graphic

listen to the pronunciation of graphic
Английский Язык - Турецкий язык
grafik

Tom bir öğretmen olmadan önce bir grafik tasarımcısıydı. - Tom was a graphic designer before he became a teacher.

Tom grafik tasarımı için okula gidiyor. - Tom goes to school for graphic design.

tam
(anlatımı/vb.) canlı
çizgesel
açık

Daha az grafikler ve daha fazla başlık açıklamayı daha net yapabilir. - Fewer graphics and more captions would make the description clearer.

açık/grafiksel
{s} grafik ile ilgili
{s} grafikle gösterilen
{s} hat sanatı ile ilgili
{s} açık ve net
(Askeri) GRAFİK: Kartografik ve fotogrametrik sanatın herhangi ve tüm ürünleri. Bu grafik, harita, şema, mozaik veya kartografik tekniklerle yapılan bir film şeridi olabilir
{s} çarpıcı. 4
{s} canlı ve net; tüm ayrıntıları gösteren; canlı ve açık seçik bir şekilde yazan
{s} canlı
{s} grafikle ilgili
grafik, karikatür sitesinden çok sayıda sanatsal karikatürü ücretsiz indirebilir, kullanabilirsiniz
(Denizbilim) yazmak
graphic art
grafik sanat
graphic artist
grafik sanatçısı
graphic arts
grafik sanatlar
graphic character
çizge karakter
graphic character
grafik karakter
graphic display
grafik ekran
graphic display
çizge gösterim
graphic display
grafik gösterim
graphic display resolution
grafik görüntü çözünürlüğü
graphic mode
grafik mod
graphic symbol
grafik sembol
graphic symbol
çizgesel simge
graphic terminal
grafik terminal
graphic arts
grafik sanatı
graphic arts industry
grafik sanatlar sanayî
graphic chart
grafik tablosu
graphic designer
Grafik tasarımcısı
graphic equalizer
grafik ekolayzır
graphic form
grafik şeklinde
graphic granite
grafik granit
graphic information
grafik bilgiler
graphic language
grafik dili
graphic object
grafik nesnesi
graphic panel
grafik panel, çizge panel
graphic recorder
grafik kaydedici
graphic recording
grafik kayıt
graphic schedule
grafik programı
graphic software
grafik yazılımı
graphic solution
grafik çözüm, çizgesel çözüm
graphic accelerator
grafik hizlandirici
graphic adapter
Grafik Bağdaştırıcı
graphic aids
(Askeri) GRAFİK EĞİTİM YARDIMCI MALZEMESİ: Bak. "graphic training aids"
graphic animation
grafik canlandirma
graphic artist
grafiker
graphic design
grafik dizayn
graphic designer
grafiker
graphic display device
grafik ekran
graphic editor
grafik duzenleyici
graphic images
grafiksel imgeler
graphic input aggregate control
(Askeri) grafik girdi toplam kontrolü
graphic intersection
(Askeri) GRAFİK KESTİRME: Bilinmeyen bir noktanın yerini bilinen noktalara istikamet hatları çizmek suretiyle bulma usulü
graphic portfolio
(Askeri) HARİTA PORTFÖYÜ: Kalın, sağlam kağıtlara basılmış, nisbeten çok sayıda deniz veya hava haritasından ibaret, özel tipte bir harita serisi. Her haritanın arkasında açıklayıcı metin bulunmaktadır
graphic scale
(Askeri) GRAFİK ÖLÇEK (UZUNLUK ÖLÇEĞİ): Kara ve hava haritaları üzerindeki mesafeleri, yer yüzü mesafeleri cinsinden ölçmeye yarayan taksimatlı çizgi. Aynı terim için Bar scale grafik ölçme tarifine bak. Ayrıca bakınız: "map scale", "scale"
graphic scale
(Askeri) Grafik ölçek
graphic solution
(Bilgisayar) çizgesel çözüm
graphic terminal
grafik ucbirim
graphic training aids
(Askeri) BASILI EĞİTİM YARDIMCI MALZEMESİ, GRAFİK EĞİTİM YARDIMCI MALZEMESİ: Öğretime yardım etmek üzere kullanılan ve öğretim esaslarının herbir safhasını canlandıran şema, afiş veya vesika gibi bir vasıta. Buna kısaca (graphic aids) de denir
gridded reference graphic
(Askeri) gridli referans grafiği
choose graphic
(Bilgisayar) grafik seç
graphics
(Bilgisayar) grafik tekniği
Department of Graphic Design
Grafik Tasarım Bölümü
color graphic
renkli grafik
graphical
grafiksel
graphically
açık ve canlı bir şekilde
graphically
çizgisel olarak
graphically
grafiksel
graphics
grafik

Süper Nintendo'nun grafikleri şaşırtıcı. Onlar orijinal Nintendo'nun grafiklerinden çok daha iyi. - The Super Nintendo's graphics are amazing. They're so much better than those of the original Nintendo.

