against

listen to the pronunciation of against
Английский Язык - Турецкий язык
karşı

Kim Kardashian Türkiye karşıtı bir kampanya başlattı, bundan dolayı onu asla beğenmiyorum. - Kim Kardashian started a campaign against Turkey, so I never like her.

Sıkıntılı günlere karşı biraz para biriktirmelisiniz. - You should save some money against a rainy day.

{e} aykırı

O, sözleşmeye aykırıdır. - That's against the contract.

O, yasalara aykırıdır. - That's against the law.

{e} karşısında

Yen dolar karşısında hâlâ düşük. - The yen is still low against the dollar.

Yen'in dolar karşısında değer kaybetmesi bekleniyor. - The yen is expected to lose value against the dollar.

{e} dayalı

Tom'un kedisi bacağına dayalı kıvrılıp yatmıştı. - Tom's cat snuggled against his leg.

ters olarak
{e} aleyhinde

Savcı benim Tom aleyhinde tanıklık yapmamı istiyor. - The DA wants me to testify against Tom.

Onun fikrinin lehinde mi yoksa aleyhinde misin? - Are you for or against his idea?

aleyhte

Tom ona karşı aleyhte karar verdi. - Tom decided against it.

Tom şikayet etmek üzereydi ama aleyhte karar verdi. - Tom was about to complain, but decided against it.

{e} karşı: against the current akıntıya karşı. a vaccine against the flu gribe karşı bir aşı
mukabil
-e doğru
-e aykırı
-e karşı
-e zıt yönde
aleyhinde olmak
karşı olmak

Nükleer savaşa karşı olmak için kuantum fiziğinde bir doktoraya ihtiyacın yok. - You don't need a PhD in quantum physics to be against nuclear war.

karşılaştırarak
-e değecek şekilde
(Ticaret) mukabili
e karşı
(Ticaret) karşılığı
edat karşı
against karşı
{e} aleyhinde, karşı: a vote against the
karşı karşıya

Neyle karşı karşıya olduğumuzu henüz bilmiyoruz. - We don't yet know what we're up against.

Neyle karşı karşıya olduğunu anlamanı istiyordum. - I wanted you to understand what you're up against.

karşılık olarak
He is against reforms
over against ona karşı
O adam reform düşmanıdır
aleyhine

Hiç kimse mahkemede kendi aleyhine delil vermeye zorlanamaz. - No one can be forced to give evidence against himself in court.

Güçlü yen Japonya'nın ihracat endüstrisinin aleyhine davranmaktadır. - The strong yen is acting against Japan's export industry.

aksi

Anne babasının arzusunun aksine şarkıcı oldu. - He became a singer against his parents wishes.

Kocasının aksine çok genç görünüyor. - She looks very young as against her husband.

against nature
doğaya aykırı
against the grain
yüreğince olmayan
against the grain
doğasına aykırı
against the grain
arzusunun zıddına
against the law
yasaya aykırı
against time
kısa zamanda
against time
son mühlet
against time
mahdut vakitte
against all odds
Bütün zorluklara rağmen, her şeye rağmen
against anemia
anemi karşı
against each other
birbirine karşı
against for
için karşı
against medical advice
doktora karşı
against nature
doğaya karşı
against someone's will
birinin isteğine karşı
against the light
ışığa karşı
against this
Buna karşı
against time
zamana karşı
against what
karşı ne
against all odds
(deyim) butun engellere ragmen
against all odds
her şeye rağmen
against invoice
fatura karşılığında
against long odds
beklenenin aksine
against long odds
sürpriz olarak
against s.o.'s will
birinin isteğine karşı
against the clock
(deyim) zamana karsi
against the grain
isteksizce
against the grain
(deyim) against the grain ( genellikle be/go ...with someone ) istememe;hosa gitmeme
against the grain
tersine
against the odds
(deyim) butun engellere ragmen
against the rules
prensiplere aykırı
play someone against someone else
Birini başka birine karşı doldurmak
run against
Birine karşı yarışmak
bias against
karşı taraf tut
discriminate against
-e karşı ayırım yapmak
hold against
(suçu) -e yüklemek
hold against
yüzüne vurmak
make provision against
önlem almak
provide against
önlem almak
strive against
uğraşmak
struggle against
karşı mücadele etmek
advise against
karşı uyarmak
advise against
karşı ikaz etmek
argue against
aleyhinde olmak
argue against
aleyhinde konuşmak
argue against
(deyim) karşı çıkmak
argue against
(deyim) yalanlamak
argue against something
karşı çıkmak
begin legal action against
(Kanun) yasal işlem başlatmak
begin legal action against
(Kanun) yasal yollara başvurmak
bid against each other
ihalede kapışmak
bring up against
(deyim) karşı karşıya kalmak
butt against
toslamak
clash against
(deyim) yakışmamak
clash against
(deyim) uymamak
come out against
(deyim) karşı çıkmak
come up against
(Dilbilim) çatmak
come up against
ile karşılaşmak
come up against
(Dilbilim) ile yüzyüze kalmak
come up against
(Dilbilim) ile karşı karşıya kalmak
come up against
karşı karşıya kalmak
come up against
-e çatmak
come up against
(Dilbilim) -e karşı çıkmak
compete against
ile mücadele etmek
compete against
ile yarışmak
compete against
rekabete girmek
cry out against
karşı gelmek
decide against
aleyhinde karar vermek
discriminate against somebody
kötü davranmak
documents against acceptance
(Ticaret) kabul karşılığı vesaik
documents against payment
(Ticaret) vesaik mukabili ödeme
exception against decision
(Kanun) karara itiraz
fight against
savaşmak

