevre,Kanun) insan yerleşimi
human settlements
insan yerleşimleri
human shield
(Politika, Siyaset) canlı kalkan
human trafficking
(Askeri,Politika, Siyaset) insan kaçakçılığı
human want
ihtiyaç
human-powered
İnsan gücüyle çalışan, insan tarafından güçlendirilmiş
human action
insan hareketi
human activity
çalışma
human anatomy
insan anatomisi
human assisted
insan destekli
human being
merdüm
human beings
insanlar

Tüm insanlar özgür, şeref ve haklar bakımından eşit doğar. Akıl ve vicdana sahiplerdir ve birbirlerine karşı kardeşlik ruhuyla hareket etmelidir. - All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

İnsanlar, bunun farkında olsun veya olmasın, sürekli mutluluk ararlar. - Human beings, whether they realise it or not, continually seek happiness.

human body
insan vücudu
human body temperature
insan vücudu sıcaklığı
human capital
beşeri sermaye
human death
ölüm
human ecology
insan ekolojisi
human geography
insan coğrafyası
human growth hormone
büyüme hormonu
human manure
insan gübresi
human physiology
insan fizyolojisi
human race
insanoğlu

Para, insanoğlunun tanrısıdır. - Money is the god of the human race.

human race
insan ırkı

Atom bombaları insan ırkı için bir tehlikedir. - Atomic bombs are a danger to the human race.

İnsan ırkı bile bir gün sona erecektir. - Even the human race will come to an end one day.

human resources
insan kaynakları
human rights
insan hakları

Bir bilim adamı, insan hakları hakkında harika bir konuşma yaptı. - A scholar made an excellent speech about human rights.

İnsan hakları kavramının açık bir tanımına ihtiyacımız var. - We need a clear definition for the concept of human rights.

human being
köle

Yoksulluk tesadüf değildir. Kölelik ve apartheid gibi insan ürünüdür ve insan etkinlikleriyle ortadan kaldırılabilir. - Poverty is not an accident. Like slavery and apartheid, it is man-made and can be removed by the actions of human beings.

human being
abd
human body systems
insan vücudundaki sistemler
human civilization
İnsan uygarlığı

Egypt has been called the cradle of human civilisation.

human communication
insan iletişim
human conduct
insan davranışı
human cost
insan maliyet
human development
kişisel gelişim
human excrement collected for use as fertilizer
insan dışkı gübre olarak kullanılmak üzere toplanan
human flesh
insan eti
human interest
insan ilgi
human labour
insan emeğinin
human life
insan hayatı
human machine interaction
İnsan makine etkileşimi
human machine interface
insan makine arayüzü
human oriented language
insan odaklı dil
human papilloma virus
insan papilloma virüs
human reason
beşeri sebepler
human relations
İnsan ilişkileri
human reproduction
insan üremesi
human resources development
(Avrupa Birliği) İnsan kaynaklarının geliştirilmesi
human resources manager
insan kaynakları yöneticisi
human resources specialist
İnsan kaynakları uzmanı
human rights declaration
İnsan Hakları Bildirgesi
human rights protection
insan haklarının korunması
human rights watch
İnsan Hakları İzleme Örgütü
human scale
insan ölçeğine
human science
(Bilim, İlim) Beşerî bilimler, insanî bilimler
human sciences
(Bilim, İlim) Beşerî bilimler, insanî bilimler
human seed
İnsan dolu
human sexuality
İnsan cinselliğinin
human skin
insan derisi
human smuggling
İnsan kaçakçılığı
human spirit
İnsan ruhu

The ballet presents a dramatic vision of the ability of the human spirit to triumph over suffering.

