alternative form of gift of the gab

listen to the pronunciation of alternative form of gift of the gab
Английский Язык - Английский Язык
gift of gab
alternative form of gift of the gab

  Расстановка переносов

  al·ter·na·tive form of gift of the gab

  Турецкое произношение

  ôltırnıtîv fôrm ıv gîft ıv dhi gäb

  Произношение

  /ôlˈtərnətəv ˈfôrm əv ˈgəft əv ᴛʜē ˈgab/ /ɔːlˈtɜrnətɪv ˈfɔːrm əv ˈɡɪft əv ðiː ˈɡæb/

  Слово дня

  obsequy
Избранное