mountain; heap, mound

listen to the pronunciation of mountain; heap, mound
İngilizce - Türkçe
dağ
mountain; heap, mound