monotonous and tedious routine

listen to the pronunciation of monotonous and tedious routine
İngilizce - İngilizce
humdrum
monotonous and tedious routine

  Heceleme

  mo·no·to·nous and te·di·ous rou·tine

  Türkçe nasıl söylenir

  mınätınıs ınd tidiıs rutin

  Telaffuz

  /məˈnätənəs ənd ˈtēdēəs ro͞oˈtēn/ /məˈnɑːtənəs ənd ˈtiːdiːəs ruːˈtiːn/

  Günün kelimesi

  gargoyle