assets

listen to the pronunciation of assets
Английский Язык - Турецкий язык
(Ticaret) sabit sermaye yatırımı
demirbaşlar
mal

Tom tüm mal varlığını bir kayyuma devretti. - Tom put all of his assets in a blind trust.

Bir milyon doların üzerinde mal varlığı var. - He has over a million dollars in assets.

(Politika, Siyaset) aktif (varlıklar)
mevcutlar
kaynaklar
mevduat
aktif
alacak
varlıklar

Çalışanlarımız bizim en değerli varlıklarımızdır. - Our employees are our most valuable assets.

Leyla ve Sami küçük varlıklarını ayırıp bölüştüler. - Layla and Sami separated and split their small assets.

fixed assets sabit kıymetler
duran varlıklar
{i} servet
{i} alacaklar
{i} mal varlığı

Bir milyon doların üzerinde mal varlığı var. - He has over a million dollars in assets.

Tom tüm mal varlığını bir kayyuma devretti. - Tom put all of his assets in a blind trust.

(Askeri) Ordu malları
i., tic. emval, servet, mevduat, aktif, varlık
mevcudat
current assets döner varlıklar
assets and liabilities varlıklar ve borçlar asset and liability statement bilanço
öz varlık
(Hukuk) mal varlıkları
(Hukuk) kıymetler
(Hukuk) aktifler
(Hukuk) değerler
asset
varlık

Çalışanlarımız bizim en değerli varlıklarımızdır. - Our employees are our most valuable assets.

Sen benim için değerli bir varlıksın. - You're a valuable asset to me.

assets market
(Ticaret) aktifler piyasası
assets and liabilities
aktif ve pasif
assets allocation
varlık tahsisi
assets and liabilities
Bir işletmenin aktifleri ve pasifleri
assets authorization
varlıklar yetki
assets accounts
(Ticaret) aktif kıymetler
assets acquired
(Ticaret) edinilen varlıklar
assets cover
(Ticaret) güvence altına alınmış
assets decrease
(Ticaret) aktif azalması
assets in hand
(Ticaret) mevcut değerler
assets increase
(Ticaret) aktif çoğalması
assets not in use
(Ticaret) kullanılmayan varlıklar
assets of the fund
(Askeri) fon malvarlığı
assets valuation
(Ticaret) varlık değerleme
asset
{i} değerli bir nitelik/erdem/beceri
asset
{i} değerli şey
asset
mal

Bir milyon doların üzerinde mal varlığı var. - He has over a million dollars in assets.

Leyla'nın mal varlıkları donduruldu. - Layla's assets were frozen.

asset
mülk
asset
(Ticaret) paraya çevrilebilir servet
asset
(Ticaret) malvarlığı
asset
kazanç
asset
servet
asset
kıymetli şey
asset
(Ticaret) aktif varlığı
asset
değerli bir nitelik
asset
(Ticaret) mal varlığı

Bir milyon doların üzerinde mal varlığı var. - He has over a million dollars in assets.

Tom tüm mal varlığını bir kayyuma devretti. - Tom put all of his assets in a blind trust.

