potexcitation syndrome

listen to the pronunciation of potexcitation syndrome
İngilizce - Türkçe
(Tıp) post eksitasyon sendromu
potexcitation syndrome