lineer

listen to the pronunciation of lineer
Türkçe - İngilizce
linear
linearities
lineer bileşim
(Matematik) linear combination
lineer cebir
(Askeri) linear algebra

Kathleen is studying linear algebra. - Kathleen lineer cebir çalışıyor.

lineer denklem
(Matematik) linear equation
lineer model
(Çevre) linear model
lineer olmama
nonlinearity
lineer olmayan
(Telekom) non linear
lineer olmayan
(Matematik) non-linear
lineer pcm
(Bilgisayar) linear pcm
lineer rulman
linear bearing
lineer trend
(İstatistik,Teknik,Ticaret) linear trend
lineer uzay
(Matematik) linear space
lineer bağımlı sistem
(Matematik) linearyly dependent system
lineer bağımlı vektörler
(Matematik) linear relation
lineer bağımlılık
(Matematik) linear dependency
lineer bağımsız sistem
(Matematik) linearly independent system
lineer dalga teorisi
(Askeri) linear wave theory
lineer dalgalar
(Askeri) linear waves
lineer dağılım
linear distribution
lineer deformasyon
linear strain
lineer denklem sistemi
(Askeri) system of linear equations
lineer deplasman
linear displacement
lineer diferansiyel denklem
linear differential equation
lineer direnç
linear resistor
lineer distorsiyon
(Elektrik, Elektronik,Teknik) linear distortion
lineer doz mukabelesi
(Çevre) linear dose response
lineer doğrultma
linear rectification
lineer drenaj
linear drainage
lineer drenaj
linear flow
lineer dönüştürücü
linear transducer
lineer enerji transfer
(Tıp) linear energy transfer
lineer enerji transferi
(Biyoloji) linear energy transfer
lineer enterpolasyon
linear interpolation
lineer form
linear form
lineer gerilme
linear stress
lineer gerilme dağılımı
linear stress distribution
lineer hız
linear velocity
lineer hızlandırıcı
linear accelerator
lineer interaksiyon
(Tıp) linear interaction
lineer interpolasyon
(Matematik) lineer interpolation
lineer interpolasyon
linear interpolation
lineer izomorfizm
(Matematik) linear isomorphism
lineer izomorfizma
(Matematik) linear isomorphism
lineer kafes
linear lattice
lineer kuvvetlendirici
(Elektrik, Elektronik,Teknik) linear amplifier
lineer modülasyon
(Elektrik, Elektronik,Teknik) linear modulation
lineer motor
linear motor
lineer olmayan
nonlinear
lineer olmayan biyolojik tepki
(Çevre) non-linear dose response
lineer olmayan bobin
(Elektrik, Elektronik,Teknik) nonlinear coil
lineer olmayan direnç
(Elektrik, Elektronik,Teknik) nonlinear resistance
lineer olmayan distorsiyon
nonlinear distortion
lineer olmayan regresyon
(İstatistik) nonlinear regression
lineer olmayan titreşim
(Çevre) non-linear vibration
lineer olmayan şebeke
(Elektrik, Elektronik,Teknik) nonlinear network
lineer planlama metodu
(Askeri) linear planning method
lineer programlama
linear programming
lineer regresyon denklemi
linear regression equation
lineer rötre
linear shrinkage
lineer süpürme
linear sweep
lineer tarama
(Elektrik, Elektronik,Teknik) linear scan
lineer temsil
linear representation
lineer teoriden sapan
(Askeri) weakly nonlinear
lineer teoriden sapan dalgalar
(Askeri) weakly nonlinear waves
lineer titreşim
(Çevre) linear vibration
lineer transformasyon
linear transformation
lineer vektör uzayları
(Matematik) linear vector spaces
lineer yapı cephesi
(Askeri) linear building frontage
lineer yerdeğiştirme
(Fizik) linear displacement
lineer yük
linear load
lineer yük
line load
lineer ısı üretim hızı
(Çevre) linear heat generation rate
lineer şebeke
(Elektrik, Elektronik,Teknik) linear network
lineer-kuadratik mukabele dozu
(Çevre) linear-quadratic dose response
Türkçe - Türkçe
Çizgilerle ilgili olan
Değişmesi bir doğru ile gösterilebilen anlamındaki matematik terimi
Değişmesi bir doğru ile gösterilebilen
Matematikte, değişmesi bir doğru ile gösterilebilen fonksiyonlar için kullanılan terim
çizgisel
İngilizce - Türkçe

lineer teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

lineer amplifier
(Nükleer Bilimler) doğrusal yükselteç
lineer energy transfer
(Nükleer Bilimler) (let) doğrusal enerji aktarımı (let)
lineer interpolation
(Matematik) lineer interpolasyon
lineer