Bu diğer kadına karşı savaşmak zorundasın. - You have to fight against this other woman.

Herkes AIDS'e karşı savaşmak için birleşmelidir. - Everybody must unite to fight against AIDS.

fight against corruption
yolsuzlukla mücadele
fight against crime
(Politika, Siyaset) suçla mücadele
fight against terrorism
(Askeri) terörizmle mücadele
gang up against
örgütlenmek
gang up against
teşkilatlanmak
get up against
(deyim) kapışmak
hoping against hope
ümidini kesmeyerek
inform against
jurnal etmek
inveigh against
şiddetle eleştirmek
kick against
karşı çıkmak
knock against
çarpışmak
knock against
çarpmak
knock against
toslamak
lean against
(deyim) istinat etmek
lean against
yüklenmek
match against
karşılaştırmak
match against
karşılaştır
offend against
aykırı davranmak
offend against
aykırı olmak
plot against someone
başına çorap örmek
plot against someone
çorap örmek
prejudice someone against
aleyhine çevirmek
probe against
ölçüm cetveli
protect against
karşı kullanmak
protest against
protesto etmek
provision against
-e karşı tedbir
push against
abanmak
rail against
sövüp saymak
rebel against
-e karşı isyan etmek
rebel against
kazan kaldırmak
recline (against)
yaslamak
result against
aleyhine sonuçlanmak
revile against something
kötülemek
revolt against
baş kaldırmak
rise against
karşı çıkmak
rub against
sürünmek
rub against
kertmek
rub against each other
sürtüşmek
rub oneself against
sürtünmek
rub up against
rastlaşmak
rubbing against
sürünme
rubbing against each other
sürtüşme
run against someone
Birine karşı yarışmak
run up against somebody
karşılaşmak
sink back against pillow
yastığa yaslanmak
struggle against
karşı mücadele et
struggle against poverty
(Politika, Siyaset) yoksullukla mücadele
surge against
yükselip çarpmak (dalga)
up against the wall
(Ev ile ilgili) yapılacak çok iş var ve yeterince zaman yok
verify against
(Bilgisayar) aşağıdakine göre doğrula
violence against children
çocuklara şiddet
violence against government
(Kanun) hükümete karşı şiddet
violence against women
kadınlara şiddet
vote against
aleyhinde oy vermek
wage war against
savaş açmak
weigh against
aleyhine olmak
weigh against somebody
karşı olmak
win against
galip gelmek
witness against himself
(Kanun) kendi aleyhine tanıklık
argue against
itiraz etmek
as against
le kıyaslandığında
bring an accusation against
ithamda bulunmak
come up against
karşılaşmak
crime against humanity
insanlık suçu
decide against a thing
birşeyin aleyhinde karar vermek
defense against loss
kayba karşı savunma
fight against time
zamana karşı yarışmak
gang up against
karşı birlik olmak
go against
-e karşı gelmek
go against
karşı çık

Onun arzularına karşı çıkma. - Don't go against his wishes.

