appropriation

listen to the pronunciation of appropriation
Английский Язык - Турецкий язык
kendileme
tahsis etme
tahsisat
mal etme
ayırma
(Ekonomi) Temellük
(Kanun) Başkasına ait olan birşeyi izinsiz kendi üzerine alma, üstüne oturma, el koyma
{i} iç etme
{i} benimseme
zimmetine geçirme/ayrılma
(Askeri) TAHSİSAT, BÜTÇE İLE AYRILAN TAHSİSAT: Kongre'den geçmiş bir kanunla, belirli bir maksat için hazineden ödemeler yapılması hususunda verilen yetki. Tahsisler, uygulama şekillerine göre "annual", "continuing", "multiple year", "current", "expired", "lapsed", "definite", "indefinite", "permanent" ve "civil" adlarını a1ır. Bu kelimelere bakınız
{i} üstüne oturma
(Sosyoloji, Toplumbilim) temellük (etme)
{i} kendine mal etme
{i} kendine mâletme
{i} el koyma
{i} ödenek

Kültürel ödenek bir şey değildir. - Cultural appropriation isn't a thing.

Kültürel ödenek nedir? - What is cultural appropriation?

(Ticaret) kullanma
tahsis
mahsup
appropriate
el koymak
appropriation symbol
(Askeri) tahsisat remzi
appropriation budget
tahsisat bütçesi
appropriation act
(Ticaret) ödenek yasası
appropriation language
(Askeri) BÜTÇE FORMÜLÜ: Paranın, belirli bir tahsisat başlığı altında kullanabileceği maksatların etraflı tarifi
appropriation limitation
(Askeri) TAHSİSAT SINIRLAMASI: Bir tahsisat meyanında olup, bazı iş veya maksatlar için girişilecek sözleşme veya harcamalarla, tecavüz edilmemesi gereken, Kongre'ce tespit edilmiş bir miktar
appropriation limitation
(Askeri) tahsisat sınırlaması
appropriation period
(Askeri) TAHSİS SARF SÜRESİ
appropriation receipt
(Ticaret) ödenek alındısı
appropriation refund
(Ticaret) alınan avansların iadesi
appropriation refund
(Askeri) TEDİYE FAZLASI İSTİRDATI: Evvelce kayda geçmiş bir masrafa ait olup, kayda esas olan belirli bir ödeme makbuzu ile tespit edilebilen, fazla veya yanlış ödemeler karşılığı, tahsilat
appropriation refund
(Askeri) tahsisat iadesi
appropriation reimbursement
(Askeri) hazineye gelir kaydı
appropriation reimbursement
(Askeri) hazineye irat kaydı
appropriation reimbursement
(Askeri) HAZİNEYE İRAT KAYDI: Bir şahıs, firma, hükmi şahıs veya hükümet makamına temin edilen veya edilecek olan emtia, iş veya hizmete karşılık yapılan veya kara kuvvetlerine ait olup diğer tahsisat yararına yapılmış masraftan istirdat dışında kalan tahsilat. ABD Hazinesine, bir tahsisata sarfedilmek üzere, kanuni tahsilat olarak alınabilir
appropriation request
(Ticaret) mal tanıtımı fonu
appropriation surplus
(Ticaret) özel yedek akçe
appropriation symbol
(Askeri) TAHSİSAT REMZİ: Bütçe ile ayrılan tahsisatı, bu tahsisatın ait olduğu devreyi (mali yılı) ve idareden sorumlu daire veya müesseseyi göstermek üzere tahsis edilmiş hesap tanıtma remizleri (sembolleri)
appropriation title
(Askeri) tahsisat başlığı
appropriation title
(Askeri) TAHSİLAT BAŞLIĞI: Yıllık Askeri Bütçe Kanunu'nda, fonların kullanılacakları maksadı kısaca belirtmek üzere kullanılan formül
appropriation transfer warrant
(Askeri) tahsisat aktarma izni
appropriation warrant
(Ticaret) net kar ile borçların oranı
appropriation warrant
(Askeri) (TRANSFER) TAHSİSAT AKTARMA İZNİ
appropriation warrant
(Ticaret) ödenek aktarma izni
appropriate
{f} kendine mâletmek
appropriate
{f} özelleştirmek
appropriate
(Askeri) (BİLG. TERİMİ) - ÜST SINIR BELİRLEYEREK AYIRMAK; - ION: ÜST SINIRLI AYIRIM, UYGUN, İLGİLİ
appropriate
{f} iç etmek
appropriate
sahiplenmek
appropriate
biçilmiş kaftan
appropriate
{s} yerinde
appropriate
{s} yakışık alır
appropriate
{f} üstüne oturmak
appropriate
mahsup etmek
appropriate
tasarruf etmek
appropriate
benimsemek
appropriate
tahsis
appropriate
tahsis edilen
appropriate
tahsis etmek
appropriate
deve yapmak
appropriations
(Ticaret) tasarruf
appropriations
gider
supplement appropriation
(Ticaret) munzam tahsisat
supplement appropriation
(Ticaret) ek ödenek
appropriate
çalmak
appropriate
uygun