corporate assets
(Ticaret) şirket varlıkları
deferred assets
(Ticaret) peşin ödenen
deferred tax assets
(Ticaret) ertelenmiş vergi varlıkları
domestic assets
(Ticaret) yurt içi varlıklar
domestic assets
(Politika, Siyaset) iç varlıklar
financial assets
(Ticaret) finansal varlık
financial assets
(Ticaret) finansal varlıklar
financial assets
(Ticaret) finansal aktifler
insurance assets
(Ticaret) sigorta varlıkları
intangible assets
(Ticaret) gayri maddi aktif
natural assets
(Turizm) tabiat varlığı
other assets
(Ticaret) diğer aktifler
real assets
(Ticaret) duran varlıklar
return on assets
(Ticaret) aktif karlılığı
segment assets
(Ticaret) faaliyet alanı varlıkları
total assets
(Ticaret) varlıklar toplamı
asset
beceri
asset
değerli nitelik
asset
yararlı
capital assets
sabit varlıklar
capital assets
sermaye kıymetleri
community of assets
mal ortaklığı
fixed assets
duran varlıklar
fixed assets
sabit varlıklar
floating assets
cari aktifler
floating assets
döner sermaye
foreign assets
yabancı varlıklar
foreign exchange assets
döviz borçları
frozen assets
donmuş mevduat
liquid assets
likit varlıklar
liquid assets
disponibilite
personal assets
menkul mallar
real assets
taşınmaz mallar
real assets
gayri menkul kıymetler
appreciate fixed assets
Sabit varlıkların değerini artırmak
dead assets
ölü, kar getirmeyen varlıklar
deferred assets
peşin ödenen kıymetler
earning on movable assets
menkul sermaye iradi
easily marketable assets
kolayca satılabilir menkul kıymetler
fixed assets
Taşınmaz mal varlığı
lack of property, lack of assets
mülkiyet eksikliği, varlıkların olmaması
noncurrent assets
noncurrent varlıklar
of assets
varlıkların
property assets
servet kıymetleri
real assets
reel varlıklar
return on assets
varlıkların getirisi
revaluation of assets
varlıkların yeniden değerlemesi
Key Assets Protection Program
(Askeri) Kritik Unsurlar Koruma Programı
accrued assets
(Ticaret) tahakkuk etmiş aktif
applicable material assets
(Askeri) uygun malzeme mevcutları
applicable material assets
(Askeri) UYGUN MALZEME MEVCUTLARI: Sorumlu askeri sınıf tarafından tanımlanan şekildeki askeri ve diğer özellikleri karşılayan, özel bir askeri gereksinimi yerine getirmek üzeredoğru koşul ve mevkide bulunan, toplam kabul edilebilir malzeme mevcutlarının belirli bir kısmıdır
asset
kıymetli vasıf
asset
(Askeri) (INTELLIGENCE) MEVCUDAT (İSTİHBARAT): Bir taktik veya destek rolünde kullanılması için bir istihbarat teşkilatının idaresinde bulunan -kişi, grup, ilişki, cihaz, tesis veya ikmal maddeleri gibi- herhangi bir kaynaktır. Ekseriya, ajan mevcudatı veya propaganda mevcudatı gibi niteleyici bir terim ile kullanılmaktadır
available assets
(Askeri) MEVCUT MALLAR: Hazır stok, iade stok ve dağıtıma hazır diğer ikmal kaynaklarından müteşekkil ordu malları
bankrupt's assets
iflas masası
capital assets
sabit aktifler, sabit varlıklar
concealed assets
gizli aktifler
current assets
cari aktifler
excluded assets
(Ticaret) hariç tutulan özvarlıklar
excluded assets
(Ticaret) hariç tutulan aktifler
fictitious assets
(Ticaret) hayali aktif
fixed assets
(Askeri) SABİT KIYMETLER: Diğer mal ve hizmetlerin istihsalinde uzunca bir süre faydalanılan arazi, bina, makine gibi maddi kıymetler
fixed assets
(Ticaret) duran değerler
floating assets
tic. cari aktifler
genuine assets
(Ticaret) gerçek varlıklar
genuine assets
(Ticaret) gerçek aktifler
grants related to assets
(Ticaret) teşvikli yatırım malları
grouping of assets
(Ticaret) varlıklar havuzu oluşturmak
hidden assets
(Ticaret) gizli varlıklar
increase of assets
(Ticaret) aktif artışı
intangible assets
(Askeri) MADDİ OLMAYAN AKTİF: İhtira hakkı, fikir hakkı gibi maddi olmayan haklar
intangible long lived assets
(Ticaret) maddi olmayan duran varlıklar
intellectual assets
(Politika, Siyaset) entelektüel kazanç
key assets list
(Askeri) kritik unsurlar listesi
liquid assets
(Ticaret) hazır değerler
liquid assets
paraya kolay çevrilebilir mal
liquid assets
(Politika, Siyaset,Ticaret) likid varlıklar
long term assets
(Ticaret) uzun vadeli varlıklar
military and civil defense assets (UN)
(Askeri) askeri ve sivil savunma varlıkları (Birleşmiş Milletler (UN))
miscellaneous assets
(Ticaret) çeşitli aktif kıymetler
monetary assets
(Ticaret) parasal aktifler
net inventory assets
(Askeri) NET ENVANTER MEVCUTLARI: Toplam malzeme mevcutlarının, malzeme envanter hedeflerini karşılamak üzere ayrılan kısmı. Net envanter mevcudu, toplam malzeme mevcutlarından barış zamanı malzeme tüketimi ile normal tahminle bulunan kayıtlar ve tedarik devresi zamanının çıkarılması ile kalan miktarı ihtiva etmektedir
net inventory assets
(Askeri) net envanter mevcutları
operating assets
(Ticaret) işletme kaynaklan
other tangible fix assets
(Ticaret) diğer maddi duran varlıklar
peacetime force material assets
(Askeri) BARIŞ ZAMANI KUVVET MALZEME MEVCUDATI: Toplam malzeme miktarından barış zamanı kuvveti için malzeme ihtiyaçları karşılanmak üzere tertiplenmiş kısım. Ayrıca bakınız: "war reserves"
physical assets
(Ticaret) fiziki varlıklar
physical assets
(Ticaret) fiziksel varlıklar
portfolio assets
portföy varlıkları
quick assets
(Ticaret) likit kıymet
reserve assets
(Ticaret) rezerv aktifler
reserve assets
(Ticaret) karşılık varlıklar
reserve assets
(Ticaret) yedek varlıklar
revenue assets
(Ticaret) döner varlıklar
revenue assets
(Ticaret) döner sermave
risk assets
(Ticaret) riskli aktif değerler
shared assets
(Ticaret) paylara bölünmüş aktifler
sundry assets
(Ticaret) sair varlıklar
sundry assets
(Ticaret) muhtelif varlıklar
sundry assets
(Ticaret) sair aktifler
sundry assets
(Ticaret) muhtelif aktifler
tangible assets
{i} maddi aktifler
tangible assets
{i} menkul kıymetler
total materiel assets
(Askeri) TOPLAM MALZEME MEVCUDU: Bir maddeden dünya çapında askeri sistemde mevcut, bulunan miktar ile, tahsisatın alınması ve tedarik süresini kapsayan devreler, stoğa veya stoktan dışarı aktarmalar karşılığı ayarlamalar ile birlikte bütün konsolide edilmiş tedarik miktarı toplamı. Bu toplam, barış gücü malzeme mevcudu ile sefer yedeği stoğunu içine alır
Английский Язык - Английский Язык
Any property or object of value that one possesses, usually considered as applicable to the payment of one's debts

His assets are much greater than his liabilities.

