psychiatrist, shrink

listen to the pronunciation of psychiatrist, shrink
İngilizce - Türkçe
ruh doktoru
psychiatrist, shrink