deniz mili (nautical mile)

listen to the pronunciation of deniz mili (nautical mile)
Türkçe - İngilizce
(Askeri) nm
deniz mili (nautical mile)