Sufficient estate; property sufficient in the hands of an executor or heir to pay the debts or legacies of the testator or ancestor to satisfy claims against it
Any goods or property properly available for the payment of a bankrupt's or a deceased person's obligations or debts
plural form of asset
pl. property in general, regarded as applicable to the payment of debts
(Account Type 10) The financial value of property or economic benefits that you own Typical assets include : Cash (A0xxx-A1xxx), Accounts Receivable (A3xxx), Inventories (A4xxx), and Prepaid Expense (A5xxx)
{n} effects left by one dead to pay debts
Everything a corporation owns or that is due to it: cash, investments, money due it, materials and inventories, which are called current assets; buildings and machinery, which are known as fixed assets; and patents and goodwill, called intangible assets
Assets are every form of property that the debtor owns They include such intangible things as business goodwill; the right to sue someone; or stock options The debtor must disclose all of his assets in the bankruptcy schedules; exemptions remove the exempt assets from property of the estate Automatic stay: The injunction issued automatically upon the filing of a bankruptcy case which prohibits collection actions against the debtor, the debtor's property or the property of the estate See Relief from Stay on terminating the injunction
Resources such as money, negotiable securities, and property owned by or under custodial control of the university
Cash, stocks, bonds, real estate or other holdings of a foundation Generally, assets are invested and the income is used to make grants (See Payout Requirement)
Cash on hand in checking and savings accounts, trusts, stocks, bonds, other securities; real estate (excluding home), income-producing property, business equipment, and business inventory Considered in determining expected family contribution (EFC) under the regular need analysis formula
Property and resources, such as cash investments, of a person or company A mutual fund’s assets including whatever securities (stocks, bonds, cash equivalents, etc ) it owns, plus any cash
Any item of monetary value owned by an individual or corporation Companies have two basic types of assets: tangible and intangible Tangible assets include equipment, inventory, and real property Intangible assets include goodwill (the value of the company's name in the market), patents and other intellectual property that are owned by a company and given financial value in the company's balance sheet
Financial holdings such as cash in checking and savings accounts, stocks, bonds, trusts and other securities, loan receivables, home and other real estate equity, business equipment, and business inventory
The entire property of all sorts, belonging to a person, a corporation, or an estate; as, the assets of a merchant or a trading association; opposed to liabilities
Cash, stocks, bonds, real estate, or other holdings of a foundation Generally, the resulting income from the investment of assets provides the funds used to make grants
Property of a deceased person, subject by law to the payment of his debts and legacies; - - called assets because sufficient to render the executor or administrator liable to the creditors and legatees, so far as such goods or estate may extend
Property or resources which have a monetary value For example, cash on hand in checking and savings accounts, trust, stocks, bonds, and other securities, real estate, income-producing property, business equipment, and business inventory are considered assets
Any item of economic value owned by an individual or corporation, especially that which could be converted to cash Examples are cash, securities, accounts receivable, inventory, office equipment, a house, a car and other property See current assets, total assets, intangible assets and fixed assets BACK TO TOP
The amount a family has in savings and investments This includes savings and checking accounts; a business; a farm or other real estate; and stocks, bonds, and trust funds Cars are not considered assets, nor are such possessions as stamp collections or jewelry The net value of the principal home is counted as an asset by some colleges in determining their own awards but is not included in the calculation for eligibility for federal funds
Everything of value that a company owns, or is due to it, that can be measured objectively
The amount of capital or principal money, stocks, bonds, real estate, or other resources controlled by a foundation or corporate giving program Generally, assets are invested and the resulting income is used to make grants
Any possessions that has value in an exchange
Physical objects (tangible) or rights (intangible) having economic value to their owner; items or sources of wealth expressed, for accounting purposes, in terms of their cost, depreciated cost, or less frequently, some other value; hence all costs benefiting a future period Assets generally fall into the following categories: Current Assets, Assets Whose Use is Limited, Property, Plant, and Equipment, Investments and Other Assets, and Intangible Assets
The economic resources owned by a business, such as cash investments and buildings
Cash on hand in checking, savings, trusts, stocks, bonds, other securities (i e , real estate, income-producing property, business equipment, and business inventory) is considered in determining expected family contribution (EFC)
anything of material value or usefulness
Any property or object of value that one possesses, usually considered as applicable to the payment of ones debts
Anything of value When referring to investments, your assets are the amount of money you have in an investment or the amount you have to invest The current dollar value of the pool of money shareholders have invested in a mutual fund Automatic Investment Plan (AIP) Also called a systematic investment plan A plan that permits regular periodic investments in a mutual fund through payroll deductions, automatic transfers from a checking account or automatic exchanges from another mutual fund More information on Berger's Automatic Investment Plan or Low Minimum Investment Plan
{i} (Accounting) entries on a balance sheet showing tangible and intangible properties and claims against others that can be applied to cover the financial obligations of a business or of a person; complete property that a person owns
Any goods or property properly available for the payment of a bankrupts or a deceased persons obligations or debts
The amount of capital or principle money, stocks, bonds, real estate, or other resources controlled by the foundation or corporate giving program Generally, assets are invested and the income is used to make grants
Economic resources that are owned or controlled by an entity
All items with a determined value owned by a person or a business Examples of assets would be cash, houses, automobiles, real estate, personal possessions, stocks, bonds and other invested funds
Effects of an insolvent debtor or bankrupt, applicable to the payment of debts
Savings and checking accounts, the value of a business, stocks, bonds, real estate, trust funds, and so on Cars are not considered assets, nor are retirement accounts or personal possessions such as stamp collections or musical instruments
All the property and financial resources owned by an insurance company Admitted Assets are those assets that are liquifiable to raise cash to pay claims Nonadmitted Assets are assets, such as real estate (other than home office), furniture, and other equipment that are not recognized for solvency purposes by state insurance laws or insurance department regulations
assets allocation
distribution of assets to cover specific debts
assets and liabilities
all liquid and property owned and all obligations due
assets and liabilities management
handling one's holdings property and debts
assets for sale
all holdings including property and equipment to be sold
assets of permanent value
property whose value does not diminish over the years
assets turnover ratio
(Economics) ratio between the turnover of sales and the scope of a company's operational assets
ASSET
Association of Supervisory Staffs, Executives and Technicians
asset
Any component, model, process or framework of value that can be leveraged or reused
asset
Something or someone of any value; any portion of one's property or effects so considered