human statue
İnsan heykeli
human subject
Bir deneye katılan insan denek
human tower
İnsanların birbirlerinin omuzlarına çıkarak oluşturdukları kule
human universal
insanoğlunun temeli
human waste
insan atıkları
human-induced
İnsan(lar)dan kaynaklanan, insan(lar)ın sebebiyet verdiği
human-kind
insan tür
human equivalent dose
(Çevre) insan eşdeğer dozu
human fertility
insan doğurganlığı
human intelligence
(Askeri) BEŞERİ İSTİHBARAT/İNSAN İSTİHBARATI: Beşeri kaynaklardan istifade ile istihbarat elde etme. HUMINT olarak da bilinir
human intelligence; human resources intelligence
(Askeri) beşeri istihbarat; insan kaynakları istihbaratı
human laws
(Kanun) kanunu beşeriye
human nature
insan doğası

Onun hiciv romanı, insan doğasının zayıf yönlerini eleştirdi. - His satirical novel criticized the foibles of human nature.

İnsan doğasındaki en güçlü dürtü, önemli olmak arzusudur. - The strongest drive in human nature is the wish to be important.

human potential movement
(Pisikoloji, Ruhbilim) insan potansiyeli hareketi
human serum albumin
(Tıp) insan serumu albümini
human race
beşeriyet
human race
ademoğlu
human being
adam
human being
beniâdem
human rights
(Ticaret) insan haklan
humane
insan

Bu, suçlular için en insancıl ceza değil midir? - Isn't that the most humane punishment for criminals?

humane
sevecen
humane
hümanist
humanity
(Tıp) hümanite
humanity
hümanizm
humanity
insanoğlu
humanity
insan sevgisi
humanity
adamlık
humanly
insan olarak
humane
uygar
humane
insaniyetli
humanlike
insan gibi
humanly
insanca
humanly
insan gücü yettiğince
humanly
insanın elinden geldiğince
Human capital
beşerî sermaye
humane
(sıfat) insancı, merhametli, müşfik, insaniyetli; yükseltici, uygarlaştırıcı
humane
humaneness: (isim) insanlık; şefkat merhamet
humane
(zarf) insanca, merhametle, şefkatle
humane
humane society: insan veya hayvanları himaye eden kurum. humanely
humane
humane letters, humane studies: beşeri ilimler, konusu insan olan bilimler
humanity
insanlığa
humane
şefkatl
humane
{s} insani, insanlığa yakışan
humane
humanelyinsanca
humane
insancı

Bu, suçlular için en insancıl ceza değil midir? - Isn't that the most humane punishment for criminals?

humane
{s} yufka yürekli
humane
humane studies beşeri ilimler
humane
humane society insan veya hayvanları himaye eden kurum
humane
iyiliksever
humane
insani
humane
konusu insan olan bilimler
humane
merhametle
humane
humane letters
humanely
z. insanca, insana yakışan bir şekilde
humanely
insanca
humanity
kişilik
humanity
{i} insanlık, insaniyet, insanın doğasını oluşturan niteliklerin
humanity
insancıllık
humanity
âdemiyet
humanity
yardımseverlik
humanity
insanlar

İnsanlar ekosistemin bozulmasını önleyebilecek mi? - Will humanity be able to prevent the degradation of ecosystems?

İnsanlar arasında olduğumuz sürece, insanlığa değer verelim. - So long as we are among humans, let us cherish humanity.

humanity
hümaniter bilimler
humanity
(Askeri) BEŞERİYET, İNSANİYET
humanity
beniâdem
humanity
insan

Müzik insanlık için ortak bir dildir. - Music is a common speech for humanity.