Raster ve vektör grafikleri arasındaki fark nedir? - What is the difference between raster and vector graphics?

inverse graphic
ters grafik
low resolution graphic
az çözünürlüklü grafik
non graphic
sözel
sprite graphic
hareketli grafik
vector graphic
vektör grafik
graphical
grafik
graphical
{s} açık ve net
graphics
teknik çizim
aimpoint graphic
(Askeri) hedef nokta grafiği
align graphic
grafiği hizla
align graphic
(Bilgisayar) grafiği hizala
basic target graphic
(Askeri) temel hedef grafiği
enhanced graphic adaptor
gelistirilmis grafik uyarlayici
enter graphic number
(Bilgisayar) grafik numarasını girin
extended graphic character set
genişletilmiş grafik karakter
graphical
{s} canlı
graphically
grafikle
graphically
çizilerek
graphically
açıkça/grafikle
graphics
{i} yazı sanatları
graphics
grafik sanatı
graphics
çizim çizim / grafik
graphics
grafikle matematik ve mühendislik problemleri çözme metodu
hard target graphic
(Askeri) zor hedef grafiği
indent graphic
grafik içerden
infrared target graphic
(Askeri) kızılötesi hedef grafiği
joint operations graphic
(Askeri) müşterek harekat grafiği
linked graphic
(Bilgisayar) bağlantılı grafik
mensurated point graphic
(Askeri) ölçülmüş nokta grafiği
networked graphic production
entegre grafik üretimi
next graphic
(Bilgisayar) sonraki grafik
operational target graphic
(Askeri) harekat hedef grafiği
positional data graphic
(Askeri) konumsal veri grafiği
quick response graphic
(Askeri) çabuk cevap grafiği
radar target graphic
(Askeri) radar hedef grafiği
return graphic
gafiğe dön
seasonal target graphic
(Askeri) mevsimlik hedef grafiği
stop merge graphic
grafik birleştirmeyi durdur
text graphic
metin grafiği
the graphic arts
grafik sanatlar
vector graphic
vektörel grafik
vector graphic image
vektor grafikli imge
vector graphic image
vektör grafikli imge
Английский Язык - Английский Язык
A computer-generated image as viewed on a screen forming part of a game or a film etc

I've just played this new computer game: the graphics are amazing.