These shares are a valuable asset.

asset
intelligence asset
fixed assets
the capital property of an organization or business, non-trading business assets
net tangible assets
The total assets of a company, less any intangible asset such as goodwill, patents, and trademarks, less all liabilities and the par value of preferred stock. Similar to Book Value and Net Asset Value
asset
Anything owned by the business that has commercial or exchange value Assets may consist of specific property or claims against others
asset
Something or someone that is an asset is considered useful or helps a person or organization to be successful. Her leadership qualities were the greatest asset of the Conservative Party
asset
The assets of a company or a person are all the things that they own. By the end of 1989 the group had assets of 3.5 billion francs
asset
Any item of economic value owned by an individual or corporation, especially that which could be converted to cash Examples are cash, securities, accounts receivable, inventory, office equipment, a house, a car, and other property On a balance sheet, assets are equal to the sum of liabilities, common stock, preferred stock, and retained earnings
asset
{i} something of value (property, goods, etc.); desirable item or quality, something beneficial
asset
Anything of monetary value that is owned by a person Assets include real property, personal property, and enforceable claims against others (including bank accounts, stocks, mutual funds, and so on)
absentees' assets
property which has been abandoned by its owners because they left the country, property which has been taken over by enemy countries
asset
Anything that has value to the organization, its business operations and theoir continuity [SC27] Anything that has value to the organization [SC27] Anything that has value to the organization [ISO/IEC PDTR 13335-1 (11/2001)] Anything that has value to the organization, its business operations and theoir continuity [SC27] Information or resources to be protected by the counter measures of a TOE [CC2][CC21][SC27] Information resources that support an organization's mission [SRV] (see also target of evaluation)
asset
Anything of monetary value that is owned by a person Assets can include bank accounts, stocks, mutual funds, personal property
asset
Anything owned that has monetary value
asset
A physical item, informational item, or capability required by an organization to maintain productivity Examples include a computer system, a customer database, and an assembly line
asset
Anything owned of monetary value including real property, personal property, and enforceable claims against others (including bank accounts, stocks, mutual funds, etc )
asset
Anything of monetary value that is owned by an individual Assets may include real property, personal property and enforceable claims against others
asset
Anything having commercial or exchange value that is owned by a business, government, institution, or individual This can include stocks, bonds, real estate, equipment, a brand name, or the value of a company as an operating business, sometimes known as goodwill
asset
Anything having commercial or exchange value that is owned by a business, institution or individual A business' assets might include its real estate, equipment inventory, intellectual assets such as copyrights or trademarks, and accounts receivable
asset
Any article or separable part of one's assets
asset
Anything of monetary value that is owned by a person Assets include real property, personal property and enforceable claims against others (including bank accounts, stocks, mutual funds, etc )
asset
a useful or valuable quality
asset
Any property that has monetary value Personal assets include securities, real estate, jewelry, and bank accounts
asset
Anything of monetary value that is owned by an applicant Assets include but are not limited to bank accounts, stocks, mutual funds, real property and personal property
asset
Items of value owned by an individual Assets that can be quickly converted into cash are considered "liquid assets " These include bank accounts, stocks, bonds, mutual funds, and so on Other assets include real estate, personal property, and debts owed to an individual by others
asset
An asset is an item of value, such as a family's home, business, and farm equity, real estate, stocks, bonds, mutual funds, cash, certificates of deposit (CDs), bank accounts, trust funds, and other property and investments
asset
Something or someone of any value; any portion of ones property or effects so considered
asset
is anything owned by an individual or a business, which has commercial or exchange value Assets may consist of specific property or claims against others, in contrast to obligations due others
asset
Anything owned by an individual that has a cash value This includes property, goods, savings or investments
asset
Anything of monetary value that is owned by a person Assets include real property, stocks, bonds, mutual funds and cars
asset
Any thing of value owned by an individual or organization
asset
Property and items of value owned by a person or business The primary classifications of assets are: current assets, long-term assets, prepaid and deferred assets, and intangible assets Current assets are cash and other liquid instruments, including accounts receivable that can be converted to cash within one year at maximum Long-term assets are plants, equipment, real estate and other capital assets, and net of depreciation Prepaid and deferred assets include expenditures for future costs or expenses, such as insurance, interest or rent, that are set up as assets to be amortized over an applicable period Intangible assets are assets with a determined value, but which may not be scalable, such as goodwill, patents, copyrights, and brand name recognition
asset
Anything of monetary value that is owed by a person Assets include real property, personal property, and enforceable claims against others (including bank accounts, stocks, mutual funds, and so on)
bank assets
The sum of a bank's reserves and the loans it has made (and thus that people owe it) Bank assets are equal to the sum of a bank's liabilities--its deposits and its borrowings--and shareholders' net worth
capital assets
Non-consummable fixed assets that yield income or reduces expenses
capital assets
Generally, everything you own for personal purposes or investment is a capital asset This includes your home, personal car, or stocks and bonds It does not include inventory or depreciable property