Savaş, insanlık dışı bir suçtur. - War is a crime against humanity.

humanity
the humanities klasik Yunan ve Latin edebiyatları üzerinde çalışma
humanity
konusu insan olan ilimler
humanity
{i} insan kalabalığı
humanlike
insanımsı
humanly
insanlık bakımından
humanly
insana özgü
humanly
insan gücüyle
Английский Язык - Английский Язык
A human being, whether man, woman or child
Having the nature or attributes of a human being
Of or belonging to the species Homo sapiens or its closest relatives
{a} belonging to or like man
having human form or attributes as opposed to those of animals or divine beings; "human beings"; "the human body"; "human kindness"; "human frailty"
One of the common races Humans typically stand from 5 feet to a little over 6 feet tall and weigh from 125 to 250 pounds, with men being noticeably taller and heavier than women Thanks to their penchant for migration and conquest, and to their short lifespans, humans are more physically diverse than the other common races, with skin shades that run from nearly black to very pale, eye color ranging from brown to blue, and curly, kinky, or straight hair of any color from black to blond Males of the race have facial hair that may be sparse or thick, but they wear it in diverse ways or not at all Plenty of humans have a dash of nonhuman blood, so they may demonstrate hints of elven, orc, or other lineages Humans are known for their flexibility, ingenuity, and talent for survival
{s} of human beings, of people; by people, for human beings, like people
A human being
An automatic door opener for cats
You can refer to people as humans, especially when you are comparing them with animals or machines. Its rate of growth was fast -- much more like that of an ape than that of a human
a human being; "there was too much for one person to do"
any living or extinct member of the family Hominidae
{i} person, human being
Human means relating to or concerning people. the human body. human history
of mankind, as in : Imagination is a human trait
relating to a person; "the experiment was conducted on 6 monkeys and 2 human subjects
Human feelings, weaknesses, or errors are ones that are typical of humans rather than machines. an ever growing risk of human error. W3 .human 'being a person. human factors engineering human engineering human immunodeficiency virus human evolution Human Genome Project human nature human rights human sacrifice louse human migration human reproductive system human sexuality human Universal Declaration of Human Rights
having human form or attributes as opposed to those of animals or divine beings; "human beings"; "the human body"; "human kindness"; "human frailty" characteristic of humanity; "human nature" relating to a person; "the experiment was conducted on 6 monkeys and 2 human subjects
characteristic of humanity; "human nature"
relating to a person; "the experiment was conducted on 6 monkeys and 2 human subjects"
Belonging to man or mankind; having the qualities or attributes of a man; of or pertaining to man or to the race of man; as, a human voice; human shape; human nature; human sacrifices
belonging to the group that includes all people
The generic term given to any inhabitant of the universe that can trace their genetic makeup back to Earth or Dione
A human being, whether man, woman, or child
The most numerous and widespread of all the races Humans have an ability to grow in population unmatched by any other race Humans inhabit almost every kind of region and can often survive the most harsh conditions The resilience and ingenuity of humans is rumoured to have indirectly caused the so-called apocalypse
fleshy
Human Genome Project
an organized international scientific endeavour to determine the complete structure of human genetic material (DNA), identify all the genes, and to understand their function
Human Resource Management
All methods and functions concerning the mobilization and development of personnel as human resources, with the objective of efficiency and greater productivity in a company, government administration, or other organization
human behaviour
The academic study of how human beings make decisions and how these decisions are influenced by a number of factors such as culture, emotions, genetics and authority
human being
A person; a large sapient, bipedal primate, with notably less hair than others of that order, of the species Homo sapiens
human being
Another, extinct member of the genus Homo
human beings
plural form of human being
human chattel
Human beings considered property, that is, slaves
human cheese
Cheese made with human breast milk

The flavor of human cheese would depend on what you were feeding your human. — Dan Savage, Savage Love: Straight Answers from America's Most Popular Sex Columnist (1998).

human chorionic gonadotropin
A peptide hormone, produced during pregnancy, that prevents the breakdown of the corpus luteum and maintains progesterone production
human condition
The characteristics, key events, and situations which compose the essentials of human existence, such as birth, growth, emotionality, aspiration, conflict, and mortality

Christian theology traditionally sees three elements of the human condition that are in need of transformation: sin (estrangement from God), evil (estrangement among humans), and death (mortality, and our estrangement from nature).

