tone on a telephone receiver indicating that the system is ready for dialing

listen to the pronunciation of tone on a telephone receiver indicating that the system is ready for dialing
Englisch - Türkisch

Definition von tone on a telephone receiver indicating that the system is ready for dialing im Englisch Türkisch wörterbuch

dial tone
telefonda çevir sesi
dial tone
(alısün) çevir sesi
dial tone
çevir sesi
dial tone
telefon çevir sesi
dial tone
(telefonda) çevir sesi
Englisch - Englisch
dial tone
tone on a telephone receiver indicating that the system is ready for dialing

  Silbentrennung

  tone on a te·le·phone re·cei·ver in·di·cat·ing that the sys·tem I·s rea·dy for di·al·ing

  Türkische aussprache

  tōn ôn ı telıfōn risivır îndıkeytîng dhıt dhi sîstım îz redi fôr daylîng

  Aussprache

  /ˈtōn ˈôn ə ˈteləˌfōn rēˈsēvər ˈəndəˌkātəɴɢ ᴛʜət ᴛʜē ˈsəstəm əz ˈredē ˈfôr ˈdīləɴɢ/ /ˈtoʊn ˈɔːn ə ˈtɛləˌfoʊn riːˈsiːvɜr ˈɪndəˌkeɪtɪŋ ðət ðiː ˈsɪstəm ɪz ˈrɛdiː ˈfɔːr ˈdaɪlɪŋ/

  Wort des Tages

  luxuriant
Favoriten