(line)

listen to the pronunciation of (line)
Английский Язык - Турецкий язык

Определение (line) в Английский Язык Турецкий язык словарь

fishing line
olta

Balıkçı oltayı suya fırlattı. - The fisherman cast the fishing line into the water.

line up
sıralanmak
line
{i} halat

Tekne kısa bir halatla bağlıydı. - The boat was tied with a short line.

off line
çevrimdışı
line
{i} hiza
drop a line
Bkz. drop someone a line
lay one's life on the line
(Ev ile ilgili) Hayatını bir şey ya da kişi için riske atmak
palm line
Avuçiçindeki çizgi
reach the end of the line
Yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmek
sail of the line
kalyon
line
{i} hat

Tom'un grev hattını geçecek cesareti olduğundan şüpheliyim. - I doubt that Tom has the courage to cross the picket line.

Ben onu aramaya çalıştım, ama hat meşguldü. - I tried to call him up, but the line was busy.

assembly line
montaj hattı

Montaj hattı üzerinde çalışırken, Tom'un parmakları mahvoldu. - Tom's fingers got smashed while working on the assembly line.

in line with
ile aynı doğrultuda
intersecting line
kesişen doğru
line
doğru çizgi,v.çiz: n.çizgi
line
{i} satır

Tom satır aralarını okumada çok iyi değildi. - Tom wasn't very good at reading between the lines.

Bana iki satır yazmayı ihmal etmeyin. - Be sure to drop me a line.

line
{f} doldurmak
line of business
(Ticaret) iş alanı
on the line
telefonda olmak
on the line
telefonla konuşmak
phone line
telefon hattı
the bottom line
(deyim) gercek sonuc/bir isin sonu;odenmesi gereken bir miktar para
the bottom line
{k} en önemli şey
trend line
eğim çizgisi
assembly line
seri üretim hattı
auxiliary line
(Bilgisayar) yardımcı çizgi
be in line with
(deyim) çoğunluğa uymak
be in line with
(deyim) genel kararlara uymak
be in the line of fire
(deyim) ateşle oynamak
bolo line
(Askeri,Denizbilim) el incesi
border line
(Bilgisayar) kenarlık satırı
bottom line
alt çizgi

Sanırım alt çizgi budur. - I think that's the bottom line.

bring into line
(deyim) haddini bildirmek
cell line
(Denizbilim) göze soyçizgisi
center line
aks
condition line
sahip olduğu durum çizgisi
connecting line
(Bilgisayar) bağlantı çizgisi
consumption possibility line
(Ticaret) tüketim olanakları doğrusu
contour line
(Askeri) eş yükselti eğrisi
contour line
(Askeri) çizgisi
control line
(Askeri) ateş emniyet hattı
curved line
eğri
dead line
(Biyokimya) sönüm çizgisi
dedicated line
(Bilgisayar) adanmış hat
dedicated line
(Askeri) tahsisli hat
delivery line
(Otomotiv) besleme hattı
delivery line
çıkış devresi
desire line
istek hattı
dimension line
boyut çizgisi
distribution line
(Elektrik, Elektronik,Teknik) dağıtım hattı
distribution line
ana hat
dividing line
(Askeri) ara hattı
dock line
(Bilgisayar) hat tak
dotted line recorder
noktalı kaydedici
drop line
(Bilgisayar) başlık satırı
drop line
(Bilgisayar) çıkma hat
due line
(Ticaret) vade tarihi
extended real line
(Matematik) genişletilmiş gerçek doğru
extended real line
(Matematik) genişletilmiş gerçel doğru
external line
dış hat
feature line overlap
(Askeri) arazi şekline göre bindirme
field line
(Bilgisayar,İnşaat) alan çizgisi
fire line
(Askeri) atış hattı
fold line
(Matbaacılık, Basımcılık) kat izi
force line
kuvvet çizgisi
fuel line
yakıt hattı
geodesic line
(Matematik) jeodezik çizgi
ghost line
(Bilgisayar) hayalet çizgi
hard line
çok az
hip line
(Tekstil) basen hattı
hold the line
(Askeri) safı bozmamak
idle line
(Bilgisayar,Teknik) boş hat
improvement line
(İnşaat) imar doğrultusu
in line for
-e aday
in line with
(Konuşma Dili) uyumlu

Tüm kurallar şirket politikasıyla uyumlu olmalı. - All of the rules must be in line with company policy.

