of the nape of the neck

listen to the pronunciation of of the nape of the neck
İngilizce - Türkçe

of the nape of the neck teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

nuchal
(Tıp) Ense ile ilgili, nuchalis
İngilizce - İngilizce
{s} nuchal
of the nape of the neck