don't take this the wrong way

listen to the pronunciation of don't take this the wrong way
İngilizce - Türkçe
Yanlış anlama!
don't take this the wrong way

  Türkçe nasıl söylenir

  dōnt teyk dhîs dhi rông wey

  Telaffuz

  /ˈdōnt ˈtāk ᴛʜəs ᴛʜē ˈrôɴɢ ˈwā/ /ˈdoʊnt ˈteɪk ðɪs ðiː ˈrɔːŋ ˈweɪ/

  Videolar

  ... don't take this the wrong way but why did you guys have to have another baby ...

  Günün kelimesi

  decant