capital assets
أصول رأسمالي
capital assets
Assets, including investments not held for sale, conversion or consumption in the ordinary course of business
capital assets
an item purchased for internal use rather than resale
capital assets
Assets of significant value and having a useful life of several years Capital assets are also called fixed assets
capital assets
Assets with expected useful lives of more than one year (or normal operating cycle, if longer) that are used in the business and are not intended for resale
capital assets
Capital assets consist of property, plant, and equipment, intangible properties, and natural resources that are held for use in the operation of the business and not intended for sale to customers (See Refer to page 349)
capital assets
Depreciable property, plant, equipment, and software developed, manufactured, transferred or acquired at a specific point in time for a determined cost of $100,000 or more; are used over some period (useful life), the length of which is to be two years or greater; and generally, become economically worthless (except for residual value) at the end of their estimated useful lives
capital assets
Land, buildings, plant, equipment and other assets acquired for carrying on the business of a company with a life exceeding one year Assets are normally expressed in financial accounts as cost minus accumulated depreciation
capital assets
Tangible or intangible assets used in agency operations that have initial estimated useful lives beyond a single year and an initial cost (inclusive of ancillary charges) of at least $5,000
capital assets
(Immobilisations) - Assets, whether tangible or intangible that are durable in nature and have a useful or economic life that extends beyond one year Such tangible and intangible assets are material in value and include land, buildings, engineering structures and works (such as canals, harbours and roads), machinery, furnishings, equipment, vessels, vehicles, and software Capital assets are either owned or acquired through purchase Also included are capital assets, leases or rental agreements that transfer the rights and obligations of ownership to the Crown For real property, the asset includes any right, interest or benefit in land, and includes mines, minerals and improvements on, above or below the surface of the land Capital assets exclude inventories consisting of physical assets that are either held for issue or whose economic benefit is consumed over a short period of time after they are brought into use, as well as spare parts and consumable items
capital assets
Assets comprising property, plant and equipment and intangible properties that have economic lives extending beyond the accounting period Such assets are available for use, may require operating and maintenance expenditures and may need to be replaced in the near future They include assets such as equipment, buildings, land, roads, sewage collection systems and water distribution systems
capital assets
Assets purchased for use over long periods of time, such as land and buildings, rather than for resale and can be fixed assets consisting of tangible assets such as plants and equipment and intangible assets, such as patents
capital assets
A collective term for all Fixed Assets of a business, including vehicles, furniture & fixtures, land, buildings and machinery
capital assets
Assets of a permanent nature used to produce income, such as machinery, buildings, equipment, land, etc Must be distinguished from inventory A machine which makes pencils, for example, would be a capital asset to a pencil manufacturer, but inventory to the company whose business is to sell such machines
capital to fixed assets ratio
index of the capital invested in a business versus the worth of its permanent assets
concealment of assets
registering of property in someone else's name to avoid taxes
current assets
Cash and other assets that may reasonably be expected to be converted to cash with a year or during the normal operating cycle
current assets
liquid holdings, liquid assets
current assets
Current assets are assets which a company does not use on a continuous basis, such as stocks and debts, but which can be converted into cash within one year. The company lists its current assets at $56.9 million. Cash or assets convertible into cash at short notice
current assets
Cash and other assets that are expected to be converted into cash within the next twelve months Examples include such liquid items as cash and equivalents, accounts receivable, inventory and prepaid expenses
current assets
All cash (bank accounts or money market funds), resources that will be converted to cash in the normal course of business within one year, plus other resources that could be converted within one year (e g , marketable securities) (b)
current assets
cash and other assets that can be converted into cash within one year
current assets
anything that can be converted into cash within a year - cash in bank, petty cash, money owed to organisation, goods for sale Fixed assets: eg larger equipment, vehicles, buildings owned Should be depreciated and shown as an expense in the accounts Net assets: fixed assets plus current assets minus current liabilities
current assets
Those assets which are available or can be made readily available to meet the cost of operations or to pay current liabilities Some examples are cash, temporary investments, and taxes receivable which will be collected within about a year from the balance sheet date
current assets
Assets which normally are converted into cash in 12 months or less, including accounts receivable and liquid investments such as stocks and bonds
current assets
Appears on a company's balance sheet, representing cash, accounts receivable, inventory, marketable securities, prepaid expenses and other assets that can be converted to cash within one year
current assets
Cash or property that can be converted to cash in a short period of time; usually accounts receivable, inventory and short-term notes receivable
current assets
Current assets are a balance sheet classification which include cash,marketable securities, accounts receivable, inventories and prepaid expenses These items are typically characterized as assets that can beconverted into liquid cash within a year or less
current assets
