like a regular motif, but less filling

listen to the pronunciation of like a regular motif, but less filling
İngilizce - Türkçe

like a regular motif, but less filling teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

leitmotif
{i} tema
leitmotif
{i} ana motif
leitmotif
{i} nakarat
İngilizce - İngilizce
leitmotif
like a regular motif, but less filling