each thing

listen to the pronunciation of each thing
İngilizce - Türkçe
her şey
each thing

  Türkçe nasıl söylenir

  iç thîng

  Telaffuz

  /ˈēʧ ˈᴛʜəɴɢ/ /ˈiːʧ ˈθɪŋ/

  Videolar

  ... You seem to be-- each thing is pointed at like re-invigorating ...

  Günün kelimesi

  inferno