go against
karşı koymak
go against
aleyhinde olmak
go against the grain
tabiatına aykırı olmak
guard against
önceden tedbir almak
have one's heart set against sth
bir şeye karşı durmak
hit against
çarp
hold against
ön yargıyla davranmasına neden olmak
hold sth against
suçlamak
insulation against humidity
neme karşı yalıtım
inveigh against
paylamak
kick against the pricks
boşa zırlamak
kick against the pricks
boşuna dırlanmak
knock against
-e çarpmak
knock against
çarpış
landing against wind
rüzgara karşı iniş
lean against
yaslan
over against
karşısında
play both ends against the middle
şeytana külahı ters giydirmek
proceed against
dava et
provide against
bir şeye karşı tedbir almak
race against time
zamana karşı yarışma
rail against
yakınmak
rail against
kızmak
react against
isyan et
rise against
isyan etmek
rise against
-e başkaldırmak
run against
çarpmak
run against
aksine gitmek
run against
uğramak
run against
çatmak
run up against
göğüs germek
set against
birbirine düşürmek
set against
arasını bozmak
set one's face against
karşı çıkmak
strain against
vücuduyla bastırmak
strain against
itmek
struggle against terrorism
terörle mücadele
turn against
karşı çıkmak
turn against
aleyhine dön
turn against
düşman olmak
up against
yüz yüze
up against
karşı karşıya

Neyle karşı karşıya olduğunu anlamanı istiyordum. - I wanted you to understand what you're up against.

Neyle karşı karşıya olduğumuzu henüz bilmiyoruz. - We don't yet know what we're up against.

vote against
karşı oy kullan

Plana karşı oy kullanman büyük cesaret. - It is very brave of you to vote against the plan.

went against
karşı çık
be against
karşı olmak

Nükleer savaşa karşı olmak için kuantum fiziğinde bir doktoraya ihtiyacın yok. - You don't need a PhD in quantum physics to be against nuclear war.

to be against
karşı olmak

Nükleer savaşa karşı olmak için kuantum fiziğinde bir doktoraya ihtiyacın yok. - You don't need a PhD in quantum physics to be against nuclear war.

Английский Язык - Английский Язык
Exposed to
In a contrary direction to

If you swim against the current, you must work harder.

Close to
In exchange for
In front of; before a background

The giant was silhouetted against the door.

In physical contact with

The puppy rested its head against a paw.

In contrast and/or comparison with

He stands out against his local classmates.

By the time that (something happened); before

He now gave Mrs Deborah positive orders to take the child to her own bed, and to call up a maid-servant to provide it pap, and other things, against it waked.

As counterbalance to
As protection from

He turned the umbrella against the wind.

In physical opposition to, or in collision with

The rain pounds against the window.

As a charge on
In competition with

The Tigers will play against the Bears this weekend.