grotesque or otherwise repulsively gory
A drawing or picture
drawn, pictorial
vivid, descriptive
{a} laid down well delineated, exact
In computing, the presentation of information which is not in character form Picture information as distinct from textual Some characters may be constructed in graphic form, these are considered to be graphics
adj (of a character) being a "printing" or "displayable" character that has a standard visual representation as a single glyph, such as A or * or = Space is defined to be graphic Of the standard characters, all but newline are graphic See non-graphic
A term usually used to describe a print made by lithography, silkscreening, or etching As in, "this is a graphic work by Hockney" or "we carry graphic works by some of the best artists in the world"
Well delineated; clearly and vividly described
A graphic is a file containing a picture or photograph A Web browser can display a file in gif format When helper applications are configured for the browser, a number of other graphic forms can be displayed
An electronic picture or image Web graphics can be downloaded to your local computer
Any picture or image file within a Web page Graphics are usually in GIF or JPEG format Return to top
{s} diagrammatic, of diagrams; illustrative, pictorial, described vividly, explicit; pertaining to writing
relating to or presented by a graph; "a graphic presentation of the data"
Graphic means concerned with drawing or pictures, especially in publishing, industry, or computing. fine and graphic arts
Written or engraved; formed of letters or lines
A picture or illustration, also called image Formats include GIF, JPEG, BMP, PCX, and TIFF
Any picture or image file within a Web page Graphics are usually in GIF or JPEG format
According to the American Heritage Dictionary of the English Language, the adjective graphic means 192 Of or relating to written representation; 193 Of or relating to pictorial representation What seems to be a discrepancy at first sight, is explained by the ethymological root of graphic, the greek word graphein The noun graphic is mainly used to signify a pictorial device used for illustration, or a graphic display generated by a computer or an imaging device (see graphics)
Description and demonstration by visual means
emphasis If you say that a description or account of something unpleasant is graphic, you are emphasizing that it is clear and detailed. The descriptions of sexual abuse are graphic. graphic scenes of drug taking. = explicit + graphically graphi·cal·ly Here, graphically displayed, was confirmation of the entire story
a picture; also known as an image
of or relating to the graphic arts; "the etchings, drypoints, lithographis, and engravings which together form his graphic work"- Brit
A binary file that is displayed as an image as opposed to text See inline image
written or drawn or engraved; "graphic symbols"
Having the faculty of, or characterized by, clear and impressive description; vivid; as, a graphic writer
grotesque or otherwise repulsive gory
computer generated images as viewed on a screen forming part of a game or a film etc
describing nudity or sexual activity in graphic detail; "graphic sexual scenes" evoking lifelike images within the mind; "pictorial poetry and prose"; "graphic accounts of battle"; "a lifelike portrait"; "a vivid description" written or drawn or engraved; "graphic symbols" relating to or presented by a graph; "a graphic presentation of the data" of or relating to the graphic arts; "the etchings, drypoints, lithographis, and engravings which together form his graphic work"- Brit
Any pictorial representation of information
Any illustrative element in a page layout, such as a photograph, illustration, icon, ruled line, or any other non-text element
An item to be printed that is not copy (text); includes photographs and illustrations
A graphic is any image viewed on your screen which is not text or video Graphics include photographs, drawings, icons and other artistic renditions
The type of equalizer whose controls give some indication of the intended response (e g , A 9-band graphic equalizer usually has nine slider controls that move up and down to alter the electrical response )
A request for a file containing an image Summary uses the file name extension to determine if a request is for a graphic The set of extensions used to make this determination can be configured Requests for graphics are not counted as steps in a visit
Graphics are drawings and pictures that are composed using simple lines and sometimes strong colours. The articles are noticeably shorter with strong headlines and graphics The Agriculture Department today released a new graphic to replace the old symbol
An image or picture
Book News
The medium of delivering static images to be interpreted by the learner visually Compare to audio, video, text, and animation
Graphics is the activity of drawing or making pictures, especially in publishing, industry, or computing. a computer manufacturer which specialises in graphics
A drawing made in accordance to the rules of mathematics Strictly, a computer graphic file contains vector art, as opposed to bitmap art Graphic is used loosely to mean any art
A picture or non-text item within a document Most Web pages will contain a number of Graphics
evoking lifelike images within the mind; "pictorial poetry and prose"; "graphic accounts of battle"; "a lifelike portrait"; "a vivid description"
describing nudity or sexual activity in graphic detail; "graphic sexual scenes"
of or relating to the graphic arts; "the etchings, drypoints, lithographis, and engravings which together form his graphic work"- Brit Book News
