kütle spektrometresi

listen to the pronunciation of kütle spektrometresi
Türkçe - İngilizce
mass spectrometer
mass spectrometry
hibrit kütle spektrometresi
(Tıp) hybrid mass spectrometer
kütle spektrometresi