If one thing is leaning or pressing against another, it is touching it. She leaned against him On a table pushed against a wall there were bottles of beer and wine. the rain beating against the window panes
{p} in opposition to, contrary to, opposite in place, in provision for
Mgal
prep [touching (Please stand it ~ the wall )] pada [(Dirikanlah itu pada dinding )]
used in reference to payment for a script or property A sum of money is initially paid up front as a down payment towards a final and total sum of money The difference between the two dollar amounts is paid at a later date which is determined in the contract in advance That date could be once the script is finished being written, or after a rewrite is done or a polish, or even at the beginning or ending of the filming of the screenplay (production of the film)
ad opposed to; not agreeing with something
H1: there is a difference
TOK
If something is measured or valued against something else, it is measured or valued by comparing it with the other thing. Our policy has to be judged against a clear test: will it improve the standard of education? The US dollar is down against most foreign currencies today
If something happens or is considered against a particular background of events, it is considered in relation to those events, because those events are relevant to it. The profits rise was achieved against a backdrop of falling metal prices
If you do something against someone's wishes, advice, or orders, you do not do what they want you to do or tell you to do. He discharged himself from hospital against the advice of doctors
up against: see up against the clock: see clock
Abreast; opposite to; facing; towards; as, against the mouth of a river; in this sense often preceded by over
If you discuss a particular set of facts or figures as against another set, you are comparing or contrasting the two sets of facts or figures. Over 50% of divorced men regretted their divorce, as against 25% of women
{e} versus; opposite; leaning on
The odds against something happening are the chances or odds that it will not happen. The odds against him surviving are incredible. Against is also an adverb. What were the odds against?
in opposition or collision with something
in front of something
as a protection from something
If you are against something such as a plan, policy, or system, you think it is wrong, bad, or stupid. Taxes are unpopular -- it is understandable that voters are against them Joan was very much against commencing drug treatment. a march to protest against job losses. Against is also an adverb. The vote for the suspension of the party was 283 in favour with 29 against
In opposition to, whether the opposition is of sentiment or of action; on the other side; counter to; in contrariety to; hence, adverse to; as, against reason; against law; to run a race against time
in a contrary direction to something
If you compete against someone in a game, you try to beat them. The tour will include games against the Australian Barbarians
If you have something against someone or something, you dislike them. Have you got something against women, Les?
If you do something in order to protect yourself against something unpleasant or harmful, you do something which will make its effects on you less serious if it happens. A business needs insurance against risks such as fire and flood
against In addition to the uses shown below, against is used in phrasal verbs such as `come up against', `guard against', and `hold against'
If you take action against a possible future event, you try to prevent it. the fight against crime I must warn you against raising your hopes
in an opposite position
By of before the time that; in preparation for; so as to be ready for the time when
in contact with something
If something is against the law or against the rules, there is a law or a rule which says that you must not do it. It is against the law to detain you against your will for any length of time
close by something
If you are moving against a current, tide, or wind, you are moving in the opposite direction to it. swimming upstream against the current ¡Ù with
in competition with something
If you are moving against a current, tide, or wind, you are moving in the opposite direction to it. swimming upstream against the current with
From an opposite direction so as to strike or come in contact with; in contact with; upon; as, hail beats against the roof
If you take action against someone or something, you try to harm them. Security forces are still using violence against opponents of the government
Anti
agin
by
opposed to
{e} gainst
with

You are either with us, or against us. - You're either with us or you're against us.

You're either with us or against us. - You are either with us, or against us.

agyen
against all odds
Despite seemingly insurmountable opposition or probability

Against all odds the small community college ended up in the NCAA final four.

against the clock
In a time-restricted manner, to meet a deadline, hurriedly, timed
against the collar
in a tight spot
against the grain
To sand or plane a piece of wood parallel or nearly parallel to the fibers such that splinters forming ahead of the tool originate below the cutting surface
against the grain
Unwillingly, reluctantly. It went much against the grain with him, i.e. it was much against his inclination, or against his pluck

Say, you chose him / More after our commandment than as guided / By your own true affections, and that your minds, / Preoccupied with what you rather must do / Than what you should, made you against the grain / To voice him consul: lay the fault on us.''.

against the grain
Contrary to what is expected; especially, of behavior different from what society expects

By going against the grain and going to work nude, you've made yourself a laughing stock.''.

against the law
Illegal, forbidden by law
against the run of play
Contrary to the flow of the game
against time
With urgency, being aware that the time available to do something may be insufficient
against time
Measured relative to a deadline rather than a competitor
against all odds
in spite of the low chances, against the chances
against his will
in opposition to his wishes, forcing him
against nature
against what is natural, against the laws of nature
against one's will
in opposition to one's desire, forcibly, under coercion
against the clock
as fast as possible; before a deadline; "it was a race against the clock"
against the clock
as fast as possible; before a deadline; "it was a race against the clock
against the current
in opposition to the flow (of water, electricity, air, etc.); in opposition to what is acceptable behavior, non-conformist, individualistic
against the grain
in opposition to the flow (of wood, meat, etc.); in opposition to what is natural
against the law
in opposition to the law, illegal
against the rules
in opposition to the rules, illegal, not allowed
against the wind
in opposition to the direction towards which the wind is blowing
against the world
opposed to everything, against all
against time
racing to get something done before it is too late
against traffic
against the current of traffic, in the opposite direction, against the stream
beat one's head against a stone wall
to waste effort on a futile project
cried out against
Simple past tense and past participle of cry out against
cries out against
Third-person singular simple present indicative form of cry out against
crime against humanity
A large-scale persecution of or atrocity against a body of people
crime against nature
Any of various sexual deviations that, at one time or another, have been considered to be so unnatural as to be illegal
crying out against
Present participle of cry out against
dead against
Unequivocally and intransigently opposed to

The person who was most dead against playing the game was Stuart,” says Mick. “But he’s definitely a lot more relaxed about it these days.”.