Tom Mary'nin giydiğinin resmî bir parti için uygun olmadığını düşünüyordu. - Tom thought what Mary was wearing wasn't appropriate for a formal party.

Lütfen içeriği gözden geçiriniz ve herhangi uygun bir geri bildirim veriniz. - Please review the contents and provide any appropriate feedback.

appropriate
özüne ayırmak
appropriate
has
appropriate
özüne mal etmek
appropriate
ayırmak
appropriate
isabetli
expendable appropriation
sarf edilebilen tahsisat
extraordinary appropriation
olağanüstü ödenek
annual appropriation
(Askeri) YILLIK TAHSİSAT: Belirli bir mali yıl içinde yapılan sözleşmelerin ödenmesi için ayrılan bir tahsisat. Ayrıca bakınız: "appropriation"
appropriate
appropriateness uygunluk yerinde olu
appropriate
kendine ayırmak
appropriate
{f} kendine mal etmek
appropriate
{s} özgü
appropriate
(Sosyoloji, Toplumbilim) mülk edinmek
appropriate
zimmetine geçir/ayır
appropriate
mutabık
appropriate
(Avrupa Birliği) uygun, münasip
appropriate
appropriately uygun bir şekil
appropriations
(Hukuk) ödeme emri verilen krediler
appropriations
(Hukuk) sarf
civil appropriation
(Askeri) SİVİL İŞLER TAHSİSATI: Kara Kuvvetleri tarafından yapılan askeri işlerden ayrı olarak, sadece bazı sivil işlerin yapılması için ayrılmış ve Kara Kuvvetlerince idare edilen bir tahsisat; bir örnek olarak "Kara Kuvvetleri Mezarlık Masrafları" tahsisatı
continuing appropriation
(Askeri) MÜDEVVER TAHSİSAT, GÖÇERİLMİŞ TAHSİSAT: Zaman kaydına bağlı kalmaksızın belirli bir maksat gerçekleşinceye kadar taahhüde girmek veya sarfetmek üzere elde tutulan tahsisat. Ayrıca bakınız: "appropriation"
current appropriation
(Askeri) CARİ TAHSİSAT: Sözleşmeye bağlanma ve sarf maksadıyla o gün için elde bulunan bütçe ile ayrılmış tahsisat
definite appropriation
(Askeri) muayyen tahsisat
definite appropriation
(Askeri) MUAYYEN TAHSİSAT: Miktarı belirli bir para tahsisi. Bak. "appropriation"
expired appropriation
(Askeri) sözleşmeye geçmiş tahsisat
expired appropriation
(Askeri) SÖZLEŞMEYE GEÇMİŞ TAHSİSAT: Yeni sözleşmeler için kullanılmayan, fakat, girişilmiş sözleşmelere ait ödemeler için ayrılmış bulunan tahsisat. Ayrıca bakınız: "appropriation"
indefinite appropriation
(Askeri) genel tahsisat
indefinite appropriation
(Askeri) GAYRİ MUAYYEN TAHSİSAT: Belirli bir meblağ olarak belirtilmeyen; fakat belirli faktörlerden, ilerideki miktarın tayini mümkün olan bir tahsisat. Bak. "appropriation"
lapsed appropriation
(Askeri) SÜRESİ GEÇMİŞ TAHSİSAT: Tediyede bulunmak veya taahhüde girmek için belirli süresi içinde kullanılmamış tahsisat. Bak. "appropriation"
lump sum appropriation
(Ticaret) toptan verilen tahsisat
lump sum appropriation
(Ticaret) toptan verilen ödenek
multiple year appropriation
(Askeri) UZUN SÜRELİ TAHSİSAT: Bir mali yıldan uzun süren işlere ait taahhütleri, belirli müddetler içinde, karşılamak için ayrılan tahsisat. Ayrıca bakınız: "appropriation"
no year appropriation
(Askeri) ZAMAN KAYITSIZ TAHSİS: Belirli bir zaman kaydına bağlı kalmaksızın, tükeninceye veya tahsis edildiği maksat yerine gelinceye kadar, faydalanılabilecek bir bütçe tahsis hesabı
ordinary appropriation
(Ticaret) adi ödenek
permanent appropriation
(Askeri) SÜREKLİ TAHSİSAT: ABD'de bir defa tahsis edildikten sonra Kongreden tekrar karar alınmasına lüzum kalmadan, iptal edilinceye kadar, her devre kendiliğinden yenilenen tahsisat. Bak. "appropriation"
provisional appropriation
(Ticaret) geçici ödenek
temporary appropriation
(Ticaret) geçici ödenek
transfer appropriation
(Askeri) AKTARMA TAHSİSAT: Başlangıçta bir Federal Devlet dairesine tahsis edilmiş olan ve fiilen kullanılmak üzere, sonradan diğer bir Federal Devlet dairesine aktarma edilen tahsisat
wrongful appropriation
(Kanun) başkasına ait bir eşyayı
Английский Язык - Английский Язык
public funds set aside for a specific purpose
An act or instance of appropriating
That which is appropriated
the assimilation of concepts into a governing framework
the use of borrowed elements in the creation of a new work
Appropriation of something that belongs to someone else is the act of taking it, usually without having the right to do so. Other charges include fraud and illegal appropriation of land
{n} an application to some particular use or meaning, an alienation
(Ekonomi) Appropriation is a non-violent process by which previously unowned natural resources, particularly land, become the property of a person or group of persons. The term is widely used in economics in this sense. In certain cases, it proceeds under very specifically defined forms, such as driving stakes or other such markers into the land claimed, which form gave rise to the term “staking a claim.” "Squatter’s rights" are another form of appropriation, but are usually asserted against land to which ownership rights of another party have been recognized. In legal regimes recognizing such acquisition of property, the ownership of duly appropriated holdings enjoys such protections as the law provides for ownership of property in general
