with cunning, cleverly

listen to the pronunciation of with cunning, cleverly
Englisch - Türkisch

Definition von with cunning, cleverly im Englisch Türkisch wörterbuch

cunningly
Kurnazca, kurnaz bir biçimde, kandırarak, aldatarak
cunningly
fettan bir halde
cunningly
becerikli/kurnaz şekilde
Englisch - Englisch
cunningly
with cunning, cleverly
Favoriten