how much does this tour cost

listen to the pronunciation of how much does this tour cost
İngilizce - Türkçe
tur ücreti ne kadar
how much does this tour cost

    Türkçe nasıl söylenir

    hau mʌç dîz dhîs tûr kôst

    Telaffuz

    /ˈhou ˈməʧ dəz ᴛʜəs ˈto͝or ˈkôst/ /ˈhaʊ ˈmʌʧ dɪz ðɪs ˈtʊr ˈkɔːst/