Appropriation is the way a taxing body authorizes the expenditure of funds and provides for the sources of the funding Appropriation generally involves the adoption of an ordinance or the passage of a law that states the specific terms of the proposed taxation
A legislative authorization to make expenditures and incur obligations
A legal authorization granted by a legislative body to make expenditures and to incur obligations for specific purposes An appropriation is usually limited in amount and as to the time when it may be expended In the State of Oregon, appropriation is the term used for the expenditure budget for the General Fund In all other funds, the term limitation is used
An act of Congress permitting Federal agencies to incur obligations for specified purposes, e g , Foreign Assistance and Related Programs Appropriation Act, 1998
A federal budgetary term that refers to an act of Congress that permits federal agencies to incur obligations and make payments out of the Treasury for specified purposes An appropriation act is the most common means of providing budget authority, but in some cases the authorization legislation itself provides the budget authority
An authorization by an act of Congress and signed by the President that provides authority to permit Federal agencies to incur obligations and to make payments out of the Treasury for specified purposes An appropriation act generally follows enactment of authorizing legislation unless the authorizing legislation itself provides the budget authority Currently there are 13 regular appropriation acts enacted annually From time to time, Congress also enacts supplemental appropriation acts
money set aside (as by a legislature) for a specific purpose
An authorization by the legislature for the expenditure of money for a public purpose In most instances, money cannot be withdrawn from the state treasury except through a specific appropriation
  A legislative enactment authorizing the expenditure of public funds for a specific governmental purpose
An authorization by an act of the Congress that permits Federal agencies to incur obligations and to make payments out of the U S Treasury for specified purposes An appropriation usually follows enactment of authorizing legislation An appropriation act is the most common means of providing budget authority (see Budget Authority) Appropriations do not represent cash actually set aside in the Treasury for purposes specified in the appropriation act; they represent limitations of amounts which agencies may obligate during the time period specified in the respective appropriation acts
An authorization granted by a legislative body (town meeting or council) to make expenditures and to incur obligations for specific purposes An appropriation is usually limited in amount and the period in which it may be expended
Allotment of specific dollar amounts for specific programs or purposes
A legislative authorization to make expenditures and incur obligations for specific governmental purposes; usually limited as to time when it may be expended One of the prime responsibilities of the Legislature is this power to appropriate moneys
An authorization from a specific fund to a specific agency to make expenditures/incur obligations for a specified purpose and period of time In California State Government, the Budget Act contains many appropriations, or items These appropriation items are limited to one year, unless otherwise specified Appropriations are made by the State Legislature in the annual Budget Act and in other legislation Legislation can provide for continuing appropriations (which require no subsequent legislative action) and are also provided by the California Constitution
incorporation by joining or uniting
A legislative authorization to make expenditures and to incur obligations for specific purposes
is the legal authorization to make expenditures for specific purposes within the amounts authorized in the appropriations act
A state appropriation is legislative authorization to incur expenditures for specific purposes and limited as to time and amount from designated resources All other appropriations are categorizations for internal funds management Appropriation is indicated by a two-digit numeric code appended to fund
An authorization granted by a legislative body to make expenditures and to incur obligations for specific purposes Note: An appropriation usually is time limited and must be expended before that deadline
An authorization granted by the Board of Supervisors to make expenditures and to incur obligations for specific purposes Note: An appropriation usually is time limited and must be expended before the end of the fiscal year