Assets that can be converted to cash within 12 months These include cash, marketable securities, accounts receivable and inventory See "Current Assets/Liabilities " BACK TO TOP
current assets
Cash and other assets or resources commonly identified as those which are reasonably expected to be realized in cash or sold during the next 12 months
current assets
Current assets are those assets of a company that are expected to be converted to cash, sold, or consumed during the normal operating cycle of the business (usually one year) Examples are cash, accounts receivable, short-term investments, US government bonds, inventories, and prepaid expenses
current assets
Assets a company can convert to cash within one year Examples are accounts receivable and inventories of products to sell Listed in the assets category on the statement of financial position See also accounts receivable, assets, fixed assets
current assets
Cash and assets that will be sold, used up, or turned into cash within the current accounting period, usually one year Besides cash, examples are receivables, supplies, and merchandise inventory
current assets
Cash and other assets that are expected to be converted to cash within one year
current assets
Valuable resources or property owned by a company that will be turned into cash within one year or used up in the operations of the company within one year Generally includes cash, accounts receivable, inventory and prepaid expenses
current assets
are those assets of a company that are reasonably expected to be realized in cash, or sold, or consumed during the normal operating cycle of the business (usually one year) Such assets include cash, accounts receivable and money due usually within one year, short-term investments, inventories, and prepaid expenses
current assets
Those assets of a company that are reasonably expected to be realized in cash, sold or consumed during one year These include cash, U S Government bonds, receivables and money due usually within one year, as well as inventories
current assets
Those resources recorded on the balance sheet that are cash or are expected to become cash within the next reporting cycle Current assets include Accounts Receivable and Inventory
current assets
The assets which can be quickly converted to cash Cash, investment accounts, inventories and accounts receivable are in this category
custodian of absentees` assets
authority that received property that was deemed to be abandoned after the founding of the State of Israel in 1948
dead assets
property that is not profitable
fixed assets
Permanent assets of a company required for the regular conduct of business which will not be converted into cash during the next year Examples are land, building, furniture and fixtures
fixed assets
The assets of a business that are not expected to be converted into cash within the year, including real estate and equipment
fixed assets
Assets of a long-term nature, such as land and buildings
fixed assets
Assets that are used to produce revenue and are not intended for sale, such as office furniture, vehicles, real property, building improvements, and factory equipment Also called "long-term" assets
fixed assets
Land, building, machinery, furniture, and other equipment which the school district intends to hold or continue in use over a long period of time "Fixed" denotes probability or intent to continue use or possession, and does not indicate immobility of an asset
fixed assets
Those resources recorded on the balance sheet that are long-lived (i e having an economic life greater than one year)
fixed assets
Also called long-term assets, they are assets such as office equipment that can be depreciated
fixed assets
Assets categorized as "permanent" and not intended to be "turned over" in the normal business cycle Fixed Assets include Land, Buildings, Machinery and Furniture with a useful business life of greater than one year The loss of utility or value in Fixed Assets is represented by periodic Depreciation that is charged against income
fixed assets
Tangible property used in the operations of a business but not expected to be consumed or converted into cash in the ordinary course of events Plant, machinery and equipment, furniture and fixtures and leasehold improvements comprise the fixed assets of most companies Companies with a lot of fixed assets can be accurately valued with the price-to-book ratio See "Price/Book Value " BACK TO TOP
fixed assets
A long-term, tangible asset for business use, such as equipment and real estate, that is not expected to be converted to cash in the current or upcoming fiscal year Listed on the consolidated balance sheets
fixed assets
Assets of a long-term character which are intended to continue to be held or used, such as land, buildings, machinery, furniture, and other equipment
fixed assets
Land, buildings, plant, equipment, and other assets acquired for carrying on the business of a company with a life exceeding one year Normally expressed in financial accounts at cost, less accumulated depreciation
fixed assets
Estimated value of land, buildings, equipment, and other tangible items owned by the organization
fixed assets
Anything companies use for more than one year to manufacture, display, store, and transport products Often called "Property, plant, and equipment" because that's what fixed assets usually are Listed after current assets in the assets category on the statement of financial position See also assets, noncurrent assets
fixed assets
the land, buildings, vehicles, materials and equipment owned by the business and used to earn income for the business
fixed assets
They are also called property, plant and equipment These are assets used to help run or operate the government They are expected to last longer than a year Specifically, they many include vehicles, buildings, and machines Under ordinary circumstances, they are not expected to be converted to cash to pay bills
fixed assets
those assets acquired for use by the union with no intention of selling them until their usefulness is dimished, such as land, office equipment, furniture, etc
fixed assets
Long-term assets are things like machinery, land equipment etc , things that can not be quickly turned into cash
fixed assets
Land, buildings, machinery, furniture, and other equipment which the LEA intends to hold or continue in use over a long period of time 'Fixed' denotes probability or intent to continue use or possession and does not necessarily indicate immobility of an asset