Senin planın bizim politikamızla uyumlu değil. - Your plan is not in line with our policy.

in line with
(Konuşma Dili) bağdaşan
incoming line circuit
(Bilgisayar,Teknik) geliş hattı devresi
influence line
tesir hattı
join line
(Bilgisayar) birleşme çizgisi
lateral line
(Hayvan Bilim, Zooloji) yan çizgi
lateral line
(Spor,Denizbilim) yanal çizgi
lay on the line
(deyim) riske sokmak
ledger line
(Muzik) ek çizgi
life line
(Askeri) can halatı
line
ümit
line
(Ticaret) çeşit
line
istiva hattı
line
sıralamak
line
çizgi çekmek
line
ton
line
çizgilerle göstermek
line
içini kaplamak
line
itaatsiz

Tom'un itaatsiz olduğunu düşünüyorum. - I think Tom was out of line.

line
(Argo) kokain
line
martaval
line

Planın iyi görünüyor fakat asıl önemli olan şu: bize daha çok iş getirir mi? - Your plan sounds good, but the bottom line is: will it bring us more business?

Hangi iş dalındasınız? - What line of work are you in?

line
(Argo) kandırıcı sözler
line art
(Bilgisayar) hassas
line bps
(Bilgisayar) hat hızı bit/sn
line hit
(Bilgisayar) hat vurgunu
line in
(Askeri) namlu içinden nişan almak
line in
(Bilgisayar) giriş
line in
(Bilgisayar) hat girişi
line in use
(Bilgisayar) hat kullanımda
line of business
(Ticaret) ticaret branşı
line of conduct
eda
line of conduct
hal
line of destiny
Avuç içindeki kader çizgisi
line of fate
Avuç içindeki kader çizgisi
line of longitude
(Askeri) boylam
line of saturn
Avuç içindeki kader çizgisi
line of sight
gözlem hattı
line out
(Bilgisayar) hat çıkışı
line up
(Bilgisayar) çizgi yukarı
line up
ip
line up
sıraya dizmek
line up
saf
line up
sıraya sokmak
line up
dizilmek
line up
kılavuzluk
line up
(Spor) diziliş
line up !
sıraya gir
line width
(Bilgisayar) satır genişliği
line/cd
(Bilgisayar) hat/cd
log line
(Askeri) parakete
loss line
kayıplı hat
main line
başlıca demiryolu hattı
main line
ana boru
middle line
(Spor) orta çizgi
mooring line
(Askeri) palamar
neat line
(İnşaat) hafriyat sınırı
observing line
(Askeri) gözetleme hattı
off line
(Bilgisayar) kapalı
off line operation
çevrimdışı işletim
on a line
aynı hizada
on line
bağlantılı
on line
onlayn
on the line
sırada
on the line
çizgide
on the line
telefonda

Telefonda sizin için bir Bay Kimura var. - There is a Mr. Kimura on the line for you.

Tom'a telefonda sahibim. - I have Tom on the line.

