fictious transaction

listen to the pronunciation of fictious transaction
İngilizce - Türkçe
(Kanun) muvazaalı akit
fictious transaction