flat-topped mountain, table mountain

listen to the pronunciation of flat-topped mountain, table mountain
İngilizce - Türkçe

flat-topped mountain, table mountain teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

flat-topped mountain, table mountain
taban dağ
flat-topped mountain, table mountain