restrain one's emotions, conquer one's feelings

listen to the pronunciation of restrain one's emotions, conquer one's feelings
İngilizce - Türkçe

restrain one's emotions, conquer one's feelings teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

bottle up
sıkıştır
bottle up
dışa vurmamak
bottle up
içine atmak
bottle up
kuşatmak
bottle up
gizlemek
bottle up
frenlemek
bottle up
bastırmak
bottle up
sıkıştırmak
İngilizce - İngilizce
bottle up
restrain one's emotions, conquer one's feelings