human geography
The branch of geography that studies the relationships between the physical environment and the activities of humans
human immunodeficiency virus
Either of two related viruses (HIV-1 and HIV-2) that progressively destroy the body's immune system and can lead to AIDS
human knot
A puzzle in which a group of people form a circle and hold hands with others in the circle, and disentangle themselves
human movement
The academic study of how human beings move around, perform and exercise, especially in sport
human nature
The fundamental set of qualities, and the range of behaviour, shared by all humans
human papillomavirus
A virus that affects humans, sometimes causing cervical or other cancer; it is sometimes classified as a sexually transmitted disease
human pyramid
A tower made of people standing or kneeling on top of each other
human race
mankind, humanity; humankind; Homo sapiens
human resources
The personnel department of an organization, dealing with the recruitment, administration, management and training of employees; abbreviated as HR
human resources
The personnel employed in an organization
human right
A basic right that all humans should be guaranteed
human rights
The basic rights and freedoms that all humans should be guaranteed, such as the right to life and liberty, freedom of thought and expression, and equality before the law
human rights
plural form of human right
human sacrifice
the killing of one or more human beings as part of religious ritual
human sacrifices
plural form of human sacrifice
human seminal plasma protein hypersensitivity
A rare allergy to certain proteins found in human semen
human trafficking
A criminal activity in which people are recruited, harboured, transported, bought, or kidnapped to serve an exploitative purpose, such as sexual slavery, forced labor, or child soldiery
human year
A regular year, as opposed to a dog year, which is of different duration
human years
plural form of human year
human-computer interaction
The study of interaction between people and computers
human-pyramid
Attributive form of human pyramid, noun
human-readable
That can be read by humans (as well as computers), such as a file format based on plain text
human resources
"Human resources" refers to the quantity and quality of human effort directed to the production of goods and services One type of human resource is an entrepreneur An entrepreneur is a person who assumes the risk of organizing productive resources to produce goods and services
human resources
The personnel that make up the business’s work force
human resources
In a company or other organization, the department of human resources is the department with responsibility for the recruiting, training, and welfare of the staff. The abbreviation HR is often used. = personnel. HR the department in a company that deals with employing, training, and helping people
human resources
Labor used as an input into the production process
human resources
Personal information held by the employer about employees (ie smoker, vet, spouse's name)
Human Resources Information System
A Human Resources Management System (HRMS) or Human Resources Information System (HRIS), refers to the systems and processes at the intersection between human resource management (HRM) and information technology
Human Resources Management System
A Human Resources Management System (HRMS) or Human Resources Information System (HRIS), refers to the systems and processes at the intersection between human resource management (HRM) and information technology
human trash
A bunch of meat that talks and walks
human rights watch
Human Rights Watch (formerly Helsinki Watch) is an international non-governmental organization that conducts research and advocacy on human rights. Its headquarters are in New York City and it has offices in Berlin, Brussels, Chicago, Geneva, Johannesburg, London, Los Angeles, Moscow, Paris, San Francisco, Tokyo, Toronto, and Washington D.C
human science
(Bilim, İlim) Human science (also, moral science and human sciences as typical in the UK) is a term applied to the investigation of human life and activities by a rational, systematic and verifiable methodology that acknowledges the validity of both data derived by impartial observation of sensory experience (objective phenomena) and data derived by means of impartial observation of psychological experience (subjective phenomena)
human sciences
(Bilim, İlim) Human sciences (also, moral science and human science) is a term applied to the investigation of human life and activities by a rational, systematic and verifiable methodology that acknowledges the validity of both data derived by impartial observation of sensory experience (objective phenomena) and data derived by means of impartial observation of psychological experience (subjective phenomena)
human sciences
