plural form of operating expense

listen to the pronunciation of plural form of operating expense
İngilizce - İngilizce
operating expenses
plural form of operating expense

  Heceleme

  plu·ral form of operating ex·pense

  Türkçe nasıl söylenir

  plûrıl fôrm ıv ôpıreytîng îkspens

  Telaffuz

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈôpərˌātəɴɢ əkˈspens/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈɔːpɜrˌeɪtɪŋ ɪkˈspɛns/

  Günün kelimesi

  senescent