party line
paylaşılan hat
per line
(Bilgisayar) her satır
perpendicular line
(Matematik) dik doğru
phase line
faz hattı
phase line
(Askeri) safha hattı
pick up line
karşı cinsi tavlama sözleri
pitch line
(İnşaat) merdiven eğim çizgisi
pitch line
(İnşaat) eğim çizgisi (merdiven)
plimsoll line
(Askeri) kana rakamları
plimsoll line
(Askeri) gemi sigorta çizgisi
plumb line
çekül doğrusu
power line
(Elektrik, Elektronik) elektrik kablosu
principal line
(Askeri) fotoğraf esas hattı
print line
(Bilgisayar) baskı çizgisi
print line
(Bilgisayar) baskı satırı
production line
(Ticaret) seri imalat bandı
radial line plot
(Askeri) radyal tersim
regression line
bağlanım çizgisi
regression line
(Bilgisayar) bağlanım doğrusu
return line
dönüş hattı
rule a line
(Kitap) çizgi çizmek
same line
(Bilgisayar) aynı satır
scale line
(Bilgisayar) ölçek çizgisi
shielded line pair
ekranlı hat çifti
ship of the line
kalyon
shroud line
(Askeri) paraşüt kordonu
skip a line
satır atlamak
slant line
taksim işareti
slope line
yamaç çizgisi
slope of a line
(Ticaret) bir doğrunun eğimi
snow line
(Meteoroloji,Teknik) kar hattı
stream line
akım hattı
stream line
akım çizgisi
sweep line
(Denizbilim) halat
switched line
(Bilgisayar) anahtarlanmış hat
switched line
(Bilgisayar) aktarmalı hat
tapped delay line
prizli gecikme hattı
tapped delay line
dallı gecikme hattı
terminated line
sonlandırılmış hat
tie line
santrallarası hat
traffic line
(Askeri) trafik yasak hattı
wrong line
yanlış satır
yellow line
sarı çizgi
frontage
bina cephesi
line by line
satır satır
line by line hectography
satır satır hectography
line for line
(deyim) Tam anlamı ile, satırı satırına
line to line voltage
line hat gerilimi
frontage
{i} ön cephe
frontage
(Askeri) CEPHE GENİŞLİĞİ: Bir düzen dahilindeki bir unsur tarafından işgal edilen veya muharebede bir birlik tarafından tutulan bir yandan bir yana saha
frontage
(Askeri) Cephe (derinliğine)
frontage
{i} bina ile yol arasındaki arsa
frontage
{i} cephe uzunluğu
frontage
{i} binanın cephesi; arsanın sokağa/denize/göle/nehre bakan tarafı
Английский Язык - Английский Язык
frontage
A-line
Any article of clothing with the A-line silhouette
A-line
Having a silhouette that replicates the letter A by flaring out from the top, like a funnel, narrow and fitted at the neck and shoulders, skimming the hips and widening toward the bottom, with little or no shaping or seaming at the waist
Asymmetric Digital Subscriber Line
A communications system (or part thereof) characterised by moderately high speeds, different in each direction
DEW line
The Distant Early Warning Line, a series of radar stations, located north of the Arctic Circle and extending from Alaska to Baffin Island, operated by American and Canadian authorities from the late 1950s to the early 1990s to help protect North America by detecting incoming hostile missiles and aircraft
Fraunhofer line
any of a series of dark lines in the solar spectrum; due to the absorption of light by atoms and molecules in the Sun's atmosphere
Gunter's line
A logarithmic line on Gunter's scale, used for performing the multiplication and division of numbers mechanically by the dividers
International Date Line
An imaginary line on the Earth's surface at 180° longitude, mostly through the Pacific Ocean, to the east of which the calendar date is one day earlier than to the west
International Load Line
a mark on the hull of a merchant ship to show the waterline under specified conditions. The line shows the maximum capacity load the ship may carry
Marcus Bains line
A line drawn in an appointment book representing the current time of day
Mason-Dixon Line
The boundary line between Pennsylvania and Maryland, as run before the Revolution (1764-1767) by two English astronomers named Charles Mason and Jeremiah Dixon
Mason-Dixon Line
The boundary between the free and slave states at the time of the American Civil War
Mendoza line
A .200 batting average, which is around the minimum batting average a player with strong defensive skills can have and still stay in the major leagues. Named for Mario Mendoza

His recent slump has put him perilously close to the Mendoza Line; he may be headed to AAA soon.

Mendoza line
The line dividing acceptable mediocrity from unacceptable mediocrity

The division's sales figures this quarter are close to the Mendoza Line.