Human science (also, moral science and human sciences as typical in the UK) is a term applied to the investigation of human life and activities by a rational, systematic and verifiable methodology that acknowledges the validity of both data derived by impartial observation of sensory experience (objective phenomena) and data derived by means of impartial observation of psychological experience (subjective phenomena). It includes but is not necessarily limited to fields of study commonly included within the social sciences and humanities, including history, sociology, anthropology, and economics. Its use of a empirical methodology that encompasses psychological experience contrasts to the purely positivistic approach typical of the natural sciences (which exclude all methods not based solely on external sensory observations). Thus the term is often used to distinguish not only the content of a field of study from those of the natural sciences, but also its methodology
Human Resources Management
{i} HRM, HR management, supervision of manpower, field dealing with the proper management of manpower, management of human resources
human anatomy
anthropotomy, science which deals with the structure and systems of the human body, anatomy of the human body
human capital
The present value of current and future labour income
human capital
The stock of knowledge and acquired skills embodied in individuals
human capital
The knowledge and skills possessed by the workforce
human factors
The discipline or science of studying man-machine relationships and interactions The term covers all biomedical and psychological considerations; it includes, but is not limited to, principles and applications in the areas of human engineering, personnel selection, training, life support, job performance aids, and human performance evaluation
human factors
A multidisciplinary effort to generate and compile information about human capabilities and limitations; and apply that information to equipment, systems, facilities, procedures, jobs, environments, training, staffing, and personnel management for safe, comfortable, effective human performance
human factors
the study of variables that impact humans working with machines, particularly on external variables such as workstation or display design, or input and output devices
human immunodeficiency virus
HIV causes acquired immunodeficiency syndrome or AIDS HIV is a retrovirus that infects T helper cells As a result, individuals infected with HIV become immunocompromised and often develop opportunistic infections
human machine interface
Also referred to as a GUI (graphical user interface) or MMI (man machine interface), this is a process that displays graphics and allows people to interface with the control system in graphic form It may contain trends, alarm summaries, pictures, or animation It is usually classified as a separate task within a multitasking environment like QNX In Windows, the GUI/HMI/MMI program may claim to also provide the control features needed in the system Very often this is not true, and when it is true, these control programs still have to run on a Windows platform that Cogent considers too unstable for high availability systems
human papilloma virus
any of a group of papovaviruses associated with genital or oral carcinomas or a group associated with benign genital tumors
human pluripotent stem cell
{i} human embryonic stem cell, one of the cells that reproduce themselves autonomously and are derived from human embryos or human fetal tissue
human race
all of the inhabitants of the earth; "all the world loves a lover"; "she always used `humankind' because `mankind' seemed to slight the women"
human rights
The rights of all individuals to certain fundamental freedoms Enshrined in the Human Rights Act
human sacrifice
Offering of the life of a human being to a god. In some ancient cultures, the killing of a human being, or the substitution of an animal for a person, was an attempt to commune with the god and to participate in the divine life. It also sometimes served as an attempt to placate the god and expiate the sins of the people. It was especially common among agricultural people (e.g., in the ancient Near East), who sought to guarantee the fertility of the soil. The Aztecs sacrificed thousands of victims (often slaves or prisoners of war) annually to the sun, and the Incas made human sacrifices on the accession of a ruler. In ancient Egypt and elsewhere in Africa, human sacrifice was connected with ancestor worship, and slaves and servants were killed or buried alive along with dead kings in order to provide service in the afterlife. A similar tradition existed in China. The Celts and Germanic peoples are among the European peoples who practiced human sacrifice
human scale
Development is of a human scale if its size, position and details relate to passers-by in a way that makes them feel comfortable rather than intimidated
human scale
The proportional relationship of the physical environment to human dimensions, acceptable to public perception and comprehension in terms of the size, height, bulk, and/or massing of buildings or other features of the built environment
human t-cell leukemia virus-1
retrovirus causing T-cell leukemia
human-machine interface
-any point where data is communicated from a worker to a computer or from a computer to a worker Data entry programs, inquire programs, reports, documents, LED displays, and voice commands are all examples of human-machine interfaces
humane
Pertaining to branches of learning concerned with human affairs or the humanities, especially classical literature or rhetoric

