extensively

listen to the pronunciation of extensively
Английский Язык - Турецкий язык
geniş ölçüde
yaygın olarak
yaygın bir şekilde
kapsamlı şekilde
yoğunlaşmayan
ekstansif düzeyde
çok
geniş olarak
uzatılmış olarak
[adv] çok büyük veya geniş miktarda
wide
{s} bol

Bir alıcı piyasası malların bol olduğu, alıcıların çok çeşitli seçimlere sahip olduğu, ve fiyatların düşük olduğu bir piyasadır. - A buyers' market is a market in which goods are plentiful, buyers have a wide range of choices, and prices are low.

Orijinal qipao geniş ve boldu. - The original qipao was wide and loose.

extensive
{s} yaygın
wide
{s} geniş

Mississippi Nehri derin ve geniştir. - The Mississippi River is deep and wide.

Bu böcekler geniş bir alana yayıldılar. - These insects are widely distributed.

extensive
engin
extensive
kapsamlı

Seçilmiş olanlar kapsamlı tıbbi ve psikolojik testlerle yüzleşmek zorunda kalacak. - Those selected will have to face extensive medical and psychological tests.

extensive
geniş

Hokkaido'daki şiddetli deprem geniş çaplı hasara neden oldu. - The strong earthquake in Hokkaido caused extensive damage.

Zarar çok geniş çaplıdır. - The damage is too extensive.

wide
{s} geniş; engin: a wide road geniş bir yol. This road's twenty meters wide. Bu yolun genişliği yirmi metre
wide
{s} yaygın

Geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki ayrım sadece çok yaygın yanılsamadan başka bir şey değildir. - Difference between the past, present, and future is nothing but an extremely widespread illusion.

Depremden sonra yaygın bir panik vardı. - There was widespread panic after the earthquake.

extensive
{s} uzatılmış
wide
{s} ferah
extensive
yoğun

Bölgede yoğun sağanak bekleniyor. - Extensive rainfall is expected throughout the region.

O kadar yoğun yandı ki çocukları onu artık tanımadı. - She was burned so extensively that her children no longer recognized her.

wide
dilb geniş
wide
açığa
wide
yanılmış
wide
vasi
wide
açıkta
wide
top wide of the mark nişandan uzak
wide
açık

Ön kapı sonuna kadar açıktı. - The front door was wide open.

Gözlerinizi ardına kadar açık tutun. - Keep your eyes wide open!

discuss extensively
uzunca tartışmak
extensive
büyük alan
extensive
derin
extensive
(Denizbilim) kapsam
extensive
geniş alan
extensive
(Denizbilim) uzamsal
extensive
ekstensif
extensive
çok

Zarar çok geniş çaplıdır. - The damage is too extensive.

wide
{s} büyük

İki öğrenci arasında fikirlerde büyük bir uçurum vardır. - There is a wide gap in the opinions between the two students.

extensive
(alan) geniş
wide
geniş bir alanı kaplayan
wide
iyice
wide
tamamen

Saat sabahın üçü fakat ben tamamen uyanığım ve çabalasamda uyuyamadım. - It's already 3 a.m., but I'm wide awake and couldn't fall asleep if I tried.

Henüz tamamen uyanık değilim. - I'm not wide awake yet.

extensive
ziyadesiyle
extensive
{s} geniş ölçüde yapılan
extensive
yaygın olarak
extensive
ekstansif
extensive
büyük

Sel köye büyük hasar verdi. - The flood did the village extensive damage.

Hokkaido'daki deprem büyük hasara sebep oldu. - The earthquake in Hokkaido caused extensive damage.

extensive
extensively geniş bir şekilde
research extensively
derinlemesine irdelemek
wide
alabildiğine
wide
ardına kadar

Tom gözlerini ardına kadar açtı. - Tom opened his eyes wide.

Fadıl kapıyı ardına kadar açık buldu. - Fadil found the door wide open.

wide
(sıfat) geniş, enli, büyük, kapsamlı, engin, yaygın, ferah, bol, ardına kadar açık
Английский Язык - Английский Язык
To a great extent

He became more extensively involved than he intended.

In an extensive manner, widely

He has read and traveled extensively.

{a} widely, largely, greatly, much
To a great extent; widely; largely; as, a story is extensively circulated
in a widespread way; "oxidation ponds are extensively used for sewage treatment in the Midwest
in a widespread way; "oxidation ponds are extensively used for sewage treatment in the Midwest"
in an extensive manner; having great range; having wide breadth and depth
widely, greatly, covering a large area
extensive
In the nature of an extent, wide, widespread
extensively.
wide

He travelled far and wide.

extensive
extended widely in space, time, or scope
extensive
{a} extended far, wide, large, general
extensive
great in range or scope; "an extended vocabulary"; "surgeons with extended experience"; "extensive examples of picture writing"; "suffered extensive damage"; "a wide selection"
extensive
If something is extensive, it is very great. The blast caused extensive damage, shattering the ground-floor windows The security forces have extensive powers of search and arrest + extensively ex·ten·sive·ly Hydrogen is used extensively in industry for the production of ammonia
extensive
having broad range or effect; "had extensive press coverage"; "far-reaching changes in the social structure"; "sweeping reforms"
extensive
Capable of being extended
extensive
of agriculture; increasing productivity by using large areas with minimal outlay and labor; "producing wheat under extensive conditions"; "agriculture of the extensive type
extensive
Something that is extensive covers a wide range of details, ideas, or items. Developments in South Africa receive extensive coverage in The Sunday Telegraph The facilities available are very extensive. + extensively ex·ten·sive·ly All these issues have been extensively researched in recent years
extensive
{s} spreading over a large area, comprehensive
extensive
having broad range or effect; "had extensive press coverage"; "far-reaching changes in the social structure"; "sweeping reforms" large in spatial extent or range; "an extensive Roman settlement in northwest England"; "extended farm lands" of agriculture; increasing productivity by using large areas with minimal outlay and labor; "producing wheat under extensive conditions"; "agriculture of the extensive type
extensive
large in number or quantity (especially of discourse); "she took copious notes"; "extensive press coverage"; "a subject of voluminous legislation"
extensive
Having wide extent; of much superficial extent; expanded; large; broad; wide; comprehensive; as, an extensive farm; an extensive lake; an extensive sphere of operations; extensive benevolence; extensive greatness
extensive
Something that is extensive covers or includes a large physical area. an extensive tour of Latin America When built, the palace and its grounds were more extensive than the city itself. + extensively ex·ten·sive·ly Mark, however, needs to travel extensively with his varied business interests
extensive
large in spatial extent or range; "an extensive Roman settlement in northwest England"; "extended farm lands"
extensively

  Расстановка переносов

  ex·ten·sive·ly

  Турецкое произношение

  îkstensîvli

  Синонимы

  broadly, greatly, largely

  Произношение

  /əkˈstensəvlē/ /ɪkˈstɛnsɪvliː/

  Этимология

  [ ik-'sten(t)-siv ] (adjective.) 1605. extensive +‎ -ly

  Видео

  ... growth?  Again, the matter is studies and debated extensively.   ...
  ... accident?  Are there deep reasons?  These are matters that are extensively debated. ...

  Слово дня

  empennage
Избранное