fazla

listen to the pronunciation of fazla
Турецкий язык - Английский Язык
surplus

I bought a backpack at the army surplus store. - Ordu fazlası mağazasında bir sırt çantası aldım.

We have a surplus of food. - Bizim yiyecek fazlalığımız var.

much

You must not eat too much ice-cream and spaghetti. - Çok fazla dondurma ve spagetti yememelisin.

I don't know much about computers. - Bilgisayarlar hakkında çok fazla şey bilmiyorum.

over

Although rainforests make up only two percent of the earth's surface, over half the world's wild plant, animal and insect species live there. - Yağmur ormanlarının, dünya yüzeyinin sadece yüzde ikisini kaplamasına rağmen; vahşi bitki, hayvan ve bitki türlerinin yarısından fazlası orada yaşar.

Due to overfishing, some fish stocks are now at perilously low levels. - Çok fazla balık avı dolayısıyla, bazı balık stokları şimdi tehlikeli derecede düşük seviyelerde.

too, heartily; too much, too many; spare, extra; excessive 5.superfluous; surplus
too

I have too much homework today. - Bugün, çok fazla ödevim var.

If you eat too much you will become fat. - Çok fazla yersen şişmanlarsın.

(Havacılık) safety valve
considerable
to spare

We have more than enough time to spare. - Harcamak için gereğinden fazla zamanımız var.

far

Tom has far more experience than Mary. - Tom'un Mary'den daha fazla deneyimi var.

You're carrying this too far. - Konuyu fazla abartıyorsun.

ex
playtime
oversupplied
redundant

Soldiers currently in theatre will not be made redundant. - Şu an tiyatrodaki askerler ihtiyaç fazlası yapılmayacaklar.

spare

We have more than enough time to spare. - Harcamak için gereğinden fazla zamanımız var.

Why do you spend most of your spare time with Tatoeba? - Tatoeba ile benimle harcadığından daha fazla zaman harcamayı tercih edersin.

supernumerary
rising of
extra

We'll need an extra ten dollars. - Fazladan bir on dolara ihtiyacımız olacak.

Tom causes me a lot of extra work. - Tom başıma fazladan iş çıkarıyor.

super

The Philippines experienced more than twenty super typhoons that year. - Filipinler o yıl yirmiden fazla süper tayfun yaşadı.

what is left over, the remainder
too; too much; too many
de trop
superfluous
more (than)
excess

He had excess water in his lungs. - Ciğerlerinde fazla su vardı.

Don't drink to excess. - İçkiyi fazla kaçırma.

big

You have to risk big in order to win big. - Fazla kazanmak için fazla risk almak zorundasın.

It's not such a big problem. You're worrying way too much. - O öyle büyük bir sorun değil. Oldukça fazla üzülüyorsun.

extra, left over
excessive

Excessive gambling causes the same brain changes as a drug addiction. - Fazla kumar, uyuşturucu bağımlılığına benzer beyin değişimlerine neden olur.

She smokes excessively. - O çok fazla sigara içiyor.

unneedful
in excess of
plus
thick
out

Tom had seen Mary with John on more than one occasion before and finally figured out that they were seeing each other. - Tom daha önce Mary'yi John'la birlikte birden fazla ortamda görmüştü ve sonunda onların birbirlerini gördüklerini anladı.

The price turned out to be lower than I thought. - Fiyat düşündüğümden daha da fazla düştü.

over-
heartily
no end of
strongly
extravagant
above

More than a century ago, a comet or a meteor exploded in the sky above the Tunguska River valley in Russia. The explosion knocked down millions of trees over hundreds of miles. - Bir asırdan fazla bir süre önce, Rusya'daki Tunguska Nehri vadisinin üzerindeki gökyüzünde bir kuyrukluyıldız veya bir göktaşı patladı. Patlamada yüzlerce mildeki milyonlarca ağaç yıkıldı.

Phenolphthalein will turn fuchsia in the presence of a base with a pH of or above 10.0 and will remain colorless in the presence of a solution with a pH of or below 8.2. - Fenolftalein, 10.0 ya da daha fazla bir pH'a sahip olan bir baz varlığında parlak mora dönüşecektir ve 8.2 ya da daha az bir pH değerine sahip bir çözeltinin varlığında renksiz kalacaktır.

to more than
not more than
beyond

The patient was quite beyond help, so that the doctors could do no more. - Hasta yardım almanın ötesindeydi, onun için doktorlar daha fazlasını yapamadı.

detrop
plenty

Don't get so nervous there is a plenty of time to answer all the questions. - Tüm soruları cevaplamak için çok fazla zamanınız olduğu için gergin olmayın.