Plimsoll line
properly the International Load Line, a mark on the hull of a merchant ship to show the waterline under specified conditions. The line shows the maximum capacity load the ship may carry
absorption line
a spectral line that corresponds to the absorption of electromagnetic radiation at a specific wavelength; the pattern of such lines is characteristic of specific atoms or molecules in the path of the radiation
across the line
Describing the action of a batsman in moving the bat in a direction lateral to that of the incoming ball
agonic line
A line on a chart or map joining points of zero magnetic declination
anchor line
A very heavy rope or chain by which a ship's anchor is hoisted
assembly line
A system of workers and machinery in which a product is assembled in a series of consecutive operations; typically the product is attached to a continuously moving belt
back line
Collectively, the defenders of a team
bar line
A symbol in musical notation used to separate two measures, extended to connect the upper and lower staffs of a grand staff
battle line
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
battle line
The notional line on either side of which opposing forces are arrayed
baulk line
The line at the baulk end of a snooker table, upon which the green, yellow and brown balls are initially placed
bikini line
that part of a woman's pubic region not covered by a swimsuit; normally shaved or waxed free of pubic hair
blue line
The line that separates an attacking zone or defending zone from the neutral zone
bottom line
The final balance; the amount of money or profit left after everything has been tallied
bottom line
The summary or result; the most important information; the upshot; the net-net

The bottom line is that there simply are not enough hours in the day to finish all there is to do.

bottom of the line
The worst, the most lackluster, or lowest quality currently on the market, especially among selections in a product line
branch line
A secondary railroad route or one subsidiary to a railroad's main lines
bread-line
Attributive form of bread line

bread-line pauperdom.

bright line
A clear distinction in the context of a legal or moral judgment

In these situations, there is no bright line between aggressive play and outright cheating.

bright-line rule
A clearly defined rule or standard, comprised of objective factors, which leaves little or no room for varying interpretation
bright-line rule
A clear-cut, easy to make decision
bulkhead line
A line in a navigable waterway established by the U.S. Army Corps of Engineers, beyond which solid fill is not permitted
capital market line
A line representing the relationship between expected return and standard deviation
cell line
A biological tissue or group of individual cells that are genetically identical as a result of dividing mitotically from a single progenitor cell
chalk line
A line made on a surface by snapping a taut string or cord dusted with colored chalk
chorus line
A line of performers in a revue or other show, dancing in unison
command line
The text prompt presented to the user in a command line interface
command line
A shell, a command line interface; usually used with the definite article

Type the following at the command line: du -s -h.

command line interface
A user interface in which the user interacts with the computer through lines of text instead of graphical images. Abbreviated as CLI
command line interfaces
plural form of command line interface
command-line interpreter
a computer program that reads lines of text entered by a user and interprets them in the context of a given operating system or programming language
contour line
A line on a map through points of equal elevation, often height above sea level
credit line
A line of credit
credit line
A line of printed text attached to written material, an image, illustration, or the like, which identifies the author, photographer, or other source

Diagrams for ten systems not listed in the table are given, mostly without any credit line or reference in the text or in the legend.

cross the line
To overstep a boundary, rule, or limit; to go too far or do something unacceptable

I can tolerate a lot, but they really crossed the line when they broke the window.

cross the line
To cross the equator, as a vessel at sea
crossing the line
A ceremony performed onboard ship when members of the crew or passengers cross the equator for the first time
cut line
A line on the front wall, above which the ball must hit for a serve
datum line
A fixed, measurable line, used as a reference from which angular or linear measurements are taken
desire line
A path that pedestrians take informally, rather than taking a sidewalk or set route; e.g. a well-worn ribbon of dirt that one sees cutting across a patch of grass, or paths in the snow

In areas with no sidewalks, beaten-down paths in the grass, known as desire lines in planning-speak, indicate yearning, said John La Plante, the chief traffic engineer for T. Y. Lin International, an engineering firm.

digital subscriber line
A family of technologies that provides digital data transmission over the wires of a local telephone network. Often, this notion is used for the Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL), the most commonly installed technical variety of DSL
domination line
A telephone line in which a man or a woman calls to be dominated by the opposite sex
dotted bar line
A symbol in musical notation used to subdivide long measures into shorter segments for ease of reading
double bar line
A symbol in musical notation used to separate two sections or phrases of music, and to start and end a musical piece
double yellow line
A pair of yellow lines painted along the middle of a road to show that traffic should not cross into the oncoming lane

Hutchison observed the Buick cross the double yellow line to pass a car at the bottom of a dip.

double yellow line
A pair of yellow lines painted at the side of a road to show that parking is not permitted at any time

When he reached the street Claber and the girl were crossing the road to a Mercedes coupé, parked on a double yellow line.