Provision of law that provides authority for Federal agencies to obligate funds and to make payments out of the Treasury for specified purposes Appropriations for the Federal government are provided both in annual appropriations acts and inpermanent provisions of law
- An act of Congress that permits federal agencies to incur obligations and make payments for specific purposes
An authorization granted by a legislative body to make expenditures and to incur obligations for special purposes   An appropriation is usually limited in purpose, amount, and as to the time when it may be expended
the setting aside of funds for a designated purpose (e g , there is an appropriation of $7 billion to build 5 new submarines)
a deliberate act of acquisition
An authorization granted by the constitution or the legislature to make expenditures or to incur obligations for a specific purpose An appropriation is usually limited in amount and as to the time when it may be spent, normally calendar or fiscal year
A statute, under the House and Senate Committees on Appropriations, that generally provides legal authority for federal agencies to incur obligations and to make payments out of Treasury for specified purposes An appropriation act fulfills the requirement of Article I, section 9 of the Constitution, which provides that "no money shall be drawn from the Treasury, but in Consequence of Appropriations made by Law " Currently, 13 regular appropriation acts are considered annually (A Glossary of Terms Used in the Federal Budget Process, GAO, 1993) Ten of these regular appropriation acts (i e , Congressional Appropriation Bills) provide legal authority for federal agencies to incur obligations and to make payments out of Treasury for the conduct of research and development
Anything, especially money, thus set apart
The application of payment of money by a debtor to his creditor, to one of several debts which are due from the former to the latter
The severing or sequestering of a benefice to the perpetual use of a spiritual corporation
The act of setting apart or assigning to a particular use or person, or of taking to one's self, in exclusion of all others; application to a special use or purpose, as of a piece of ground for a park, or of money to carry out some object
An appropriation is an amount of money that a government or organization reserves for a particular purpose. The government raised defence appropriations by 12 per cent. = allocation
{i} allotment, allocation; seizure, confiscation
Blackstone
a deliberate act of acquisition money set aside (as by a legislature) for a specific purpose
the act of appropriating, or something appropriated
appropriation bill
A bill that gives legal authority to spend or obligate moneys from the state treasury for the purpose or purposes specified in the bill
appropriation bill
a bill which, when passed by Parliament, will allow the government to spend money it has gathered from the community through taxes and charges
appropriation bill
{i} proposed formal action by a legislative assembly proposing to authorize the government to spend money for a specified purpose
appropriation bill
As soon as may be after the grants under article 113 have been made by Lok Sabha, a bill to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of India of all money required to meet (a) the grants so made by Lok Sabha (b) the expenditure charged upon Consolidated Fund of India but not exceeding in any case the amount shown in the statement previously laid before the Parliament is introduced
appropriation bill
A bill granting authority to spend public money or to incur expenses for purposes that are outlined in the bill
appropriation bill
A proposed piece of legislation authorizing an appropriation
appropriation bill
A bill before the Legislature authorizing the expenditure of public money and stipulating the amount, manner and purpose for the expenditure items
appropriation bill
a bill which, if passed by Parliament, will allow the Government to spend money it has gathered from the community through taxes and charges, on Government services, roads, dams, schools, etc
appropriation bill
a legislative act proposing to authorize the expenditure of public funds for a specified purpose
appropriation committee
committee which authorizes distribution of funds
appropriation of funds
allocation of financial resources
appropriate
To take to one's self in exclusion of others; to claim or use as by an exclusive right; as, "let no man appropriate the use of a common benefit."
appropriate
Set apart for a particular use or person; reserved
appropriate
To set apart for, or assign to, a particular person or use, in exclusion of all others;—with to or for; as, a spot of ground is appropriated for a garden; to appropriate money for the increase of the navy
appropriate
Hence, belonging peculiarly; peculiar; suitable; fit; proper

