davacı

listen to the pronunciation of davacı
Турецкий язык - Английский Язык
plaintiff

The judge decided against the plaintiff. - Hakim davacı aleyhine karar verdi.

Who is the plaintiff in this trial? - Bu duruşmada davacı kim?

claimant
involved in a lawsuit
(Hukuk) plaintiff, suitor, litigant, claimant
pursuer
libellant
the prosecution
plaintiff, claimant, suitor, litigant
orator
libelant
complainant
litigant
prosecutor
suitor
sued
litigator

Tom Jackson is one of our finest litigators. - Tom Jackson bizim en iyi davacılarımızdan biridir.

prosecution
prosecutrix
complain
dava
lawsuit

Do you feel that this lawsuit is frivolous? - Bu davanın anlamsız olduğunu hissediyor musun?

What is needed to win a lawsuit? - Bir davayı kazanmak için ne gereklidir?

davacı avukatı
counsel for the prosecution
davacı avukatı
prosecuting attorney
davacı avukatı
prosecuting counsel
davacı dilekçesi
libel
davacı gelmediğinden davayı reddetme
non prosequitur
davacı gelmediğinden davayı reddetmek
non pros
davacı olmak
to sue, take (someone) to court, bring an action against
davacı taraf
party plaintiff
dava
claim
dava
process
dava
{i} trial

Who is the plaintiff in this trial? - Bu duruşmada davacı kim?

Tom's trial resumes Monday. - Tom'un davası Pazartesi günü devam ediyor.

dava
prosecution
dava
plea

The defendant will please rise. - Davalı lütfen ayağa kalkın.

dava
cause

Soon the movement was no longer growing. Many people became discouraged and left the cause. - Yakında hareket artmıyordu. Birçok kişinin cesareti kırıldı ve davadan ayrıldı.

He contributed nothing to the cause. - O, davaya hiçbir katkıda bulunmadı.

dava
instance
dava
(Ticaret) accusation
dava
(Kanun,Politika, Siyaset) proceedings
dava
(Kanun) lis
dava
(Kanun) clamor
dava
litigate

There's nothing worse for children than litigated custody. - Çocuklar için velayet davasından daha kötü bir şey yoktur.

dava
(Ticaret) courtcase
dava
(Ticaret) tare
dava
(Kanun) proceeding

At the meeting he monopolized the discussion and completely disrupted the proceeding. - Toplantıda o, tartışmayı tekeline aldı ve davayı tamamen bozdu.

dava
(Kanun) dispute
dava
litigation

Other factors of importance, which make litigation of large corporations more difficult, are the size and complexity of their activities. - Büyük şirketleri dava etmeyi zorlaştıran diğer önemli etkenler de faaliyetlerinin boyutları ve karmaşıklığıdır.

dava
case

He brought out the truth of the murder case. - O, cinayet davası ilgili gerçeği ortaya çıkardı.

He was surprised to hear about the murder case. - Cinayet davasıyla ilgili duyduklarına şaşırdı.

dava
plaint

Who is the plaintiff in this trial? - Bu duruşmada davacı kim?

The judge decided against the plaintiff. - Hakim davacı aleyhine karar verdi.

dava
pleading
dava
suit

I brought a suit against the doctor. - Doktora bir dava açtım.

She filed a suit for divorce against him. - Ona karşı bir boşanma davası açtı.

dava
court cases
dava
case; trial
dava
law

The lawsuit remains undecided. - Dava karar verilmeden kalır.

Lawyers make mega bucks when they win cases. - Avukatlar davaları kazandıklarında çok miktarda dolar kazanırlar.

dava
suit, lawsuit, action, process; trial; claim, assertion; thesis; problem, question, matter
dava
proposition, thesis
dava
law trial
dava
action

The actions she took were too careless, and she was left defenseless. - Onun açtığı davalar çok ilgisiz ve o savunmasız bırakıldı.

dava
1.suit, lawsuit, action
dava
slang sweetheart, love. (aleyhine)
dava
cause, purpose or movement which is given militant support
dava
question, matter
dava
claim, assertion, allegation, point at issue
dava
(Matematik) theorem
dava
(Matematik) problem
dava
(Hukuk) action, proceedings, case, prosection
Турецкий язык - Турецкий язык
Dava eden kimse, müddei: "Davacı yerinde kimseler yok."- S. F. Abasıyanık
Dava eden kimse, müddei
DAVACI
(Hukuk) Dava açan kimse; devletten hukuki himaye isteyen kişi; kamu davasında davacı (kural olarak) savcıdır
DAVACI
(Osmanlı Dönemi) t. Dava açan
dava
sav
Dava
aranç
Dava
(Osmanlı Dönemi) DÂİYE
Dâva
(Osmanlı Dönemi) NIHLE
dava
Sorun
dava
çözümlenmesi gerekli olan konu
dava
İleri sürülerek savunulan düşünce, çözümlenmesi gerekli olan konu, sav
dava
Sevgili
dava
Hukuki korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma. İleri sürülerek savunulan düşünce, çözümlenmesi gerekli olan konu, sav: "Erkekler davalarını hanımlar kadar hararetle müdafaa edememişlerdir."- H. C. Yalçın
dava
Ülkü
dava
Sorun: "O kırkyıllık davada beyhude akıntıya kürek çekmişiz."- Y. K. Beyatlı. Ülkü: "Ankara'nın bırakılışını Türkiye'nin ve davanın bırakılışı sayanlar vardı."- T. Buğra
dava
Hukukî korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma
dâvâ
(Osmanlı Dönemi) tâkip edilen fikir, iddia
Английский Язык - Турецкий язык

Определение davacı в Английский Язык Турецкий язык словарь

dava
trial
davacı
Избранное