employed

listen to the pronunciation of employed
Английский Язык - Турецкий язык
(Ticaret) çalışan (kimse)
işe alınan
(Ticaret) işi olan
vazifeli
employ
işe almak

Şirket yirmi kişiyi işe almak istiyor. - The company want to employ twenty people.

Şirket 20 kişiyi işe almak istiyor. - The company wants to employ 20 people.

used
{s} kullanılmış

Kardeşim kullanılmış bir araba satın aldı, bu yüzden çok pahalı değildi. - My brother bought a used car, so it was not very expensive.

O araba satıcısı bu kullanılmış Toyota'nın iyi durumda olduğunu söylediğinde bana yanlış bilgi vermiş. - That car dealer gave me a bum steer when he told me this used Toyota was in good condition.

employ
çalıştırmak

Küçük bir şirket 50 kişi çalıştırmaktadır. - A small company employs 50 people.

Bu hanımefendi kaç hizmetçi çalıştırmak istiyor? - How many maids does that lady want to employ?

employed in sacrifice
kurban istihdam
employ
iş vermek

Şirket tam gün çalışan 22 personele iş vermektedir. - The company employs 22 full-time staff.

employ
{f} görevlendirmek
employ
kullanmak
used
{s} kullanılmış; elden düşme, eski: He sells used books. Eski kitap satıyor. I don't want a used car. Kullanılmış araba istemem
employ
meşgul etmek
employ
sağlamak
self employed
kendi işinde çalışan
used
{f} kullan

Dünyada en çok kullanılan işletim sistemi Windows'tur. - Windows is the most used operating system in the world.

Doğum kontrolü için bir prezervatif kullandın, değil mi? - You used a condom for birth control, right?

used
tükenmek
used
eskiden

Linda şimdi çok dans etmiyor fakat eskiden çok dans ettiğini biliyorum. - Linda does not dance much now, but I know she used to a lot.

Eskiden bir gece kuşuydum fakat şimdi bir erken kalkanım. - I used to be a night owl, but now I'm an early riser.

employ
memur etmek
employ
görev vermek
employ
istihdam etmek

Lastik fabrikası 250 kişi istihdam etmektedir. - The tire factory employs 250 people.

Onlar geçici işçi istihdam etmektedirler. - They employ temporary workers.

employ
işveren

İşverenler ırkları, dinleri, etnik kökenleri, deri renkleri, cinsiyetleri, yaşları, medeni durumları, engellilikleri ya da cinsel yönelimleri nedeniyle işçileri işe almayı reddemezler. - Employers cannot refuse to hire workers because of their race, religion, ethnic origin, skin colour, sex, age, marital status, disability or sexual orientation.

Kız işverenin parasını aşırdı. - The girl made off with her employer's money.

employ
tutmak
employ
(Ticaret) istihdam sağlamak
employ
görev

Linda uçuş görevlisi olarak işe alındı. - Linda was employed as a flight attendant.

Bankada görevlendirildiğinde ,kolejde ekonomi öğretti. - While employed at the bank, he taught economics at college.

employ
personel çalıştırmak
employ
almak
employ
iş verme

Şirket tam gün çalışan 22 personele iş vermektedir. - The company employs 22 full-time staff.

employ
(Ticaret) işvermek
employ
işe kabul etmek
employ
işe yerleştirmek
used
kullanılan

O, atmosferdeki karbon dioksit miktarlarının artmasından dolayı Dünyanın ısınmasını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. - It is a term used to describe the warming of the earth due to increasing amounts of carbon dioxide in the atmosphere.

Çin lahanası, Çin mutfağında kullanılan bir sebzedir. - Bok choy is a vegetable used in Chinese cooking.

used
alışkın

O uzun mesafe yürümeye alışkın. - He is used to walking long distances.

Erken kalkmaya alışkınım. - I'm used to getting up early.

employ
sağla

Japon şirketleri genellikle çalışanlarına üniforma sağlar. - Japanese companies generally provide their employees with uniforms.

Şirket tüm çalışanları için sağlık bakımı ve hayat sigortası avantajları sağlar. - The company provides health care and life insurance benefits for all of its employees.

gainfully employed
para ile tutulmuş
self-employed
serbest meslek sahibi

Bay Johnson serbest meslek sahibidir ve mobilya tamiriyle uğraşır. - Mr Johnson is self-employed and is in the business of repairing furniture.

Serbest meslek sahibi olmak istiyorum. - I'd like to be self-employed.

self-employed
öz işinde çalışan
used
(to ile) alışkın
used
eski

Linda şimdi çok dans etmiyor fakat eskiden çok dans ettiğini biliyorum. - Linda does not dance much now, but I know she used to a lot.

Fransa'nın para birimi franktı ve sembolü ₣ idi. Frank Fransa'da artık kullanılmıyor ama Gine gibi bazı eski Fransız kolonilerinde hâlâ kullanılmaktadır. - France's currency was the franc, and its symbol was ₣. While it is no longer used in France, francs are still in use in some former French colonies such as Guinea.

gainfully employed
para ile tutulmuş, para karşılığı çalışan
self employed
Kendi hesabına çalışan
used
yap(mak)
be employed in the service of
emrinde çalışmak
employ
sarfetmek
employ
employable kullanılabilir
employ
istihdam olunabilir
employ
vermek görev
employ
{f} harcamak
employ
(Askeri) KULLANMAK, MEŞGUL ETMEK, İSTİHDAM ETMEK
employ
bir hizmet veya işte kullanmak
employ
{f} bir hizmet veya işte kullanmak, istihdam etmek. i
employ
memuriyet
put to use
kullanmak
self employed
serbest çalışan
self employed
serbest meslek sahibi

Tom serbest meslek sahibi değil. - Tom isn't self employed.