down line
A railway line on which trains travel away from a major terminus

The number of down-trains daily is fifty-one, and up-trains fifty; the ropes, therefore, travel 155.25 miles on the up-line, and 158.35 miles on the down-line, or altogether 313.60 miles daily.

down the line
Further along, in terms of time or progress

They decided to save money by using the cheapest components available, but down the line they ran into problems with reliability.

down-line
Describing a lower level in a hierarchical management structure
down-line
Alternative spelling of down line

The number of down-trains daily is fifty-one, and up-trains fifty; the ropes, therefore, travel 155.25 miles on the up-line, and 158.35 miles on the down-line, or altogether 313.60 miles daily.

draw a line in the sand
To create an artificial boundary between two places to divide two or more people from each other

After having been on the deserted island for the past three months, the survivors were getting angry with each other and decided to draw a line in the sand to indicate where the first group and the second group could live.

draw a line in the sand
To make a clear distinction between two different things

We often talk about a drawing a line in the sand between freedom of speech and defamation.

draw a line in the sand
To indicate the level at which something is unacceptable

After hearing about the drunk and disorderly behaviour at the military base, the commander drew a line in the sand to prevent unauthorised personnel from gaining access.

draw the line
To set a boundary, rule, or limit, especially on what one will tolerate

I don't mind if they have some fun, but I draw the line at anything that might harm others.

drip line
The area defined by the outermost circumference of a tree canopy from where water drips onto the ground

Be particularly careful applying within the drip line of trees and other ornamental species.

drop a line
Write and send (someone) a note or telegram

If you get a chance, drop me a line when you arrive in Cairo.

emission line
A spectral line resulting from the emission of electromagnetic radiation from an atom or other species as it decays from an excited state to one of lower energy
end of the line
Final cessation or discontinuance of a process, institution, or person, especially one which has existed for a considerable period of time; death

Gyanendra's 269-year-old Shah dynasty has reached the end of the line.

end of the line
The termination point of a railway or similar transportation system

Sometimes she took the cable car to the end of the line, then walked to the Presidio.

fall in line
To submit to the rules of a higher authority; obey; conform

I won't grow up, I won't fall in line.

fall line
The imaginary line downhill that something falling downhill would naturally follow
fall line
A line marking a boundary between an upland region and a plane; sometimes marked by a series of waterfalls on rivers that cross it
fault line
A minor split (in public opinion etc) that may develop into something larger
fault line
The line formed by the intersection of the plane of a fault with the surface of the Earth
fault-line
Alternative spelling of fault line
field line
A line of constant strength in a field
fine line
A difference, albeit vague and difficult to discern

There's a fine line between fishing and just standing on the shore like an idiot. - Steven Wright.

finish line
A line marking the end of a race

The five exhausted runners crossed the finish line one after the other.