A picture or non-text item within a document Most Web pages will contain a number of graphics, usually in GIF or JPEG formats
Of or pertaining to the arts of painting and drawing
Of or pertaining to the art of writing
An image or photo saved in a computer viewable format
vivid
graphic novel
An artistic book, produced by a graphic novelist utilising the form of a comic book
graphic novelist
Member of artistic movement, whose purpose is to elevate the form of the comic book to a more ambitious and meaningful level
graphic novelist
Person who creates works of art, said works known as graphic novels
graphic novelists
plural form of graphic novelist
graphic novels
plural form of graphic novel
Graphic Arts Monthly
monthly American magazine that covers issues related to graphic arts and the printing industry
graphic adapter
card which makes it possible to display graphic images on a computer screen
graphic art
the arts of drawing or painting or printmaking
graphic artist
one skilled in the graphic arts, one skilled at creating visual artistic representations on flat surfaces (i.e. painting, drawing, illustration, photography)
graphic arts
visual artistic representation on a flat surface (drawing, painting, engraving, carving, illustration, photography, etc.)
graphic character
graphic marking used in painting and drawing
graphic description
vivid account, detailed depiction
graphic design
Patti Sohn and M'liss Runyon, Rubbertree Designs
graphic design
{i} art of joining text and images and symbols in advertising or in magazines, profession of selecting and using visual components such as pictures together with text to convey information or produce an effect; product of the art of graphic design
graphic design
Graphic design is the art of designing advertisements, magazines, and books by combining pictures and words. the graphic design department. The practice or profession of designing print or electronic forms of visual information, as for an advertisement, publication, or website.graphic designer n. the art of combining pictures, words, and decoration in the production of books, magazines etc designer. The art and profession of selecting and arranging visual elements such as typography, images, symbols, and colours to convey a message to an audience. Sometimes graphic design is called "visual communications." It is a collaborative discipline: writers produce words and photographers and illustrators create images that the designer incorporates into a complete visual message. Although graphic design has been practiced in various forms throughout history, it emerged as a specific profession during the job-specialization process that occurred in the late 19th century. Its evolution has been closely bound to developments in image making, typography, and reproduction processes. Prominent graphic designers include Jules Chéret, Piet Zwart, Paul Rand, Alexey Brodovitch, Milton Glaser, and David Carson
graphic design
The use of graphic elements and text to communicate an idea or concept
graphic design
(n ) The branch of visual arts concerned with the aesthetics and production of layout, design and typography In the context of Web resources, graphic designers are responsible for the look of a site and all its visual elements including page layout, background and spot imagery, color scheme, typography, navigation buttons, etc
graphic design
Arrangement of type and visual elements along with specifications for paper, ink colors and printing processes that, when combined, convey a visual message
graphic design
- Any form of visual artistic representation
graphic design
tips for creating websites, newsletters and brochures Check EchoEcho com for a range of useful resources
graphic designer
A graphic designer is a person who designs advertisements, magazines, and books by combining pictures and words
graphic designer
The person who develops the graphic designs using computer software
graphic designer
advertising artist
graphic designer
{i} one skilled in the graphic arts, graphic artist
graphic designer
- The person responsible for producing artistic representations, usually under the guidance of an art director or creative director
graphic designer
The person who develops the graphic designs
graphic designer
an artistic professional possessing the skills needed to add just the right graphic images to your Web site and other public relations and advertising media
graphic display
computer screen capable of displaying graphics
graphic effects
effects produced by painting and drawing, visual effects
graphic equalizer
An electronic equalizer that allows one to increase or decrease a fixed set of frequency ranges in an audio system
graphic frou frou
elaborate graphic decoration
graphic mode
condition in which a computer allows drawing and graphing by using a suitable graphics adapter and display
graphic novel
A novel whose narrative is related through a combination of text and art, often in comic-strip form
graphic object
document which contains visual information
graphic printing
printing of paintings or drawings on a printer (as opposed to the printing of text)
graphic word processor
word processor which enables the user to combine graphics and other symbols with text by representing the document with pixels and not with code
graphical
Of, related to, or using graphics
graphics
The pictorial representation and manipulation of data; the process by which a computer displays data
graphics
The making of architectural or engineering drawings
user-defined graphic
A graphic symbol defined by the user and added to the computer's character set