There are plenty more of those. - Bunlardan çok daha fazlası vardır.

excrescence
ultra
expletive
fazla para çekmek
overdraw
fazla ısıtmak
overheat
daha fazla
more

Just how well can masks block the, even smaller than pollen, yellow sand dust? I think it much more of a nuisance than pollen. - Maskeler sarı kum tozunu,polenlerden dahada küçük,ne kadar iyi engelleyebilir?Sanırım o polenden oldukça daha fazla bir baş belasıdır.

I have no more money in my wallet. - Cüzdanımda daha fazla para yok.

çok fazla
too much

If you eat too much you will become fat. - Çok fazla yersen şişmanlarsın.

Too much drinking will make you sick. - Çok fazla içmek seni hasta edecek.

fazla demlenmiş
stewed
fazla değer vermek
over estimate
fazla çalışma
overwork

Fatigue is the natural result of overwork. - Yorgunluk fazla çalışmanın doğal sonucudur.

He is tired from overwork. - O, fazla çalışmaktan dolayı yorgundur.

fazla yük
overweight
fazla yük
excess load
fazla yüklemek
over-charge
fazla ödeme
(Askeri) overpay
Fazla Savunma Malzemesi
(Askeri) Excess Defense Articles
Fazla mal göz çıkarmaz
Store is no sore
fazla abartmak
overdo
fazla abartmak
carry to excess
fazla akım
excess current, overcurrent
fazla akım
excess current
fazla alkollü
overproof
fazla ayrıntılı
peripatetic
fazla açmış
overblown
fazla ağırbaşlı kimse
sobersides
fazla ağırlık
excess weight
fazla bakiye
active balance
fazla basite indirgemek
oversimplify
fazla basmak
overprint
fazla basınç
excess pressure
fazla beslemek
overfeed
fazla bile olmak
rate high with smb
fazla boyalı
painty
fazla büyüme
overgrowth
fazla büyüme
outgrowth
fazla büyümek
overgrow
fazla demlenmiş çay
stewed tea
fazla değer biçmek
overvalue
fazla değer vermek
overrate
fazla doldurmak
surcharge
fazla doldurmak
engorge
fazla doldurmak
overstock
fazla doldurmak
overload
fazla doldurmak
overfill
fazla doldurmak
to overload, to over-charge
fazla dolu
overfull
fazla dolu olma
repletion
fazla doyurmak
glut
fazla elektron
excess electron
fazla emisyon
overissue
fazla endişeli
overanxious
fazla eğitilmek
overtrain
fazla eğitmek
overtrain
fazla fiyatla
at a premium
fazla gelmek
outnumber
fazla gelmek
(gemi safrası) shoot
fazla gelmek
to be too much, be more than necessary
fazla gelmek
to be too much
fazla germek
(yay vb.) overdraw
fazla göstermek
put it on
fazla güç
(Havacılık) contingency rating
fazla hasar yok gibi gözüküyor
There doesn't seem to be much damage
fazla hava
excess air
fazla heyecanlı
overstrung
fazla hoşgörü
overindulgence
fazla hoşgörülü
overindulgent
fazla ileri gitmek
go to extremes
fazla ileri gitmek
overshoot the mark
fazla ileri gitmek
overshoot oneself
fazla ileriye giden
forward
fazla insanla doldurmak
overcrowd
fazla istemek
surcharge
fazla iş vermek
overtask
fazla kalabalık etmek
overcrowd
fazla kalmak
outstay
fazla kaçmak
to be too much, be more than necessary
fazla kaçırmak
to overdo
fazla kaçırmak
to overdrink; to overeat
fazla klorlu
perchloric
fazla konuşmayan
buttoned up
fazla kullanmak
overdo
fazla kullanmak
over exert
fazla kurmak
(saat) overwind
fazla külfet yüklemek
overtask
fazla kısım
surplusage
fazla mesai
overtime

John was tired from working overtime. - John fazla mesaiden dolayı yorgundu.

He put in ten hours of overtime this week. - O, bu hafta on saat fazla mesai yaptı.

fazla mesai yaparak
overtime
fazla mesai yapmak
work overtime

Tom didn't want to work overtime on Christmas Eve. - Tom Noel Arefesinde fazla mesai yapmak istemedi.