finish line
The end of a process
finishing line
Alternative form of finish line
firing line
The line from which soldiers fire their weapons at a target; especially the front line of troops in a battle
firing line
The vanguard of an activity
first line manager
First-line managers of retail sales workers supervise the employees in the different specialty departments, such as produce, meat, and bakery. These managers train employees and schedule their hours; oversee ordering, inspection, pricing, and inventory of goods; monitor sales activity; and make reports to store managers
fishing line
A cord or line where the hook or lure is attached
flight line
The area of an airfield where aircraft may be parked and serviced, including hangars, but not including taxiways or runways
flight line
The precise movement of a civil photogrammetric aircraft along a predetermined course at a predetermined altitude during the actual photographic run
fog line
The boundary of a body of air, contacting the earths surface, that has fallen below the dew point and usually contains fog
fog line
: The point in the stack descending into a portion of the program where there is no available source code, thus making debugging much more difficult. Most notably, the transition into proprietary code in a closed-source operating system
fog line
A line painted on a road (usually bright white) that marks the edge of the legally drivable portion
foul line
A line between the lane and the approach, which the bowler must not cross
foul line
One of the two lines on the edge of a field marking the area inside which a fair ball may be hit
foul line
A line from which a player takes a free throw
free-throw line
A line parallel to the baseline, fifteen feet from the plane of the backboard
front line
The site of interaction with outsiders, such as customers
front line
A front, or a boundary between opposing positions
front line
A site of a conflict, effort, or controversial matter of any kind
front line
attack, collectively the attackers or forwards
front line
A low level
front-line
Alternative spelling of front line
gain line
an imaginary line running across the pitch perpendicular to the touchline and passing through the breakdown or set piece. The subsequent phase is said to have passed "over the gain line" if the gain line at the subsequent breakdown is in front of the last, or "behind the gain line" if it is behind
give a person line
to allow a person more or less liberty until it is convenient to stop or check him/her, like a hooked fish that swims away with the line
goal line
part of a vertical plane separating an end zone from the field of play when the ball is touched or is in player possession. The plane extends beyond the sidelines. A team’s goal line is that which it is defending
goal line
the boundary of the field that runs along its width at each end, and across the front of the goal
goal line
the red line that runs across the rink and the front of the goal
green line
A grammar error in a word processing application
guy line
A rope or cable (a line) used to restrain the motion of something. As a cable used to prevent a mast from falling over
half-court line
The line parallel to the end lines and midway between them
half-line
ray; a line extending indefinitely in one direction from a point
hard line
A firm stance or policy on which one will not compromise
head line
A line on the palm of the hand from between the thumb and index finger moving across the palm. supposed to indicate, by its form or position, one's mentality
heart line
A line on the palm of the hand from below the index finger to below the pinky, supposed to indicate, by its form or position, one's love life
high line
The target area above the opponent's midriff
hog line
The line which the stone must completely cross to be considered in play
hog line
The line before which the thrower must let go of the rock during delivery
hog line violation
The failure to release a stone before crossing the near hog line
hook, line and sinker
Completely; (of belief or acceptance) naively or unquestioningly

I told him you were just a friend, and he fell for it hook, line and sinker.

hydrogen line
a spectral line of atomic hydrogen having a wavelength of about 21cm; used extensively in radio astronomy
implied line
a line in an artwork that is not physically there but suggested by points in the artwork
in line
On a queue; waiting one's turn for something

I'm waiting in line at the bakery.

in line
Positioned in a straight line

Please stand in line for the pledge of allegiance.

in line
To assume a position in the future

He's in line to be the next champion.

in line
Suitable or appropriate; keeping with expectations, norms, ideals, or rules

rescues are usually organized by local garden clubs, but before you grab your shovel and head for the door, check with local government agencies to make sure you're in line with regulations. — Garden Superheroes, Garden Gate, Jan/Feb 2006, Issue 67, p.45.

in-line
Inserted in the flow of a text
in-line
Being of a different type written in the body of a program, as assembly language code within BBC BASIC
in-line
Consisting of parts arranged in a single line
in-line expansion
The replacement by a compiler of a function call with a copy of the entire function body, sometimes used as an optimization
in-line expansions
plural form of in-line expansion
in-line skate
A rollerblade: a roller skate with all wheels aligned in a single row along the sole for greater speed and maneuverability
in-line skater
A skater who uses in-line skates
in-line skates
plural form of in-line skate
in-line skating
Skating using in-line skates
isogonic line
A line on a chart or map showing points of constant magnetic declination
k-line
The line in an IRCd configuration file that records the hostname of a banned user
k-line
To ban a user from a server
lash line
area of the eyelid containing the roots of the eyelashes
lateral line
a sense organ of a fish running lengthwise down each of its sides from the vicinity of the operculum to the base of the tail, used to detect movement and vibration in the surrounding water
lay it on the line
To state something, for example an ultimatum, strongly and clearly
lease line
The limit of the tenant space, either physically demarcated (by a demising partition or demising wall) or imaginary, controlled by the tenant of a leased, typically retail space, in a multi-tenant establishment, such as a mall
ledger line
A musical notation to inscribe notes outside the lines and spaces of the regular musical staffs; a line slightly longer than the note is drawn parallel to the staff, above or below, spaced at the same distances as the notes within the staff
leech line
A line for tightening the leech of a triangular mainsail to prevent it from fluttering
leger line
A musical notation to inscribe notes outside the lines and spaces of the regular musical staffs; a line slightly longer than the note is drawn parallel to the staff, above or below, spaced at the same distances as the notes within the staff
ley line
supposed alignments of ancient geographical places such as megaliths
line
Course of conduct, thought, occupation, or policy; method of argument; department of industry, trade, or intellectual activity