many divine precepts to counterpoise our hearts, special antidotes both in scriptures and humane authors, which who so will observe, shall purchase much ease and quietness unto himself.

humane
Having regard for the health and well-being of another; compassionate

It is no longer considered humane to perform vivisection on research animals.

humane
Obsolete spelling of human
humanity
used to express despair when something terrible or inhumane happens, but frequently used ironically nowadays in frustration at far more minor things

We've run out of orange juice! The humanity!.

humanity
the human condition
humanness
The condition or quality of being human

Though he had no hard data, his intuition was that increasing humanness in a robot was positive only up to a certain point.

humane
compassionate
Human Resource
hr
Human Resources
hr
humane
{a} tender, compassionate, kind, civil
humanely
{a} tenderly, kindly, civilly
humanity
{n} the nature of man, benevolence
humanly
{a} after the manner of men, kindly
human being
person, human
human being
A human being is a man, woman, or child. A human
human being
any living or extinct member of the family Hominidae
human beings
all of the inhabitants of the earth; "all the world loves a lover"; "she always used `humankind' because `mankind' seemed to slight the women"
human capital
- the collective 'assets' and 'wealth' in terms of talents and capacities of a group of individual human beings when viewed as part of the development process
human capital
refers to the quality of labor resources, which can be improved through investments in education, training and health
human capital
the stock of accumulated skills and experience that make workers more productive
human capital
الموارد البشرية
human capital
The unique capabilities and expertise of individuals
human capital
individual or collective knowledge and physical attributes of people used in producing goods and services
human capital
Formation: Investment in education and research which results in an improvement in human skills and knowledge
human capital
Joins physical capital as a critical asset
human capital
All the expertise, experience, capability, capacity, creativity, adaptability, etc , possessed by the individuals in the organization Source: Department of the Navy IM/IT Workforce Strategic Plan, Fiscal years 2001-2006
human capital
Productive investments embodied in human persons These include skills, abilities, ideals, and health resulting from expenditures on education, on-the-job training programs, and medical care
human capital
A concept popularized by Nobel prize winning economist Gary Becker According to Becker, just as organizations make investments in physical production-related resources like plant or equipment, expenditures in such areas as training and education are investments in human capital which contribute to raises in productivity and earnings
human capital
Productive investments found in Labor Skills, ideals, knowledge, know-how, creativity
human capital
The knowledge and skills acquired by a worker through education and experience and used to produce goods and services
human capital
another name for labor (specifically, the skills and abilities of trained or educated workers)
human capital
Economic goods produced through the labor of humans
human capital
Capabilities of the individuals required to provide solutions customers [Thomas A Stewart]
human capital
The knowledge, skills, abilities and capacities possessed by people Human capital can be accumulated in many ways, including education, on-the-job training, on-the-job experience, investments in health, outreach and extension programs, life experience, migration, and searching for information about goods, services, employment opportunities, etc
human capital
accumulated education and training workers receive that increases their productivity (chapter 9)
human capital
the capabilities of the individuals required to provide solutions to customers (7)
human capital
the stock of accumulated skills and experience that make workers more productive (Stiglitz and Boadway, 1994) (S2, II 4) chinese | russian
human capital
that which is in the minds of individuals: knowledge, competencies, experience, know-how etc
human capital
is the collective power of human assets available to the organization
human race
{i} mankind, human beings, human species, humankind
human race
The human race is the same as mankind. Can the human race carry on expanding and growing the same way that it is now?. all people, considered together as a group = mankind
human resources
A term used to refer to the effort, knowledge, and talent of people as their skills are applied in the workplace
human resources
Valuable skills, talents, knowledge, health, and education that a person possesses Quality can be improved through investments in education, training and health care. Also call human capital
human resources
The people (labor) used to produce goods and services including their health, physical strength, motivation, knowledge and skills The quality of human capital, also referred to as human capital, can be improved through investments in education, training and health care