dead set against
Completely opposed, with no possibility of a change of mind

I am dead set against letting the dog sleep in anyone's bedroom.

give against
to impinge against something
give against
to attack or assault someone or something
go against the grain
To defy convention; to do something in a manner that is unusual or out of the ordinary

His method certainly goes against the grain, but it is unquestionably effective.

hope against hope
To continue to hope, even when what is hoped for seems unlikely or impossible
inveigh against
To declaim against, to rail against

The artificial life against which we inveighed. — Nathaniel Hawthorne.

make against
To contradict; to defeat; to refute; to work against

I must take more exercise than I have done for time past—it will make against my Studies but it is better to have health to preach what I now know ... than to know more and not be able to preach at all.

pit against
to set someone in opposition to someone else
play both ends against the middle
Alternative form of play both sides against the middle
play both sides against the middle
To manipulate competitors to the benefit of the manipulator

Some of the lesser Democrats, especially in the remoter reaches of the Bible country, have the same yearning, but they are not as numerous as the Republicans, all of whom have been greatly embarrassed by Dr. Hoover's laborious efforts to play both sides against the middle.

play one against another
To manipulate two persons into competing against one another in a way that benefits the person carrying out the manipulation
ran up against
Simple past of run up against
rub up against
To touch another person with one's body in a sexually stimulating manner

Now men, I have rubbed up against a few men in my time, but women?.

rub up against
Of pets. To touch a person's body in a friendly manner, seeking attention

Tibbles, the cat, rubbed up against my leg, asking for a piece of my cheese.

rub up against
To touch something with one's body

She accidentally rubbed up against the painted door and got green paint on her blouse.

rule against perpetuities
The rule that prevents a testator or other transferor of property from controlling further transfer of his property more than twenty-one years after the death of anyone alive at the time of the original transfer who may have some interest in the transfer
rule against perpetuities
Any rule that prevents a testator or other transferor of property from controlling further transfer of his property beyond a certain length of time
rules against perpetuities
plural form of rule against perpetuities
run up against
Begin to encounter problems with someone or something

The latest model has run up against the limits of its technical capacity.

running up against
Present participle of run up against
runs up against
Third-person singular simple present indicative form of run up against
stand up against
To defy or challenge someone

In those times there shall many stand up against the king of the south: also the children of the violent among your people shall lift themselves up to establish the vision; but they shall fall.

take against
He took against me when I was promoted over him
take against
To stop liking someone. Become unfriendly
turn against
To set against or in opposition to something

She turned him against his friends.

turn against
To use to the disadvantage or injury of

They turned their arms against their former allies.

turn against
To rebel or oppose to something formerly supported

They turned against their leader.

turned against
Past participle of turn against
turned against
Simple past of turn against
turning against
Present participle of turn against
turns against
Third-person singular simple present indicative form of turn against
up against
In contact with, abutting

If the tree grows up against the garden wall then either the tree will be crowded and stunted or the wall will be pushed out.

up against
Facing; challenging, or opposing

If you try to change the school schedule like that, you'll be up against legions of angry parents.

up against it
In a very difficult position
up against the wall
Trapped, cornered; discommoded, discomfited; in a quandary

The IRS had me up against the wall.

stand against
oppose, rise against
a house divided against itself cannot stand
(Muhasebe) If the members of a group fight each other, the group will disintegrate. (Often the group under discussion is a family.)
play someone against someone else
Cause someone to dispute with someone else. •
up against the wall
(Ev ile ilgili) there is a lot of work to do and it is likely very difficult to achieve a goal
up against the wall
(Ev ile ilgili) in serious difficulties
be against
oppose, be opposed to
against

  Расстановка переносов

  a·gainst

  Турецкое произношение

  ıgenst

  Антонимы

  for, with

  Произношение

  /əˈgenst/ /əˈɡɛnst/

  Этимология

  [ &-'gen(t)st, -'gin(t)st, - ] (preposition.) 13th century. Formed from Middle English agenes, againes "in opposition to", a southern variant of agen, or directly from again, eitherway with adverbial genitive singular ending -es; the parasitic -t was added circa 1350, probably by confusion with the superlative ending -est.

  Общие Словосочетания

  against to, against all odds

  Видео

  ... some fraction succeed without using Creative Commons, but they're rounding errors against ...
  ... the scaffold dangles, you get control and power to secure yourself against people who ...

  Слово дня

  guesstimate
Избранное