Can we this quote? He is uncommonly powerful in his own line, but it is not the line of a first-rate man. — Coleridge.

line
The position in which the fencers hold their swords

Thus, for example, in the line of Quarte, the direct thrust is parried by dropping the point under the adversary's blade and circling upwards, throwing off the attack in the opposite line (that of Tierce), and upon the direct thrust in the line of Tierce, by a similar action throwing off the attack in the opposite line (that of Quarte).

line
To represent by lines; to delineate; to portray

All the pictures fairest lined Are but black to Rosalind.

line
To mark with a line or lines, to cover with lines

to line a copy book.

line
To hit a line drive; to hit a line drive which is caught for an out. Compare fly and ground
line
Alternative name for a maxwell, a unit of magnetic flux

A magnetic flux is said to have a density of one line per square centimeter when it exerts on a unit north pole a force of one dyne.

line
Of a dog: to copulate with

Pliny states that the inhabitants of India take pleasure in having their dog bitches lined by the wild tigers, and to facilitate this union, they are in the habit of tieing them when in heat out in the woods, so that the male tigers may visit them.

line
A number of shares taken by a jobber
line
To reinforce (the back of a book) with glue and glued scrap material such as fabric or paper

Then again line the back, again bringing the paper a little further in than the second lining, and repeat the operation according to what you think the weight and size of the book demands in extra strength,.

line
A rope, cord, string, or thread, of any thickness

firefighting A hose.

line
Proper relative position or adjustment (of parts, not as to design or proportion, but with reference to smooth working)

the engine is in line / out of line.

line
That which was measured by a line, as a field or any piece of land set apart; hence, allotted place of abode

Can we this quote? The lines are fallen unto me in pleasant places; yes. I have a goodly heritage. — Ps. xvi. 6.

line
The products or services sold by a business, or by extension, the business itself

A ship of the line.

line
The regular infantry of an army, as distinguished from militia, guards, volunteer corps, cavalry, artillery, etc
line
A path through two or more points (compare ‘segment’); a continuous mark, including as made by a pen; any path, curved or straight

cricket The horizontal path of a ball towards the batsman (see also length).

line
A series or succession of ancestors or descendants of a given person; a family or race; compare lineage

he rest of the history of the Old Testament derives the succession of the line of David to the Captivity, of which line was to spring the restorer of the kingdom of God.

line
To read or repeat line by line

to line out a hymn.

line
To place (objects) into a line (usually used with "up"); to form into a line; to align

to line troops.

line
To place persons or things along the side of for security or defense; to strengthen by adding; to fortify

Line and new repair our towns of war With men of courage and with means defendant.

line
A small portion or serving (of a powdery illegal drug)

Snorting it was a much slower blast off and a longer less intense buzz, that was much easier to function on. A few minutes after you snort a line you can feel the niacin rush coming up your back and washing over your head,.

line
The exterior limit of a figure or territory: a boundary, contour, or outline; a demarcation

Eden stretchd her Line / From Auran Eastward to the Royal Towrs / Of great Seleucia,.

line
A measure of length:

equal to one fortieth of an inch.

line
To fill or supply (something), as a purse with money

to line the shelves.

line
To form a line along

Knee-high garden lamps lined the path; Jim was careful to stay in their pools. Assuming he was being watched, the last thing he wanted to do was give them any reason to chase after him in the dark.

line
A small amount of text. Specifically:

Don't feed me a line!.

line
To form or enter into a line
line
Flax; linen, particularly the longer fiber of flax

Can we this quote? Garments made of line. — Spenser.

line
The batter’s box
line
A threadlike crease or wrinkle marking the face, hand, or body; hence, a characteristic mark

Tangled up in blue.

line
The official, stated position (or set of positions) of an individual or group, particularly a political or religious faction

Can we this quote? Their line is gone out through all the earth. — Ps. xix. 4.

line
Direction, path

the line of sight or the line of vision.

line
A more-or-less straight sequence of people, objects, etc., either arranged as a queue or column and often waiting to be processed or dealt with, or arranged abreast of one another in a row (and contrasted with a column), as in a military formation. thumb|right|350px|Painting of Prussian Infantry attacking in lines during the [[w: Battle of Hohenfriedberg|Battle of Hohenfriedberg.]]