Tom serbest meslek sahibi. - Tom is self employed.

to be employed
çalıştırılmak
used
{s} to -e alışık, -e alışkın: I'm used to it. Ona alışığım
used
eskiden olduğu kadar

Tom eskiden olduğu kadar utangaç değil. - Tom isn't as heavy as he used to be.

Balık yemek eskiden olduğu kadar şimdi sağlıklıklı mıdır? - Is eating fish as healthy now as it used to be?

used
He used to come at eight Eskiden saat sekizde gelirdi
used
be used up çok yorulmak
used
idi

Fransa'nın para birimi franktı ve sembolü ₣ idi. Frank Fransa'da artık kullanılmıyor ama Gine gibi bazı eski Fransız kolonilerinde hâlâ kullanılmaktadır. - France's currency was the franc, and its symbol was ₣. While it is no longer used in France, francs are still in use in some former French colonies such as Guinea.

Tom bir özel eğitim öğretmeni idi. - Tom used to be a special education teacher.

used
bitkin hale gelmek
Английский Язык - Английский Язык
used
Simple past tense and past participle of employ
in a job; working
put to use
{s} having work, occupied, put to use
past of employ
having your services engaged for; or having a job especially one that pays wages or a salary; "most of our graduates are employed"
employed capital
portion of capital used for business activity
employed means
took steps, took measures
employ
The state of being an employee; employment
employ
To put something into use or service; to make use of

How do you employ your spare time?.

self-employed
Working for oneself, rather than for an employer
employ
{n} business, a public office
employ
{v} to keep at work, exercise, use, spend
Self-Employed Workers Association
association of people who work for themselves
employ
That which engages or occupies a person; fixed or regular service or business; employment
employ
to engage an individual or a company to perform a job in exchange for compensation
employ
To inclose; to infold
employ
{f} hire as a worker, occupy; put to use, activate, operate
employ
If your time is employed in doing something, you are using the time you have to do that thing. Your time could be usefully employed in attending to professional matters
employ
the state of being employed or having a job; "they are looking for employment"; "he was in the employ of the city"
employ
to use somebody's labor or services in exchange for money
employ
If a person or company employs you, they pay you to work for them. The company employs 18 staff More than 3,000 local workers are employed in the tourism industry The government counted 27,600,000 employed persons in West Germany
employ
To give someone work or a job
employ
engage or hire for work; "They hired two new secretaries in the department"; "How many people has she employed?"
employ
To occupy; as, to employ time in study
employ
To use To set to work
employ
for a specific purpose; to apply; as, to employ the pen in writing, bricks in building, words and phrases in speaking; to employ the mind; to employ one's energies
employ
put into service; make work or employ (something) for a particular purpose or for its inherent or natural purpose; "use your head!"; "we only use Spanish at home"; "I can't make use of this tool"; "Apply a magnetic field here"; "This thinking was applied to many projects"; "How do you utilize this tool?"; "I apply this rule to get good results"; "use the plastic bags to store the food"; "He doesn't know how to use a computer"
employ
To use; to have in service; to cause to be engaged in doing something; often followed by in, about, on, or upon, and sometimes by to; as: (a) To make use of, as an instrument, a means, a material, etc
employ
If you employ certain methods, materials, or expressions, you use them. The tactics the police are now to employ are definitely uncompromising. the approaches and methods employed in the study. = use
employ
If you are in the employ of someone or something, you work for them. Others hinted that he was in the employ of the KGB. in sb's employ working for someone
employ
To have or keep at work; to give employment or occupation to; to intrust with some duty or behest; as, to employ a hundred workmen; to employ an envoy
self employed
Please indicate if you are self employed If you own 25% or more of the company by which you are employed, you are considered self employed for loan purposes
self employed
A person who is not employed by another •Child Maintenance
self employed
independent, independent contractor. business owner, one who is not a hired laborer
self employed
An individual working on own account For mortgage purposes this will include partners in unlimited liability businesses and professional practices
self-employed
If you are self-employed, you organize your own work and taxes and are paid by people for a service you provide, rather than being paid a regular salary by a person or a firm. There are no paid holidays or sick leave if you are self-employed. a self-employed builder. The self-employed are people who are self-employed. We want more support for the self-employed. working for yourself and not employed by a company
self-employed
Encompasses all occupational categories; the reference person is self-employed in own business, professional practice, or farm
self-employed
An individual who works for himself/herself This will include partners in businesses and professional practices such as lawyers
self-employed
Working for yourself
self-employed
Anyone who has SENE and who is subject to the self-employed tax under social security If no tax is withheld from your income, you are likely self-employed
self-employed
A term referring to an individual who collects more than 24% of his/her income from a business in which he/she has ownership
self-employed
You are self-employed if you are in business on your own account
self-employed
Self-employed persons are those who work for profit or fees in their own business, profession or trade, or operate a farm
self-employed
Includes working owners of incorporated or unincorporated business, farm or professional practice It also includes self-employed persons who do not have a business (for example, baby-sitters, newspaper carriers) and unpaid family workers (persons who work without pay on a farm or in a business or professional practice owned and operated by another family member living in the same dwelling)
employed
Избранное