I had to work overtime yesterday. - Dün fazla mesai yapmak zorunda kaldım.

fazla mesai yapmak
to work overtime
fazla mesai ücreti
overtime
fazla mesai ücreti
overtime pay
fazla miktar
plus quantity
fazla miktar
slew
fazla miktarda tedavüle çıkarma
overissue
fazla miktarda tedavüle çıkarmak
overissue
fazla modülasyon
overmodulation
fazla nazlı
twee
fazla nüfuslu
overpopulated
fazla olan
surplus
fazla olmak
to go too far
fazla olmak
(for someone) to go too far, overstep the limit
fazla pancar
surplus beets
fazla para almak
overcharge
fazla para harcamak
overspend

When you travel abroad, you feel very expansive, and it's easy to overspend in a mood like that. - Yurt dışına seyahat ettiğinde çok geniş hissedersin. Böyle bir ruh hali içinde fazla para harcamak kolaydır.

fazla para çekme
overdraft
fazla pişerek yanmak
burn
fazla pişirmek
cook to a rag
fazla pişirmek
cook to rags
fazla pişirmek
overdo
fazla pişmiş
overdone
fazla samimi olmamak
to keep sb at a distance
fazla sarmak
(kaset) overwind
fazla sergilenmiş
over exposed
fazla sermaye yatırmak
overcapitalize
fazla stok yapmak
overstock
fazla su
excess water
fazla talep
surcharge
fazla uyumak
oversleep

I'm known for oversleeping. - Ben fazla uyumakla bilinirim.

fazla uzun
overlong
fazla uzun kalmak
sit out
fazla valiz
excess baggage
fazla valiz ücreti
excess baggage charge
fazla valiz ücreti ne kadar
How much is the excess baggage charge
fazla vergi
surcharge
fazla vergi yüklemek
surcharge
fazla vermek
overbid
fazla yapmak
overdo
fazla yazma
write up
fazla yazmak
write up
fazla yedirmek
feed up
fazla yem vermek
overfeed
fazla yemek
overeat

You had better be careful not to overeat. - Fazla yemek yememek için dikkatli olsan iyi olur.

fazla yemek vermek
overfeed
fazla yük
overcharge
fazla yük
excess load, overload
fazla yükleme
overloading
fazla yükleme
overcharge
fazla yükleme
surcharge
fazla yüklemek
overload
fazla yüklemek
overcharge
fazla yüklemek
overburden
fazla yüklemek
supercharge
fazla yüklemek
surcharge
fazla yüklemek
to over-charge, to overload
fazla yüklemek
overlay
fazla yüklenmiş
overladen
fazla yükseltilmiş
(ses) overblown
fazla zorlama
overstrain
fazla çalışmak
overwork

He got sick from overwork. - O fazla çalışmaktan hastalandı.

He died from overwork. - O, fazla çalışmaktan öldü.

fazla çalışmak
overwork oneself
fazla çalışmak
to overwork
fazla çalıştırmak
(makine) overrun
fazla ödemek
pay high
fazla önemsemek
overplay
fazla övmek
overpraise
fazla özenmek
overdo
fazla üretim
overproduction
fazla üretim
(Hukuk) over-production
fazla üretmek
overproduce
fazla ürün vermek
overbear
fazla ısınmak
to overheat
fazla ısıtmak
to overheat
fazla ısıtmak
superheat
fazla ışık verilmiş
over exposed
fazla ışık vermek
over expose
fazla şarj
overload
fazla şey
more
fazla/artık mal göz çıkarmaz
(Atasözü) Although you don't need it now, it'll probably come in handy later on
faiz dışı fazla
(Ticaret) noninterest surplus
birden fazla anlama gelen
ambiguity
daha fazla
further

That absolves me from further responsibility. - O, beni daha fazla sorumluluktan kurtarıyor.

Tom had no further questions. - Tom'un daha fazla sorusu yoktu.

birden fazla anlama gelme
ambiguity
daha fazla
any more

Let's take a short rest here. My legs are tired and I can't walk any more. - Burada kısa süre dinlenelim. Bacaklarım yorgun ve ben daha fazla yürüyemiyorum.

She could not put up with the insults any more. - O, hakaretlere daha fazla katlanmadı.

daha da fazla olma
deal
daha fazla oturmak
outsit
en fazla
utmost
en fazla
highest
herşeyden fazla
above all
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) Çok ziyâde, artık, artan
(Osmanlı Dönemi) (C: Fazalât) Kazurat, pislik
(Osmanlı Dönemi) İleri. *Gereksiz, lüzumsuz
Artmış olan
Gereğinden, alışılmıştan çok, aşırı (olan), ziyade
Fazla olarak hastaydı."- R. N. Güntekin
Gereğinden, alışılmıştan çok, aşırı olan, ziyade: "Yaşamak için çok zorluk çekiyordu
Daha çok, aşkın: "Biz ancak Cumhuriyet devrinde elli yıldan fazla bir barış devri geçirmişiz."- B. Felek
Daha çok, aşkın
Gereksiz, yersiz
(Osmanlı Dönemi) BİRUN
(Osmanlı Dönemi) MAHŞÜV
fazla olmak
Dayanma gücünü aşacak davranışlarda bulunmak, çok olmak
fazla
Избранное