A band of brothers gathering round me, made, / Although unarmed, a steadfast front, now the line / Of war extended, to our rallying cry / As myriads flocked in love and brotherhood to die.

line
A letter, a written form of communication

Drop me a line.

line
The wire connecting one telegraphic station with another, a telephone or internet cable between two points: a telephone or network connection

Please speak up, the line is very faint.

line
To cover the inner surface of (something), originally especially with linen

paintings lined the walls of the cavernous dining room.

line
Lineament; feature; figure (of one's body)

I mean, the lines of my body are as well drawn as his.

line
A connected series of public conveyances, as a roadbed or railway track; and hence, an established arrangement for forwarding merchandise, etc

an express line.

line
A trench or rampart, or the non-physical demarcation of the extent of the territory occupied by specified forces

This description of the old front line, as it was when the Battle of the Somme began, may some day be of use. It is hoped that this description of the line will be followed by an account of our people's share in the battle.

line and length
the line and length of a ball considered as a whole, especially that of a group of a particular bowler's balls
line art
Images that consist of distinct straight and curved lines placed against a (usually plain) background, without gradations in shade (darkness) or hue (color)
line art
Artwork to be reproduced with one solid colour. Contrasted with artwork having tone or shading (halftones), or full colour (colour separations)
line bees
to track wild bees to their nest by following their line of flight
line break
A point in writing where text that would normally continue on the same line starts at the beginning of a new line
line break
A character indicating that subsequent characters should appear on a separate line of text; newline, line feed
line break
a break made through the opposition's defensive line
line breaks
plural form of line break
line breeding
Breeding by a certain family line of descent, especially in the selection of the dam or mother
line code
a code chosen for use within a communications system for transmission purposes
line conch
a spiral marine shell (Fasciolaria distans), of Florida and the West Indies, marked by narrow, dark, revolving lines
line conches
plural form of line conch
line dance
A dance in where a group of people perform the same dance while in a line
line dances
plural form of line dance
line drive
A batted ball hit hard enough and low enough that it appears to travel in a relatively straight line

The line drive went straight into the shortstop's glove.

line drives
plural form of line drive
line engraving
A picture produced by printing from such an engraving
line engraving
Engraving in which the effects are produced by lines of different width and closeness, cut with the burin upon copper or similar material; also, a plate so engraved
line feed
The character (0x0a in ASCII) which advances the paper by one line in a teletype or printer, or moves the cursor to the next line on a display
line feed
On a typewriter, the action of the carriage roller to push the page up one, two or one and a half lines (as set elsewhere) when executing a carriage return
line feed
To advance the page one line at a time, particularly in rapid succession
line function
Any primary business function that would affect customers or profits if interrupted
line in the sand
a defining moment, a cutoff point
line integral
An integral the domain of whose integrand is a curve
line integrals
plural form of line integral
line item
An item of revenue or expenditure in a budget or other financial statement or report
line item
A budget appropriation
line item
An item appearing on a single line in any schedule of information
line items
plural form of line item
line manager
The manager who is directly responsible for an employee
line managers
plural form of line manager
line noise
Source code or a programming language that is terse and illegible. Write-only code or a write-only language

In short, Perl doesn't write illegible Perl, people do. If you can stop yourself being one of them, we can agree that Perl's reputation for looking like line noise is no more than a myth.

line noise
Spurious characters due to signal noise in a communications link
line noise
Data that looks random, as when outputting a binary file literally
line of battle
The line or arrangement formed by vessels of war in an engagement
line of battle
The position of troops drawn up in their usual order without any determined maneuver
Турецкий язык - Английский Язык

Определение (line) в Турецкий язык Английский Язык словарь

dual in-line memory module
(Kısaltma) dimm
(line)

    Видео

    ... the coming decades. There's no easy answer I have, no bright line, for when users or ...
    ... illegal immigration. There are 4 million people who are waiting in line to get here legally. ...

    Слово дня

    guesstimate
Избранное