fixed assets
All property, plant, and equipment used in a business (b)
fixed assets
Assets of a permanent character that have continuing value such as land, buildings, machinery, furniture, and equipment
inalienable assets
property that cannot be given or taken away
intangible assets
are assets with a finite life that can be estimated with a reasonable degree of certainty on the date of their creation or acquisition, and have a low risk of being used in tax avoidance
intangible assets
A legal claim to some future benefit, typically a claim to future expected cash inflows For example, goodwill, intellectual property, patents, copyright, and trademarks
intangible assets
Long-lived assets without physical substance that are used in business, such as licenses, patents, franchises, and goodwill
intangible assets
Assets having no physical substance, such as patents, goodwill, copyrights and trademarks Because an intangible asset has no independent market or liquidation value (unlike, say, a factory, which can be sold for cash), it is subject to a lot of accounting manipulation Generally, accepted accounting principles require intangibles to be written off over a period of time - up to 40 years The process of writing off an intangible asset is called amortization Both depreciation and amortization expenses are subtracted from a company's operating revenues to calculate net income See "Margins " BACK TO TOP
intangible assets
Anything that cannot be physically touched, such as a brand, franchise, trademark, patent or goodwill Listed on the consolidated balance sheets
intangible assets
Anything nonphysical, such as goodwill, trademarks, and patents, that have value for a company Listed in the assets category (sometimes as "Investments and sundry assets") on the statement of financial position See also asset, fixed assets, goodwill
intangible assets
- non-physical assets (such as franchises, trademarks, patents, copyrights, goodwill, equities, mineral rights, securities and contracts as distinguished from physical assets) that grant rights, privileges, and have economic benefits for the owner
intangible assets
Long-term assets used in a business that lack physical substance Examples include patents, copyrights, trademarks, and franchises
intangible assets
A long-lived asset without physical substance that are used in business, such as licenses, patents, franchise and goodwill
intangible assets
Nonphysical items such as stock certificates, bonds, bank accounts, and pension benefits that have value and must be taken into account in estate planning
intangible assets
Non-physical items such as goodwill trademark patents, etc In computing a company’s net worth the value at which any intangible item is carried in the balance sheet is excluded
intangible assets
non-physical assets such as franchises, trademarks, patents, copyrights, goodwill, equities, mineral rights, securities and contracts as distinguished from physical assets that grant rights, privileges, and have economic benefits for that owner
intangible assets
The non-physical assets of a business E g , customer lists, customer contracts, proprietary software, skilled employees, proprietary processes, name familiarity, goodwill, etc Most of the value of a service business is contained in the intangible assets
intangible assets
Nonphysical assets such as patents, trademarks, copyrights, and franchise fees, that have economic value but whose precise value is difficult to calculate
intangible assets
Business assets that are not material in nature, which have been created through time and effort Some examples of intangible assets are patents, specialized mailing lists, and goodwill
intangible assets
Non-materialistic assets which should provide the corporation with future benefits (e g patent, copyrights, trademark)
intangible assets
Something of value that cannot be physically touched, e g franchise, trademark, or patent
intangible assets
Nonphysical assets (used in operations) that confer on their owners long-term rights, privileges, or competitive advantages (See (p 349))
intangible assets
An asset that has no physical substance, such as goodwill, trademarks, patents, or the protection provided by an insurance policy Even though they have no physical substance, intangible assets can and often do appear on the balance sheet Contrast with tangible asset
intangible assets
As used in accounting, assets having legal rather than physical substance Intangible assets are those used in a business which have no material substance and represent nothing material, as compared to tangible or physical assets such as buildings and land Good will, brand names, trademarks, copyrights, and patent rights are examples of intangible assets Intellectual property, in general, is regarded as an intangible asset
intangible assets
A sub-category of fixed assets in the balance sheet of a company Fixed assets which are not physical and cannot be touched, e g goodwill, brands Note that not all intangible assets are shown on the balance sheet on the basis that they are too difficult to measure reliably
intangible assets
those whose value can only be quantified or turned into cash with difficulty (e g goodwill, parents, copyrights, trade marks)
intangible assets
Intangible assets are reflected at cost and are amortised on a straight-line basis over the anticipated useful lives of the assets up to a maximum of 20 years
liquid assets
Cash and other assets (like stocks) that can easily be converted into cash
liquid assets
Cash and all other assets that can be converted to cash relatively quicklyLiquid assets can include money in savings and checking accounts, money-market accounts, and most certificates of deposit
liquid assets
Cash or assets that can be immediately converted to cash
liquid assets
Cash and all other assets that can be converted to cash relatively quickly Liquid assets can include money in savings and checking accounts, money-market accounts, and most certificates of deposit
liquid assets
Any asset owned by the client that can be readily converted to cash such as stocks, bonds, mutual funds, bank accounts, etc
liquid assets
Cash and all other assets that can be quickly converted to cash
liquid assets
Those that are easily converted into cash (savings account, checking account, etc )
liquid assets
>> Cash or assets, such as checking/savings accounts, stocks/bonds, that are immediately convertible to cash
liquid assets
