poor person

listen to the pronunciation of poor person
İngilizce - Türkçe
yoksul
fakir
(deyim) fakir fukara
gariban
fukara
poor fellow
adamcık
poor kid
çocukcağız
poor man
adamcağız
poor boy
zavallı çocuk

Zavallı çocuk araba tarafından yere yıkıldı. - The poor boy was knocked down by a car.

Zavallı çocuk ne yapacağını bilmiyordu. - The poor boy was at a loss what to do.

Poor fellow
Vah zavallı!
poor fellow
zavallı adam
poor fellow
adamcağız
İngilizce - İngilizce
a person with few or no possessions
poor boy
A submarine sandwich
poor boy
a sandwich made with a long bread roll - used especially in the southern US = submarine sandwich
poor person