giggling my butt off

listen to the pronunciation of giggling my butt off
İngilizce - İngilizce
I am laughing a lot, GMBO (Internet chat slang)
giggling my butt off

  Türkçe nasıl söylenir

  gîglîng may bʌt ôf

  Telaffuz

  /ˈgəgləɴɢ ˈmī ˈbət ˈôf/ /ˈɡɪɡlɪŋ ˈmaɪ ˈbʌt ˈɔːf/

  Günün kelimesi

  catachresis