devral

listen to the pronunciation of devral
Türkçe - İngilizce
{f} taken over

The small company was taken over by a large organization. - Küçük şirket, büyük bir organizasyon tarafından devralındı.

Tom has taken over as skipper. - Tom kaptan olarak devraldı.

(Bilgisayar) inherit

We inherit our genes from our parents. - Genlerimizi ebeveynlerimizden devralırız.

I will inherit his estate. - Onun gayrimenkulünü devralacağım.

devral