internalised misogyny

listen to the pronunciation of internalised misogyny
İngilizce - İngilizce
Alternative spelling of internalized misogyny‎
internalised misogyny