try very hard to do something

listen to the pronunciation of try very hard to do something
Englisch - Türkisch
Englisch - Englisch
(deyim) be at pains
take pains
try very hard to do something

  Silbentrennung

  try ve·ry hard to do some·thing

  Türkische aussprache

  tray veri härd tı du sʌmthîng

  Aussprache

  /ˈtrī ˈverē ˈhärd tə ˈdo͞o ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /ˈtraɪ ˈvɛriː ˈhɑːrd tə ˈduː ˈsʌmθɪŋ/

  Wort des Tages

  avaricious
Favoriten