onaylayarak

listen to the pronunciation of onaylayarak
Türkçe - İngilizce
in the affirmative
approvingly

Tom watched approvingly. - Tom onaylayarak izledi.

Tom smiled approvingly. - Tom onaylayarak gülümsedi.

affirmatively
confirming
onayla
approve of

I don't approve of his decision. - Onun kararını onaylamıyorum.

Father will never approve of my marriage. - Babam, evliliğimi asla onaylamayacak.

onayla
{f} approve

Both houses of Congress approved Jefferson's proposal. - Kongre'nin her iki meclisi Jefferson'un teklifini onayladı.

My mother finally approved of our plan. - Annem sonunda planımızı onayladı.

onayla
acknowledged
onayla
(Bilgisayar) verify
onayla
(Bilgisayar) confirm

I can neither confirm nor deny this. - Ben bunu ne onaylayabilirim ne de inkar edebilirim.

I will confirm my plane reservation. - Uçak rezervasyonumu onaylayacağım.

onayla
(Bilgisayar) check

Please endorse this check. - Lütfen bu çeki onayla.

onayla
{f} confirmed

The spokesman confirmed that the report was true. - Sözcü raporun doğru olduğunu onayladı.

Tom's doubts have been confirmed. - Tom'un şüpheleri onaylandı.

onayla
validate
onayla
{f} validating

Validating an angry client's feelings is an effective way of defusing the situation. - Kızgın bir müşterinin duygularını onaylama durumun yatıştırılmasında etkili bir yoldur.

onayla
approbate
onayla
{f} validated
onayla
{f} certified
onayla
{f} approved

My mother finally approved of our plan. - Annem sonunda planımızı onayladı.

He said the treaty must be approved as written. - O, antlaşma yazılı olarak onaylanmalı dedi.

onayla
{f} attesting
onayla
avouch
onayla
corroborate

Tom corroborated Mary's story. - Tom Mary'nin hikayesini onayladı.

onayla
certify
onayla
{f} acknowledge

Tom seems to be unwilling to acknowledge that Mary is a better swimmer than he is. - Tom Mary'nin ondan daha iyi bir yüzücü olduğunu onaylamak için isteksiz görünüyor.

onayla
probate
onayla
confirming
onayla
okay
onaylayarak