ear wax

listen to the pronunciation of ear wax
İngilizce - Türkçe

ear wax teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

cerumen
(Tıp) serumen
cerumen
kulak kiri
cerumen
(Anatomi) kulak salgısı; kulak yağı
cerumen
(isim) kulak kiri
cerumen
(Tıp) Dış kulak kanalında bulunan özel gudde tarafından salgılanan balmumuna benzer kahverengi sıvı, kulak kiri, kulak yağı
earwax
{i} kulak kiri
earwax
kulak salgı
earwax
(isim) kulak kiri
earwax
kulak salgısı
İngilizce - İngilizce
Wax in the external ear canal; syn: cerumen
A yellow secretion from glands in the outer ear (cerumen) that keeps the skin of the ear dry and protected from infection
yellow secretion from glands in the outer ear (cerumen) that keeps the skin of the ear dry and protected from infection
waxy yellowish substance secreted in channel of the ear (in animals and humans)
wax in the external ear; see also cerumen
cerumen
earwax
{n} wax that gathers in the ear
Earwax
wax
earwax
{i} waxy substance which accumulates in the ears
earwax
a soft yellow wax secreted by glands in the ear canal
earwax
A waxy substance secreted by the ear
earwax
{i} cerumen
ear wax