Liquid assets are easily convertible into cash to meet obligations (such as debt payments) An asset's liquidity reflects the ease with which the asset can be converted into cash
liquid assets
Cash and all other assets that can be converted to cash relatively quickly Liquid assets can include money in savings and accounts, money-market accounts, and most certificates of deposit
liquid assets
the money that a company or person has, and the property they can exchange for money
liquid assets
assets in the form of cash (or easily convertible into cash)
liquid assets
Any company-owned resources that can be easily converted to cash
liquid assets
A term describing investments that can easily be turned into cash See Cash Equivalents
liquid assets
Cash or assets immediately convertible to cash
liquid assets
Assets readily convertible to cash
liquid assets
Interest-bearing balances due from depository institutions, average federal funds sold and securities purchased under agreements to resell, assets held in trading accounts (net of revaluation gains), and the market value of securities less the value of pledged securities (market value of available-for-sale pledged securities plus book value of held-to-maturity pledged securities), divided by total assets
liquid assets
Cash or other assets that readily can be converted to cash
liquid assets
Resources such as cash that are easily converted into other assets or used to pay for goods, services, or liabilities (See (p 255))
liquid assets
Cash, or assets easily converted into cash, such as bank deposits, money market fund shares, or US Treasury bills
liquid assets
Cash, cash equivalents, and marketable securities See also: Assets Topic areas: Fundraising and Financial Sustainability
liquid assets
In accounting, a business organization's cash and readily marketable assets
liquid assets
Assets included in the Collateral and consisting of cash, deposit accounts (net of any applicable withdrawal fees); mutual fund shares (net of any applicable redemption charges) that may be currently and ordinarily redeemed in cash at the current net asset value per share each day
liquid assets
Cash or cash equivalents, such as money market funds or some forms of certificates of deposit
liquid assets
Cash and other short-term assets that are expected to be converted to cash within a short period of time First items presented on asset side of Balance Sheet (Source: FHA Handbook 4370 4 REV-1, Appendix 2)
liquid assets
Any asset that can be converted into cash in a short period of time
liquidate assets
convert assets into cash, sell off assets for their cash value
monetary assets
money, personal wealth, capital
mortgaged assets
property that has been mortgaged, property that has been given as security for a loan
net assets
Owners Equity The ownership interest in the assets of an entity Total assets minus Total liabilities
net assets
fixed assets plus the difference between current assets and liabilities
net assets
Excess of the value of securities owned, cash, receivables, and other assets over the liabilities of the company See also: Balance Sheet Topic areas: Fundraising and Financial Sustainability
net assets
The difference between a mutual fund's or variable annuity's total assets and liabilities
net assets
This is the value of a fund, calculated by subtracting any liabilities from total assets If a fund has very small net assets, it may indicate that the fund is quite young or has had trouble attracting investors On the opposite end, some investors feel that funds with huge net assets are less able to respond quickly in a changing market due to their size
net assets
A calculation made by subtracting the institution's total liabilities from the total assets (financial resources available to the institution other than current year income, including accounts receivable, cash in the bank, the value of capital resources such as furniture, facilities and equipment, etc )
net assets
The total amount of assets held by the fund
net assets
are the amount that would be left over if all of the union’s assets had to be sold to satisfy all of the union’s liabilities Sometimes called Net Worth or Members’ Equity
net assets
Assets after deducting liabilities
net assets
The net worth of a fund
net assets
Same as net worth
net assets
This is the excess of the book value of assets over liabilities If you have $100,000 of assets and $80,000 of liabilities, you have $20,000 of net assets
net assets
The total assets (net of liabilities) held in a fund Pay close attention to this statistic when investing in small-cap or aggressive equity funds Because of the illiquidity and volatility of the companies they buy, such funds need to be able to move quickly in and out of positions Having too much assets - more than $1 billion - can be a real detriment to their performance See "Aggressive Equity Fund for a Gen-Xer " BACK TO TOP
net assets
Assets minus liabilities (equals ownership interest)
net assets
Long-term assets plus net current assets
net assets
The month-end net assets of the mutual fund, recorded in millions of dollars Net-asset figures are useful in gauging a fund's capitalization size, agility, and popularity
net assets
Difference between a company's total assets and total liabilities as reported in its financial statements
net assets
Total assets less total liabilities
net assets
Total assets less total liabilities for a company at a point in time
net assets
Total assets exclusive of liquid funds, interest-bearing financial receivables, as well as non-interesting-bearing liabilities and provisions
net assets
The ownership interest in the assets of an entity; equal total assets minus total liabilities
net assets
The difference between total assets on the one hand and current liabilities and noncapitalized long-term liabilities on the other hand
non-operating assets
assets not necessary to ongoing operations of the business enterprise
assets

  Расстановка переносов

  as·sets

  Турецкое произношение

  äsets

  Произношение

  /ˈaˌsets/ /ˈæˌsɛts/

  Этимология

  [ 'a-"set also -s&t ] (noun.) 1531. back-formation from assets, singular, sufficient property to pay debts and legacies, from Anglo-French asetz, from Old French assez enough, from Vulgar Latin ad satis, from Latin ad to + satis enough; more at AT, SAD.

  Видео

  ... that will increasingly be the case as cities concentrate assets.   ...
  ... If you think that article maybe is different assets-- ...

  Слово дня

  misology
Избранное