use a property which does not conform to the zoning of the area

listen to the pronunciation of use a property which does not conform to the zoning of the area
Englisch - Englisch
non-conforming
use a property which does not conform to the zoning of the area

  Silbentrennung

  use a prop·er·ty which does not con·form to the zon·ing of the ar·e·a

  Türkische aussprache

  yus ı präpırti hwîç dîz nät kınfôrm tı dhi zōnîng ıv dhi eriı

  Aussprache

  /ˈyo͞os ə ˈpräpərtē ˈhwəʧ dəz ˈnät kənˈfôrm tə ᴛʜē ˈzōnəɴɢ əv ᴛʜē ˈerēə/ /ˈjuːs ə ˈprɑːpɜrtiː ˈhwɪʧ dɪz ˈnɑːt kənˈfɔːrm tə ðiː ˈzoʊnɪŋ əv ðiː ˈɛriːə/

  Wort des Tages

  calender
Favoriten