It is not at all times easy to find words appropriate to express our ideas. --John Locke.

appropriate
To make suitable; to suit. -- William Paley
appropriate
Suitable to the social situation or to social respect or social discreetness; socially correct; socially discreet; well-mannered; proper

While it is not considered appropriate for a professor to date his student, there is no such concern once the semester has ended.

appropriative
Taking or setting apart for oneself
appropriate
suitable for the purpose and circumstances
appropriate
apposite
appropriate
To make suitable; to suit
appropriate
{v} to set apart for a certain purpose, or for one's self
appropriate
{a} peculiar, set, apart, assigned, put
appropriate
Something that is appropriate is suitable or acceptable for a particular situation. Dress neatly and attractively in an outfit appropriate to the job The teacher can then take appropriate action. inappropriate + appropriately ap·pro·pri·ate·ly It's entitled, appropriately enough, `Art for the Nation'
Appropriate
Acceptable behaviour within a given setting
Appropriate
give or assign a share of money or time to a particular person or cause; "I will earmark this money for your research"
Appropriate
able to meet a need; suitable or fitting; in special education, it usually means the most normal setting possible
Appropriate
able to meet a need; in special education it usually means the most normal setting possible
Appropriate
1 Able to meet a need; suitable or fitting 2 In special education, it can be referred to as the most normal setting possible An "appropriate education" would be individual education program specially designed to meet the unique needs of a child who has a disability
Appropriate
seemly
Appropriate
meant or adapted for an occasion or use; "a tractor suitable (or fit) for heavy duty"; "not an appropriate (or fit) time for flippancy"
Appropriate
appropriate for achieving a particular end; implies a lack of concern for fairness
Appropriate
To authorize the use of a quantity of water to an individual requesting it
Appropriate
(verb) To take the legal actions necessary to create a right to divert water from a stream, tributary or aquifer for application to beneficial use
Appropriate
Suitable
Appropriate
n Suitable for a particular person, organization, condition, occasion or place
Appropriate
/ good
Appropriate
The kind of education your child deserves by law (as in FAPE), not to be confused with 'best' In addition, "Degree is immaterial to appropriateness" (Go to wrightslaw and look up Rowley case for the exact language on this term )
Appropriate
being of striking appropriateness and pertinence; "the successful copywriter is a master of apposite and evocative verbal images"; "an apt reply"
Appropriate
to set aside money for a special purpose
Appropriative
of or relating to or given to the act of taking for yourself
appropriate
To annex, as a benefice, to a spiritual corporation, as its property. --Blackstone
appropriate
condignly
appropriate
To take to one's self in exclusion of others; to claim or use as by an exclusive right; as, let no man appropriate the use of a common benefit
appropriate
To set apart for, or assign to, a particular person or use, in exclusion of all others; with to or for; as, a spot of ground is appropriated for a garden; to appropriate money for the increase of the navy
appropriate
{s} suitable; fitting, proper
appropriate
To make suitable; to suit. [Archaic] --Paley
appropriate
take possession of by force, as after an invasion; "the invaders seized the land and property of the inhabitants"; "The army seized the town"; "The militia captured the castle"
appropriate
A property; attribute
appropriate
meant or adapted for an occasion or use; "a tractor suitable (or fit) for heavy duty"; "not an appropriate (or fit) time for flippancy
appropriate
Set apart for a particular use or person
appropriate
To annex, as a benefice, to a spiritual corporation, as its property
appropriate
Hence: Belonging peculiarly; peculiar; suitable; fit; proper
appropriate
To set apart for, or assign to, a particular person or use, in exclusion of all others;-with to or for; as, a spot of ground is appropriated for a garden; to appropriate money for the increase of the navy
appropriate