Other user-defined graphics can be defined by entering the 8-byte sequence.

Accelerated Graphic Port
{i} (Computers) Interface that improves and accelerates the display of 3d graphics, AGP
Graphics
jas
be graphic
be explicit, be expressive, give vivid details
color graphic adaptor
card which enables a computer to display graphic images in color
enhanced graphic adaptor
card which increases a computer's graphic ability
graphical
Of or pertaining to the arts of painting and drawing
graphical
relating to or containing graphics, especially on a computer
graphical
Written or engraved; formed of letters or lines
graphical
Well delineated; clearly and vividly described
graphical
A graphical representation of something uses graphs or similar images to represent statistics or figures. A graphical representation of results is shown in figure
graphical
{s} diagrammatic, of diagrams; illustrative, pictorial, described vividly, explicit; pertaining to writing
graphical
Of or pertaining to the art of writing
graphical
of, related to, or shown on a graph
graphical
Having the faculty of, or characterized by, clear and impressive description; vivid; as, a graphic writer
graphical
written or drawn or engraved; "graphic symbols"
graphical
relating to or presented by a graph; "a graphic presentation of the data"
graphically
with respect to graphic aspects; "graphically interesting designs"
graphically
In a graphic manner
graphically
with respect to graphic aspects; "graphically interesting designs
graphically
in graphic form; in a graph; descriptively, vividly, explicitly; clearly
graphically
in a graphic way; "he described the event graphically" with respect to graphic aspects; "graphically interesting designs
graphically
In a graphic manner; vividly
graphically
in a graphic way; "he described the event graphically"
graphically
in a diagrammatic manner; "the landscape unit drawn diagrammatically illustrates the gentle rolling relief, with a peat-filled basin"
graphics
A generic term used to describe the pictorial representation of data Graphic devices include printers, plotters, or special terminals
graphics
When referring to graphics and images, avoid phrases that refer to page layout, such as "see table above," or "as in the figure below "
graphics
Collective term for printmaking processes such as photography, silk-screening, monoprinting, and lift printing
graphics
Generally refers to computer graphics, including the software engine and hardware adapter that render images on screen
graphics
In technical sciences, the plural form of the noun graphic means 192 the making of drawings in accordance with the rules of mathematics, as in engineering or architecture; 193 the pictorial representation and manipulation of data, as used in computer-aided design, in typesetting and the graphic arts, 194 the process by which a computer displays data pictorially
graphics
Anything visually displayed on a computer that is not text
graphics
(1) Use of the computer for drawing lines under complete program control (2) The on-line attachment of a vector scope and light pen to the computer, enabling the user and the computer to interact and jointly draw pictures on the face of the scope
graphics
Pictures or images, either scanned for online use or created with graphics software Graphic file formats include GIF, JPEG, BMP, PCX, and TIFF
graphics
A picture defined in terms of graphic primitives and graphic attributes
graphics
A term used to describe any images on a sign Usually associated with materials other than neon or an LCD display
graphics
(PC) Text or pictorial artwork created with computer-generated graphics software and then stored on the PC hard disk or CD-ROM Types of graphics include: Image (Bit Mapped), Vector, etc
graphics
the drawings and photographs in the layout of a book
graphics
Visuals representations (such as photos, drawings, charts, graphs) To create, use, or view graphics requires much more computer power and memory than does ordinary text The quality of graphic reproduction depends on resolution and colour capabilities See Pixel
graphics
The creation, editing, and printing of pictures Computer graphics has two main methods: vector graphics (stored as a list of vectors) and raster or bitmap graphics (stored as a collection of dots or pixels)
graphics
The art or the science of drawing; esp
graphics
Images, either photographs or artwork, as opposed to text
graphics
Multics graphics were heavily influenced by the Electronic Systems Laboratory design for the Kludge on CTSS The Multics graphics system created a device independent representation and then translated it to device codes at display time It was intended that this should work as well on an ARDS as on a vector scope
graphics
pictures and charts
graphics
Graphics are images such as clip art, word art, graphs, and charts
graphics
Schematic drawings, pictures, line drawings, and/or diagrams generated by data entered into a computer via a keyboard or a data base
graphics
The term for the artwork used to present you with the images of a poker room, including the table, chairs, avatars, cards, and chips
graphics
The graphic arts
graphics
Any image, possibly but not necessarily including images of letters Graphics differs from text is that the former can only be manipulated as a picture, not as words For example, the spelling of text can be checked by computer, but not the spelling in a graphics file Likewise, one can change the font used to print a text file, but not a graphics files There are many standards for graphics files, including PostScript, GIF and JPEG See also text
graphics
The non-type parts of a book such as drawings, illustrations, photographs, charts, etc that are used to enhance the content of a book
graphics
of drawing according to mathematical rules, as in perspective, projection, and the like
graphics
pictures or images that are designed to represent objects or facts, especially in a computer program
graphics
images, pictures; in contrast to text
graphics
photographs or other visual representations in a printed publication; "the publisher was responsible for all the artwork in the book"
graphics
  The art or science of conveying information through the use of display media, such as graphs, letters, lines, drawings, and pictures (188)  Note: Graphics includes the transmission of coded images such as facsimile
graphics
{i} art of drawing according to mathematical rules; graphic arts; computer graphics, production of pictorial images by a computer
graphics
applications are those that allow you manipulate text and images; giving fine control over where you put text and graphics or a series of graphics
graphics
Graphics includes any externally visible colours and/or words used to communicate your message to customers Most graphics are currently in the form of decals that are custom made These are frequently reflective decals
vector graphic
A computer image that is stored and displayed in terms of vectors rather than points, allowing for easier scaling and storage
vector graphic
digital images created by placing lines and shapes in a two-dimensional or three-dimensional space Some animation images are created as vector files
vector graphic
A graphic image drawn in shapes and lines, called paths Images created in Illustrator and Freehand (graphic design software) are vector graphics
vector graphic
A graphic image formed by a series of points joined by angles and curves, which can be filled with colours and blends As the picture is made from mathematical formula, it is not dependent on resolution (see Bitmap Graphic) therefore it can be scaled to infinity as a computer can recalculate the mathematical formula for any size
vector graphic
A graphic image drawn in shapes and lines, called paths Images created in Illustrator and Freehand (graphic design software) are vector graphics They are usually exported to be bitmap images
vector graphic
a digital image encoded as formulas that represent lines and curves
vector graphic
A graphic image where the graphic elements are defined using co-ordinate geometry, enabling them to be scaled each time they are used without loss of resolution (as opposed to bitmap) Each of the entities (eg lines, circle etc) in a vector graphic can be manipulated individually
vector graphic
An image composed of individual elements, e g , arc, line, polygon, with their own attributes that can be individually edited A drawing-type package is usually required to display such vector images
video graphic adaptor
special computer card which gives a computer enhanced graphical capabilities and improved colors
graphic
Избранное