human resources
PeopleSoft application purchased by University of Houston System; includes the following modules: Human Resources, Benefits Administration, Payroll and Time and Labor This application This application shares the same database with the Student Administration
human resources
The overall strategic objective of the Human Resources and Mobility activity, within the Specific Programme 2: “structuring the European Research Area” is to provide broad support for the development of abundant and dynamic world-class human resources in the European research system, taking into account the inherent international dimension of research
human resources
The function within a business organization that monitors the availability of qualified workers; recruits and screens applicants for jobs; helps select qualified employees; plans and presents appropriate orientation, training, and development for each employee; and administers employee benefit programs
human resources
Business or Social Sciences
human resources
– Programs that educate employees about HR practices and are NOT designated for managers only Examples are EEO/Harassment, New Employee Orientation, HR Briefings, State’s HR system
human resources
The department and support systems responsible for personnel sourcing and hiring, applicant tracking, skills development and tracking, benefits administration and compliance with associated government regulations
human resources
are the quantity and quality of human effort directed toward producing goods and services
human resources
the physical and mental abilities that people use to produce goods and services; also called labor
human resources
- quantity and quality of human effort directed toward producing goods and services (also called labor)
human resources
In economics, another term for human capital, which is the knowledge, skills, abilities and capacities possessed by people
human resources
Persons who have inherent an acquired skills, knowledge and abilities to function to the benefit of an employer They can be employees or contract personnel
human resources
{i} manpower, human work force, human labor; field of business that deals and handles personnel matters (such as hiring, training, firing, etc.)
human right
one of the basic rights which many societies think every person should have to be treated in a fair equal way without cruelty, for example by their government, or the right to vote
human right
(law) any basic right or freedom to which all human beings are entitled and in whose exercise a government may not interfere (including rights to life and liberty as well as freedom of thought and expression and equality before the law)
human rights
and special rights - Human rights belong to all people, or all people who are competent to exercise them (An earlier term that is a close synonym for human rights is "natural rights ") In contrast, a right that only belongs to some people is termed a "special" right
human rights
Rights thought to belong to all people simply because they are human beings
human rights
Human rights are basic rights which many societies believe that all people should have. The basic rights and freedoms to which all humans are entitled, often held to include the right to life and liberty, freedom of thought and expression, and equality before the law. Rights that belong to an individual as a consequence of being human
human rights
Fundamental rights regarded as belonging to all people Found in many treaties and in the Universal Declaration of Human Rights, passed by the United Nations General Assembly in1948
human rights
Rights one is born with by virtue of being, e g , right to life
human rights
rights identified as being held by all humans from birth by virtue of belonging to a civil society; rights such as the freedom of speech and expression, the right to vote and practice a religion, the right to equal treatment before the law and freedom from abuse by public authorities
human rights
inalienable rights and privileges of every human being
human rights
Basic rights intended to protect all people from cruel and inhumane treatment, threats to their lives, and persecution
human rights
Universal moral rights belonging to all people
human rights
Rights of persons to freedom of speech and conscience, equal treatment, work and health, among others, as defined in Universal Declaration adopted by UN in 1948, supplemented by 1960s Covenants on social, economic, political, and civil rights Variously interpreted by states, hence subject of global debate For Declaration, click here
human rights
The basic rights and freedoms to which all humans are entitled, often held to include the right to life and liberty, freedom of thought and expression, and equality before the law
human rights
- Human rights are the universal rights which every human being should be entitled to enjoy and have protected
human rights