suitable for a particular person or place or condition etc; "a book not appropriate for children"; "a funeral conducted the appropriate solemnity"; "it seems that an apology is appropriate"
appropriate
If someone appropriates something which does not belong to them, they take it, usually without the right to do so. Several other newspapers have appropriated the idea = purloin. correct or suitable for a particular time, situation, or purpose   inappropriate appropriate for
appropriate
suitable and fitting; "the tailored clothes were harmonious with her military bearing"
appropriate
{f} set aside, allot; take without permission
appropriate
To take to ones self in exclusion of others; to claim or use as by an exclusive right; as in: "let no man appropriate the use of a common benefit
appropriate
In its strict and appropriate meaning. --Porteus
appropriations
The last phase of the Congressional budget process for a fiscal year The amounts authorized for spending on given programs, agencies, and government functions are approved for disbursement, or appropriation, from the U S Treasury
appropriations
This is legislative authorization by law for the state to spend money or take on obligations
appropriations
The amount of money authorized by the General Assembly for state spending is called the appropriation
appropriations
Expenditure authority created by City Council
appropriations
The process by which monies are allocated by Parliament to Ministers for the purpose of funding agencies to provide goods and services to the public
appropriations
Use of a company’s profits which remain after tax They are usually distributed as dividends or added to reserves as retained earnings
appropriations
A provision of law (not necessarily in an appropriation act) authorizing the expenditure of funds for a given purpose Usually, but not always, an appropriation provides budget authority
appropriations
The total amount of estimated expenditures authorized by the Legislature from unrestricted or undesignated resources of a current nature (i e , the General Fund) The Legislature appropriates to "programs" (e g , General Purpose Aid for Local Schools) and to "line categories" within programs (e g , Personal Services, All Other, Capital Expenditures, Unallocated)
appropriations
The process of authorizing future payments from budgeted income Only money that is appropriated can be spent
appropriations
a particular type of Act that authorises the government to spend an amount of money specified in the Act The government cannot spend money except as authorised by parliamentary appropriations
appropriations
plural of appropriation
appropriations
Refers to an authority under a law given by the legislature to the executive to spend public funds for a specified purpose Annual appropriations are made through annual budget laws Supplementary budgets/appropriations are sometimes granted subsequent to the annual law if the annual appropriation is insufficient to meet the purpose "Standing appropriation" is sometimes used for authority extending beyond a single budget year under separate legislation (such as social security legislation) In some countries, such as the United States, the term "authorization" is used to denote a general law setting up a program and permitting appropriation but not giving any specific authority to spend In most countries, agencies and departments require specific executive authorization ("apportionment, allotment, or warrant") to actually incur an obligation against appropriation
appropriations
Appropriations are authorizations to spend money out of a fund, made by a fiscal body such as a county council, city council, town board or school board Appropriations are set in the local government's annual budget Sometimes, however, appropriations are made but the money is not spent Other times, additional appropriations are authorized above the initial budget appropriations Thus, appropriations listed in the budget are spending authorized at the beginning of the fiscal year, but actual spending may be greater or less than appropriations
appropriations
Setting aside or budgeting public funds for a specific purpose
appropriative
Appropriating; making, or tending to, appropriation; as, an appropriative act
appropriation
Избранное