The rights people are entitled to simply because they are human beings, irrespective of their citizenship, nationality, race, ethnicity, language, sex, sexuality, or abilities; human rights become enforceable when they are codified as conventions, covenants, or treaties, or as they become recognized as customary international law
human rights
a right or rights (for instance to freedom of speech, freedom of movement, certain standards of life or treatment) which are believed to belong to every person and individual
human rights
see: Rights
humane
showing evidence of moral and intellectual advancement marked or motivated by concern with the alleviation of suffering
humane
Pertaining to man; human
humane
Humanizing; exalting; tending to refine
humane
pertaining to or concerned with the humanities; "humanistic studies"; "a humane education"
humane
Humane values and societies encourage people to act in a kind and sympathetic way towards others, even towards people they do not agree with or like. the humane values of socialism. treating people or animals in a way that is not cruel and causes them as little suffering as possible   inhumane (human)
humane
With regard for the health and well-being of another; compassionate
humane
{s} compassionate, kind, merciful
humane
Having the feelings and inclinations creditable to man; having a disposition to treat other human beings or animals with kindness; kind; benevolent
humane
Humane people act in a kind, sympathetic way towards other people and animals, and try to do them as little harm as possible. In the mid-nineteenth century, Dorothea Dix began to campaign for humane treatment of the mentally ill. + humanely hu·mane·ly Our horse had to be humanely destroyed after breaking his right foreleg
humane
marked or motivated by concern with the alleviation of suffering
humane
showing evidence of moral and intellectual advancement
humanely
compassionately, kindly, with mercy
humanely
in a humane manner; "let's treat the prisoners of war humanely"
humanely
in a humane way
humanely
in a humane manner; "let's treat the prisoners of war humanely
humanity
mankind, human beings as a group
humanity
Mankind collectively; the human race
humanity
All the people in the world can be referred to as humanity. They face charges of committing crimes against humanity
humanity
Mental cultivation; liberal education; instruction in classical and polite literature
humanity
The quality of being human; the peculiar nature of man, by which he is distinguished from other beings
humanity
The branches of polite or elegant learning; as language, rhetoric, poetry, and the ancient classics; belles-letters
humanity
the quality of being human; "he feared the speedy decline of all manhood"
humanity
A person's humanity is their state of being a human being, rather than an animal or an object. a man who's almost lost his humanity in his bitter hatred of his rivals
humanity
all of the inhabitants of the earth; "all the world loves a lover"; "she always used `humankind' because `mankind' seemed to slight the women"
humanity
The humanities are the subjects such as history, philosophy, and literature which are concerned with human ideas and behaviour. students majoring in the humanities
humanity
the quality of being humane
humanity
The quality of being humane; the kind feelings, dispositions, and sympathies of man; especially, a disposition to relieve persons or animals in distress, and to treat all creatures with kindness and tenderness
humanity
the quality of being benevolent
humanity
Humanity is the quality of being kind, thoughtful, and sympathetic towards others. Her speech showed great maturity and humanity
humanity
{i} human race, mankind; human nature; kindness, compassion, quality of being humane
humanizing
third-person singular of humanize
humanlike
{s} like a human, humanoid, resembling a human being
humanlike
suggesting human characteristics for animals or inanimate things
humanly
In a human manner; after the manner of men; according to the knowledge or wisdom of men; as, the present prospects, humanly speaking, promise a happy issue
humanly
In a human manner
humanly
Kindly; humanely
humanly
in the manner of human beings; "humanly possible"
humanly
If something is humanly possible, it is possible for people to do it. She has gained a reputation for creating books as perfect as is humanly possible. humanly possible a used to emphasize that something is possible
humanly
by human means; within the ability or experience of humankind; in a humane manner
humanly
in the manner of human beings; "humanly possible
humanness
The property of being human
humanness
the quality of being human; "he feared the speedy decline of all manhood"
humanness
The quality or state of being human
humanness
{i} human nature; kindness, compassion, quality of being humane
humanness
the quality of being human; "he feared the speedy decline of all manhood
humans
plural of human
humans
{i} people, human beings
humans
all of the inhabitants of the earth; "all the world loves a lover"; "she always used `humankind' because `mankind' seemed to slight the women"
Турецкий язык - Английский Язык
(Tıp) human
human
Избранное